Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:20 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Universitatea Maritimă din Constanța scoate la concurs un post de administrator patrimoniu. Se cere vechime în muncă

ro

08 Nov, 2023 11:10 959 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Universitatea Maritimă din Constanța organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de administrator patrimoniu (S) , funcție de execuție, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi), în cadrul Serviciului Achiziții publice, astfel:
– nivelul studiilor : studii superioare tehnice (inginerie) sau economice, cu diploma de licenta;
– vechime în muncă:
– vechime: minim 3 ani in domeniul achizițiilor publice (se va proba cu adeverinta/fisa post/alte documente relevante).
 
– Data limită de depunere a actelor pentru concurs: 21.11.2023, ora 14.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța;
– Data de desfășurare a concursului: 29.11.2023, ora 10.00 (proba scrisă), Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța;
– 06.12.2023, ora 10.00 (interviu), Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța;
– Relații privind concursul: tel. 0241/664.740, interior 125, Serviciul Resurse Umane, dra. Covaciu Ionela, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța și pe site-ul universității la adresa https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.


A. Calendarul de desfășurare a concursului

Etapa I:

1.Selecția dosarelor de concurs ale candidaților: 23.11.2023.
2.Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 24.11.2023 ora 14.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.
3.Termenul limită pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selectării dosarelor: 27.11.2023, ora 14.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța - Rectorat.
4.Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse: 28.11.2023, ora 14.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.


Etapa a II-a

1. Proba scrisă: 29.11.2023, ora 10.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța.
– Timp de lucru: maxim 120 min.
– Punctajul minim: 50 de puncte.
2. Afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: 29.11.2023, ora 14.00 (oră estimativă).
3.Termenul limită pentru depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul obținut la proba scrisă: 04.12.2023, ora 14.00*, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța - Rectorat.
* Termenul limită de depunere a contestațiilor se va corela cu ora afișării rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă și va fi comunicat candidaților prin afișare la Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.
4.Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse: 05.12.2023, ora 14.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.


Etapa a III-a

1. Interviu și testare abilități: 06.12.2023, ora 10.00 (estimare), Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța.
– Punctajul minim: 50 de puncte;
2. Afișarea rezultatelor obținute de candidați în urma testării abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor: 07.12.2023, ora 10.00 (estimare), Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.
3 Termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute de candidați în urma testării abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţia candidaţilor: 08.12.2023, ora 10.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104 - Rectorat.
4.Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse: 11.12.2023, ora 10.00, Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.


Depunere contestații
 
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
Rezultatele la contestațiile depuse:

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului și/sau testării abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
– Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se va efectua prin afișare la Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, precum și pagina de internet la adresa: https://cmu-edu.eu/posturi-vacante.


B. Documente solicitate

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. formular de înscriere la concurs adresată Rectorului universității, conform modelului anexat la sfârșitul anuntului;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (conform modelului de la sfârșitul anunțului), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ;
9. curriculum vitae, model comun european.

Precizări privind prezentarea documentelor care compun dosarul de concurs (de la “a” la “g”)

(a) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(b) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(c) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(d) Certificatul de integritate comportamentala poate fi solicitat şi de către Universitatea Maritimă din Constanța, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(e) Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane (birou E404, sediul central al UMC) sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa: resurseumane@cmu-edu.eu .
(f) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la punctele 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(g) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea prevederilor (e) si (g) conduce la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 
C. Condiții generale și cerințe specifice
 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ.
 
D. Bibliografie
 
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - actualizată.
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - actualizată.
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - actualizată.
4. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - actualizată.
5. Hotarare nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii - actualizată.


Citește și:
Angajări Constanța: Universitatea Maritimă din Constanța angajează șef serviciu achiziții publice. Ce trebuie să faci
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii