Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
03:58 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa cere în instanță peste 600.000 de lei de la ABC Val SRL. Iată de ce

ro

17 Jul, 2021 00:00 1677 Marime text
  • Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa se luptă în instanță cu societatea ABC Val SRL
  • Dorește recuperarea sumei de 616.029,27 lei
  • Suma trebuie restituită de către reclamantă către Autoritatea de Management POS – Mediu, în baza Proiectului Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ariile natural protejate aflate în custodia Direcției Silvice Constanța
 
Pe rolul Curții de Apel Constanța, a fost înregistrat apelul soluția de fond, în dosarul 1179/118/2016, la data de 15 iulie 2021. Este vorba de pretenții, prin care reclamantul dorește recuperea unei sume de bani de la pârât. În speță, reclamant este Asociația Română pentru Dezvoltare Durabilă Constanța, iar pârât este societatea ABC Val SRL.
 
Fondul s-a judecat la Tribunalul Constanța, iar pe 23 martie 2021, soluția judecătorilor a fost următoarea: „Dosar nr. 1179/118/2016 Hot. 23.03.2021 Respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa, în contradictoriu cu pârâta ABC Val S.R.L. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.03.2021”.
 
Conform Rolii.ro, la data de 22.02.2016, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa, în contradictoriu cu pârâta ABC Val S.R.L., prin care s-a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 616.029,27 lei reprezentând suma de restituit de către reclamantă către Autoritatea de Management POS – Mediu, în baza Proiectului Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ariile natural protejate aflate în custodia Direcției Silvice Constanța, obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente acestei sume începând cu data de 14.02.2016 și până la achitarea efectivă a acesteia, obligarea pârâtei la încheierea proceselor verbale de recepție finală pentru punctele de informare din Murfatlar și Cernavodă, jud. Constanța, cu cheltuieli de judecată.
 
În motivare, a arătat că reclamanta a aplicat și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa prioritară nr. 4 – protecția naturii. Finanțarea s-a acordat reclamantei pentru Proiectul Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ariile natural protejate aflate în custodia Direcției Silvice Constanța. În acest sens, a fost încheiat contractul de finanțare nr. 135.198/22.12.2011, cu 3 acte adiționale: nr. 1-79/04.07.2012, nr. 2-647/29.08.2013 și nr. 3-145/26.06.2015, având o valoare totală de 23.817.747 lei fără TVA. Perioada de implementare a proiectului a fost de la data de 22.12.2011 și până la data de 31.12.2015.
 

Licitația

 
Reclamanta a organizat o procedură de achiziție publică de tip – depunere cerere de oferte pentru proiectarea și construcția celor 3 puncte de informare, în condițiile în care era beneficiar privat și nu avea calitatea de autoritate contractantă, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 1050/29.10.2012 a MAE de aprobare a procedurii aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, în vigoare la acea dată. La respectiva procedură, au depus oferte 3 societăți și anume: ABC Val, Ro – Mat Construct S.R.L. și Opal S.R.L.
 
În vederea participării la procedura de ofertare și conform cerințelor din documentația de atribuire elaborată de către reclamantă, fiecare ofertant a depus în original Formularul nr. 3 – Declarația privind calitatea de participant la procedură. În această declarație, reprezentantul legal al ABC Val S.R.L., a declarat, pe propria sa răspundere, că nu constituie un grup de interese, mai precis că societatea nu este membru al nici unui grup sau rețele de operatori economici. A arătat reclamanta că nu avea posibilitatea de a verifica veridicitatea celor declarate și nu avea această obligație legală, ea revenind ofertantului care li-a asumat condițiile de participare la procedura de ofertare.
 
A fost declarată câștigătoare oferta depusă de către ABC Val S.R.L., care a fost cea mai bună atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar. Reclamanta a încheiat cu pârâta contractul de lucrări nr. 576/09.07.2013, care a avut ca obiect proiectarea și construcția a 3 puncte de informare a vizitatorilor ariilor natural protejate la Cernavodă, Murfatlar și Băneasa. Valoarea contractului a fost de 755.077,79 lei, la care se adaugă TVA de 181.218,66 lei. Plățile trebuiau făcute din fondurile primite de la Autoritatea de Management POS – Mediu.
 
Întregul dosar de achiziție a fost transmis în copie, conform instrucțiunilor în vigoare către Autoritatea de Management POS – Mediu care l-a verificat. Autoritatea nu a transmis reclamantei nici un fel de obiecțiune în anul 2013 cu privire la procedura de achizițiie și contractare.
 
Contractul de lucrări nr. 576/2013 s-a derulat în perioada august 2013 – aprilie 2015, cele trei centre de informare fiind realizate conform proiectului. S-a realizat, însă, recepția finală la terminarea lucrărilor doar pentru construcția – Punctul de Informare Băneasa, fiind încă de efectuat recepția finală la centrele din Murfatlar și Băneasa. Pe măsura derulării contractului, reclamanta a depus la autoritatea de implementare cererile de rambursare și a efectuat plățile către pârâtă.
 

Curtea de Conturi... de altă părere

 
În perioada mai – iunie 2015, reclamanta a fost supusă unui control al Curții de Conturi – Autoritatea de Audit, având ca obiect verificarea procedurii de achiziție publică în baza căreia a fost încheiat contractul de lucrări nr. 576/09.07.2013 între părți. Auditorii au constatat că 2 dintre ofertanți și anume pârâta, adjudecatara procedurii de achiziție publică, și Ro – Mat Construct S.R.L., unul dintre participanții la procedura de ofertare, au același acționariat majoritar – numitul V.C., care deține 100% din ABC Val S.R.L. și 75 % din Ro – Mat Construct S.R.L.
 
Curtea de Conturi a apreciat că a existat un conflict de interese între acești doi ofertanți și a recomandat o corecție de 100% din valoarea contractului nr. 6/09.07.2013, corecție ce cuprindea și suma ce face obiectul prezentei cauze.
 
Reclamanta a formulat cererea de rambursare nr. 20 – adresa nr. 1787/13.10.2015 înregistrata la ARDCCC cu nr. 300/14.10.2015, dar autoritatea nu a autorizat plata sumei de 131.897,28 lei aferentă unor facturi emise de către pârâtă în baza contractului de lucrări nr. 576/09.07.2013, sumă cu care reclamanta ar fi trebuit să își îndeplinească obligația de plată către creditoarea ABC Val S.R.L.
 
Motivul refuzului a fost tocmai existența acestui conflict de interese între doi dintre participanții la procedura de ofertare: ABC Val S.R.L. și Ro – Mat Construct S.R.L.
 
S-a efectuat un control asupra contractului nr. 576/2013 de către Autoritatea de Management POS – Mediu și a fost solicitat un punct de vedere reclamantei. La data de 14.01.2016, a fost întocmită de către Autoritatea de Management POS – Mediu Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 4-61/14.01.2016, în care s-a reținut că sunt incidente dispozițiile pct. 9 din H.G. nr. 19/2014 privind Conflictul de interese și s-a aplicat proiectului o corecție de 100% din valoarea contractului de lucrări, considerându-se că suma de 708.004 lei este neeligibilă.
 
Această notă de constatare constituie titlu de creanță împotriva reclamantei, conform art. 42 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011, în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, după data scadenței reclamanta având obligația de a achita și dobânzi de întârziere aferente acestei sume, conform O.U.G. nr. 66/2011.
 
Prin adresa nr. 4974/21.01.2016, s-a realizat o revenire la Nota de constatare nr. 2461/14.01.2016, în care s-a menționat că valoarea creanței existentă împotriva reclamantei și rezultată din aplicarea corecției financiare este de 616.029,27 lei din care: contribuție fonduri UE: 397.438,24 lei, contribuție publică națională de la bugetul de stat: 99.359,56 lei; tva: 119.231,47 lei.
 
A mai arătat reclamanta că a formulat contestație împotriva Notei de contestare nr. 2461/14.01.2016 la Autoritatea de Management POS – Mediu, dar, până la soluționarea acesteia, are obligația de a recupera suma de 616.029,27 lei de la persoana vinovată de aplicarea corecției de 100% la contractul de lucrări nr. 576/2013, apreciată de reclamantă ca fiind pârâta ABC Val S.R.L.
 
A apreciat reclamanta ca fiind întrunite condițiile pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtei, respectiv faptă ilicită, prejudiciu, legătură de cauzalitate și vinovăție, prev. de art. 1357 C.civ., întrucât, chiar dacă ulterior între părți a fost perfectat contractul de lucrări nr. 576/2013, fapta ilicită reclamată s-a produs în faza precontractuală și nu are legătură cu clauzele contractului.
 
A mai arătat reclamanta că fapta ilicită a pârâtei a constat în declararea, pe propria sa răspundere, că nu constituie un grup de interese, mai precis că societatea nu este membru al nici unui grup sau rețele de operatori economici, iar prejudiciul este în sumă de 616.029,27 lei, cu dobânda legală aferentă, sumă declarată neeligibilă.
 

Ce a spus ABC Val

 
Legal citată, la data de 05.05.2016, pârâta ABC Val S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, arătând că între societatea ABC Val S.R.L., în calitate de prestator, și reclamantă, în calitate de beneficiar – achizitor, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 576/09.07.2013, care a avut ca obiect edificarea unor construcții pe seama acestuia. În condițiile în care pârâta și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale, a apreciat că reclamanta încearcă, în fapt, o îmbogățire fără justă cauză.
 

Ce a spus instanța

 
Astfel fiind, instanța constată că, din perspectiva dispozițiilor art. 1357 C.civ., nu sunt întrunite condițiile necesare antrenării răspunderii civile delictuale a pârâtei ABC Val S.R.L.
 
„Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.
 
Sub un prim aspect, nu există o faptă ilicită care să fi fost săvârșită de pârâtă. Reclamanta, în calitate de beneficiar, avea obligația de a verifica documentația prezentată de ofertanți, sub aspectul acționariatului operatorilor economici implicați în procedură, și de a sesiza incidența situației care se circumscrie conflictului de interese.
 
Sub un al doilea aspect, prejudiciul trebuie să fie rezultatul unei încălcări de natură a crea un prejudiciu cert și actual, resimțit patrimonial prin fapta ilicită săvârșită. Or, în cauză, nu numai că prejudiciul nu este cert, reclamanta fiind decăzută din proba cu expertiza contabilă încuviințată, dar acesta nu este o consecință a conduitei pârâtei, ci este rezultatul încălcării obligațiilor proprii, legale, ale reclamantei.
 
Sub un al treilea aspect, trebuie să existe în cauză o culpă a pârâtei, or, dimpotrivă, culpa aparține reclamantei și constă în neobservarea prevederilor legale cu referire la existența conflictului de interese între participanții la procedură.
 
Nefiind întrunite primele 3 condiții ale răspunderii civile delictuale, cu prisosință, nu se regăsește nici legătura de cauzalitate între pretinsa faptă ilicită și prejudiciu.
 
Sunt considerentele de fapt și de drept, pentru care se va respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa, în contradictoriu cu pârâta ABC Val S.R.L”, a punctat instanța, conform Rolii.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii