Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:53 29 09 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Administrația Națională “Apele Române” - A.B.A. Dobrogea-Litoral anunță publicul interesat de organizarea licitației publice pentru închirierea unor sectoare/subsectoare de plajă din Mamaia și Năvodari

ro

30 May, 2023 00:00 1385 Marime text

 
Administrația Națională “Apele Române” - A.B.A. Dobrogea-Litoral, cod unic de înregistrare fiscală RO 23877359, cu sediul în Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 127, tel nr. 0241/673.036, fax nr. 0241/673.025, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ  conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.G. nr. 183/2020 actualizată:
 • pentru următoarele sectoare/subsectoare de plajă:
  • Năvodari I – 1b  (suprafața 4.883 mp., nr cadastral 109990), durata închirierii este de la data semnării și până la data de 31.12.2025
  • Mamaia VIIIa– 1 (suprafața 8.466 mp., nr cadastral 227328), durata închirierii este de la data semnării și până la data de 31.12.2032
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică.
Tipul contractului: contract de închiriere.
Închirierea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfășoară activități de turism, de operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive şi de autorităţi ale administraţiei publice locale, care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor.
Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică autorizată sau juridică, de drept public sau privat română, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • a achiziționat caietul de sarcini și a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
 • a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
 • are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
 • nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului aflate în administrarea A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.
Mai multe entități (persoane juridice/persoane fizice autorizate/persoane fizice) au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, prezentând în acest sens un acord/contract de asociere, în original, semnat și stampilat de asociați, din care să rezulte liderul de asociere, respectiv persoana juridică/fizică autorizată cu care se va perfecta contractul de închiriere.
Se interzice participarea la licitația publică a unei persoane fizice în mod individual sau în asociere cu o altă persoană fizică. Nu vor fi luate în considerare la această procedură și nu vor obține punctaj, structurile de primire turistice în baza cărora au fost declarați câștigători ofertanții care au participat la procedura de licitație organizată și în baza cărora s-au încheiat contractele de închiriere aflate în derulare, la momentul organizării procedurii. Pentru desfășurarea procedurii licitației publice este obligatorie participarea a cel puțin 2 (două) oferte valabile pentru fiecare bun propus pentru închiriere. Caietul de Sarcini se poate procura de la sediul A.B.A. Dobrogea-Litoral - Serviciul Mecanism Economic și Sinteze Economice din Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr. 127. Prețul unui caiet este de 1.000 lei (cu TVA) și conține  informații privind documentația de atribuire. Ofertele pentru licitație se vor depune într-un exemplar la secretariatul A.B.A. Dobrogea-Litoral. Ofertantul trebuie să constituie garanția de participare la licitație, în cuantum de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA pentru bunul imobil ce face obiectul licitației, în una dintre următoarele forme:
 1. unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din România în favoarea unității locatoare, intocmita cu respectarea dispozitiilor Art. 2321 din Codul Civil;
 2. unui ordin de plată în contul autorității contractante – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, confirmat prin extras de cont.
      Contul autoritatii contractante este RO98TREZ2315005XXX006429, CIF18279146, deschis la Trezoreria Constanța
 1. pentru garanția de participare cu valoare sub 5000 de lei, garanția de participare se poate constitui și prin depunere la caseria A.B.A.Dobrogea -Litoral
Data limită pentru solicitarea clarificărilor  este 12 iunie  2023, ora 16.00. Data limită  de depunere a ofertelor este 19 iunie 2023, ora 16.00. Dechiderea ofertelor va avea loc la sediul A.B.A. Dobrogea-Litoral din Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr. 127, în data de 20 iunie 2023, ora 10.00. Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile calendaristice de la data deschiderii acestora. Limba de redactare a ofertei: LIMBA ROMÂNĂ.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute  la aliniatul de mai sus.
Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii