Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:21 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UM 01375 Constanța angajează. Detalii

ro

07 Jun, 2024 14:40 1204 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Unitatea Militară 01375 Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, de Economist, grad I/S, din cadrul compartimentului contabilitate/ Financiar-Contabil.

I. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 
 • formular de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare 01375 Constanța - se va completa la sediul unității la momentul depunerii dosarului;
 • originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • originalul şi copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • originalul şi copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
 • certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs - se va completa la sediul unității la momentul depunerii dosarului.
  Dosarele de concurs se depun la sediul UM 01375 Constanța, strada Prelungirea Liliacului nr. 1-3, localitatea Constanța, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 - 15.00, în perioada 17.06.2024, ora 09.00 - 28.06.2024, ora 15.00.

Persoană de contact: cpt. Ana-Maria SAIOC, telefon 0241677244 int.105.

II. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la ocuparea postului:

• Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

• Condiții specifice:

– absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
– vechime în specialitate: 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, cod COR 2631;
– nivelul de acces al funcției la informații clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admis”.

III: Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfășurării acestora:
 
 • Proba scrisă: la sediul UM 01375 Constanța, în data de 04.07.2024, ora 10.00;
 • Interviul: la sediul UM 01375 Constanța, în data de 09.07.2024, ora 10.00.

IV: Tematica şi bibliografia necesară desfășurării concursului:

Tematica de concurs:

– Dispoziții generale prevăzute în Legea contabilității. Organizarea şi conducerea contabilității. Registrele contabile;
– Organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi general pentru instituțiile publice. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni.
– Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor financiar-contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate). Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;
– Norme generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
– Cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;
– Norme privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Bibliografia de concurs:
– Legea 82/24.12.1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008);
– Legea 500/11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002) - (doar Secțiunea a 4-a Execuția bugetară din Capitolul III Procesul bugetar);
– OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 555/28.07.2014);
– OMFP 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 37/23.01.2003);
– OMFP 1917/12.12.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 1186/29.12.2005);
– OMFP 2021 din 17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (Monitorul Oficial nr. 831/24.12.2013);
– OMFP 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 910 Bis/09.12.2015).

Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

V. Calendarul de desfășurare a concursului:
 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 28.06.2024, ora 15.00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 02.07.2024, ora 10.00;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 02.07.2024, orele 10.00-26.00;
 • Afișarea rezultatelor la contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 03.07.2024;
 • Proba scrisă: 04.07.2024, ora 10.00;
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 04.07.2024, ora 16.00;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 05.07.2024, orele 08.00-14.00;
 • Afișarea rezultatelor la contestația cu privire la rezultatul probei scrise: 08.07.2024;
 • Interviul: 09.07.2024, ora 10.00;
 • Afișare rezultate interviu: 09.07.2024, ora 16.00;
 • Depunere contestații cu privire la rezultatul probei interviu: 10.07.2024, orele 08.00-15.00;
 • Afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei interviu: 11.07.2024;
 • Afișare rezultate finale: 12.07.2024.


Citește și:
Grădiniţa „Amicii“ din Constanţa angajează. Ești interesat?

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii