Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:33 18 06 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Apel Constanța i-a răspuns lui Nicușor Constantinescu

ro

21 Oct, 2016 12:35 2621 Marime text
Magistrații Curții de Apel Constanța i-au răspuns lui Nicușor Constantinescu, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, care a adresat o scrisoare deschisă președintelui instanței.

"Referitor la scrisoarea deschisă pe care dumneavoastră ați adresat-o președintelui Curții de Apel Constanța, urmare a verificărilor efectuate în legătură cu aspectele invocate de dvs, vă aducem la cunoștință următoarele: Referitor la pretinsa tergiversare a comunicării către Înalta Curte de Casație și Justiție a recursului în casație, vă învederăm că procedura administrativă a înaintării dosarului cauzei este reglementată de prevederile art. 439 din Codul de Procedură Penală, în conformitate cu care: 
(1) Cererea de recurs in casaţie impreună cu inscrisurile anexate se depun, insoţite de copti pentru procuror şi părţi, la instanţa a cărei hotărâre se atacă.
(2) Preşedintele instanţei a cărei hotărăre se atacă ori judecătorul delegat de către acesta va comunica procurorului părţilor copii de pe cererea de recurs in casaţie şi celelalte inscrisuri doveditoare, cu menţiunea că se pot depune concluzille scrise in termen de 10 zile de la primirea comunicărilor, la aceeaşi instanţă.
(4) in tertnen de 5 zile de la depunerea concluzillor scrise sau de la expirarea terţnenului de depunere a acestora, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta va inainta Curţii de Casaţie Justiţie dosarul cauzei, cererea de recurs în casaţie, înscrisurile anexate, dovezile de comunicare efectuate, precum, şi după caz, concluziile scrise. 

Vă învederăm că, prin decizia nr.15/19.01.2016 a Preşedintelui Curţii de Ape1 Constanţa, judecătorul delegat cu procedura recursului in casaţie este doamna judecător Eleni Cristina Marcu care trebuie să indeplinească atribuţiile prevăzute de art. 134-137 din Regulamentui de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/2015 pentru realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior, inaintarea dosarului la inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar nu Preşedintele Secţiel Penale a Curţil de Apel Constanţa, judecător Dan Iulian Nastase.
La data de 23.08.2016 s-a inregistrat recursul ln casaţie promovat de dumneavoastră impotriva deciziei penale nr.768/29.06.2016 a Curţii de Apel Constanţa, cererea flind primită la instanţă prin intermediul poSei electronice, rezoluţia privind realizarea procedurii de comunicare a recursului casaţie emisă de judecător Eleni Cristina Marcu flind in sensul comunicării acestei cereri; in aceeaşi zi, 23.08.2016, au fost comunicate două exemplare ale cererii către  [Text Box: 2] Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică şi D.N.A - Serviciul Teritorial Constanţa, in ambele comunicări fiind comunicat faptul că se pot depune concluzii scrise 1n termen de 10 zile de la primire, data primirii comunicării către cele două, părţi avizate flind 24.08.2016.
La data de 31.08.2016, s-au primit la instanţă note scrise depuse de către D.N.A Serviciul Teritorial Constanţa (corespondenţă primită la arhiva Curţii de Apel) şi Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Pentru Relaţia cu Padamentul şi Asistenţă Juridică (corespondenţă primită la numărul de fax al instanţei 0241/616003).
La data de 02.09.2016, s-a primit prin intermediu1 serviciului poştal incă un set de cereri ale recursului in casaţie fommlat de către dumneavoastră şi, in aceeaşi zi, a fost comunicat câte un exernplar către Ministeru1 Apărării Naţionale prin Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică şi D.N.A - Serviciul Teritorial Constanţa; datele primirii comunicărilor către cele două părţi vizate sunt: pentru D.N.A - Serviciul Teritorial Constanţa - 05.09.2016; pentru Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică - 07.09.2016.
La data de 05.09.2016, s-a primir la instanţă, prin intermediul serviciului poştal, exemplarul original emis de către Ministeru1 Apărării Naţionale prin Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul 51 Asistenţă Juridică.
La data de 08.09.2016, prin interrnediul serviciul poştal, s-a mai primit1ncă un set de cereri ale reeursului in casaţie formulat de către durnneavoastră, acestea flind rezoluţionate de către judecătorul delegat pentru realizarea procedurii privind recursul in casaţie cu menţiunea „ la dosar".
La data de 26.09.2016, s-a primit la instanţă corespondenţa emisă de inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care cuprinde un alt set de cereri ale recursului in casaţie promovat de către dumneavoastră care, de asemenea, a prirnit viza judeeătorfflui delegat pentru realizarea procedurii privind recursul in casaţie.
La data de 12.102016 s-a primit o cerere depusă de către doamna avocat Bica Alina - apkătorul dumneavoastră, 1n care se solicită un răspuns cu privire Ia faptul că dosarul penal nr.82113612015 nu a fostIncă Inaintat la i.C.C.J.
Judecătorul delegat pentru realizarea procedurii privind recursul 1n casaţie a formulat răspuns la data de 17.10.2016 pentru lămurirea situaţiei dosarului, in sensul câ acesta va fi 1naintat instanţei competente după soluţionarea celor douâ dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Constanţa, nr.466/36/2016 şi respectiv 519/36/2016, având ca obiect de judecată. contestaţie In anulare, cu termen la data de 27.10.2016.
Acest răspuns a fost formulat după ce, la data de 17.10.2016, a fost consultat preşedintele completului C4A, a cărui şedinţă de judecată este programată 1a data de 27.10.2016, asupra necesităţii ca la soluţionarea celor două contestaţii 1n anulare completul legal investit să albâ la dispoziţie dosarul nr.821/36/2015, răspunsul fiind afirmativ.

