Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:18 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. Ordinul ministrului privind asociațiile și fundațiile cu activitate în domeniul MApN. Cine face verificări. Cui se adresează

ro

02 Oct, 2018 04:40 2109 Marime text
În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 832 din 28 septembrie a fost publicat Ordinul nr. 161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale.
 
Actul normativ, pe care îl publicăm integral, este semnat de ministrul Mihai Fifor.
 
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Asociațiile și fundațiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare asociații și fundații, pot beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, potrivit criteriilor stabilite prin prezentul ordin.
 
Art. 2. - (1) Criteriile pe care asociațiile și fundațiile trebuie să le îndeplinească cumulativ sunt următoarele:
 
a) au reprezentare la nivel național;
b) au desfășurat activități semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale;
c) prezintă activitățile pentru care solicită fonduri, spații sau mijloace de transport auto în țară.
(2) În sensul prezentului ordin sunt considerate cu reprezentare la nivel național asociațiile și fundațiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au un număr de cel puțin 500 de membri;
b) au înființate filiale/sucursale în cel puțin 1/3 din județele țării și în municipiul București sau au membri în cel puțin 1/3 din județele țării;
c) desfășoară periodic activități semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau în beneficiul structurilor militare și al personalului în activitate/în rezervă sau al veteranilor.
(3) În sensul prezentului ordin, activitățile semnificative sunt acele acțiuni desfășurate de asociații și fundații, individual ori în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, în domeniile de responsabilitate ale instituției militare și care au avut ca finalitate îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media sau prin alte mijloace de comunicare, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate sau în rezervă/retragere și pentru veterani, văduvele și urmașii acestora, prin stimularea motivației profesionale și prin promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană.
 
(4) Dovada îndeplinirii criteriilor și condițiilor menționate la alin. (1) și (2) se face prin prezentarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
Art. 3. - (1) Verificarea îndeplinirii criteriilor și condițiilor stabilite prin prezentul ordin și analizarea solicitărilor transmise de către asociații și fundații se realizează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale, formată din:
a) directorul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului/înlocuitorul legal - președinte;
b) un reprezentant al Statului Major al Apărării - vicepreședinte;
c) un reprezentant al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale;
d) un reprezentant al Direcției generale de informații a apărării;
e) un reprezentant al Direcției generale financiar-contabile;
f) un reprezentant al Direcției generale juridice;
g) un reprezentant al Direcției domenii și infrastructuri;
h) un reprezentant al Direcției calitatea vieții personalului;
i) un reprezentant al Direcției pentru relația cu Parlamentul;
j) un reprezentant al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor;
k) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Terestre;
l) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Aeriene;
m) un reprezentant al Statului Major al Forțelor Navale;
n) un reprezentant al Comandamentului logistic întrunit;
o) un reprezentant al Direcției medicale;
p) un reprezentant al Comandamentului comunicațiilor și informaticii;
q) un reprezentant al Direcției logistice.
(2) Secretarul comisiei este șeful microstructurii din cadrul Direcției pentru relația cu Parlamentul care asigură relația cu organizațiile neguvernamentale.
 
(3) Comisia se întrunește, la cererea președintelui acesteia, după cum urmează:
a) anual, dar nu mai târziu de luna aprilie a anului în curs pentru exercițiul financiar următor, în vederea analizării solicitărilor prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) -d) din Legea nr. 346/2006, republicată;
b) în termen de 30 de zile de la primirea, de către Direcția pentru relația cu Parlamentul, a sesizărilor formulate de către orice persoană fizică sau juridică interesată sau de către structurile responsabile cu punerea la dispoziție a fondurilor, spațiilor și a mijloacelor de transport auto în țară, pentru analizarea situațiilor în care asociațiile sau fundațiile nu mai îndeplinesc criteriile și condițiile prevăzute la art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, precum și cele menționate la art. 2 alin. (1) - (3) din prezentul ordin;
 
c) ori de câte ori este necesar, la propunerea motivată a asociațiilor și fundațiilor, cu aprobarea președintelui comisiei.
 
(4) Atunci când se consideră necesar, la ședințele comisiei pot fi invitați, cu aprobarea președintelui acesteia, și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor, pentru susținerea solicitărilor.
(5) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor nu vor fi prezenți în sală atunci când se iau hotărârile comisiei.
(6) Comisia își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din membri.
(7) Structurile care, din motive temeinic justificate, nu pot asigura prezența reprezentanților în cadrul ședinței comisiei transmit, sub semnătura șefului structurii/înlocuitorului legal, puncte de vedere cu privire la subiectele ce vor fi analizate în cadrul acesteia.
 
Art. 4. - (1) Asociațiile și fundațiile înaintează, sub semnătura președinților acestora, către Direcția pentru relația cu Parlamentul o adresă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care solicită analizarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute în prezentul ordin și punerea la dispoziție sau asigurarea fondurilor, spațiilor, a mijloacelor de transport auto în țară sau suportarea costurilor pentru utilități.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, secretariatul comisiei o înaintează, în copie, pentru analiză și formularea de puncte de vedere, către structurile cu atribuții în asigurarea/punerea la dispoziție a fondurilor/spațiilor/mijloacelor auto, prevăzute la art. 6 alin. (2).
 
(3) Structurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt obligate ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor, să transmită punctele de vedere argumentate către secretarul comisiei, pe care le vor susține în cadrul ședinței comisiei.
(4) Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței, secretarul comisiei comunică membrilor acesteia dosarul cu documentele transmise de către asociații și fundații, precum și punctele de vedere ale structurilor cu atribuții în domeniu.
(5) Comisia verifică îndeplinirea, de către asociații și fundații, a criteriilor și condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), analizează solicitările transmise, precum și documentele justificative anexate, iar hotărârile se iau cu cel puțin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți în cadrul ședinței, între care se regăsesc, în mod obligatoriu, voturile membrilor structurilor cu atribuții în asigurarea fondurilor/mijloacelor/spațiilor solicitate.
(6) În situația în care solicitările asociațiilor/fundațiilor depășesc fondurile alocate, comisia stabilește structurile asociative și fundațiile care pot beneficia de prevederile ordinului, pe baza punctajului obținut în urma analizării criteriilor suplimentare, prevăzute în anexa nr. 3.
(7) Hotărârea comisiei se redactează în două sau mai multe exemplare, după caz, dintre care un exemplar se arhivează la Direcția pentru relația cu Parlamentul, iar celelalte se transmit structurilor cu atribuții în soluționarea cererilor asociațiilor și fundațiilor, în vederea punerii în executare/aplicare.
(8) Hotărârea comisiei este definitivă și se comunică structurii asociative solicitante, în termen de cel mult 30 de zile de la data ședinței comisiei.
Art. 5. - (1) Fondurile financiare pe care Ministerul Apărării Naționale le poate pune la dispoziția asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 63 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, nu pot fi mai mari de 200.000 lei/exercițiu financiar pentru fiecare asociație/fundație solicitantă și sunt aprobate anual de ministrul apărării naționale prin buget, în funcție de nevoile reale și alocația bugetară din exercițiul bugetar al anului pentru care se face solicitarea.
 
(2) Fondurile asigurate de la bugetul Ministerul Apărării Naționale și care au ca destinație suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, puse gratuit la dispoziție în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță se alocă de către unitățile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spațiile și a suprafeței acestora.
 
(3) Pentru sediile asociațiilor și fundațiilor puse gratuit la dispoziție în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță aflate în imobile care nu se sunt în administrarea Ministerului Apărării Naționale, costurile pentru utilități se asigură de către Direcția generală financiar-contabilă, pe baza documentelor, în original, emise de structura care le gestionează/administrează.
 
(4) Natura și numărul mijloacelor de transport auto puse la dispoziția asociațiilor și fundațiilor se stabilesc potrivit actelor normative specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naționale.
 
(5) Mijloacele de transport auto se pun la dispoziție, conform procedurilor interne, cu conducător auto, care se nominalizează în ordinul de zi pe unitate și beneficiază de toate drepturile aferente prevăzute de lege, asigurate de unitatea militară în care este încadrat.
 
(6) Punerea la dispoziția asociațiilor și fundațiilor a spațiilor necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României se face de către unitățile militare care gestionează spațiile, în conformitate cu procedurile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociații și fundații, a criteriilor și condițiilor prevăzute în prezentul ordin.
 
Art. 6. - (1) Anual, până la data de 15 a lunii martie, pentru anul anterior sau la solicitarea structurilor cu responsabilități în domeniu din cadrul Ministerului Apărării Naționale, asociațiile și fundațiile transmit rapoarte/situații cu privire la stadiul și modul de utilizare a fondurilor primite, spațiilor și mijloacelor auto asigurate, însoțite de facturi/chitanțe/contracte certificate conform cu originalul. Structurile cu atribuții transmit o copie a documentelor la Direcția pentru relația cu Parlamentul, care elaborează în luna aprilie un raport de informare adresat ministrului apărării naționale.
 
