Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:57 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Unitatea Militară 02132 Constanța angajează! Detalii

ro

05 Jul, 2024 15:53 1455 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Concursul se organizează pentru postul de Economist Debutant la Contabilitate şi Execuţie Bugetară în cadrul compartimentului Contabil şef din UM 02132 Constanţa.

Perioada: nedeterminată
Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diplomă+supliment) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336/28.10.2022.
– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia şi să conţină specificaţia „clinic sănătos” și „nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infecto-contagioase”, încheind cu fraza: „eliberată pentru a-i servi la angajare”, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
– curriculum vitae, model comun european.
– acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate – se completează odată cu depunerea dosarului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 19.07.2024, orele 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul UM 02132 Constanţa, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 2, la compartimentul resurse umane, persoană de contact: Pcc CIUBOTARU NICOLETA, secretar, telefon 0241/69 77 24 int. 116.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– deţinerea cetăţeniei române sau cetăţeniei unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplinirea condiţiilor de studii, şi după caz, a altor condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– candidatul să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– candidatul să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată în specialitate economică;
2. Fără vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea în condiții bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare Windows, a pachetului Microsoft Office;
4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „ADMIS”;
5. Capacitatea de a se adapta a lucra în echipă. analitică și conceptuală, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării și pregătirii profesionale, flexibilitate a gândirii, echilibru emoțional, stabilitate comportamentală.
 
Depunerea dosarelor de concurs în perioada 10.07 – 22.07.2024, ora 15.00;

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 25.07.2024 orele 15.30 la sediul UM 02132 Constanţa, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 2 şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul UM 02132 Constanţa, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 2, în data de 26.07.2024, în intervalul orar 07.30- 15.30; persoană de contact: Pcc CIUBOTARU NICOLETA, secretar, telefon 0241/69 77 24 int. 116.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 02132 Constanţa, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 2 şi pe pagina de internet Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, secţiunea anunţuri în data de 29.07.2024, ora 15.30.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul UM 02132, str. Prelungirea Sentinelei nr. 1, localitatea Constanţa, în data de 30.07.2024, începând cu ora 10.30-13.30;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 31.07.2024, până la ora 15.30, la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.2, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri;

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrisă se depun la sediul UM 02132, str. Prelungirea Sentinelei nr. 1, localitatea Constanţa, în data de 01.08.2024, până la orele 15.30; persoană de contact: Pcc Ciubotaru Nicoleta, telefon 0241/69 77 24 int. 116.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.2, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri, în data de 02.08.2024, până la ora 15.30.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.2, localitatea Constanţa, în data de 05.08.2024, începând cu ora 10.00 – până la finalizare.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.08.2024 până la orele 15.30, la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.2, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri.

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul UM 02132, str. Prelungirea Sentinelei nr. 1, localitatea Constanţa, în data de 07.08.2024 până la ora 15.30; Pcc CIUBOTARU NICOLETA, secretar, telefon 0241/69 77 24 int. 116.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr.2, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri în data de 08.08.2024, până la ora 15.30.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul UM 02132, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 2, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet a Forţelor Navale, www.navy.ro, secţiunea Anunţuri în data de 09.08.2024 până la orele 15.30.
 
Tematica:

1. Finanţarea instituţiilor publice. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Execuţia bugetară.
2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru instituţiile publice. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.
3. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii. Registrele de contabilitate.
4. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
5. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlaltor documente finaciar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate);
6. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7. Contabilitatea generală: înregistrarea sistematică şi cronologică, publicarea şi păstrarea informaţiilor
8. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
9. Constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor
10. Modul de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug
 
Bibliografia de concurs:

1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13.08.2002;
2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2021/2013, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituții publice și Instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917 din 12.12.2005, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18.06.2008;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
7. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 31.05.1999;
8. Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, în Monitorul Oficial al României nr. 624 din 31.08.2003;
9. Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Legii nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 08.01.1998;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
12. Ordinul Ministerului Finațelor Publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 18.11.1969;
14. Ordinul Ministerului finațelor Publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobareav procedurii aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
15. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dgmru.mapn.ro.
 
Reglementări aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

– Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36;
– Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40;
– Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48;
– Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54;
– Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81;
– Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124;
– Concediile, art. 144-158;
– Răspundere disciplinară, art. 247-252.
 
Obligaţiile salariatului privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor

– Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
– Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6-23.
– Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:
– Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19-22.
 
NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 zile înainte de data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/înlocuitoare.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare şi/sau sub formă republicată.
 
 
Citește și:
Angajări Constanța: Spitalul Municipal Mangalia angajează asistent medical. Ce condiții trebuie îndeplinite
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii