Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:05 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța CERONAV angajează muncitor. Detalii

ro

23 May, 2024 17:34 1091 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant de Muncitor (Electrician) treaptă I, din cadrul Serviciului logistică, Direcția juridică și administrativă.

Condițiile specifice de participare la concurs:

– studii medii, dovedite cu diploma de bacalaureat;
– diplomă /certificat de calificare electrician;
– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
– vechime în specialitate de minim 5 ani.

Perioada și durata timpului de lucru: de luni până joi - 8:00 - 16:30, vineri - 08:00 - 14:00. Contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată.

Atribuțiile principale ale postului: asigură buna funcționare și întreținere a instalației electrice la CERONAV Constanța.

Concursul va consta în 3 etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă. Această probă va fi susținută doar de candidații declarați admiși la proba suplimentară.
c) interviul. Interviul va fi susținut doar de candidații declarați admiși la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute în ART. 35 din HG nr. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs (se descarcă de pe site-ul instituției);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Condițiile de participare la concurs, documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere la concurs şi bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul CERONAV, respectiv www.ceronav.ro.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală şi autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurență.
(2) Prin excepție de la condiția prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică şi legislația muncii.

Calendarul concursului:

Concursul se organizează la sediul din Strada Pescarilor 69A.

Proba scrisă se va susține în data de 13.06.2024, ora 10.00.

Proba interviu se va susține în data de 18.06.2024, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul din Strada Pescarilor nr. 69A, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul și pe pagina proprie de internet a instituției, respectiv cel mai târziu în data de 04.06.2024 ora 15.00.

– 22.05.2024 - 04.06.2024 - depunere dosare de concurs;
– 05.06.2024 - ora 10.00 - selecția dosarelor de concurs;
– 05.06.2024 - ora 14.00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor de concurs;
– 06.06.2024 - ora 14.00 - soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la selecția dosarelor de concurs;
– 13.06.2024 - ora 10.00 - proba scrisă;
– 14.06.2024 - ora 10.00 - afișare rezultate la proba scrisă;
– 14.06.2024 - ora 14.00 - depunere contestații la rezultatele probei scrise;
– 17.06.2024 - ora 14.00 - soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă;
– 18.06.2024 - ora 10.00 - proba interviu;
– 18.06.2024 - ora 13.00 - afișare rezultate la proba interviu;
– 19.06.2024 - ora 14.00 - depunere contestații la rezultatele probei interviu;
– 20.06.2024 - ora 14.00 - soluționare contestații și afișarea rezultatelor finale la proba interviu;
– 21.06.2024 - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Relații suplimentare la tel 0241-639595, sau în Strada Pescarilor nr. 69A, Constanța, Serviciu resurse umane, SSM și asistență managerială. Persoana de contact: Economist Specialist IA, Șipoș Ana, E-mail: anasipos@ceronav.ro.


Citește și:
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia angajează. Despre ce posturi este vorba?
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii