Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:44 25 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Tulcea Consiliul Local al comunei Grindu a fost convocat în ședință ordinară. Ce proiecte s-au aflat pe ordinea de zi (document)

ro

30 Aug, 2021 16:00 406 Marime text
 • Consiliul Local al comunei Grindu, județul Tulcea a fost convocat în ședință ordinară pe data de 29 iulie 2021. 
S-a convoacat Consiliul Local al comunei Grindu, județul Tulcea, în ședință ordinară de lucru, pe data de 29 iulie 2021, ora 10.00 și a avut următoarea ordine de zi:
 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare a Consiliului local Grindu din data de 28 iunie 2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, aferent unității administrativ-teritoriale Grindu, județul Tulcea;
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/5A/15 iulie 2021 - privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, aferent unității administrativ-teritoriale Grindu, județul Tulcea.
 
Având in vedere:
 • Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1550/12.07.2021 cu privire la proiectul de hotărâre prezentat mai sus;
 • Raportul compartimentului de specialitate al SVSU, înregistrat sub nr.1590/14.07.2021;
În conformitate cu:
 • Prevederile art.13 lit.”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 14 lit.”a” din O.M.A.I. nr.163/2007;
 • Prevederile art.5,6,7 si 8 din O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a PAAR și structura cadru a acestuia;
Văzând avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Grindu, județul Tulcea;

În temeiul dispozitiilor art.129 alin.2 lit.”d”, art.139 alin.1 și art.196  alin.1 lit.”a” si 240 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:
Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferente unității administrativ-teritoriale Grindu, județul Tulcea, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.- După aprobare, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent comunei Grindu, se va pune la dispoziția secretariatului tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, iar extrase din acest document se vor pune la dispoziția celorlalte instituții și organisme care, la nivel local, au atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență.


Art.3.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Grindu prin șeful SVSU.

Art.4.- Hotărârea se va aduce la cunostință publică, prin publicare pe site-ul primăriei, prin afișare și se comunică prin grija secretarului general, Instituției Prefectului – județul Tulcea, primarului comunei precum și altor instituții și persoane interesate.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata majorărilor de întârziere aferente la data de 31.12.2020, datorate bugetului local al comunei Grindu de către S.C. AGRO ECO SANITAS SRL
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23/5A /19 iulie 2021. privind aprobarea eșalonării la plata majorărilor de întârziere aferente la data de 31.12.2020, datorate bugetului local al comunei Grindu, de către S.C. AGRO ECO SANITAS S.R.L.

Consiliul local al comunei Grindu, județul Tulcea, intrunit in sedinta publica ordinara, având în vedere:
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Grindu, înregistrat sub nr. 1612/15.07.2021 prin care propune aprobarea eșalonării la plata majorărilor de întârziere aferente la data de 31.12.2020, datorate bugetului local al comunei Grindu de către S.C. AGRO ECO SANITAS S.R.L.;
 • Raportul de specialitate al compartimentului Financiar – contabil - Impozite și taxe locale, înregistrat sub nr.1618/16.07.2021;
 • Ținând cont de adresa nr.61/18.05.2021 a S.C. Agro Eco Sanitas S.R.L. înregistrată la instituția noastră sub nr.1141/20.05.2021;
 • Cererea înregistrată sub nr. 1565/13.07.2021, întocmită de către administratorul S.C. AGRO ECO SANITAS S.R.L prin care solicită eșalonarea la plata majorărilor de întârziere, precum și graficul de plată a datoriilor eșalonate și declarația pe propria răspundere;
 • Balanța de verificare din perioada 01.12.2020 – 31.12.2020 pentru anul 2020 și declarație în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991 privind întocmirea situațiilor financiare anual la 31/12/2020 pentru entitatea S.C. Agro Eco Sanitas S.R.L.
 • Fișa persoanei juridice în anul 2021 cu majorări de întârziere calculate la data de 30.06.2021, eliberată în data de 09.07.2021;

Văzând avizul Comisiei de specialitate pe domenii de activitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și control din cadrul Consiliului Local al comunei Grindu. 

În temeiul prevederilor art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 5, art. 129 alin. 2, lit. ”b” și alin. 4 lit. ”c”, art. 139, alin. 3, lit. ”c”, precum și art. 196, alin.1 lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Hotărăște;
                                                                 
Art.1.- Se aprobă eșalonarea la plata majorărilor de întârziere aferente la data de 31.12.2020, datorate bugetului local al comunei Grindu, de către S.C. AGRO ECO SANITAS S.R.L. cu sediul în Măcin, str. Republicii, nr. 36A, județul Tulcea, în cuantum total de 52.558 lei, pe o perioada de 60 luni, conform graficului anexă care face parte integrantă la prezenta hotărâre.                      
          
Art.2.- Primarul comunei Grindu, prin intermediul compartimentului financiar-contabil, va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.- Secretarul general al UAT comuna Grindu, va comunica în copie prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate și adusă la cunostință publică conform prevederilor legale.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii