Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:12 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Unitatea Militară 02003 Constanța angajează contabil. Detalii

ro

10 Jun, 2024 16:20 997 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

UM 02003 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale organizează concurs de ocupare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de CONTABIL I din Financiar-Contabil/Structuri de sprijin decizional
Documentele obligatorii solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– formular de înscriere la concurs(adresată comandantului UM 02003 - se completează odată cu depunerea dosarului);
– copia actului de identitate sau a altui document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
– copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 din HG 1336/28.10.2022;
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (ori o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar în original, anterior datei de susținere a probei scrise);
– adeverință medicală (ștampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
– curriculum vitae, model comun european;
– acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate - se completează odată cu depunerea dosarului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 25.06.2024, ora 15.00.
 
Dosarele de concurs se depun la Punctul de control al sediului UM 02003, strada Ștefăniță Vodă, nr. 17, municipiul Constanța, prin microstructura resurse umane în intervalul orar 08.00 - 15.00;Date contact: telefon 0241/646660, int. 199 sauint.138.
 
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetățenia romană sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoașterea limbii române, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) candidatul nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) candidatul să aibă capacitate deplină de exercițiu.
 
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a) Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) Perfecționări (specializări): studii/cursuri în domeniul economic sau financiar-contabil;
c) Vechime în muncă și specialitate: minim 3 ani și 6 luni în domeniul studiilor/cursurilor de specialitate absolvite;
d) Apt de muncă;
e) Rezistență la efort fizic şi psihic;
f) Spirit de inițiativă, capacitate de adaptare la specificul instituției;
g) Abilitatea de comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi de sinteză, rezistență la stres, integritate morală, loialitate față de instituție, respectarea restricțiilor impuse de specificul instituției militare;
h) nu are antecedente penale care să determine incompatibilitatea cu postul pentru care candidează.
 
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul UM 02003, strada Ștefăniță Vodă nr. 17, municipiul Constanța şi pe pagina de internet a Forțelor Navale, www.navy.ro, secțiunea Anunțuri, în data de 28.06.2024, până la ora 15.00.
Eventuale contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02003, str. Ștefăniță Vodă nr. 17, mun. Constanța, în data de 01.07.2024, în intervalul orar 08.00-15.00; Date contact: telefon 0241/646660, int. 182 sau int.199.
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul U.M. 02003, str. Ștefăniță Vodă nr. 17, mun. Constanța pe pagina de internet a Forțelor Navale, www.navy.ro, secțiunea Anunțuri, în data de 02.07.2024, până la ora 15.00.
 
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa, în data de 03.07.2024, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţaşi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, în data de 04.07.2024, până la ora 15.00.

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa, în data de 05.07.2024, în intervalul orar 08.00-15.00; Date contact: telefon 0241/646660, int. 182 sau int.199.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, în data de 08.07.2024, până la ora 15.00.
2. Interviul*: se desfăşoară la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa, în data de 09.07.2024, începând cu ora 09.00.

Rezultatul la interviu se afişeazăla sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţaşi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, în data de 10.07.2024, până la ora 15.00.

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa, în data de 11.07.2024, în intervalul orar 08.00-15.00; Date contact: telefon 0241/646660, int. 182 sau int.199.

Rezultatul soluţionăriicontestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02003 Constanţa, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, localitatea Constanţaşi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiuneaAnunţuri, în data de12.07.2024, până la ora 15.00.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02003, str. Stefăniţă Vodă nr. 17, mun. Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, în data de 15.07.2024, până la ora 15.00.
 
Tematica şi bibliografia de concurs:

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18.06.2008;
2. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13.08.2002;
3. Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare –Forexebug.
 
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 
TEMATICĂ:

1. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii.
2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru instituţiile publice. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni.
3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
4. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlaltor documente finaciar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate);
5. Dispoziţii generale privind finanţele publice. Principii, reguli, responsabilităţi. Procesul bugetar. Finanţeleinstituţiilor publice;
6. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţaşi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
7. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 
NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 zile înainte de data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare şi/sau sub formă republicată.
 
 
Citește și:
Clubul Sportiv Municipal Constanța organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii