Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:38 23 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MApN de aprobarea Instrucţiunilor privind şcolile de aplicaţie. Detalii pentru cariera militară (document)

ro

08 Jun, 2017 07:59 26256 Marime text
Ieri, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 419 din 7 iunie, Ordinul MApN nr. M46/2017 - aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie

Actul normativ, semnat de ministrul Apărării Naționale, Gabriel Beniamin Leș, a fost aprobat la data de 17 mai anul acesta.

 
ORDIN
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie

Pentru aplicarea prevederilor art. 339 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 46 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (4) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi art. 31 alin. (1) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
 
luând în considerare Avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 76 DM din 30.01.2017,
 
în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1.07.2017.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.49/2003 pentru aprobarea „I.M. — 3/2, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor de aplicaţie”*).
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

INSTRUCŢIUNI
privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie


CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. — (1) Şcolile de aplicaţie sunt structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., care sunt organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.
(2) Şcolile de aplicaţie pot asigura pregătire şi pentru personalul din instituţiile cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu care M.Ap.N. are încheiate protocoale de colaborare în acest scop.
(3) Şcolile de aplicaţie pot asigura pregătire şi pentru personalul armatelor străine, în baza acordurilor/protocoalelor/ înţelegerilor de cooperare încheiate în acest scop.
(4) Şcolile de aplicaţie se supun mecanismelor naţionale de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru cursurile sau stagiile de pregătire pentru care se eliberează certificate/brevete de calificare ori de absolvire cu recunoaştere naţională.
 
Art. 2. — (1) Şcolile de aplicaţie se înfiinţează şi se desfiinţează prin ordin al ministrului apărării naţionale.
 
(2) Şcolile de aplicaţie organizează programele de formare pe arme/grupuri de arme sau servicii şi specialităţi militare şi se subordonează ierarhic statelor majore ale categoriilor de forţe, comandamentelor subordonate structurilor centrale ori structurilor centrale, după caz.
 
Art. 3. — Pentru îndeplinirea misiunilor, şcolile de aplicaţie pot avea în compunere şi/sau în subordine/coordonare centre/baze/secţii de instruire/pregătire/ perfecţionare/ specializare.
 
Art. 4. — (1) Programele de formare profesională iniţială şi continuă din şcolile de aplicaţie se organizează numai la forma cu frecvenţă şi se desfăşoară în limba română.
 
(2) Unele programe deformare profesională continuă, module sau discipline se pot desfăşura şi în limbi de circulaţie internaţională, cu scopul însuşirii terminologiei militare de specialitate şi a standardelor NATO şi UE şi/sau al asigurării pregătirii personalului prevăzut la art. 1 alin. (2).
 
(3) Pregătirea teoretică de specialitate, practica/stagiul la comandă şi/sau practica şcolară a cursanţilor/elevilor/studenţilor se pot executa şi în alte unităţi militare operaţionalizate, în poligoane, aerodromuri şi centre/baze de antrenament ori în afara unităţilor militare, în condiţiile de mediu necesare dobândirii competenţelor profesionale proiectate, precum şi în cadrul exercitiilor.
 
(4) Şcolile de aplicaţie şi unităţile militare organizatoare ale activităţilor de instruire de specialitate în condiţiile prevăzute la alin. (3) au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a personalului implicat. În cazul cursurilor/programelor de instruire pentru care desfăşurarea activităţilor presupune existenţa unor riscuri mărite de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, cursanţii semnează la începerea cursului/programului de instruire un angajament.
 
Art. 5. — Şcolile de aplicaţie asigură:
 
a) specializarea iniţială în armă sau serviciu şi specialitate militară şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
 
b) formarea profesională continuă prin cursuri de carieră a ofiţerilor cu grade inferioare, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
 
c) formarea profesională continuă prin cursuri de perfecţionare/specializare a personalului militar și civil din M.Ap.N.;
 
d) organizarea şi desfăşurarea modulelor de pregătire militară de specialitate pentru studenţii din învăţământul universitar militar şi elevii şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, planificate să se desfăşoare în şcolile de aplicaţie;
 
e) programe de formare iniţială a ofiţerilor şi a subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă;
 
f) pregătirea militarilor în rezervă;
 
g) organizarea şi desfăşurarea modulelor de pregătire militară generală şi/sau de specialitate, după caz, şi a cursurilor de carieră pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti;
 
h) formarea, calificarea şi brevetarea specialiştilor militari: pilot mecanic conductor şi mecanic servant/operator pe tehnica şi echipamentele militare, electromecanic, armurier, topometrist paraşutist, pirotehnist/artificier etc.;
 
i) elaborarea manualelor militare de operare şi instruire pentru arme sau servicii şi specialităţi militare şi participarea la grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor actelor normative specifice şi doctrinelor;
 
j) organizarea şi desfăşurarea altor programe de formare profesională, conform nevoilor de pregătire ale M.Ap.N.
 
Art. 6. — (1) Cifrele anuale de şcolarizare, durata, obiectivele şi finalităţile pentru programele de formare profesională iniţială şi continuă organizate în şcolile de aplicaţie se stabilesc anual, prin planul de şcolarizare sau planul de perfecţionare a pregătirii, după caz, elaborate de Direcţia management resurse umane şi aprobate de către ministrul apărării naţionale.
 
(2) Programele de formare profesională continuă destinate evoluţiei în carieră a personalului militar se organizează diferenţiat, pe categorii de personal şi pe arme sau servicii şi specialităţi militare, în conformitate cu reglementările specifice din M.Ap.N.
 
Art. 7. — (1) Şcolile de aplicaţie organizează, în funcţie de nevoile de pregătire ale M.Ap.N., programe de formare profesională continuă pentru ocupaţii/calificări cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor în România/Registrul naţional al calificărilor profesionale/Nomenclatorul calificărilor, cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu.
 
(2) Programele prevăzute la alin. (1) se organizează numai pentru personalul din instituţiile cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, în limita cifrelor de şcolarizare aprobate.
 
Art. 8. — Participarea personalului la programele de formare profesională continuă din şcolile de aplicaţie se face potrivit reglementărilor M.Ap.N.
 
Art. 9. — (1) În şcolile de aplicaţie anul de instruire începe la 1 septembrie — anul curent şi se încheie la 31 august — anul următor.
 
(2) Structura anului de instruire, perioadele de desfăşurare a programelor de formare profesională continuă/cursurilor/ modulelor de pregătire, a modulelor de practică/stagiu la comandă, a practicii şcolare, a taberelor de instrucţie, a vacanţelor/permisiilor se stabilesc prin ordin al şefului Statului Major General, prin planurile de instruire şi programele de instrucţie.
 
(3) În situaţii deosebite, motivate în scris, comandanţii şcolilor de aplicaţie pot solicita suspendarea cursurilor pe o perioadă determinată, cu aprobarea eşalonului ierarhic superior.
 
Art. 10. — Pe timpul instituirii stării de mobilizare sau a stării de război se pun în aplicare planurile de instruire/programele de instrucţie şi programele de instruire elaborate în acest scop.
 
CAPITOLUL II Organizarea şcolilor de aplicaţie
 
Art. 11. — (1) Şcolile de aplicaţie sunt organizate conform specificului unităţilor militare, au în compunere un comandament, statul major cu module funcţionale, o structură de instrucţie și educaţie și o structură de dezvoltare și reglementări în armă.
 
(2) În situaţia în care şcoala de aplicaţie are în compunere un centru/o bază/o secţie de instruire/pregătire/perfecţionare/ specializare, structura de dezvoltare şi reglementări în armă se constituie la nivelul comandamentului şcolii şi coordonează activitatea structurilor similare din centrele/bazele/secţiile de instruire/pregătire/ perfecţbnare/specializare subordonate şcolii.
 
Art. 12. — Structura de instrucţie şi educaţie asigură proiectarea, planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de instruire şi este constituită din:
 
a) entităţi organizaţionale care asigură managementul curricular în cadrul programelor de formare iniţială şi continuă/modulelor de pregătire;
 
b) catedre şi comisii metodice;
 
c) formaţiuni de studiu;
 
d) structură administrare cursuri;
 
e) structura de asigurare logistică a instruirii;
 
f) subunităţi de instrucţie şi de asigurare a instruirii.
 
Art. 13. — Entităţile organizaţionale care asigură managementul curricular au următoarele atribuţii principale:
 
a) elaborează documentele de planificare, organizare, desfăşurare, evaluare, control şi evidenţă a procesului de instruire;
 
b) asigură actualizarea curriculumului educaţional şi corelarea acestuia cu cerinţele structurii de forţe şi ale instituţiilor cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale cu care sunt încheiate protocoale de colaborare;
 
c) gestionează documentele de conducere a procesului de instruire, documentele şcolare şi actele de studii;
 
d) asigură desfăşurarea concursurilor, examenelor şi evaluărilor care se organizează în şcoală;
 
e) elaborează, împreună cu şefii de catedre/comisii metodice, repartiţia sarcinilor de instruire şi propun modul de suplinire a posturilor vacante, temporar vacante sau a orelor care nu se pot constitui în norme întregi;
 
f) elaborează rapoarte, informări, analize şi sinteze privind starea procesului de instruire;
 
g) asigură evidenţa activităţilor desfăşurate de instructorii asociaţi şi a sarcinilor de instruire îndeplinite de aceştia;
 
h) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de instruire.
 
Art. 14. — (1) Catedrele şi comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, din rândul instructorilor militari autorizaţi ca formatori care predau aceeaşi disciplină de studiu, discipline înrudite sau discipline cuprinse în aceeaşi arie curriculară.
 
(2) În situaţia în care catedrele şi comisiile metodice nu pot fi constituite conform prevederilor alin. (1), acestea se constituie pe arme sau servicii.
 
Art. 15. — (1) Catedrele şi comisiile metodice au următoarele atribuţii:
 
a) asigură desfăşurarea activităţilor de instruire;
 
b) participă la elaborarea planurilor de instruire;
 
c) elaborează programele de instruire;
 
d) coordonează şi avizează proiectarea de instruire specifică;
 
e) elaborează instrumente de evaluare a cursanţilor, elevilor şi studenţilor aflaţi în practică sau la cursurile de formare iniţială;
 
f) elaborează planurile activităţilor proprii;
 
g) elaborează şi avizează cursuri, culegeri de lecţii, exerciţii şi alte materiale de instruire;
 
h) monitorizează parcurgerea programelor la fiecare formaţiune de studiu şi modul în care se realizează evaluarea cursanţilor, elevilor şi studenţilor;
 
i) analizează, periodic, performanţele cursanţilor, elevilor şi studenţilor aflaţi în practică sau la cursurile de formare iniţială;
 
j) elaborează planul consultaţiilor şi organizează activităţi de pregătire suplimentară a cursanţilor, elevilor şi studenţilor pentru concursuri/examene/evaluări finale;
 
k) organizează şedinţe de instruire demonstrative, interasistenţe, schimburi de experienţă şi alte activităţi de formare continuă a instructorilor;
 
l) elaborează rapoarte, informări, analize asupra propriilor activităţi, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;
 
m) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii instruirii;
 
n) participă la elaborarea manualelor militare;
 
o) contribuie la dezvoltarea şi modernizarea logisticii de instruire.
 
(2) În funcţie de activităţile de instruire din cadrul programelor de formare iniţială şi profesională continuă, atribuţiile catedrelor şi comisiilor metodice de la alin. (1) se completează, după caz, în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.
 
(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se desfăşoară lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, după o tematică aprobată de şeful structurii de instrucţie şi educaţie.
 
Art. 16. — (1) Şefii catedrelor se numesc de către comandantul şcolii la propunerea şefului structurii de instrucţie şi educaţie, cu avizul consiliului de management al procesului educaţional de formare profesională, din rândul instructorilor militari autorizaţi ca formatori, care au calităţi manageriale şi rezultate deosebite în pregătirea cursanţilor, elevilor şi studenţilor.
 
(2) Şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice răspund de buna desfăşurare a activităţii profesionale a membrilor acestora.
 
Art. 17. — (1) Atribuţiile şefilor catedrelor şi comisiilor metodice sunt următoarele:
 
a) participă la elaborarea planurilor de instruire şi organizează activitatea de elaborare a programelor de instruire la disciplinele din responsabilitatea catedrei/comisiei metodice;
 
b) organizează şi conduc şedinţele catedrei/comisiei metodice;
 
c) stabilesc atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice, propun includerea acestora în fişa postului şi elaborează repartiţia sarcinilor de instruire pentru personalul din subordine;
 
d) verifică existenţa şi calitatea documentelor de proiectare a instruirii ale membrilor catedrei/comisiei metodice;
 
e) efectuează asistenţe la activităţile de instruire din cadrul catedrei/comisiei metodice, în special ale instructorilor nou-încadraţi în şcoală, şi la cei la care se constată disfuncţii în procesul de instruire sau în relaţia instructor—elev/cursant/ student;
 
f) elaborează rapoarte, analize şi informări cu privire la activitatea catedrei/comisiei metodice și alte documente stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii;
 
g) organizează şi îndrumă activitatea de pregătire metodică a membrilor catedrei/comisiei metodice;
 
h) evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propun calificativele anuale ale acestora;
 
i) participă la acţiunile iniţiate de către comandant sau de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie;
 
j) coordonează elaborarea suporturilor de curs, a culegerilor de lecţii, exerciţii și a altor materiale de către membrii catedrei/comisiei metodice;
 
k) organizează activitatea de elaborare, la disciplinele catedrei/comisiei metodice, a tematicii pentru lucrările/proiectele de absolvire, examenele de semestru/modul/certificare a competenţelor profesionale/absolvire;
 
l) analizează, periodic, performanţele cursanţilor, elevilor şi studenţilor şi, împreună cu personalul din catedră, stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;
 
m) propun măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea logisticii de instruire.
 
(2) În funcţie de activităţile de instruire din cadrul programelor de formare iniţială şi continuă, atribuţiile şefilor catedrelor şi comisiilor metodice de la alin. (1) se completează cu atribuţiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.
 
Art. 18. — (1) Formaţiunile de studiu sunt următoarele:
 
a) grupa de cursanţi — reprezintă formaţiunea de bază pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii pentru personalul înmatriculat la programele de formare profesională continuă şi cursurile de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă;
 
b) clasa — reprezintă formaţiunea de bază pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire pentru elevii înmatriculaţi la programele de studii postliceale care desfăşoară module de pregătire de specialitate.
 
(2) Studenţii din învăţământul militar păstrează formaţiunea de studiu specifică instituţiei din care provin.
 
Art. 19. — (1) Grupa de cursanţi la programele de formare profesională continuă şi la cursurile de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă are un efectiv mediu de 15 cursanţi, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 25.
 
(2) Elevii şcolilor de maiştri militari şi subofiţeri care desfăşoară module de pregătire de specialitate îşi păstrează organizarea pe clase, după caz, potrivit prevederilor art. 16 din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016.
 
(3) Plutonul de la subunităţile de instruire pentru soldaţii şi gradaţi^ profesionişti are un efectiv de maximum 30 de soldaţi.
 
(4) În situaţii bine întemeiate, grupa de cursanţi aflaţi la programele de formare continuă de specializare/perfecţionare poate avea un efectiv de minimum 3 cursanţi, cu aprobarea şefului statului major al categoriei de forţe/comandantului comandamentului care are în subordine şcoala.
 
Art. 20. — (1) Activitatea formaţiunilor de studiu este coordonată de către îndrumătorii de grupe, numiţi prin ordin de zi pe unitate de către comandant din rândul instructorilor militari autorizaţi ca formatori, la propunerea şefului structurii de instrucţie şi educaţie.
 
(2) Şefii de grupă/clasă se înscriu în ordinul de zi pe unitate de către comandant la propunerea şefului structurii administrare cursuri.
 
(3) Atribuţiile îndrumătorului formaţiunii de studiu şi ale şefului de grupă/clasă se stabilesc de către şeful structurii de instrucţie și educaţie în colaborare cu şeful de catedră și şeful structurii administrare cursuri şi se înscriu în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.
 
(4) Grupele de studenţi, pe timpul desfăşurării modulelor de pregătire de specialitate în şcolile de aplicaţie, sunt conduse de către instructori din instituţia la care sunt înmatriculaţi.
 
Art. 21. — Structura administrare cursuri asigură conducerea şi coordonarea activităţii extracurriculare a formaţiunilor de studiu pe timpul procesului de instruire.
 
Art. 22. — Structura de asigurare logistică a instruirii asigură personalul şi baza materială necesare desfăşurării activităţilor de instruire.
 
Art. 23. — (1) Subunităţile de instrucţie şi de asigurare a instruirii planifică, organizează, desfăşoară şi evaluează activităţile de instruire ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi asigură personalul, echipamentele, tehnica şi materialele necesare îndeplinirii obiectivelor programelor de formare profesională/cursurilor/modulelor de pregătire.
 
(2) Personalul subunităţilor de instrucţie şi de asigurare a instruirii participă la activităţile de instruire în calitate de formatori.
 
Art. 24. —Atribuţiile structurii administrare cursuri, structurii de asigurare logistică a instruirii şi ale subunităţilor de instrucţie şi de asigurare a instruirii sunt elaborate de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie şi se înscriu în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.
 
Art. 25. — (1) Structura de dezvoltare şi reglementări în armă din şcoala de aplicaţie asigură:
 
a) elaborarea manualelor militare de operare şi instruire pentru arme sau servicii şi specialităţi militare şi participarea la grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor actelor normative specifice şi doctrinelor;
 
b) elaborarea de studii şi documentări în domeniile doctrinei, acţiunilor militare, cooperării în luptă, organizării procesului de instruire, exploatării şi mentenanţei echipamentelor din înzestrare specifice şcolii de aplicaţie;
 
c) participarea la elaborarea metodologiilor, criteriilor şi standardelor pentru evaluarea capacităţii operaţionale şi tehnice a unităţilor şi subunităţilor din arma sau serviciul şi specialitatea militară specifică;
 
d) participarea la elaborarea documentelor cu nevoile misiunii, a documentelor cu cerinţele operaţionale propuse pentru înzestrare, precum şi la testarea-evaluarea echipamentelor militare propuse pentru înzestrare;
 
e) participarea la procesul de standardizare în scopul realizării şi menţinerii nivelului de interoperabilitate asumat, prin executarea activităţilor specifice acceptării şi implementării acordurilor de standardizare militară NATO, din domeniul armei sau serviciului şi specialităţii militare;
 
f) participarea la elaborarea lecţiilor identificate în domeniul armei sau serviciului şi specialităţii militare;
 
g) editarea publicaţiilor specifice.
 
(2) Structura de specialitate menţionată la alin. (1) poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii.
 
Art. 26. — (1) Procesul de instruire din şcolile de aplicaţie se planifică pentru un ritm mediu de 30 de ore pe săptămână.
 
(2) Ritmul mediu săptămânal pentru planificarea activităţilor aferente modulelor de pregătire militară de specialitate pentru studenţi şi elevi este stabilit de instituţiile/unităţile de învăţământ militar în care aceştia sunt înmatriculaţi, în colaborare cu şcoala de aplicaţie.
 
(3) Durata orei de instruire este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.
 
(4) Între a treia şi a patra oră de instruire se stabileşte, de regulă, o pauză de până la 30 de minute.
 
(5) La activităţile practice se pot acorda pauze de 20 de minute după 2 ore de instruire.
 
(6) Pe timpul exerciţiilor, tragerilor în poligoane, al taberelor de instruire şi al evaluărilor periodice se planifică minimum 8 ore de activităţi de instruire pe zi.
 
(7) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, comandantul şcolii poate modifica durata orelor de curs şi a pauzelor.
 
Art. 27. — (1) La solicitarea cursanţilor, elevilor sau studenţilor se pot organiza consultaţii de grup conduse de către instructorii militari.
 
(2) În programul orar se prevede timp pentru studiu individual facultativ.
 
CAPITOLUL III
 
Personalul din şcolile de aplicaţie
 
Art. 28. — (1) Personalul şcolilor de aplicaţie este constituit din instructori militari autorizaţi ca formatori şi personal militar şi civil care încadrează structurile specifice unităţilor militare.
 
(2) Funcţiile se prevăd în statele de organizare ale şcolilor de aplicaţie cu respectarea legislaţiei şi a actelor normative specifice fiecărei categorii de personal.
 
Art. 29. — Instructorii militari autorizaţi ca formatori au drepturile şi obligaţiile ce decurg din instrucţiunile specifice M.Âp.N. privind corpul instructorilor militari şi din prezentele instrucţiuni.
 
Art. 30. — Funcţiile vacante de instructori militari şi personal administrativ se încadrează conform normelor specifice din M.Ap.N.
 
Art. 31. — Evaluarea performanţelor profesionale ale instructorilor militari se realizează conform normelor specifice din M.Ap.N.
 
Art. 32. — (1) Şefii modulelor funcţionale, personalul din subordinea acestora, personalul care încadrează funcţii în comandamentul scolii, comandanţii subunităţilor de instrucţie și de asigurare a instruirii pot fi implicaţi în procesul de instruire dacă sunt autorizaţi ca formatori; în această situaţie, aceştia participă la activităţile catedrei/comisiei metodice în calitate de formatori.
 
(2) Sarcinile de instruire repartizate personalului nominalizat la alin. (1) se validează de consiliul de management al procesului educaţional de formare profesională şi se aprobă de către comandantul scolii.
 
(3) In formarea profesională continuă pot desfăşura activităţi de instruire instructori militari asociaţi, autorizaţi ca formatori, alţii decât cei enumeraţi la alin. (1), conform reglementărilor specifice M.Ap.N.
 
(4) Instructorii militari din şcolile de aplicaţie care desfăşoară activităţi de instruire cu elevii înmatriculaţi la programele de studii postliceale şi/sau studenţii din învăţământul universitar militar se iau în evidenţa unităţilor/instituţiilor de învăţământ postliceal/universitar militar ca instructori asociaţi.
 
CAPITOLUL IV
 
Funcţionarea şcolilor de aplicaţie
 
SECŢIUNEA 1
 
Comanda şcolii
 
Art. 33. — (1) Conducerea şcolii de aplicaţie se asigură de către comandant, care are drepturile şi obligaţiile ce revin comandantului de unitate militară, potrivit prevederilor legale şi ale actelor normative specifice din M.Ap.N.
 
(2) Comandantul este şef direct al întregului personal din şcoală.
 
(3) Comandantul şcolii poartă întreaga răspundere pentru calitatea organizării, desfăşurării, eficienţa şi eficacitatea activităţilor de instruire.
 
Art. 34. — Comandantul şcolii de aplicaţie are, pe lângă atribuţiile comandantului de unitate militară, şi următoarele atribuţii specifice:
 
a) coordonează elaborarea planului de dezvoltare instituţională;
 
b) asigură implementarea politicilor educaţionale şi de dezvoltare instituţională, potrivit normelor stabilite de eşaloanele superioare;
 
c) asigură realizarea prevederilor planurilor şi programelor de instruire şi ale metodologiilor privind evaluarea cunoştinţelor cursanţilor, elevilor şi studenţilor;
 
d) aprobă componenţa comisiilor de examen şi graficul desfăşurării examenelor organizate în şcoală;
 
e) aprobă, după consultarea consiliului de management al procesului educaţional de formare profesională, repartiţia sarcinilor de instruire, urmărind respectarea principiului continuităţii, şi atribuie prin ordin de zi pe unitate orele rămase nealocate;
 
f) aprobă programul lunar/programarea orară cu activităţile de instruire şi planificarea utilizării bazei materiale şi a logisticii de instruire;
 
g) aprobă şi coordonează activitatea de formare continuă a instructorilor, pe baza propunerilor şefului structurii de instrucţie şi educaţie;
 
h) reprezintă şcoala de aplicaţie în relaţiile stabilite pe linie de armă sau serviciu şi specialitate militară cu unităţile şi marile unităţi ale Armatei României;
 
i) coordonează elaborarea manualelor militare de operare şi instruire pentru arme sau servicii şi specialităţi militare şi participarea la grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor actelor normative specifice şi doctrinelor;
 
j) coordonează aplicarea instrumentelor de evaluare/autoevaluare a instituţiei, potrivit normelor stabilite de M.Ap.N.;
 
k) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, astfel încât fiecare instructor să fie asistat cel puţin o dată pe an. La activităţile de control al calităţii procesului instructiv-educativ comandantul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră/comisie metodică;
 
l) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu şi numeşte şefii de grupe şi îndrumătorii formaţiunilor de studiu;
 
m) coordonează activităţile de pregătire organizate pentru cursanţii, elevii şi studenţii care participă la competiţii sportive, concursuri şi festivaluri;
 
n) analizează periodic situaţia pregătirii cursanţilor, elevilor şi studenţilor aflaţi în practică sau la cursurile de formare iniţială;
 
o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea documentelor de evidenţă şcolară şi de gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare/absolvire;
 
p) iniţiază proiecte de parteneriat cu instituţii şi unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate, cu aprobarea eşaloanelor superioare, în condiţiile legii;
 
q) coordonează activitatea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în formarea profesională.
 
Art. 35. — Pe timpul cât comandantul şcolii lipseşte, comanda este asigurată de către locţiitorul comandantului.
 
SECŢIUNEA a 2-a
 
Consiliul de management al procesului educaţional de formare profesională
 
Art. 36. — (1) Consiliul de management al procesului educaţional de formare profesională, denumit în continuare Consiliu, este organismul funcţional consultativ al comandantului pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea procesului educaţional şi se constituie la nivelul şcolii de aplicaţie.
 
(2) Şeful structurii de instrucţie şi educaţie este preşedintele Consiliului şi conduce şedinţele acestuia.
 
(3) Şeful entităţii organizaţionale de management curricular este secretarul Consiliului.
 
(4) Consiliul este format din: şeful de stat major/similar; şeful modulului resurse umane; şeful modulului logistic; şeful modulului financiar-contabil; şefii de catedre; şefii de comisii metodice; şeful structurii de dezvoltare şi reglementări în armă; şeful structurii administrare cursuri; şeful structurii de asigurare logistică a instruirii; un reprezentant al cursanţilor pentru programele de formare continuă cu durata mai mare de 3 luni; un reprezentant al elevilor, după caz.
 
(5) Cursanţii şi elevii a căror situaţie se discută sunt chemaţi obligatoriu în faţa Consiliului.
 
(6) În funcţie de tematica dezbătută, la şedinţele Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai eşaloanelor superioare, ai marilor unităţi/unităţilor beneficiare, ai unităţilor şi instituţiilor de învăţământ militar cu care colaborează şcoala, precum şi personalul implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire.
 
(7) Personalul menţionat la alin. (6) nu are drept de vot în Consiliu.
 
Art. 37. — (1) Consiliul se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau de câte ori este nevoie, la ordinul comandantului şcolii.
 
(2) Şedinţele Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor acestuia. Când membrii Consiliului specificaţi la art. 36 alin. (4) lipsesc, iar înlocuitorii legali ai acestora participă la şedinţe în calitate de invitaţi, aceştia nu se iau în considerare la stabilirea cvorumului şi nu au drept de vot.
 
Art. 38. — (1) Hotărârile Consiliului se iau prin vot deschis cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi.
 
(2) Registrul de procese-verbale ale şedinţelor Consiliului este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul cu anexe ale proceselor-verbale: documente oficiale, rapoarte, programe, informări, situaţii, cereri, memorii, sesizări, în original sau fotocopie, după caz.
 
(3) Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se semnează de către toţi membrii şi invitaţii prezenţi.
 
Art. 39. — (1) Hotărârile Consiliului sunt prezentate comandantului şcolii de aplicaţie pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare şi, după aprobare, sunt obligatorii pentru întregul personal al şcolii.
 
(2) Îndeplinirea hotărârilor Consiliului şi a măsurilor stabilite de către comandantul scolii se realizează de biroul executiv al Consiliului, constituit din locţiitorul comandantului, şeful structurii de management curricular şi şeful structurii administrare cursuri.
 
Art. 40. — Consiliul are următoarele atribuţii:
 
a) stabileşte colectivul responsabil cu elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, constituit dintre membrii acestuia;
 
b) analizează şi avizează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii şi regulamentul comisiei de asigurare a calităţii în formarea profesională;
 
c) analizează şi avizează metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de admitere/absolvire, precum şi a celor pentru ocuparea posturilor din structura de instrucţie şi educaţie şi din structura de dezvoltare şi reglementări în armă;
 
d) analizează planul de dezvoltare instituţională şi face propuneri pentru implementarea acestuia;
 
e) adoptă hotărâri pentru aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor şi precizărilor eşaloanelor superioare la specificul şcolii;
 
f) analizează şi avizează planurile de instruire, programele de instruire și alte documente curriculare;
 
g) analizează şi avizează proiectele manualelor militare de operare şi instruire pentru arme sau servicii şi specialităţi militare elaborate la nivelul şcolii;
 
h) adoptă hotărâri/măsuri pentru realizarea integrală a prevederilor planurilor de instruire, ale programelor de instruire, aplicarea metodologiilor privind evaluarea elevilor, studenţilor şi a cursanţilor, precum şi a altor documente de planificare, organizare şi desfăşurare a programelor de formare profesională continuă;
 
i) propune componenţa comisiilor metodice, analizează şi avizează atribuţiile catedrelor şi comisiilor metodice;
 
j) propune organizarea activităţilor practice, a taberelor de instrucţie şi a exerdţiilor tactice;
 
k) analizează şi avizează repartiţia sarcinilor de instruire;
 
l) analizează periodic situaţia şcolară şi disciplinară a cursanţilor, elevilor şi studenţilor;
 
m) face propuneri privind aplicarea instrumentelor de evaluare internă a calităţii în formarea profesională;
 
n) face propuneri privind activitatea de formare continuă a instructorilor militari;
 
o) analizează proiecte de parteneriat cu unităţi şi instituţii de învăţământ similare din tară și din străinătate și cu unităţile în care se desfăşoară practica la comandă/stagiul şi practica şcolară de către cursanţi şi elevi;
 
p) face propuneri pentru activităţile de pregătire organizate pentru cursanţii, elevii şi studenţii care participă la competiţii sportive, concursuri şi festivaluri desfăşurate pe plan naţional sau internaţional, după caz;
 
q) face propuneri privind activitatea de elaborare a curriculumului educaţional oferit de şcoală, îmbunătăţirea, dezvoltarea şi modernizarea bazei de antrenament şi a logisticii de instruire;
 
r) analizează şi avizează raportul de evaluare internă a calităţii în formarea profesională şi raportul general privind activitatea de instruire şi de reglementare în armă din şcoală;
 
s) formulează aprecieri sintetice privind activitatea instructorilor şi propune măsuri pentru cei cu performanţe slabe sau care au încălcat etica profesională;
 
t) analizează situaţia elevilor şi a cursanţilor care urmează să fie exmatriculaţi.
 
Art. 41. — (1) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a şcolii se elaborează de către un colectiv numit prin ordin de zi pe unitate, se avizează de către Consiliu şi se aprobă de către comandant.
 
(2) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice unităţii militare, reglementări necesare pentru organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi pentru aplicarea prezentelor instrucţiuni.
 
(3) Documentul menţionat la alin. (1) reglementează următoarele aspecte:
 
a) atribuţiile Consiliului, preşedintelui, secretarului şi membrilor;
 
b) atribuţiile biroului executiv;
 
c) modul de desfăşurare a şedinţelor;
 
d) documentele de planificare, organizare şi evidenţă ale Consiliului: planul de activitate, tematica şedinţelor, registrul cu procesele-verbale ale şedinţelor, materialele prezentate în şedinţe;
 
e) vacantarea şi completarea locurilor din Consiliu.
 
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se analizează şi se avizează în prima şedinţă a Consiliului, care se întruneşte în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
 
SECŢIUNEA a 3-a
 
Documente manageriale
 
Art. 42. — În şcolile de aplicaţie se elaborează documente manageriale de diagnoză, prognoză, curriculare şi de evidenţă.
 
Art. 43. — (1) Documentele de diagnoză sunt următoarele:
 
a) rapoartele trimestriale asupra activităţii de instruire;
 
b) raportul de autoevaluare internă a calităţii în formarea profesională;
 
c) raportul general privind activitatea de instruire şi de reglementare în armă;
 
d) raportul privind autoevaluarea şcolii de aplicaţie, elaborat conform reglementărilor militare.
 
(2) Raportul trimestrial asupra activităţii de instruire se întocmeşte de către şeful structurii de management curricular, în colaborare cu şefii de catedre și de comisii metodice, și se prezintă pentru avizare Consiliului.
 
(3) Raportul de autoevaluare internă a calităţii în formarea profesională se întocmeşte de către preşedintele comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în formarea profesională şi se prezintă pentru avizare Consiliului.
 
(4) Raportul general privind activitatea de instruire şi de reglementare în armă pentru anul încheiat se întocmeşte de către locţiitorul comandantului, pe baza rapoartelor trimestriale asupra activităţii desfăşurate şi a raportului de autoevaluare internă a calităţii în formarea profesională, precum şi a altor documente relevante pentru activitatea de instruire.
 
(5) Documentul menţionat la alin. (4) se aprobă de către comandantul şcolii, după ce a fost avizat de Consiliu, şi se înaintează pe cale ierarhică şefului Statului Major General şi şefului Direcţiei management resurse umane, în termen de 30 de zile de la începerea anului de instruire.
 
(6) Ca documente de diagnoză pot fi folosite şi alte rapoarte, analize sau informări elaborate la nivelul şcolii sau de comisii externe de control şi evaluare.
 
Art. 44. — Documentele de prognoză sunt următoarele:
 
a) planul de dezvoltare instituţională;
 
b) planul operaţional.
 
Art. 45. — (1) Planul de dezvoltare instituţională cuprinde prognozarea activităţilor pentru o perioadă de 4 ani şi conţine, de regulă, următoarele capitole:
 
a) prezentarea şcolii cu istoricul acesteia, starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu structurile M.Ap.N. şi schema organizatorică;
 
b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern şi a celui extern;
 
c) viziunea, misiunea, priorităţile, obiectivele strategice;
 
d) planificarea activităţilor majore ale şcolii cu menţionarea obiectivelor, termenelor, resurselor necesare, responsabilităţilor, indicatorilor de performanţă şi evaluărilor anuale;
 
e) planul operaţional al etapei curente.
 
 
 
(2) Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către Consiliu şi se aprobă de către comandant în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
 
Art. 46. — Planul operaţional cuprinde operaţionalizarea obiectivelor din planul de dezvoltare instituţională pentru o perioadă de un an, se elaborează de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie, se avizează de Consiliu şi se aprobă de către comandant, cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea anului de instruire.
 
Art. 47. — Documentele de management curricular sunt următoarele:
 
a) registrul cu activităţile structurii de management curricular;
 
b) planurile de instruire;
 
c) programele de instruire ale disciplinelor;
 
d) planurile cu repartiţia temelor şi şedinţelor pe luni;
 
e) programul lunar/programarea orară cu activităţile de instruire;
 
f) alte documente elaborate în conformitate cu prevederile legale.
 
Art. 48. — (1) Registrul cu activităţile structurii de management curricular este documentul prin care se ţine evidenţa activităţilor în cadrul structurii pe durata unui an de instruire.
 
(2) Registrul cu activităţile structurii de management curricular se elaborează pe baza planului cu principalele activităţi, planului de perfecţionare a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin programe de formare profesională continuă şi planului anual de şcolarizare, precum şi pe baza altor documente de planificare emise de eşaloanele superioare şi se aprobă de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie.
 
Art. 49. — (1) Planul de instruire este documentul de bază care conţine informaţiile necesare planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor de instruire specifice unui modul/curs/ program de formare profesională.
 
(2) Planul de instruire se elaborează, într-un singur exemplar, de către şcoala de aplicaţie, pentru fiecare tip de program de formare profesională, curs de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, se analizează şi avizează de către Consiliu şi se semnează de către comandantul şcolii şi al centrului/bazei/secţiei de instruire/pregătire/specializare, după caz.
 
(3) Şcoala de aplicaţie participă la proiectarea modulelor de pregătire militară de specialitate pentru programele de studii postliceale pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor şi colaborează cu instituţiile de învăţământ superior militar pentru proiectarea modulelor de pregătire militară de specialitate care se desfăşoară în şcoală.
 
Art. 50. — (1) Planurile de instruire pentru programele de formare profesională continuă destinate evoluţiei în carieră se avizează de către şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului, şefljl Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General, şeful Direcţiei management resurse umane şi se aprobă de către şeful Statului Major General.
 
(2) Planurile de instruire pentru programele de formare profesională continuă de perfecţionare/specializare şi cele pentru programele de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă se avizează de către locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului statului major al categoriei de forţe/comandantului comandamentului, şeful Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General, şeful Direcţiei management resurse umane şi se aprobă de către şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului care are în subordine şcoala.
 
(3) După aprobare, planurile de instruire se trimit în format electronic scanat şi la structurile care le-au avizat şi aprobat.
 
(4) Planurile de instruire se pot modifica, o singură dată, în limita a 20% din numărul total de ore, prin amendamente, discutate şi avizate în Consiliu şi aprobate de către comandantul scolii, cu informarea structurilor care le-au avizat și aprobat iniţial.
 
(5) Planurile de instruire elaborate de şcolile de aplicaţie se înaintează spre avizare şi aprobare până la data de 10 iunie a anului în curs pentru anul de instruire următor.
 
Art. 51. — (1) Planul cu repartiţia temelor şi şedinţelor pe luni se elaborează pentru corelarea activităţilor de instruire, a succesiunii logice a disciplinelor, temelor şi şedinţelor cu resursele la dispoziţie.
 
(2) Planul se întocmeşte de către structura de management curricular pentru întreaga perioadă de desfăşurare a programului de formare profesională continuă/cursului/ modulului, în colaborare cu şefii de catedre și comisii metodice, se avizează de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie şi se aprobă de către comandantul şcolii, de regulă, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea programului/cursului/modulului.
 
Art. 52. — Programa de instruire a disciplinei este documentul de organizare şi planificare a conţinuturilor instruirii, se elaborează şi se semnează de către titularul de disciplină, pe baza planului de instruire, se analizează în şedinţa comisiei metodice şi în Consiliu, se avizează de către şeful structurii de instrucţie şi educaţie şi se aprobă de către comandantul şcolii.
 
Art. 53. — Programul lunar/Programarea orară cu activităţile de instruire se elaborează de către structura de management curricular, în colaborare cu şefii de catedre, pentru planificarea activităţilor de instruire pe zile, ore, locuri de desfăşurare şi responsabilităţi, se avizează de către şeful structurii instrucţie şi educaţie şi locţiitorul comandantului şi se aprobă de către comandantul şcolii.
 
Art. 54. — Documentele de conducere a activităţilor de instruire, proiectul de instruire/ASIE/planul de desfăşurare se elaborează de către instructori, se discută în comisia metodică şi se aprobă de către şeful acesteia.
 
Art. 55. — Documentele de evidenţă sunt următoarele:
 
a) registrul matricol;
 
b) foaia matricolă;
 
c) extrase cu situaţia şcolară;
 
d) condica de clasă/grupă;
 
e) catalogul clasei/grupei;
 
f) cataloagele pentru examenele/evaluările susţinute de către cursanţi şi elevi;
 
g) carnetul instructorului/îndrumătorului de grupă;
 
h) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.
 
Art. 56. — (1) Documentele şcolare pentru cursanţii şi elevii
 
înmatriculaţi la programe de formare profesională continuă/module de pregătire/cursuri se întocmesc pe formulare ale căror machete și conţinut sunt stabilite prin reglementări ale M.Ap.N.
 
(2) Pentru studenţii aflaţi la module de pregătire de specialitate în şcolile de aplicaţie se întocmeşte şi se înaintează instituţiilor de învăţământ superior militar situaţia centralizatoare cu rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul modulului de pregătire.
 
Art. 57. — Cataloagele pentru examenele/evaluările susţinute de către cursanţi și elevi se întocmesc în conformitate cu metodologiile proprii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor/evaluărilor în şcoala de aplicaţie.
 
Art. 58. — (1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui program de formare profesională continuă/curs, cu sau fără examen de absolvire.
 
(2) Şcolile de aplicaţie pot elibera următoarele tipuri de acte de studii:
 
a) certificat de absolvire/de calificare profesională — pentru cursanţii care au promovat examenul de absolvire/de calificare;
 
b) adeverinţe care atestă frecventarea unui program de formare profesională continuă/curs — pentru cursanţii care nu au promovat examenul de absolvire;
 
c) documente care atestă brevetarea specialiştilor militari.
 
(3) Actele de studii se eliberează în original sau în duplicat, numai pe imprimate-tip, potrivit prevederilor legale privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare şi prezentelor instrucţiuni.
 
SECŢIUNEA a 4-a
 
Evaluarea internă a calităţii în formarea profesională
 
Art. 59. — (1) Evaluarea internă a calităţii în formarea profesională în şcolile de aplicaţie se realizează pe baza procedurilor prevăzute în legislaţia naţională privind asigurarea calităţii, aplicate la specificul instituţiei militare, de către o comisie constituită la nivelul fiecărei şcoli, precum şi pe baza precizărilor eşaloanelor superioare.
 
(2) Comisia pentru evaluarea internă a calităţii în formarea profesională este formată din 3—9 instructori, iar conducerea este asigurată de către locţiitorul comandantului.
 
Art. 60. — (1) Şcoala de aplicaţie elaborează şi adoptă strategia privind asigurarea calităţii în formarea profesională şi regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei pentru evaluarea internă a calităţii în formarea profesională.
 
(2) Standardele şi indicatorii de evaluare internă a calităţii în formarea profesională se elaborează de către Statul Major General şi Direcţia management resurse umane.
 
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către comandantul şcolii la propunerea preşedintelui comisiei pentru evaluarea internă a calităţii în formarea profesională, după ce au fost analizate în cadrul comisiei și în Consiliu.
 
Art. 61. —(1) Comisia pentru evaluarea internă a calităţii în formarea profesională are următoarele atribuţii principale:
 
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în domeniu, aplicate la specificul M.Ap.N.;
 
b) elaborează, anual, raportul de evaluare internă privind calitatea instruirii în şcoală, care se transmite, ierarhic, Direcţiei management resurse umane şi se pune la dispoziţia evaluatorilor externi;
 
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii instruirii.
 
(2) Raportul de evaluare internă privind calitatea instruirii în
 
şcoală poate constitui baza oricărei evaluări externe, inspecţii sau oricărui control care se efectuează de către structuri de specialitate din M.Ap.N.
 
SECŢIUNEA a 5-a
 
Concursuri, examene şi verificări
 
Art. 62. — (1) În şcolile de aplicaţie, concursurile, examenele şi verificările se planifică, se organizează şi se desfăşoară în baza metodologiilor proprii elaborate în conformitate cu legislaţia în domeniu şi dispoziţiile şefului Direcţiei management resurse umane.
 
(2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) se analizează în Consiliu, se semnează de comandantul şcolii, se avizează de către şeful Direcţiei management resurse umane şi se aprobă de către şeful statului major al categoriei de forţe/comandantul comandamentului căruia i se subordonează şcoala.
 
Art. 63. — (1) În şcolile de aplicaţie se organizează şi se desfăşoară următoarele forme de evaluare:
 
a) concursuri de admitere la programele de formare profesională continuă şi la cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, filiera indirectă;
 
b) examene şi verificări finale pentru promovarea disciplinelor;
 
c) examene de absolvire/de certificare a calificării profesionale;
 
d) alte examene organizate şi desfăşurate în conformitate cu regleme

Ti-a placut articolul?

Comentarii