Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:05 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

O nouă autoritate a statului cu sediul principal la Constanța. Și secundar la București. Va avea 54 de posturi. Acum are președinte. Vezi cine este

ro

02 Oct, 2017 03:44 12768 Marime text
La finele săptămânii trecute, în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 768 din 27 septembrie, a fost publicată Hotărârea Guvernului României 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.
 
Actul normativ la care facem referire vine ca o completare Deciziei nr. 365/2017, din 24 aprilie anul acesta, semnată de premierul de atunci Sorin Grindeanu, privind numirea lui Constantin Gheorghe în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, dar și a completării Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore.
 
Iată, în continuare, Hotărârea nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră 21 septembrie 2017, din 21.09.2017
 
Art. 1. - (1) Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, denumită în continuare ACROPO, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, cu modificările și completările ulterioare.
 (2) Sediul principal al ACROPO este în Constanța, iar cel secundar în municipiul București.

 Art. 2. - În sensul prezentului regulament, noțiunile de operator și proprietar au înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 25 și 33 din Legea nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 Art. 3. - ACROPO exercită următoarele atribuții principale:

 a) evaluează documentele care îi sunt prezentate de către operatori și proprietari în temeiul Legii nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 b) supraveghează respectarea dispozițiilor legii de către operatori și proprietari, inclusiv prin inspecții și investigări;
 c) consiliază alte autorități sau organisme, inclusiv autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în domeniul operațiunilor petroliere offshore;
 d) elaborează planurile anuale în conformitate cu prevederile legale;
 e) elaborează rapoartele de activitate în conformitate cu prevederile legale;
 f) cooperează cu autoritățile competente ale diferitelor state membre sau cu punctele de contact, în temeiul legii;
 g) inițiază și avizează proiecte de acte normative în domeniul său de competență și emite reglementările proprii și comune cu alte autorități competente, potrivit legii;
 h) încheie protocoale de colaborare interinstituțională cu autoritățile naționale responsabile de siguranța operațiunilor petroliere offshore prevăzute în anexa nr. 10 la Legea nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 i) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget a ACROPO pentru a fi analizată și inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite;
 j) îndeplinește orice alte activități prevăzute de lege în domeniul siguranței operațiunilor petroliere offshore.
 
Art. 4. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, ACROPO acționează obiectiv și independent de alte autorități care exercită oricare dintre funcțiile de reglementare legate de dezvoltarea economică a resurselor naturale offshore, autorizarea operațiunilor petroliere offshore, colectarea și gestionarea veniturilor din acele operațiuni, cu evitarea conflictelor de interese între funcțiile autorității competente, pe de o parte, și funcțiile pentru celelalte autorități, pe de altă parte.

Art. 5. - (1) Conducerea ACROPO este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat și de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți pe o perioadă de 5 ani și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

 (2) În lipsa președintelui, atribuțiile sale se exercită de vicepreședintele desemnat în acest sens prin ordin al președintelui.
 (3) Președintele și vicepreședinții asigură îndeplinirea atribuțiilor și competențelor ce revin ACROPO, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 (4) În exercitarea funcțiilor care îi revin, președintele ACROPO emite ordine, decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.
 (5) Președintele este ordonator terțiar de credite.

 Art. 6. - Președintele ACROPO are următoarele atribuții principale:
 a) reprezintă ACROPO în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice, române sau străine;
 b) avizează strategia de dezvoltare instituțională a ACROPO, programele de activitate și programele de cooperare și le supune aprobării consiliului de administrație;
 c) avizează legislația secundară (regulamente, standarde, proceduri, linii de ghid etc.) emisă de ACROPO în procesul de reglementare a operațiunilor de petrol și gaze offshore în Marea Neagră și le supune aprobării consiliului de administrație;
 d) dispune acțiuni de inspecție și investigații ale modului în care este asigurată siguranța operațiunilor petroliere offshore sau a instalațiilor, ori de câte ori este necesar;
 e) solicită operatorului îmbunătățiri și, dacă este necesar, interzice continuarea operării/exploatării oricărei instalații sau a oricărei părți sau infrastructuri conectate la aceasta, în cazul în care există indicii cu privire la faptul că cerințele prevăzute în Legea nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt respectate sau există preocupări justificate cu privire la siguranța operațiunilor petroliere offshore sau a instalațiilor;
 f) reprezintă ACROPO în relațiile cu celelalte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene;
 g) informează autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, respectiv Agenția Națională pentru Resurse Minerale, despre rezultatul verificărilor, inspecțiilor, investigațiilor și despre măsurile adecvate necesare de sancționare a operatorului, acolo unde se constată abateri de la regulile de siguranța muncii și a mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 h) aprobă încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților ACROPO;
 i) acordă delegările de competență și împuternicirile de reprezentare vicepreședinților și personalului ACROPO;
 j) aprobă atribuțiile și competențele personalului ACROPO și ale entităților organizatorice din cadrul ACROPO, precum și programele de instruire necesare pentru îmbunătățirea competențelor personalului ACROPO;
 k) aprobă statul de funcții al ACROPO;
 l) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ACROPO;
 m) avizează Planul anual în vederea supravegherii eficiente, în conformitate cu cerințele art. 20 din Legea nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare, și îl supune aprobării consiliului de administrație;
 n) avizează raportul de activitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
 o) coordonează activitatea compartimentelor ACROPO.

 Art. 7. - Vicepreședinții ACROPO exercită următoarele atribuții:
 a) coordonează procesul de emitere a reglementărilor privind operațiunile de petrol și gaze offshore la Marea Neagră, în conformitate cu legislația națională și internațională în domeniu, precum și acțiunile de verificare a documentației depuse de operatori și proprietari, în conformitate cu cerințele Legii nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 b) coordonează acțiunile de inspecții și investigații efectuate de către reprezentanții ACROPO;
 c) au un contact nemijlocit cu operatorii și proprietarii și cu autoritățile competente din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, implicate în activitatea de petrol și gaze offshore din Marea Neagră;
 d) reprezintă ACROPO în relația cu operatorii și proprietarii implicați în operațiunile de petrol și gaze offshore la Marea Neagră;
 e) reprezintă ACROPO în relația cu autoritățile competente locale, cu atribuții în activitatea de petrol și gaze offshore din Marea Neagră;
 f) reprezintă ACROPO în relația cu celelalte autorități competente offshore din statele membre ale Uniunii Europene, atunci când sunt mandatați de către președintele ACROPO;
 g) informează operatorul și/sau proprietarul despre rezultatul verificărilor documentației inițiale depuse de către aceștia;
 h) asigură monitorizarea permanentă a aplicării reglementărilor emise de către ACROPO și a aplicării cadrului legal existent prin inspecții și verificări;
 i) urmăresc în mod permanent noile tehnologii care apar în activitatea de petrol și gaze menite a îmbunătăți nivelul de siguranță a activităților și asigură informarea operatorilor și proprietarilor și a celorlalte autorități competente despre aceste tehnologii;
 j) întocmesc Raportul de activitate și îl prezintă președintelui, spre avizare;
 k) coordonează compartimentele din subordinea lor;
 l) îndeplinesc și alte atribuții, la solicitarea președintelui, în condițiile legii.

 Art. 8. - (1) Consiliul de administrație al ACROPO este compus din 5 membri. Președintele ACROPO este membru în consiliul de administrație, fiind și președintele acestuia.
 (2) Din consiliul de administrație fac parte:
 a) 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;
 b) un reprezentant al Ministerului Energiei;
 c) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.
 (3) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru un mandat de 5 ani.

 Art. 9. – (1) Structura organizatorică a ACROPO este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui ACROPO se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri, precum și alte compartimente.
 (2) Numărul maxim de posturi al ACROPO este de 54, exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui.

Art. 10. - ACROPO are în structura sa compartimente de inspecție, control și verificare asupra măsurilor adoptate de operatori și proprietari pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operațiunilor petroliere din zonele offshore și asupra legalității documentațiilor transmise de aceștia pentru efectuarea operațiunilor offshore, precum și a altor operațiuni prevăzute de lege.

 Art. 11. - (1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului ACROPO se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexă, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.
 (2) Personalul ACROPO este angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii.
 (3) Salarizarea personalului ACROPO se face conform prevederilor art. 8 alin. (138) din Legea nr. 165/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 Art. 12. - ACROPO utilizează un număr de autoturisme pentru transport persoane, stabilit conform prevederilor Ordonanței Guvernului. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Structura organizatorică a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră:

Numărul maxim de posturi = 54, exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui.

Sursa foto: ZIUA de Constanta 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Preda Iulian 04 Nov, 2017 09:25 Cum putem participa la concurs pentru un post de inspector ( perioda de desfasurare a concursului ,locul si tematica de concurs)
  • Remus Leţcanu 02 Oct, 2017 18:49 Buna ziua! Am si eu cateva intrebari legate de aceasta institutie. Unde este sediul principal al acestei institutii in Constanta? Exista posturi libere in acest moment? Acestea vor fi ocupate pe baza unui concurs de angajare? Exista un site al ACROPO? Va multumesc si astept un raspuns!