Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:26 19 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Post temporar liber la Spitalul Județean Constanța

ro

18 Jul, 2016 12:03 2747 Marime text

 

​Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează Concurs pentru un post temporar vacant.

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea  unui post temporar vacant:
Economist II S – Serviciul  Achizitii
Condiţii generale de participare :
a) are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare:
– studii superioare
– cel puţin 6 luni vechime in specialitate
 Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele acte :
a) cerere de înscriere la concurs tip, care se găseşte la serviciul runos, în care se va menţiona postul pentru care candidează;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar
f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) dosar cu şina;
(2) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Taxa de concurs este de 20 lei
Bibliografia se afla afişata la sediul unitatii.(langa Serviciul RUNOS)
Concursul se va desfăşura la sediul unitatii, astfel :
depunerea dosarelor de concurs:09.08.2016
selecţia dosarelor depuse:11.08.2016
contestaţii la rezultatele depuse: 12.08.2016
proba scrisa :16.08.2016, Ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
afişarea rezultatelor la proba scrisa 17.08.2016
contestaţii la proba scrisa: 17.08.2016
proba interviu: 18.08.2016, ora 10.00, Locul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”Constanta
afişarea rezultatelor la proba interviu: 19.08.2016
contestaţii la proba de interviu: 19.08.2016
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei de concurs afişata la sediul unitatii si pe pagina de internet.
Dosarele de participare la concurs se depun la serviciul RUNOS.
Concursul de ocupare a postului vacant de economist  consta din 2 probe :
proba scrisă
proba interviu

       Manager                                                                      Sef Serviciu Runos,
SL Dr Grasa Catalin Nicolae                                             Ec. Onica Laurentia

Ti-a placut articolul?

Comentarii