(2) În cazul în care asociațiile sau fundațiile beneficiare nu prezintă, la termenul stabilit, rapoartele/situațiile prevăzute la alin. (1), acordarea de noi fonduri, spații și mijloace de transport auto se suspendă până la momentul îndeplinirii obligației de raportare.
 
Art. 7. - (1) Evidența fondurilor repartizate de la bugetul de stat, a spațiilor și mijloacelor de transport auto în țară, puse la dispoziție, se ține de către structurile cu atribuții în asigurarea acestora.
 
(2) Structurile responsabile cu asigurarea/punerea la dispoziție a fondurilor/mijloacelor auto/spațiilor sunt următoarele:
 
a) Direcția generală financiar-contabilă pentru fondurile prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, precum și pentru cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezentul ordin;
 
b) unitățile militare utilizatoare care au în administrare spații ce pot fi puse la dispoziția asociațiilor și fundațiilor conform prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, și art. 5 alin. (2) din prezentul ordin;
 
c) Direcția logistică, pentru coordonarea activității privind asigurarea mijloacelor de transport auto în țară, prevăzută la art. 63 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 346/ 2006, republicată, potrivit normelor specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și unitățile militare care pun la dispoziție mijloacele auto.
 
(3) Fondurile financiare, spațiile și mijloacele de transport auto în țară, precum și suportarea costurilor pentru utilități se asigură în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare.
 
Art. 8. - Sumele repartizate de la bugetul de stat, puse la dispoziția asociațiilor și fundaților, pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite conform art. 63 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 346/2006, republicată, și în limita fondurilor disponibile, destinate în acest scop.
 
Art. 9. - (1) În situația în care asociațiile și fundațiile nu mai îndeplinesc criteriile și condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), precum și în situația în care bunurile nu sunt utilizate conform scopului pentru care au fost solicitate și aprobate, asociațiile și fundațiile vor restitui integral structurii de la care au fost primite bunurile puse la dispoziție, în starea în care au fost predate, în cel mult 30 de zile de la data notificării, transmisă de către structurile responsabile, și nu vor mai beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006, republicată.
(2) Atribuțiile structurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt următoarele:
a) să asigure, dacă sunt disponibile, spații necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României, mijloace de transport auto în țară, fonduri financiare pentru plata cheltuielilor curente și de capital, să suporte costurile pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziție în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță și să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziție a acestora;
 
b) să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziția asociațiilor și fundațiilor a fondurilor/mijloacelor auto/spațiilor, în care să includă clauze privind modul de rambursare/predare a acestora, în situația în care nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate și aprobate sau nu au transmis documentele prevăzute, în termen de 3 luni de la data menționată la art. 6 alin. (1);
 
c) să vireze fondurile în conturile bancare ale asociației/fundației, în cuantumul stabilit prin hotărârea comisiei;
 
d) să urmărească modul de utilizare și folosire a fondurilor/mijloacelor auto/spațiilor puse la dispoziție;
 
e) să informeze Direcția pentru relația cu Parlamentul ori de câte ori constată că fondurile/mijloacele auto/spațiile nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate și aprobate și să notifice asociația sau fundația asupra acestui aspect.
 
Art. 10. - Pentru anul 2019 solicitările de fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente și de capital, necesare desfășurării activităților asociațiilor, a celor determinate de relațiile cu organizațiile naționale și internaționale de profil, precum și pentru plata cotizațiilor internaționale anuale în valută către organismele internaționale la care asociațiile și fundațiile în cauză sunt afiliate, cele pentru suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziție în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanță, precum și fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor auto în țară se transmit până la data de 31.10.2018.
 
Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte din prezentul ordin.
 
Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale, Mihai-Viorel Fifor
București, 12 septembrie 2018.
Nr. M.161.
 
ANEXA Nr. 1 Documentele ce se prezintă de către asociațiile și fundațiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor și condițiilor menționate la art. 2 alin. (1) și (2) din ordin
Îndeplinirea criteriilor și condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din ordin se constată în baza următoarelor documente:
a) copia actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației, actualizate;
b) copiile hotărârilor judecătorești de înființare a filialelor/sucursalelor;
c) declarații semnate de reprezentanții legali ai asociaților și fundațiilor, autentificate la notarul public, prin care se certifică numărul total de membri și repartiția teritorială a acestora;
d) raport pe ultimul an de activitate;
e) activitățile propuse a fi desfășurate și estimarea costurilor asociate acestora.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii