Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:29 19 09 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cum se împarte bugetul? Câţi bani dă Consiliul Judeţean Constanţa pentru educaţie, cultură, protecţie socială, investiţii, CMZ şi Evidenţa Populaţiei (documente)

ro

18 Jan, 2018 00:00 2879 Marime text

Proiectul de buget al judeţului pentru anul 2018 se află în dezbatere publică. Menţionăm că gradul de realizare a veniturilor proprii pentru anul 2016 a fost de 92,37%, iar pentru anul 2017, de 99,05%, date rezultate prin compararea veniturilor realizate cu veniturile proprii bugetate şi aprobate prin hotărâre de Consiliu Judeţean în ultima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli din fiecare an.
 
Veniturile proprii realizate în anul 2016 au fost de 160.926.340,28 de lei, iar în anul 2017, de 169.083.923,69 de lei.
 
Pentru anul 2018, veniturile proprii estimate sunt de 120.275.754 de lei, după cum urmează:
 
1. Impozitul pe profit - 4.879.000 de lei. Suma se poate estima doar în baza datelor comunicate de SC RAJA SA Constanţa prin Adresa nr. 115438/05.01.2018, înregistrată la CJC cu nr. 261/05.01.2018.
 
Art. 41, alin. 19 din Legea 227/2015 prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (18), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene, precum şi cele datorate de societăţile în care consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari majoritari, care realizează proiecte cu asistenţă financiară din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internaţionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective până la sfârşitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut.
 
2. Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%), în sumă de 75.072.000 de lei, comunicată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru anul 2018. Aceste cote sunt reglementate de art. 32, alin. 1 din Legea nr.273/2006, modificată şi completată, după cum urmează: „Din impozitul pe venitul încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:
a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
b) 11,25% la bugetul local al judeţului;
c) 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului“.
 
Sumă alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 31.080.000 de lei, sumă care probabil va fi comunicată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru anul 2018, conform derogării impuse de legea bugetului de stat pe anul 2018. Aceste sume de echilibrare sunt repartizate potrivit art. 33, alin. 3 din Legea 273/2006.
 
În baza Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat de anul 2018, publicată în MO nr. 4 din 3 ianuarie 2018, există o derogare de la criteriile şi formula de repartizare a cotelor defalcate ale impozitului pe venit ale art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, după cum urmează: „Art. 6. (1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:
a) 11,25% la bugetul local al judeţului;
b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ. Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):a) se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei.
 
Taxa pe mijloacele de transport (realizat în 2017 - de 1.978.303,52 de lei) prognozată pe anul 2018 este de 1.996.257 de lei şi taxa de licenţe este de 17.953 de lei. Estimarea se poate face la această dată doar cel mult la nivelul veniturilor realizate în anul 2017.
 
Pentru o sumă fundamentată, se aşteaptă răspunsurile la adresele înaintate la începutul anului către unităţile administrativ-teritoriale pentru transmiterea veniturilor prognozate a se încasa pe anul 2018. Sumele sunt virate de către consiliile locale care au în evidenţă aceste mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.
 
Veniturile din concesiuni şi închirieri realizate în anul 2017 sunt de 1.183.025,16 lei, iar cele estimate pentru anul 2018 sunt de 2.929.165 de lei. Componenţa acestor venituri este după cum urmează: redevenţa SC RAJA SA estimată a se încasa în 2018 este de 771.742 de lei, sumă transmisă de SC RAJA SA Constanţa prin Adresa nr. 115438/05.01.2018, înregistrată la CJC cu nr. 261/05.01.2018. Chiriile estimate a se încasa de către Consiliul Judeţean mai provin şi din imobilele din localitatea Agigea, Eforie, Constanţa, aleea Magnoliei (locuinţe de serviciu), cât şi din cota de 50% încasată de la instituţiile din subordine potrivit HCJ nr. 5.
 
Veniturile din contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială realizate în anul 2017 sunt de 1.486.819,30 de lei, iar cele estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 1.486.820 de lei; această sumă este încasată şi virată de către DGASPC Constanţa şi constituie sursă de finanţare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al DGASPC Constanţa.
 
Amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri realizate în anul 2017 în sumă de 148.410,49 de lei, venituri prognozate pentru anul 2018 în sumă de 148.410 de lei (art. 494 din Legea 227/2015).
 
Diverse venituri realizate în anul 2017 în sumă de 2.666.149,13 lei, prognozate pentru anul 2018 în sumă de 2.666.149 de lei, după cum urmează: vărsăminte din veniturile/disponibilităţile instituţiilor publice - 69.720 de lei (sume virate de Biblioteca Judeţeană, sume virate de instituţii la sfârşit de an); taxe speciale conform HCJ 17/2017 - 80.082 de lei; alte venituri care cuprind încasările privind utilizarea temporară a spaţiilor de la Pavilionul Expoziţional - 2.516.347 de lei.
 
Potrivit proiectului de buget, veniturile de la bugetul de stat pentru bugetul judeţului Constanţa pentru anul 2018 se stabilesc în baza Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat de anul 2018 şi cuprind următoarele sume:
1. suma defalcată din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Constanţa pentru anul 2018, în valoare de 67.111.000 de lei, din care: 25.445.000 de lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului (cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale); 19.967.000 de lei pentru finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap (cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale); 11.194.000 de lei pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României, aprobat prin Hotărârea nr. 640/13.09.2017.
 
Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz; finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate; 1.671.000 de lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special; 1.344.000 de lei în vederea finanţării unităţilor de învăţământ special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
 
9.309.000 de lei este suma defalcată din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Diferenţa dintre suma defalcată din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Constanţa pentru anul 2018, în valoare de 67.111.000 de lei, şi sumele menţionate mai sus reprezintă venituri de la bugetul de stat în sumă de 7.490.000 de lei, cu următoarea destinaţie: 356.222 de lei pentru finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; 7.133.778 de lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţ, în total, 306 posturi.
 
Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018 la nivelul judeţului Constanţa este de 32.447.000 de lei, sumă diminuată cu ½ din excedentul la data de 31.12.2016, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.
 
Totalul veniturilor descrise în notă este de 368.338.049 de lei, astfel: venituri curente - 229.142.754 de lei (inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit); venituri de le bugetul de stat - 102.196.283 de lei, sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020; 36.999.012 - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018.

Cheltuieli 

Cheltuielile propuse pentru anul 2018 sunt în sumă totală de 469.924.574 de lei, din care 67.111.000 de lei cheltuieli din sursa buget de stat TVA, după cum urmează:
- 25.445.000 de lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului (cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale);
- 19.967.000 de lei pentru finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap (cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale);
- 11.194.000 de lei pentru cheltuieli determinate de implementarea Programului pentru Şcoli al României;
- 1.344.000 de lei în vederea finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, cheltuieli materiale;
- 1.671.000 de lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
- 356.222 de lei pentru finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
- 7.133.778 de lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţ în strictă concordanţă cu numărul de personal publicat anual în Legea bugetului de stat;
- 102.196.283 de lei cheltuieli din subvenţii de la bugetul de stat, din care: 1.120.000 de lei - subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenta medico-sociale; 72.300.000 de lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 22.840.769 de lei program PNDL; 228.000 de lei - finanţare programe de interes naţional; 5.707.514 lei contribuţie BS; 36.999.012 lei contribuţie UE (FEDR); 229.142.754 de lei - cheltuieli din venituri proprii, din care: 33.000.000 de lei - cheltuieli de personal aparat propriu; 10.000.000 de lei - cheltuieli materiale; 1.750.000 de lei - cotizaţii la organisme interne; 500.000 de lei - studii fezabilitate proiecte; 3.406.130 de lei - investiţii aparat propriu; 2.430.000 de lei - rambursări de credite (Dexia); 3.865.000 de lei - transferuri curente pentru Evidenţa Persoanelor; 40.000 de lei - transferuri de capital pentru Evidenţa Persoanelor; 1.114.950 de lei - dobânzi pentru creditele în vigoare; 40.000 de lei S.T.P.P.S.; 250.000 de lei cheltuieli materiale CMZ; 90.000 de lei cheltuieli de capital CMZ (autoturisme); 300.000 de lei cheltuieli materiale ISU; 293.100 de lei cheltuieli de capital ISU; 50.000 de cheltuieli curente ATOP; 168.536 de lei cheltuieli de capital învăţământ; 11.100.000 de lei - Spitalul „Sf. Andrei“ (cheltuieli curente + cheltuieli de capital); 4.859.000 de lei spital Pneumoftiziologie (cheltuieli curente + cheltuieli de capital) - 3.266.797 de lei leasing SC PARIBAS; 1.800.000 de lei - rambursare credit CEC; 1.588.222 de lei - finalizare proiect SOTRM Eforie; 111.714 lei - finanţare cheltuieli destinate Serviciului de Medicină Legală; 523.600 de lei - demolare imobil C1+C2; 4.061.700 de lei - finanţare Biblioteca Judeţeană; 1.753.728 de lei - transfer Muzeul de Artă; 4.545.000 de lei - transfer Muzeul de Istorie; 2.680.406 lei - transfer Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii; 5.798.400 de lei - transfer Teatrul de Stat; 2.023.500 de lei transfer Teatrul „Căluţul de Mare“; 6.565.000 de lei - transfer Centrul Cultural „Th. Burada“, 5.000.000 de lei - alocări pe Legea 350/2001; 200.000 de lei - programe tineret; 2.000.000 de lei - organizare evenimente; 19.697.467 de lei - proiect FEN Cetatea Capidava; 440 de lei - proiect FEN Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret; 50.000.000 de lei - cheltuieli de personal din bugetul CJC pentru DGASPC; 6.188.000 de lei - cheltuieli materiale din bugetul CJC pentru DGASPC; 1.400.000 de lei - cheltuieli materiale din sursa contribuţii cămin pentru DGASPC; 1.654.440 de lei - investiţii din sursa venituri buget local; 250.000 de lei - ajutoare sociale; 3.453.909 lei - transferuri pentru cheltuieli curente UAMS Agigea; 200.000 de lei - investiţii UAMS Agigea; 420.851 de lei - proiecte FEN extindere UAMS Agigea; 5.650.742 de lei - impozit + redevenţă RAJA, fond IID MRD; 20.000 de lei - 50% localităţi certificate urbanism şi autorizaţii de construire; 157.698 de lei - servicii cadastru bunuri domeniu privat; 157.698 de lei - servicii cadastru bunuri domeniu public; 1.115.481 de lei - evaluare bunuri; 76.000 de lei - plan amenajare teritoriu; 19.000 de lei - ANL; 4.251.663 de lei - proiect „Deşeuri“; 299.131 de lei - proiect în implementare „Împădurire terenuri degradate“; 42.691.000 de lei - program RAJDP; 220.000 de lei - finanţare buget local DJ 222+DJ 224; 67.198 de lei - documentaţie cadastrală DJ.
 
În urma celor expuse, rezultă un deficit de 101.586.525 de lei, care se va acoperi din sumele existente într-un cont de excedent al CJC de 101.586.525 de lei.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi parcurge atât proiectul de buget, cât şi nota de fundamentare privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2018.

Ti-a placut articolul?

Comentarii