Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:58 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră organizează concurs. 12 posturi vacante

ro

20 Jul, 2018 21:52 1004 Marime text

În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organizează în data de 16.08.2018 la sediul secundar din B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3,
București, concurs pentru ocuparea a 12 funcții contractuale vacante de execuție la Directia Economică , respectiv:

Compartimentul Financiar-Contabilitate:
•1 post funcţie de execuţie Consilier debutant
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A cu atribuţii de CFP

Compartimentul Achiziţii:
•1 post funcţie de execuţie Consilier II
•1 post funcţie de execuţie Consilier 1A Compartimentul IT&C:
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A

Compartimenul administrativ-auto:
•1 post funcţie de execuţie Consilier II
•1 post funcţie de execuţie Consilier 1A
•1 post funcţie de execuţie Referent

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime precum şi celelalte condiţii specifice stabilite;
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae în format Europass, însuşit prin semnătură;
c) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi efectuarea unor specializări, dacă este cazul;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu a avut contractul individual de muncă desfăcut din motive imputabile;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată anterior derulării concursului, cu cel mult 6 luni, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
i) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale.

Actele prevăzute la lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis are obligaţia de a prezenta la angajare cazierul judiciar în original.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Formularul de înscriere la concurs este disponibil la sediul secundar ACROPO.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul ACROPO din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, Tronson B, Etaj 5, Sector 3
camera 5, în intervalul orar 9.00-14.00.

Înscrierea la concurs se va face în perioada 23.07.2018-03.08.2018, inclusiv.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 16.08.2018, ora 11:00 și interviul în data 22.08.2018, ora 10:00, la sediul din B-dul Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, Tronson B, Etaj 5, Bucureşti Sector 3.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 0768750415, 0371002783 int.107.Persoana de contact:Viorel Rădoi. Adresa de e-mail destinată corespondenţei: contact@acropo.gov.ro.

UPDATE. 13  august 2018

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră anunță amânarea probei scrise din data de 16 august 2018 ora 11.00 a concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de la Direcția Economică, din cauza prevederilor HG nr. 687/7 august 2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august ca zile libere.
 
Data calendaristică de susținere a probei scrise a concursului este 20 august 2018 ora 11.00.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii