Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:10 26 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce nereguli au depistat şi ce prejudicii au calculat inspectorii Curţii de Conturi la Primăria Costineşti (document)

ro

09 Feb, 2017 00:00 2425 Marime text
Inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au efectuat în perioada 1.08.2016 - 9.09.2016 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a comunei Costineşti.
 
Iată sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate şi informaţiile sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate! Veniturile suplimentare stabilite la nivelul comunei au fost de 66.000 de lei, prejudiciile, în valoare de 655.000 de lei, iar abaterile financiare calculate au fost în sumă de 61.000 de lei.

 Principalele constatări ale Curţii de Conturi

La capitolul privind elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, inspectorii Camerei de Conturi au constatat că suma veniturilor încasate în exerciţiul financiar 2015 şi a excedentului bugetar al anilor precedenţi este mai mică decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante.
 
„Astfel în contul de execuţie încheiat pentru anul 2015, suma veniturilor încasate şi a excedentului din bugetul local este de 7.575.587 de lei, în timp ce suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante este de 7.991.382 (din care plăţi restante 419.006 lei), entitatea înregistrând un rezultat negativ (deficit) de 415.795 de lei, conform situaţiilor financiare depuse şi înregistrate la DGFP
Constanţa“, se arată în raportul Curţii de Conturi.

În ceea ce priveşte, exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare - la Serviciul Public de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii destinate Protecţiei Populaţiei Costineşti, înregistrarea consumului de carburanţi s-a efectuat fără întocmirea documentelor justificative corespunzătoare (foi de parcurs sau alte documente din care să rezulte consumul efectiv pe fiecare autoturism, utilaj, după caz).
 
De asemenea, din analiza soldului contului „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ de la data de 31.12.2015, s-a constatat că entitatea a procedat la menţinerea nejustificată a unor sume care trebuiau clarificate de către entitate în termen de trei luni, fără a exista o notă de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite.

Controlul privind modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, a reliefat faptul că nu s-a procedat la inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente. „Nu au fost stabilite, urmărite şi încasate veniturile provenind din taxa hotelieră, identificându-se în acest sens un număr de 35 de operatori economici persoane juridice, precum şi persoane fizice care desfăşoară activităţi de cazare taxabile, dar care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau privind declararea şi plata acesteia. Nu a fost stabilită, urmărită şi încasată taxa de gunoi pentru operatorii care desfăşoară activităţi de cazare şi alimentaţie publică şi care sunt autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Turism“, se arată în acelaşi raport.

Inspectorii Camerei de Conturi au depistat şi neurmărirea derulării contractului pentru „Delegare a gestiunii prin concesiune a unei părţi a serviciului de salubrizare al comunei Costineşti“ şi neîncasarea redevenţei de 1% din venitul realizat. Menţionăm că, în baza art. 8 din contractul respectiv, concesionarul trebuia să achite semestrial redevenţa, executarea cu întârziere a plăţii atrăgând după sine penalităţi
de 0,1% pe zi de întârziere.

Verificările efectuate în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare au scos în evidenţă angajarea şi plata nelegală a unor cheltuieli cu chiria lucrătorilor de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne detaşaţi în perioada 1.07 - 31.08.2015 la IPJ Constanţa şi repartizaţi la Biroul de Poliţie Costineşti în vederea asigurării activităţilor specifice în cadrul Planului de acţiune în sistem integrat „Litoral 2015“. Aceeaşi situaţie s-a regăsit şi în perioada 2013 - 2014, precum şi în anul 2016. „Pentru un debit neachitat la scadenţă în sumă de 78.199,67 de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi facturate conform prevederilor unui contract, UATC Costineşti a plătit, suplimentar faţă de obligaţia restantă, suma de 95.138,84 de lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente perioadei 29.03.2010 - 14.03.2013 (84.612,04 lei), cheltuieli de judecată (39,3 lei), onorariu avocat (3.500 de lei) şi cheltuieli de executare silită (6.987,5 lei).
 
„În perioada 2015 - 2016, entitatea a procedat la plata unor cheltuieli cu reclama şi publicitatea unor informaţii care nu fac parte din cadrul informaţiilor de interes public şi transparenţă decizională, pentru care, potrivit prevederilor legale, există obligativitatea comunicării din oficiu, ca informaţii de interes public.

Entitatea a decontat în mod nelegal sume pretinse la plată de către executantul unor lucrări de amenajare şi reabilitare a unor obiective de natura infrastructurii rutiere ce fac parte din domeniul public al UATC Costineşti, care au rezultat din aplicarea procentului de 15,8% (reprezentând contribuţia de asigurări sociale a angajatorului) asupra consumurilor de resurse aferente funcţionării utilajelor, precum şi cheltuielilor de transport, valorile rezultate fiind apoi trecute şi prin recapitulaţia de deviz“, se mai arată în raportul Curţii de Conturi.

Totodată, s-a constatat că entitatea a procedat la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli pentru organizarea zilei de 8 Martie în sumă de 20.000 de lei, drepturi care excedează cadrul legal aplicabil.

Şi Serviciul Public de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Destinate Protecţiei Populaţiei a procedat la plata nelegală a unor drepturi salariale fără o contraprestaţie în muncă din partea unei persoane angajate. „Din analiza documentelor din dosarul profesional s-a constatat că aceasta a fost angajată cu jumătate de normă ca muncitor necalificat în baza unui contract de muncă încheiat în anul 2010, având ca principale atribuţii: activităţi de salubrizare, lucrări de văruit, vopsit, măturat, tăiat spaţii verzi, lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi.
 
Totodată, persoana respectivă este încadrată în baza unui contract individual de muncă la Şcoala Gimnazială «Mihai Eminescu» Costineşti, cu jumătate de normă, pe funcţia de secretar cu studii superioare. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Serviciului, s-a constatat ca aceasta nu prestează activităţile stabilite în contractul individual de muncă şi în fişa postului, drepturile salariale plătite de entitate fiind o suplimentare a salariului pe care angajata îl primeşte de la Școala Gimnazială «Mihai Eminescu» Costineşti“, arată Raportul Curţii de Conturi.

Totodată, pentru consilierii locali, indemnizaţiile de şedinţă au fost stabilite eronat prin aplicarea procentului de 5% la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor în vigoare la luna iulie 2014, baza de calcul corectă fiind indemnizaţia primarului la decembrie 2013.
În altă ordine de idei, s-a constatat plata nelegală a unor drepturi de natura unor ajutoare băneşti cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru un număr de 32 de persoane, salariaţi ai UATC Costineşti şi ai Serviciului Public de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Destinate Protecţiei Populaţiei Costineşti (SPGCPSDPP Costineşti).
 
Şi tot la nivelul Serviciului Public de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Destinate Protecţiei Populaţiei Costineşti s-a constatat că, în perioada 2014 - 2016, au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli nelegale cu servicii de apă - canal în sumă de 3.293,14 lei, ca urmare a derulării unui contract de furnizare încheiat cu un operator economic de pe raza comunei Costineşti care avea ca obiect „furnizare energie electrică la preţul facturat de Enel Energie“, şi nu servicii de furnizare apă - canal.
 
„SPGCPSDPP Costineşti a încheiat cu un operator economic contractul având ca obiect «furnizare energie electrică la preţul facturat de Enel Energie». În baza acestui contract, operatorul economic a refacturat către SPGCPSDPP consumul de energie electrică de la locul de consum «Depozite şi spaţiu administrativ» din Costineşti, unde SPGCPSDPP are spre folosinţă o platformă betonată şi trei clădiri (magazie, depozit, clădire administrativă), în condiţiile în care în acest spaţiu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.
 
Astfel, SPGCPSDPP a procedat la plata unor cheltuieli neeconomicoase pentru perioada decembrie 2013 - mai 2016. La SPGCPSDPP Costineşti s-a constatat efectuarea lucrărilor de inventariere anuală cu nerespectarea în totalitate a prevederilor OMFP 2861/2009: inventarierea anuală a patrimoniului s-a efectuat în baza unei decizii, fără aprobarea unor proceduri proprii de inventariere şi fără instruirea corespunzătoare a comisiei de inventariere; decizia respectivă a fost emisă în baza unor norme legislative abrogate şi a avut ca obiectiv inventarierea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a bunurilor din domeniul privat al UATC Costineşti aflate în administrarea SPGCPSDPP; din comisia de inventariere, formată din două persoane, a făcut parte şi gestionarul entităţii, contrar prevederilor legale“, relevă acelaşi raport.

În acelaşi context, s-a constatat că la nivelul entităţii există un gestionar, cu atribuţii stabilite în fişa postului, pentru care nu a fost emisă decizie de numire şi nici nu s-a procedat la încheierea unui contract de garanţie materială. De asemenea, în situaţiile financiare ale entităţii a fost evidenţiată suma de 8.450 de lei, reprezentând garanţia reţinută unei persoane care anterior a avut calitatea de gestionar, dar pentru care entitatea nu a prezentat un extras de cont datat recent care să confirme sumele evidenţiate în contul „Creditori“, respectiv „Conturi la trezorerii şi instituţii de credit“.

Şi tot inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au descoperit deficienţe la întocmirea documentelor privind angajarea, prestarea muncii, efectuarea concediilor de odihnă şi a orelor suplimentare.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern.

Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la nivelul comunei Costineşti.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii