Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:37 06 12 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Trebuie ştiut. A fost publicată în Monitorul Oficial norma ASF privind evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

ro

13 Mar, 2019 03:04 3380 Marime text
În Monitorul Oficial numărul 194 din 12 martie anul curent a fost publicată Norma nr. 4/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.
Totodată, în acelaşi monitor a fost publicată şi Cererea-cadru privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat
 
În continuare vom publica, intergal, actul normativ la care facem referire, semnat de preşedintele ASF Leonardo Badea.
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:
Art. 81. - (1) Activul personal al participantului care a solicitat retragerea de la fondul de pensii administrat privat în baza art. 32 alin. (6) din Lege este administrat până la deschiderea dreptului la pensia privată.
(2) În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor sume privind contribuțiile aferente perioadelor anterioare retragerii participantului de la fondul de pensii administrat privat, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora până la deschiderea dreptului la pensia privată."
 
2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Conținutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta normă."
3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Conținutul cererii-cadru privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta normă."
4. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
i) cererilor privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de către administratori de la participanți."
5. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
d1) cererilor privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 32 alin. (6) din Lege, comunicând ca «dată stare» data primirii cererii;".
6. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Administratorii au obligația verificării datelor înscrise în cererile privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanți."
7. La articolul 31, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
g1) solicitarea privind luarea în evidență a cererilor participanților privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat;".
8. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 32. - (1) Pe baza datelor și informațiilor conținute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informațiile existente în baza de date a asiguraților în sistemul public de pensii, instituția de evidență actualizează în Registrul participanților elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele, domiciliul, încetarea calității de participant, precum și retragerea de la fondul de pensii administrat privat."
9. La articolul 33 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
h) informații referitoare la participanții care au formulat cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat."
10. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului instituției de evidență, prevăzut la alin. (1), administratorul are obligația de a informa participanții cu privire la soluționarea cererii privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, în scris sau prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.
(4) Informarea prevăzută la alin. (3) se realizează o singură dată, după ultimul raport primit de la instituția de evidență."
11. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36.1, cu următorul cuprins:
Art. 36.1. - Cererea privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat, corect și complet formulată de către un participant în baza art. 32 alin. (6) din Lege are drept efect încetarea plății contribuțiilor începând cu contribuția aferentă lunii în care a fost depusă cererea."
12. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:
 
CERERE-CADRU privind retragerea de la fondul de pensii administrat privat

1. Datele de identificare și de contact ale participantului
 
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
 
Data de la care este participant la fondul de pensii administrat privat . . . . . . . . . .
 

Cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., eliberat(ă) la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . .
 
Data nașterii . . . . . . . . . . (zz/ll/aaaa)
 
2. Datele de contact ale participantului
 
Adresa de domiciliu și/sau reședința . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)
 
Adresa de corespondență . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)
 
Numărul de telefon: fix . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . ., adresa de e-mail . . . . . . . . . .
 
3. Date privind calitatea de participant
 
Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . actului individual de aderare
 
Denumirea fondului de pensii administrat privat . . . . . . . . . . administrat de . . . . . . . . . . (denumirea administratorului)
 
Adresa administratorului . . . . . . . . . . (localitatea, județul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poștal)
Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul . . . . . . . . . .
4. Documente necesare
Copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii
5. Declarația participantului
a) Declar pe propria răspundere că am semnat această cerere privind retragerea, în vederea încetării plății contribuției individuale la fondul de pensii administrat privat.......... (denumirea Fondului), în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (6) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
b) Am luat cunoștință că . . . . . . . . . . (denumirea administratorului) prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:
b.1) în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii administrat privat.......... (denumirea fondului) conform prevederilor din Legea nr. 411/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, și a normelor emise în aplicarea acesteia;
 
b.2) în vederea îndeplinirii obligațiilor administratorului ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relației cu participanții, inclusiv soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor ce îi sunt adresate;
b.3) în scopuri de marketing direct și publicitate, în situația în care îmi voi da acordul în viitor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest sens.
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct.
Este posibil ca administratorul să prelucreze și date care nu sunt generate pe baza informațiilor furnizate direct de către mine.
Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private și servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale.
În contextul desfășurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorități publice, agenți de marketing ai fondurilor de pensii, alți administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum și pentru respectarea oricăror obligații legale.
Administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfășurării relațiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum și ulterior, în aplicarea prevederilor legale.
Înțeleg că, potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pot exercita aceste drepturi, printr-o cerere adresată . . . . . . . . . . (denumirea administratorului), prin următoarele modalități de contact . . . . . . . . . .
Am luat cunoștință că informațiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în . . . . . . . . . .
Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariția oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.
Am luat cunoștință că obligația de plată a contribuțiilor la fondul de pensii administrat privat la care sunt participant încetează începând cu contribuția aferentă lunii în care a fost depusă prezenta cerere.
Participant,
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Data . . . . . . . . . .
(zz/ll/aaaa)"

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii