Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:47 02 07 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noul regulament privind activitatea de taximetrie din municipiul Constanţa, lansat în dezbatere publică (documente)

ro

19 Jul, 2019 00:00 1788 Marime text
Primăria municipiului Constanţa a publicat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanţa.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat în secţiunea „documente” a cotidianului ZIUA de Constanţa, la sediul primăriei municipiului Constanţa din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10 - Serviciul Management Drumuri şi Transport Public şi pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secţiunea "De interes public -Transparenţă decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 18.07.2019.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, până la data de 15.08.2019 se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris:prin poştă, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr. 10 - serviciul Management Drumuri şi Transport Public, prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanta”.
 

Ce conţine proiectul privind activitatea de taximetrie

 
Serviciile de transport în regim de taxi în municipiul Constanţa, se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, numai în baza autorizaţiei taxi emisă de aceeaşi autoritate de autorizare, pentru fiecare autovehicul utilizat.
Autorizaţia de transport persoane/bunuri în regim de taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa pentru transportatorii care îşi au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanţa, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele documente valabile: a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective; b) certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz; 2 c) certificatul constatator eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990; d) contractul de muncă pentru managerul de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, însoţit de Revisal, în cazul persoanelor juridice şi întreprinderilor familiale; e) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în cazul persoanei juridice sau întreprinderii familiale ; f) cerificatul de atestare a pregătirii profesionale a taximetristului care este persoană fizică autorizată; g) certificatul de cazier judiciar al persoanei fizice şi, după caz, al managerului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere; h) avizul medical şi avizul psihologic al persoanei fizice şi, după caz, al managerului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ; i) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic; j) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului,dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora; k) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că asigură spaţiul de parcare pentru autovehiculele taxi, spaţiu deţinut în proprietate sau contract de închiriere pe toată durata de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv, cu schiţă şi fotografii ataşate. Contractul de proprietate sau de închiriere este necesar atunci când operatorul de transport deţine mai mult de două autorizaţii taxi. l) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le deţine, sau dovada deţinerii acestora; m)declaraţie pe propria răspundere a managerului de transport în regim de taxi că nu mai conduce activitatea unui alt transportator autorizat; n) dovada plăţii taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport.
Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza emiterii.
 

Retragerea Autorizaţiei de Transport


Art. 9 (1) În cazul în care transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen, aceasta se retrage.
(2) În cazul în care transportatorul autorizat execută transport în regim de taxi cu autovehicule care nu deţin autorizaţie de taxi sau copie conformă, autorizaţia de transport se retrage.
(3) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi atribuite pe baza autorizaţiei respective.
(4) Retragerea autorizaţiei de transport se face prin Dispoziţie de Primar în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local.
(5) În termen de 5 zile de la data primirii Dispoziţiei de Primar privind retragerea autorizaţiei de transport administratorul societăţii comerciale/ persoana fizică are obligaţia de a preda autorizaţia de transport, autorizaţia taxi şi ecusoanele taxi la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa.
Numărul maxim de autorizaţii taxi
Art.10 (1) Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Constanţa, pentru o perioadă de 5 ani, este de 4 la 1.000 de locuitori, stabilindu-se astfel un număr de 1262 de autorizaţii taxi.
(2) Pentru transportul de bunuri în regim de taxi pe raza municipiul Constanţa se stabileşte numărul de 150 de autorizaţii.
Art. 11 (1) În cazul disponibilizării unor autorizaţii taxi, sub numărul stabilit la art. 10 alin. (1) sau în cazul măririi numărului de autorizaţii taxi, se declanşează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordată transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare li se asigură numai acestora dreptul de a participa la prima procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi respective.
(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedură de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.
(4) În lista de aşteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată.
Vechimea autovehiculului de la anul fabricaţiei: a) până la 1 an – 20 puncte b) între 1 şi 2 ani – 18 puncte c) între 2 şi 3 ani – 16 puncte d) între 3 şi 4 ani – 14 puncte e) între 4 şi 5 ani – 12 puncte
B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: a) peste euro VI – 12 puncte b) electric sau hibrid- 10 puncte c) euro VI - 10 puncte d) euro V – 0 puncte
C)Volum portbagaj util autovehicul: a) peste 400 dm³ - 6 puncte b) între 300 – 400 dm³ - 3 puncte c) sub 300 dm³ – 0 puncte
D) Echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat: 9
aer condiţionat – 0 puncte
E) Gradul de protecţie al pasagerilor: a) peste 4 airbaguri – 10 puncte b) între 3 şi 4 airbaguri – 5 puncte c) 2 airbaguri – 0 puncte
F) Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat
activitate de transport în regim de taxi: - se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat ( nu mai devreme de anul 2004);
G) Forma de deţinere asupra vehiculelor : a) proprietate - 2 puncte b) leasing – 2 puncte
H) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în
activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare: a) da – 2 puncte b) nu – 1 punct
I) Dotări suplimentare ale vehiculului:
1. dispozitiv GPS monitorizare – 5 puncte
2. perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi – 10 puncte
3. dispozitiv fix/electronic de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte.
Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt: a) vechimea autovehiculul nu trebuie să depăşească 10 ani de la data fabricaţiei; b) gradul de poluare maxim admis.
 

Verificarea anuală a autorizaţiei taxi


Art. 26 (1) Verificarea anuală a autorizaţiilor taxi se realizează de către autoritatea de autorizare, pe baza documentaţiei depuse de către transportatorul autorizat cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia. Depăşirea termenului de valabilitate cu mai mult de 30 de zile duce la suspendarea autorizaţiei taxi.
 

Suspendarea autorizaţiei taxi 


Art. 31 (1) Autorizaţia taxi poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri: a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului; b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice ; c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală; d) au fost încălcate obligaţiile prevăzute în contractul de atribuire în gestiune a serviciului f) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător; g) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere; h) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite de lege şi de prezentul regulament; i) nu sunt respectate prevederile art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (5), (8), art.30 alin. (9), art. 49 alin. (2) din prezentul regulament. j) dacă se execută activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă k)alte situaţii prevăzute de prezentul regulament
(2) Pentru trei sancţiuni contravenţionale aplicate aceluiaşi conducător auto într-o perioadă de 6 luni, indiferent la ce angajator îşi desfăşoară activitatea, sancţiuni aplicate pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, HCL 184/2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa, OUG 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, altele decăt cele precizate la Art. 31, alin (1), din prezentul regulament.
(3)Transportatorul titular al autorizaţiei taxi va fi notificat de către autoritatea de autorizare la fiecare sancţiune aplicată conducătorului auto în baza procesului verbal de constatare a contravenţiei întocmit şi comunicat autorităţii de autorizare, conform. Art. 47, alin. (3), lit. e), de către Direcţia Generală Poliţia Locală.
(4) În cazul suspendării, transportatorul autorizat este obligat să predea la autoritatea de autorizare autorizaţia taxi în original şi cele 2 ecusoane.
(5) Suspendarea autorizaţiei taxi se face prin Dispoziţie de Primar. 25
(6) Transportatorul autorizat va prezenta raportul fiscal din care să reiasă că nu a avut activitate pe perioada suspendării.
 

Retragerea autorizaţiei taxi


Art. 32 - (1) Autorizaţia taxi poate fi retrasă în următoarele cazuri: a) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) şi la art. 14^3 alin. (4) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare; b) a fost obţinută pe baza unor documente false; c) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive; d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse; e) autorizaţia taxi şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite; f) dacă transportatorul execută activitate de transport pe perioada în care autorizaţia taxi este reţinută sau suspendată; g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei taxi; h) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită; i)la cerere; j) în cazul în care din raportul fiscal, conform art. 31 alin. (6), reiese că pe perioada suspendării transportatorul autorizat a prestat activitatea cu autovehiculul respectiv; k) când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale; l) în cazul implicării taxiului in mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale; m) la a treia suspendare a autorizaţiei taxi in decurs de 2 ani consecutivi; n) în alte situaţii prevăzute de prezentul regulament şi de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;
(2) În cazul retragerii autorizatiei taxi transportatorul autorizat este obligat să predea la autoritatea de autorizare autorizaţia taxi în original si cele 2 ecusoane.
(3) Retragerea autorizaţiei taxi se face prin Dispoziţie de Primar.
(4) Autorizaţiile taxi retrase vor fi atribuite, în cazul disponibilizării unor autorizaţii taxi sub numărul stabilit la art.10.
Obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor cu privire la desfăşurarea operaţiunilor
de transport în regim de taxi 
Art. 43 (1) În vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate, transportatorii autorizaţi, dispeceratele taxi, taximetriştii şi clienţii trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de lege, obligaţiile prevăzute în prezentul regulament precum şi cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului.
(2) Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi conform prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare sunt: a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate; b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de lege şi de prezentul regulament; c) să nu utilizeze ca taximetrişti conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor standardului ocupaţional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională; d) să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau întreprindere familială; e) să asigure dispecerizarea activităţii; f) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului; g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală; h) să anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie şi agenţia service de care depind, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie-recepţie de pe taxi; i) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată. j) să prezinte, la cererea autorităţii administraţiei publice locale, rapoartele memoriei fiscale pentru fiecare autovehicul pe care il deţine; k) transportatorii autorizaţi au obligaţia, prin persoana desemnată pentru conducerea şi organizarea activităţii de transport persoane în regim de taxi să instruiască, la angajare, şoferii cu privire la îndatoririle acestora conform reglementărilor în vigoare cu privire la activitatea de transport persoane în regim de taxi; l) transportatorii autorizaţii sunt obligaţi să asigure cel puţin un autovehicul adaptat transportului persoanelor cu handicap în conformitate cu art. 64, alin. (2) din Legea 448/2006, republicată ; 31 m) să se prezinte la autoritatea de autorizare sau la autorităţile cu atribuţii de control din cadrul Primăriei municipiului Constanţa ori de câte ori sunt solicitaţi în vederea efectuării controlului asupra dotării autovehiculului taxi, precizate la art. 30 din Legea nr. 38/2003 şi a documentelor obligatorii la bordul autovehiculului. Anunţarea se face prin intermediul dispecerului la care transportatorul autorizat a declarat că este arondat. n) să anunţe la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa orice modificare survenită în legătură cu contractul de dispecerizare; o) să elibereze fiecărui taximetrist legitimaţia şi ecusonul protejat în folie ( ce trebuie afişat la bordul atovehiculului, la loc vizibil) ; p) să doteze toate autovehiculele taxi cu staţie radio de emisie-recepţie în stare de funcţionare; q) să solicite în scris autorităţii administraţiei publice locale cazierul de conduită profesională al taximetristului, înainte de angajarea acestuia şi să-l anexeze la dosarul de angajare; r) să înştiinţeze, în scris, autoritatea de autorizare în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare.
(3) Principalele obligaţii ale taximetriştilor conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare sunt: a) să aibă un comportament civilizat şi preventiv faţă de partenerii de trafic şi organele de control; b) să aibă ţinuta îngrijită ( pantalon lung, cămaşă, sacou în funcţie de anotimp) fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare (şort, maiou, şlapi); c) să nu păstreze ca şi garanţie documentele sau obiectele personale aparţinând clientului; d) să întreţină aspectul curat şi îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul acestora; e) să nu execute lucrări de întreţinere şi reparaţii, spălarea şi salubrizarea autovehiculelor în staţiile de aşteptare sau pe domeniul public; f) să nu folosească un limbaj neadecvat, suburban care să deranjeze clienţii; g) să nu oprească şi să staţioneze în staţiile destinate transportului în comun; h) pe parcursul desfăşurării activităţii, să utilizeze staţia radio de emisierecepţie din dotarea autovehiculului.
(4) Principalele obligaţii ale clienţilor sunt următoarele: a) să achite preţul transportului executat; b) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi; 32 c)să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client; d)să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective; e)să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente; f) să sesizeze Primăria municipiului Constanţa şi filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate; g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranţă.
(5) Principalele obligaţii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele: a) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului şi duratei de valabilitate ale autorizaţiei taxi; b) să comunice, la solicitarea autorităţilor de control abilitate, informaţiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi; c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere; d)dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite şi să respecte preferinţa clientului; e)să controleze respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceştia; f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi; g) să nu aplice practici prin care să deţină controlul asupra pieţei taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenţei sau să elimine concurenţa, precum şi practici monopoliste; h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Constanţa şi sunt autorizaţi de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei. i) să anunţe, la solicitarea autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei muncipiului Constanţa, transportatorii autorizaţi pe care îi deserveşte să se prezinte la control autovehiculul; b j) să anunţe la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa orice modificare survenită în legătură cu contractele de dispecerizare încheiate cu transportatorii autorizaţi.
Cazierul de conduită profesională şi abaterile grave de la conduita profesională
Art. 44 (1) Primăria municipiului Constanţa prin autoritatea de autorizare va organiza o bază de date privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane: a)persoanele care au calitatea de manageri de transport reprezentând transportatorii autorizaţi; b)taximetriştii.
(2)Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională şi nu a avut sancţiuni legate de această activitate. (3) Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională şi de la prevederile standardului ocupaţional şi sancţiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzator trebuie să confirme că în activitatea sa persoană a dovedit probitate morală şi profesională şi că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională.
Art. 45 (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizaţiilor taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a Primăriei municipiului Constanţa.
(2) Transportatorul autorizat persoană juridică solicită la angajarea fiecărui taximetrist dovada că acesta este inclus în baza de date a Primăriei municipiului Constanţa. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită în scris Primăriei Municipiului Constanţa, cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • fara nume 18 Jul, 2019 23:14 Politia sa faca controale la operatorii care parcheaza taxiurile pe strazile orasului impiedicand vizibilitatea la intersectiile strazilor.Isi lasa masinile acolo unde gasesc loc liber pe strazi iar locuitorii nu pot parca infata caselor. Isi cumpara sedii cu iesire la strada de 6-7 m si isi parcheaza cate doua trei masini de taxi,inclusiv in intersectii cauzand accidente si incidente intre locuitorii cartierelor orasului. Numarul de taxetre trebuie redus iar cei care practica taxetria sa treaca un examen scris! Beti vedea cati analfabeți au ajuns taximetriști in Constanța in ultimii 3 ani!