Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:18 07 07 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acționarii societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră - SA, în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

ro

26 May, 2022 19:54 712 Marime text
Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., foto: Pexels
Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., cu sediul în localitatea Mangalia, întrunit la data de 17.05.2022, având în vedere Adresa nr. 1350/12.05.2022 a Transilvania Investements Alliance - S.A. care deţine un număr de 452.869.001 acţiuni, reprezentând 78,62% din capitalul social al societăţii, prin care se solicită convocarea AGA în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, în vederea aprobării împuternicirii Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a societăţii pentru adoptarea în exerciţiul financiar al anului 2022, a tuturor măsurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar în Raportul cu privire la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2021 şi care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra poziţiei financiare, precum şi la imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiei rezultatului global, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi situaţiei fluxurilor de trezorerie,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 21.06.2022, ora 12.00, la sediul societăţii, având următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dna Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a societăţii pentru adoptarea în exerciţiul financiar al anului 2022, a tuturor măsurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar în Raportul cu privire la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2021 şi care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra poziţiei financiare, precum şi la imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiei rezultatului global, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi situaţiei fluxurilor de trezorerie.

3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
La Adunările Generale ale Acţionarilor vor putea participa şi vor putea vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 10.06.2022, stabilită ca data de referinţă.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră - S.A. este de 57.600.848,70 lei şi este divizat în 576.008.487 acţiuni nominative şi dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 04.06.2022;

b)să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de 04.06.2022.


Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea „Întrebări frecvente“.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise. însoţite de următoarele documente: în cazul acţionarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central - S.A. din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; în cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare şi extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menţionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 21/22.06.2022“.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii - www.thrmareaneagra.ro şi/sau de la sediul societăţii, începând cu data de 20.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 13.00.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunările Generale ale Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la Adunările Generale ale Acţionarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condiţiile menţionate mai sus. Acţionarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută cu actul de identitate,
iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Accesul acţionarilor persoane juridice îndreptăţiţi să participe la adunările generale este permis pe baza dovezii calităţii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acţionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calităţii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acţionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.06.2022. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerinţele menţionate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calităţii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine la sediul societăţii începând cu data de 20.05.2022, între orele 09.00-13.00, sau se pot descărca de pe website-ul societăţii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii în limba română sau în limba engleză până inclusiv la data de 18.06.2022, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de adunările generale prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de buletin de vot poate fi obţinut începând cu data de 20.05.2022 între orele 09.00-13.00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot completat şi semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până la data de 18.06.2022, ora 12.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 21/22.06.2022“.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale.
Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi împuternicirile speciale vor fi disponibile şi în limba engleză pe site-ul societăţii începând cu data de 20.05.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30-13.00.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunările generale ale acţionarilor sunt convocate pentru data de 22.06.2022, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2148 din data de 20-mai-2022. 

PRECIZĂRI:


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii