Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:52 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Licitație de peste 3,8 milioane de lei Unitatea Militară 02022 Constanța vrea să repare fregata tip T22 (document)

ro

24 May, 2018 00:00 2667 Marime text
Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02022 Constanța va repara fregata tip 22. Autoritatea contractantă anunță organizarea și desfășurarea unei licitații pentru atribuirea contractului „Reparaţii şi andocare la fregata tip T22“, în valoare estimată de 3.869.485,03 lei.
Ofertele de participare la această licitație vor fi depuse până pe data de 25.06.2018, ora 09.00. Caracteristicile tehnice principale ale fregatei Tip 22 sunt: lungimea - 148 m; deplasament 4.100 t; lățimea - 14,75 m; înălțimea de construcție - 31,5 m; viteza maximă - 30,00 Nd, pescaj maxim - 6,4 m; regim de navigaţie - 120 zile / an.
 

Responsabili de atribuirea procedurii publice

 
Persoanele cu funcție de decizie în cadrul U.M. 02022, responsabile de atribuirea contractului sunt: Victor Gidiuță - comandant; Victor Munteanu - locțiitor comandant, Marius Secrieru - șef centru de sprijin logistic pentru resurse materiale, Alexandru Florin - contabil șef, Mădălina Preda - consilier juridic. Comisia de evaluare/negociere este compusă din: Marius Secrieru, Lucian Ponov, Eugen Pârvulescu, Octavian Volintiru, Bogdan Rusu, Octavian Pătrașcu (membru de rezervă), Iulian Lupu (membru de rezervă), Alexandra Diaconu (membru de rezervă).
 

Ce condiții vor respecta ofertanții


Ofertanții vor prezenta lista cu principalele servicii prestate, efectuate în ultimii cinci ani, din care să rezulte prestarea unor servicii similare cu cele care fac obiectul acordului cadru - servicii de reparații nave, în valoare cumulata egală sau mai mare decât 3.869.485,03 lei la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.
 
De asemenea, vor prezenta declarație privind personalul, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim de personal de specialitate considerat ca strict necesar pentru efectuarea serviciilor, respectiv: inginer/subinginer constructii nave - 1; inginer/subinginer TCM - 1; ingineri automatizari - 1, maistru - 2; tehnician - 2; curățitor de fațade/sablator - 2; vopsitor - 2; lăcătuș construcții metalice și navale - 2; sudor - 4; tubulatori navali - 1; izolator - 1; instalator - 1; electrician nave - 2; tâmplar/dulgher - 1; motorist - 1; frezor - 1; strungar - 1; macaragiu - 2.
 
Personalul propriu și/sau subcontractat propus de candidat va avea competenţe/specializare/atestare în domeniul lucrărilor solicitate prin caietul de sarcini. De asemenea, vor depune o declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele, prin care operatorii economici să facă dovada că dispun de un minim necesar de echipamente, utilaje, mijloace fixe și alte dotări (proprii, închiriate sau aparținând subcontractorilor), considerate ca strict necesare pentru efectuarea serviciilor, respectiv: doc uscat; instalație de spălare cu jet de apă - 1; instalație de sablare - 1; macarale (sarcina minim 10 tf) - 2; instalație de verificare suduri prin metode nedistructive - 1; strunguri universale - 1; instalații de sudura: electric - 1, oxiacetilenic - 1, gaz inert - 1; instalații aer comprimat - 1.
 

Date din caietul de sarcini

 
Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini şi propunerii tehnice, anexă la contract; să asigure remorcherele care vor fi prezente pentru efectuarea manevrelor în locul şi la ora indicată de beneficiar. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele cerute de contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta. Pe toată durata activităţii la bord, prestatorul va respecta cerinţele FN4, cât şi normele AÎI şi TSM specifice la bordul navelor. Respectarea legislaţiei privind protecţia mediului cade în sarcina prestatorului la lucrările pe care le execută.
Serviciile din caietul de sarcini vor fi executate numai după întocmirea actelor constatatoare privind execuţia acestora, cu avizul beneficiarului. Pe toată durata derulării contractului, prestatorul are obligaţia de a permite şi facilita accesul echipajului şi personalului achizitorului cu atribuţiuni de coordonare şi control în incinta şantierului. Accesul la bordul navei se permite numai în timpul programului normal de lucru al prestatorului, în baza unei solicitări oficiale a achizitorului, primită de prestator cu minim 24 ore înainte şi care va cuprinde, tabelar: numele şi prenumele, datele din cartea de identitate, precum şi perioada desfăşurării activităţii. De asemenea, prestatorul se obligă să asigure toate condiţiile tehnice necesare pentru a permite accesul reprezentanţilor achizitorului la bordul navei aflate pe doc/cală (schelă, macara etc). Predarea/primirea navei în/din reparaţii se va executa în baza Actului de predare primire în/din reparaţii, care se va întocmi la locul de bazare permanent înainte de /după executarea manevrei de remorcaj la/de la locul de prestare a serviciului şi a Actului de intrare în şantier. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile pentru păstrarea în siguranţă a navei pe doc pe întreaga perioadă de derulare a contractului şi este răspunzător pentru eventualele daune produse din vina sa la navă şi instalaţiile aferente. Mai mult, prestatorul se obligă să intervină imediat pentru remedierea daunelor produse la navă din vina sa şi/sau aducerea în starea iniţială a instalaţiilor deteriorate pe cheltuiala sa pe perioada de derulare a contractului. Nu în ultimul timp, prestatorul se obligă să deţină documente care dovedesc verificarea şi autorizarea de funcţionare a docului plutitor în termen de valabilitate pe toată perioada e derulare a contractului subsecvent (dacă este cazul). Societatea care va câștiga contractul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
 

Obligaţiile achizitorului

 
Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate la finalizarea acestora, să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia necesară executării serviciilor conform propunerii tehnice, în măsura în care aceasta este disponibilă. De asemenea, achizitorul are obligaţia de a respecta normele interne ale prestatorului privind protecţia mediului, P.S.I. şi protecţia muncii pe timpul derulării activităţilor la sediul prestatorului; să plătească serviciile efectuate în termen de cel mult 60 de zile de la primirea facturilor şi a documentelor de plată justificative.
Plata serviciilor se face după recepţia calitativă şi cantitativă, având anexate la factură, după caz, următoarele documente semnate şi avizate atât de prestator, cât şi de achizitor: Proces verbal de recepţie finală a serviciilor; comanda ferma pentru serviciu; oferta de preţ negociată pentru servicii adiţionale, unde este cazul; act de constatare pentru servicii adiţionale/suplimentare, întocmit de reprezentanţii achizitorului; deviz postcalcul final; certificate de calitate şi garanţie pentru materialele nou introduse; fişa de măsurători (unde este cazul). Achizitorul are obligaţia de a comunica prestatorului, înainte de începerea derulării contractului, persoanele împuternicite de achizitor pentru a comanda executarea/neexecutarea unui serviciu, stabilirea serviciilor adiţionale/suplimentare şi negocierea ofertelor de preţ pentru aceste servicii.
 
În secțiunea Documente, puteți consulta anunțul de participare la această licitație.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii