Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:20 22 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Județean din Constanța scoate la concurs șase posturi vacante de muncitori calificați. Iată ce meserii se caută

ro

04 Sep, 2016 11:39 3762 Marime text
Conform unui anunț publicat în Monitorul Oficial al României, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
 
1.muncitori calificaţi III (fochist) (2 posturi);
2.muncitor calificat IV (fochist);
3.muncitor calificat III (zugrav);
4.muncitor calificat III (electrician de întreţinere)
5.muncitor necalificat curte.

 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • muncitori calificaţi III (fochist) (2 posturi ): cei interesați de acest post au nevoie de certificat de calificare, vechime înmuncă de cel puțin trei ani.
  • muncitor calificat IV (fochist): se cere certificat de calificare, însă vechimea în muncă nu este relevantă.
  • muncitor calificat III (zugrav): candidatul trebuie să aibă certificat de calificare și să fi lucrat în domeniu măcar trei ani.
  • muncitor calificat III (electrician de întreţinere): se cere de asemenea act care să ateste calificarea, dar și vechime în muncă de trei ani.
  • muncitor necalificat curte: se cere ca cei care aplică pentru acest post să fi absolvit 8 clase, iar experiența în câmpul muncii nu este relevantă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
19 septembrie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă;
30 septembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 
1.         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.            adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.            curriculum vitae.
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul Spitalului Județean. Relații suplimentare se obțin în clădirea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, Judeţul Constanţa, telefon: 0241/503.460.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii