Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:17 22 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs de recrutare pentru 43 de posturi Administraţia Naţională a Penitenciarelor angajează în Eforie Sud

ro

18 Apr, 2016 00:00 4339 Marime text
 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Complexul „Flamingo“ Eforie Sud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, de personal civil sezonier.
 
Numărul posturilor este de 43, după cum urmează: manipulant bunuri (birou cazare) - trei posturi; cameriste - 11 posturi; îngrijitori - două posturi; ospătari - 13 posturi; manipulant bunuri (ajutor ospătar) - trei posturi; bucătari - şase posturi; muncitori necalificaţi (bucătărie) - patru posturi; manipulant bunuri (biroul alimentaţie) - un post.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
 • să aibă cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • studii liceale (manipulant bunuri - recepţie) - vechime în muncă de minimum şase luni;
 • studii gimnaziale/liceale: calificat calificare profesională (cameristă) - vechime în muncă de minimum trei luni;
 • studii gimnaziale (îngrijitor) - vechime în muncă de minimum trei luni;
 • studii gimnaziale/liceale, certificat calificare profesională (ospătar) - vechime în muncă de minimum trei luni;
 • studii gimnaziale/liceale (manipulant bunuri - ajutor ospătar) - vechime în muncă de minimum trei luni;
 • studii gimnaziale/liceale, certificat calificare profesională (bucătar) - vechime specialitate: minimum şase luni;
 • studii gimnaziale (muncitor necalificat bucătărie) - vechime în muncă de minimum trei luni;
 • studii liceale (manipulant bunuri bucătărie) - vechime în muncă de minimum trei luni. 
Data de 25 aprilie, ora 16.00, este termenul-limită de depunere a dosarelor. În data de 6 mai, începând cu ora 9.00, va avea loc proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 
În situaţia în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Complexul Flamingo Eforie Sud este centru de formare şi recuperare a magistraţilor şi a lucrătorilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel că piaţa-ţintă este limitată, funcţionând, în principiu, în circuit închis.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?

Comentarii