[Text Box: 3] Ţinând searna de dispoziţiile art.439 alin. I , 2 şi 4 Cod procedură penală şi in raport de reda.ctarea diferită a motivelor de recurs in casaţie din cuprinsul celor două cereri depuse la datele de 23.08.2016 şi 02.09.2016, in cauză a fost necesară îndeplinirea procedurii de comunicare a acestor motive i'n ambele situaţii, pentru a da posibilitatea Ministerului Public şi Ministerului Apărării Naţionale să formuleze concluzii scrise, prevederile legale menţionate având un caracter imperativ.
De altfel, potrivit art.439 alin.3 Cod procedur-a penală, in cazul nedepunerii de către părţi şi procuror de concluzii scrise, judecarea recursului in casaţie este posibilă insă acest remediu procesuaI nu absolvă instanţa a cămi hotăt' ire se atacă de obligaţia principală de indeplinire a procedurii de comunicare a cererii şi motivelor de recurs in casaţie, această instanţă având obligaţia de a inainta Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dosarul cauzei, Impreună cu cererea de recurs in casaţie, inscrisurile anexate, dovezile de comunicare efectuate şi, după caz, concluzille scrise, potrivit alineatului 4 al art.43 9 Cod procedură penală.
Acestea este şi motivul pentru care cererea de recurs in casaţie depusă Ia inalta Curte de Casaţie şi Justi-ţie a fost inaintată Curţii de Apel Constanţa la data de 26.09.2015, o astfel de cerere primind, la rândul său, viza judecătorului delegat pentru realizarea procedurii de comunicare.
in consecinţă, apreciem câ nu se poate reţine existenţa vreunei situaţii care să conducă 1a ineălcarea drepturilor de care durnneavoastră vă bucuraţi potrivit Iegii procesuat penale, cu privire la Inaintarea cererii de recurs in casaţie pe care aţi formulat-o, lipsa investirii inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu judecarea căii extraordinare de atac datorându-se, pe de o parte, modalităţii 1n care s-a introdus această cerere atât prin posta electronică cât şi prin serviciile poştale şi, apoi, prin depunerea motivelor direct Ia inalta Curte ceea ce a impus o triplă procedură de comunicare a motivelor dvs. şi, pe de altă parte, pentru că, la data de 20 iffilie 2016, (deci cu o mai bine de o Iună inainte de hiregistrarea recursului in casaţie la data cle 23.08.2016) aţi formulat o contestaţie In anulare hnpotriva aceleiaşi decizii penale nr.768/29.06.2016 a Curţii de Apel Constanţa, pentru a cărei soluţionare este necesar dosarul nr. 821/3612016
IL Referitor Ia aspectele administrative legate de judecarea celor douli'' contestaţii in atztdare depuse la Curtea de Apel Constanţa, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Dosarul nr.466/36/2016, având ca obiect contestaţia in anulare impotriva deciziei penale nr.768/29.06.2016 a Curţii de Apel Constanţa, a fost 'inregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data de 20 lulie 2016, cauza flind repartizată aleatoriu completului Cl A, format din domnul judecător Dan Iulian Năstase şi doamna judecător Andreea Ianca.
Cei doi magistraţi au formulat cerere de abţinere la data de 1 august 2016, aceasta flind soluţionată la termenul de judecată din 2 august 2016 de completul de incidente procedurale; in baza art.68 Cod procedură penală, raportat la art.64 alin.3
[Text Box: 4] Cod procedură penală, a fost admisă declaraţia de abţinere forrnulată de domnii judecători Andreea Ianca şi Dan Iulian Năstase, constatându-se incompatibilitatea celor doi judecători 1n soluţionarea dosarului pena1 nr.466136/2016 al Curţii de Apel Constanţa şi, drept urmare, cauza a fost repartizată aleatoriu completului de judecată C4A, termenul de judecată fiind stabilit pentru data de 27.10.2016.
La termenul din 5 septembrie 2016, completul C4A (iar nu completul ClA, format din judecătorii Dan Iulian Năstase şi Andreea Ianca) a respins cererea formulată de dumneavoastră, privind preschimbarea termenului de judecată, fiind menţinută judecarea cauzei pentru termenul din data de 27.10.2016.
Cea de a doua contestaţie în anulare a fost depusă la Curtea de Apel Constanţa la data de 10 august 2016, fănd inregistrată sub nr. 519/36/2016; cauza a fost repartizată aleatoriu completului C4A, termenul de judecată fiind stabilit tot la data de 27. 10.2016.
şi 1n această cauză a fost formulată o cerere de preschimbare a termenfflui de judecată pentru o dată mai apropiată, care a fost respinsă prin rezoluţia din data de 05.09,2016 a completului de judecată C4A, in temeiul art.353 a1in.10 Cod procedură penală.
Având in vedere cele expuse mai sus, aspectele referitoare la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată de către domnii judecători Năstase Dan Iu1ian şi Ianca Andreea, invocate in cuprinsul scrisorii ce ne-a fost adresată, nu se confirmă sub nicio formă.
Faşă de cele arătate, singura concluzie care se impune referitor la nelegalităţile reclamante de dvs., este aceea că niciunul dintre aspectele care v-au provocat nemulţumire nu se confirmă ori nu se datorează modalităţii in care judecătorii Curţii de Apel Constanţa şi-au indeplinit atribuţiile stabilite de legi şi regulamente", este răspunsul complet remis ZIUA de Constanţa.


 

Ti-a placut articolul?

Comentarii