Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
03:57 18 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral angajează. Ai nevoie de studii medii

ro

25 Apr, 2024 10:02 1066 Marime text


Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral scoate la concurs două posturi de muncitor hidrometru, în cadrul birourilor: Biroul Hidrologie Râuri Constanța și Biroul Hidrologie Marină, cu sediul pe strada Mircea cel Bătrân nr. 127, în Constanța.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție sunt:
  • Studii medii
 
Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din strada Mircea cel Bătrân, nr. 127 după următorul calendar:
– 14.05.2024 ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 127;
– 16.05.2024, ora 16:00 – selecția dosarelor de concurs;
– 17.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 20.05.2024, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 21.05.2023, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la selecţia dosarelor de concurs;
– 22.05.2024, ora 13.00 – desfăşurare probă practica;
– 23.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare rezultate probă practica;
– 24.05.2024, ora 14:00- termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei practice;
– 27.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiiile la rezultatele probei practice;
– 28.05.2024, ora 13.00 – susţinerea interviului;
– 29.05.2024, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 30.05.2024, ora 12:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 30.05.2023, ora16:30 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţiile la rezultatele interviului;
– 31.05.2024, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.
 
Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. dispecer@abadl-rowater.ro


Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.
Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:
Locuri de muncă Constanța Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral angajează. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii