Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:35 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul 407/2013, Ministerul Finantelor Publice

ro

01 Apr, 2013 13:59 2647 Marime text
Având în vedere dispozițiile art. 4 și art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, coroborate cu cele ale art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și schimbărilor climatice și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:
Art. 1. —
Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. —
(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 2;
b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3;
c) Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4;
d) Cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 5;
e) Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevăzută în anexa nr. 6;
f) Referat privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art.   3.   —   Administrația   Fondului   pentru   Mediu,   în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, și Ministerul  Finanțelor  Publice,  prin  Agenția  Națională  de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
 ANEXA Nr. 1
PROCEDURĂ
de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
CAPITOLUL I
Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 1. Cadru general
1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând: a) diferențe între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;
b)  diferențele  de  timbru  de  mediu  pentru  autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;
c)   valoarea   reziduală   a   timbrului   de   mediu   pentru autovehicule.
1.2. Stabilirea diferențelor de sume de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) și b), denumite în continuare diferențe de sume plătite, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.
1.3. Prin organ fiscal competent se înțelege:
a) în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere — organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;
b) în cazul persoanelor fizice — organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana fizică.
1.4. În vederea stabilirii diferențelor de sume plătite și a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea și documentația necesară, în conformitate cu dispozițiile prezentei proceduri.
1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.
1.6. Calculul timbrului de mediu pentru autovehicule, în baza elementelor de calcul prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanță, se face cu ajutorul aplicației informatice suport, realizată și implementată de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
1.7. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină prin referatul întocmit de organul fiscal competent, prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, și se restituie și/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.
1.8. În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligații fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.
1.9. În conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.
1.10. În temeiul dispozițiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal de soluționare a cererii. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, după caz, din contul din care se efectuează compensarea și/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.
1.11. În situația în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea diferenței de sume plătite ori a valorii reziduale a timbrului nu deține documentul care atestă plata, în copie sau în original, compartimentul cu atribuții de compensare/restituire verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.
2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferență între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale și care solicită restituirea diferenței de sume plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.
2.2. La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
2.3. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează documentele prevăzute la pct. 2.2, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declarații.
2.4. În cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state, contribuabilul va depune, în original și în copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări sau anul fabricației, după caz.
2.5. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora și certificarea lor „conform cu originalul” pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.
2.6. Compartimentul de specialitate procedează la verificarea operațiunii de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, după caz.
2.7. Concomitent, în vederea stabilirii diferenței de sume plătite, potrivit prevederilor art. 12 din ordonanță, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale o copie a cererii de restituire, însoțită de documentația depusă de contribuabil.
2.8. Pe baza elementelor de calcul prevăzute de ordonanță și de Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale stabilește valoarea timbrului de mediu pentru autovehicule și întocmește în acest scop un referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. În vederea calculării diferenței dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite de contribuabil și timbrul de mediu pentru autovehicule, compartimentul de specialitate întocmește referatul prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.
2.9. În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori, sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, și aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004.
2.10. În situația în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se confirmă virarea sumei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite de contribuabil, precum și existența unor obligații fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilită prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la ordin se compensează cu obligațiile de plată restante, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop se întocmește, în 3 exemplare, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.
2.11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligațiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurența celei mai mici sume, iar pentru diferență întocmește atât nota de restituire, cât și decizia de restituire a acestor sume.
2.12. Decizia de restituire și nota de restituire se întocmesc și în cazul restituirii integrale a diferenței dintre cele două taxe, atunci când, în urma verificărilor efectuate potrivit pct. 2.9, nu se constată în sarcina contribuabilului obligații fiscale restante.
2.13. Restituirea sumelor reprezentând diferența de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul   Fondului   pentru   mediu,   din   contul   51.16.10.09
„Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire ori în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.
2.14. În situația în care sumele prevăzute la pct. 2.13 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09
Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unității, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată, din contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu —Timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu — Timbrul de mediu pentru autovehicule” care se eliberează Administrației Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitățile Trezoreriei Statului și copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
2.15. Restituirea diferenței de taxă specială pentru autoturisme și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.
2.16. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceștia, fie în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
2.17. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unității Trezoreriei Statului, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluționare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu Înștiințarea de restituire a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite și valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluționare, cu excepția situației prevăzute la pct. 2.14, când programarea se realizează în cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare de către Trezoreria Statului Sector 6. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înștiințarea de restituire.
2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înștiințării de restituire și/sau ale deciziei de compensare, după caz.
2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al înștiințării de restituire și/sau al deciziei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
2.21. În situația în care contribuabilul nu se prezintă la ghișeul unității Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.
2.22. După efectuarea compensării și/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al deciziei de compensare și/sau al notei de restituire și le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile lucrătoare.
2.23. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al deciziei de compensare și/sau al notei de restituire pentru înregistrarea operațiunilor în evidența analitică pe plătitori și îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile lucrătoare.
2.24. Dosarele întocmite în vederea soluționării solicitărilor de restituire a diferențelor de sume plătite se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.25. Cererile de restituire și sumele aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.
2.26. În vederea realizării unei baze de date centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 4 la ordin, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de către această instituție a unor eventuale sume.
3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule
3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a timbrului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanță.
3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto național.
3.3. Prin excepție de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situația în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto național fără plata timbrului.
3.4. Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național, calculată în baza legislației după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto național.
3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru  autovehicule,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 88/2013.
3.6. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:
a) copia cărții de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu mențiunea radierii pentru export;
b) certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în original și copie;
c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare- cumpărare sau declarația vamală de export, după caz, în original și copie.
3.7. În situația în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate.
3.8. În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul  de  specialitate  din  cadrul  organului  fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și valoarea sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, și aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.5—2.25.
4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia
4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferențe de timbru rezultate în urma contestării acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din ordonanță.
4.2. Contribuabilul care a plătit timbrul de mediu pentru autovehicule și care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanță, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenței de timbru rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru  autovehicule,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 88/2013.
4.3. La cererea de restituire se anexează, în original și în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:
a) dovada plății timbrului;
b) documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experților Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.
4.4. În vederea restituirii diferenței de taxă rezultate în urma contestării, procedura prevăzută la pct. 2.5—2.25 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL II
Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, precum și cheltuieli bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită
5.1. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile a instanței judecătorești competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004.
5.3. În situația în care, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, instanțele judecătorești dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanțele de judecată, se va proceda astfel:
a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către același organ fiscal, respectiv sunt arondați aceleiași unități a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;
b) în situația în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondați la unități ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor” codul fiscal al societății de leasing și la rubrica „cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.
5.4. Sumele de restituit stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa/timbrul virată/virat la bugetul Fondului pentru mediu, după caz.
5.5. Procedura prevăzută la pct. 2.5—2.25 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III
Procedura de întocmire și eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013
6.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 și pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013, organul fiscal competent eliberează o adeverință care atestă această situație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.
6.2. În vederea eliberării adeverinței prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, însoțită de copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, precum și copia documentului de plată, după caz.
6.3. Compartimentul de specialitate verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.
6.4. În situația în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, înștiințând contribuabilul în acest sens.
6.5. După verificarea plății potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și valoarea sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.
6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 și 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
CAPITOLUL IV
Procedura de restituire în situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare
pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat
7.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.
7.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă mențiunea „taxă neutilizată” și care este semnat și ștampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule.
7.3 După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plății și a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3—6.5 și la restituirea sumei potrivit art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.9—2.25 se aplică în mod corespunzător.
ANEXA Nr. 2
 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice ………………/ Administrația Finanțelor Publice ……………………/
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ………….
Str. ………………….. nr. ……., localitatea ……………..
ÎNȘTIINȚARE   DE   RESTITUIRE
a unor sume reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
Nr. ……../data ………
Către ……………………………………………
(numele și prenumele contribuabilului)
 
C.N.P./NIF …………………….
 
Localitatea ……………………………………….., str. …………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., et. ……., județul/sectorul ……… Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ……………………….. din data de…………………….., conform dispozițiilor*): ( ) art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
( ) art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;
( ) art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013;
( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile,
și a compensării sumei de ………… lei cu obligațiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de ……… lei. În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentați în data de ………. la Trezoreria
………………………, cu sediul în str. …………… nr. ……, județul/sectorul …………….., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghișeu această înștiințare și buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.
Unitatea Trezoreriei Statului
……………………………………………………..
 Conducătorul unității fiscale
………………………………………
Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de
……………………………………………………..
 
Conducătorul unității
Trezoreriei Statului,
……………………………………………………..
 
Data …………………………………..
 
Șef compartiment,
………………………………..

*) Vor fi indicate dispozițiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.
CERERE   DE   RESTITUIRE
a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive și irevocabile
 
Nr. ……../data ………
Către ……………………………………………
(organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, ………………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea ……………………, str. ………………. nr. ….., bl. ….., sc. ……., ap ……., județul/sectorul ………….., având C.N.P./C.U.I. ………………….., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ……….., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule*), prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ……/………., în cuantum de ……… lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ……………., tipul/varianta ………………………., fabricat în anul ………, având numărul de înmatriculare ………………, numărul de identificare …….., seria cărții de identitate ……………., precum și a cheltuielilor bănești în cuantum de ……… lei și cheltuielilor ocazionate de executarea silită în cuantum de ………… lei, potrivit Hotărârii judecătorești nr. …../…… emise de ……………………, definitivă și irevocabilă, anexată în copie legalizată la prezenta.
Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**): ( ) în contul bancar nr. ………., deschis la …………………….;
( ) în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.
 
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
…………………..
(numele și prenumele)
 
Semnătura
…………..
 
L.S.
…………..
 
 Data ………
*) Va fi indicată/indicat taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătorești.
**) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care dorește restituirea.
 
ANEXA Nr. 4
 
EVIDENȚA
cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A — Numele și prenumele/Denumirea solicitantului
B — Codul de identificare fiscală
C — Nr. documentului prin care s-a aprobat restituirea
D — Data documentului prin care s-a aprobat restituirea
E — Sume aprobate la restituire**)
F — Instituția care a restituit (ANAF/AFM) G — Observații
H — Nr.
I — Data
J — Marca
K — Tipul/Varianta
L — Anul fabricației
M — Nr. de înmatriculare
N — Nr. de identificare
O — Seria cărții de identitate
 
Nr. crt.
 
A
 
B
 
Cereri de restituire
Natura sumei aprobate la restituire*)  
Datele de identificare ale autovehiculului
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
H I J K L M N O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                 
                                 
 
*) Se va menționa natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
— taxă pe poluare pentru autovehicule;
— taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;
— taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
— timbrul de mediu pentru autovehicule;
— taxă neutilizată;
— diferențe de sume plătite;
— valoarea reziduală a timbrului;
— cheltuieli bănești;
— alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.
**) Se vor menționa sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013.
ANEXA Nr. 5
 
CERERE
de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
Nr. ……../data ………
Către ……………………………………………
(organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, ……………………….., cu domiciliul/sediul în localitatea …………….., str. ………………. nr. …., bl. …., sc. ……, ap. ….., județul/sectorul …………….., având C.N.P./C.U.I. …………………, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului pentru autoturismul/autovehiculul marca ………., tipul/varianta ……………., fabricat în anul ……, având numărul de înmatriculare …………….., numărul de identificare ………….., seria cărții de identitate ……….. .
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
…………………..
(numele și prenumele)
Semnătura
…………..
L.S.
………….. Data ………

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice ……………../ Administrația Finanțelor Publice …………………../
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili …………. Str. ……………………….. nr. ……., localitatea ………..
ADEVERINȚĂ
prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 
Nr. ……../data ………
Către ……………………………………………..
(numele și prenumele contribuabilului)
 
C.N.P./NIF …………………….
Localitatea ………………….., str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., et. ……., județul/sectorul ……………
În urma Cererii dumneavoastră nr. ……. din data de ………, conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se atestă, în baza datelor deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală la data de …………, faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca …………, tipul/varianta …………………, fabricat în anul ……, având numărul de înmatriculare ……………, numărul de identificare ………………….., seria cărții de identitate …………….., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului.
Conducătorul unității fiscale,
…………………………
*) Se atestă dacă a fost sau nu a fost restituită taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcția Generală a Finanțelor Publice ……………../ Administrația Finanțelor Publice …………………../
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili …………. Str. ……………………….. nr. ……., localitatea ………..

Aprob
Conducătorul unității fiscale,
…………………………..

ANEXA Nr. 7


REFERA T
privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
 
Nr. ……../data …………..
 
În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013, și având în vedere Cererea de restituire nr. …… din data de ………. depusă de către
……………….., CIF ………………….., însoțită de documentația prevăzută în anexă, precum și*):
( ) Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ……… din data de ………., a fost achitată …………**), în cuantum de …… lei, în cazul înmatriculării/transcrierii autoturismului/autovehiculului marca ……………., tipul/varianta ………………., fabricat în anul ……., având numărul de înmatriculare …………………, numărul de identificare ……………., seria cărții de identitate ……………….; ( ) Referatul privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule nr. …….. din data de …………, potrivit căruia taxa este în cuantum de ………….. lei;
( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice nr. ……. din data de …………./Documentul eliberat de Corpul experților tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr. …….. din data de ………..***),
 
*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferenței de taxe plătită/plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile.
**) Va fi indicată taxa/timbrul de mediu pentru autovehicule care a fost plătită/plătit prin documentul menționat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule.
***) Se va indica unul dintre cele două documente, după caz.

( ) Hotărârea judecătorească nr. ……. din data de ………., emisă de …………………, definitivă și irevocabilă, propunem aprobarea sumei de ……… lei, reprezentând****):
( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;
( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule; ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
( ) diferențe de sume plătite;
( ) valoare reziduală a timbrului; ( ) cheltuieli bănești;
( ) alte cheltuieli ocazionate de executarea silită.
În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligații fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
Șeful compartimentului,
…………
Semnătura ……………………….

Întocmit la data de ……….
 
Inspector,
…………………..

****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.

Ti-a placut articolul?

Comentarii