Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:33 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

ro

23 Dec, 2014 15:01 3111 Marime text
Atenție! Acest document este in curs de procesare, textul poate suferi modificări odată cu publicarea in Lege5 a versiunii finale.
Ordinul nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
 
În temeiul prevederilor art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1, 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.
 
Art. 1. -
Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. -
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
     
  Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Bucureşti, 2 decembrie 2014.
Nr. 5.005.
 
ANEXĂ
 
METODOLOGIE
de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal


Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal din 02.12.2014

Atenție! Acest document este in curs de procesare, textul poate suferi modificări odată cu publicarea in Lege5 a versiunii finale.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal din 02.12.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
Art. 1. -
Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
Art. 2. -
Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, denumit în continuare examen de certificare, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. -
La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenţii care au finalizat studiile în anul în care se susţine examenul de certificare, precum şi absolvenţii din promoţiile anterioare.
Art. 4. -
(1) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat finanţat de la buget pot susţine examenul de certificare de două ori, fără taxă, în oricare din sesiunile de examen. Prezentările ulterioare la examenul de certificare sunt condiţionate de achitarea unei taxe.
(2) Înscrierea candidaţilor care au finalizat cursurile învăţământului postliceal particular sau ale învăţământului postliceal de stat finanţat de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care a asigurat şcolarizarea, este condiţionată de achitarea unei taxe.
(3) Taxa de examen se stabileşte la nivelul centrului de examen de fiecare unitate de învăţământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.
Art. 5. -
(1) Repartizarea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ acreditate în vederea susţinerii examenului de certificare se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unităţile/instituţiile de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională/domeniul de pregătire/profilul acestora.
(2) Repartizarea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu în vederea susţinerii examenelor de certificare se realizează de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unităţile/instituţiile de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională/domeniul de pregătire/profilul acestora.
(3) Dacă la examenul de certificare sunt înscrişi candidaţi pentru a căror calificare profesională/domeniu/profil nu există în judeţ unităţi/instituţii de învăţământ acreditate pentru calificarea profesională respectivă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti solicită repartizarea acestora la unitatea/instituţia de învăţământ cea mai apropiată din alt judeţ. Unitatea/Instituţia de învăţământ la care se solicită arondarea trebuie să fie acreditată pentru o calificare profesională/un domeniu/profil din care face parte calificarea profesională a candidatului, cu acelaşi nivel de calificare precum cel pentru care se solicită arondarea. Adresa de solicitare se transmite de către inspectoratul şcolar din judeţul de reşedinţă, spre aprobare, inspectoratului şcolar din judeţul unde se desfăşoară examenul de certificare şi trebuie să fie însoţită de acceptul scris al unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul de certificare.
(4) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) care solicită arondarea informează, în scris, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
Art. 6. -
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal se aprobă, în fiecare an şcolar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 7. -
(1) Absolvenţilor învăţământului postliceal care nu au promovat examenul de certificare li se eliberează, la cerere, adeverinţă de absolvire şi foaia matricolă.
(2) În urma susţinerii şi promovării examenului de certificare absolvenţii primesc certificat de calificare profesională nivel 5 şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
CAPITOLUL II
Coordonarea metodologică a examenului de certificare
 
Art. 8. -
(1) Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare sunt coordonate, la nivel naţional, de Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, care se constituie în fiecare an şcolar şi funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie anual comisii judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare.
(3) Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare şi comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare coordonează organizarea şi desfăşurarea şi a celorlalte examene de certificare a absolvenţilor din învăţământul preuniversitar.
(4) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare, numite în continuare CJEC/CMBEC, stabilesc unităţile/instituţiile de învăţământ care organizează examenul de certificare, denumite în continuare centre de examen.
(5) În fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeşte o comisie de examinare.
Art. 9. -
(1) Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare, denumită în continuare CNEC, are următoarea componenţă:
a) preşedinte: secretarul/subsecretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar;
b) vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, directorul general al Direcţiei generale învăţământ superior, directorul general al Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor, directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), directorul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE);
c) secretar: un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
d) 7-9 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor şi Direcţiei generale învăţământ superior din cadrul MEN, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MEN, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT, inspectori, consilieri din cadrul CNEE.
(2) Componenţa nominală a CNEC se aprobă, anual, până la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 10. -
(1) CNEC are următoarele atribuţii:
a) centralizează datele cu privire la componenţa nominală a CJEC/CMBEC;
b) instruieşte preşedinţii CJEC/CMBEC;
c) centralizează datele privind planificarea activităţilor de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare decise la nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti;
d) centralizează datele privind numărul de absolvenţi ai învăţământului postliceal, înscrişi la examen, pe centre de examen, unităţi/instituţii de învăţământ de la care provin, domenii şi calificări profesionale;
e) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
f) poate decide elaborarea de subiecte pentru proba scrisă unice, la nivel naţional, pentru anumite calificări profesionale, la solicitarea asociaţiilor/organismelor reprezentative ale angajatorilor, asociaţiilor profesionale. În acest caz subiectele sunt elaborate de către CNEE, cu sprijinul CNDIPT, conform unei proceduri aprobate de preşedintele CNEC. În acest caz tematica probei scrise este aprobată de MEN şi se dă publicităţii cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii examenului;
g) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC şi comisiile din centrele de examen;
h) analizează modul de desfăşurare a examenului de certificare, precum şi rezultatele obţinute de candidaţi, pe baza rapoartelor întocmite de CJEC/CMBEC, precum şi a rapoartelor întocmite de reprezentanţii CNEC;
i) întocmeşte şi prezintă ministrului educaţiei naţionale raportul privind examenului de certificare;
j) propune ministrului educaţiei naţionale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
k) dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie.
(2) CNEC stabileşte şi elaborează documentele naţionale ale examenului de certificare, respectiv:
a) elaborează fişa de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale;
b) stabileşte criteriile de evaluare a activităţilor complexe de documentare, soluţionare teoretică şi practică a problemelor impuse de realizarea proiectului, execuţia proiectului/produsului, prezentarea sub formă scrisă a proiectului şi susţinerea orală, în faţa comisiei de examinare;
c) elaborează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale.
Art. 11. -
(1) CNEC poate desemna, pe o perioada stabilită de către aceasta, reprezentanţi pe lângă CJEC/CMBEC.
(2) Reprezentantul CNEC are următoarele atribuţii:
a) monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea CJEC/CMBEC, precum şi comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
b) consiliază CJEC/CMBEC şi comisiile de examinare, în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare;
c) propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii şi informează CNEC cu privire la acestea;
d) verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, cum sunt respectate prevederile prezentei metodologiei în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
e) informează CJEC/CMBEC sau CNEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f) întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare în judeţul în care a fost delegat/municipiul Bucureşti, pe care îl transmite CNEC.
Art. 12. -
(1) CJEC/CMBEC au următoarea componenţă:
a) preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar, membru al Consiliului de administraţie al ISJ/ISMB;
b) 3-5 vicepreşedinţi, respectiv un inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, preşedintele Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională sau un reprezentant al acestuia, care nu este cadru didactic, directorul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau un reprezentant al acestuia, după caz, un inspector şcolar cu responsabilităţi privind învăţământul particular şi unul pentru învăţământul în limba minorităţilor naţionale;
c) secretar - cadru didactic de specialitate/informatician.
(2) Componenţa nominală a CJEC/CMBEC se aprobă, anual, până la data de 20 decembrie a anului şcolar în curs, prin decizia inspectorului şcolar general, se transmite spre informare la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs, şi este valabilă pentru toate sesiunile examenului de certificare din anul şcolar curent.
Art. 13. -
CJEC/CMBEC au următoarele atribuţii:
a) transmit la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN componenţa nominală a CJEC/CMBEC, până la data de 10 ianuarie a anului şcolar în curs;
b) organizează, coordonează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi sesizează imediat CNEC în orice situaţie care presupune luarea unei decizii de către aceasta;
c) analizează cererile unităţilor/instituţiilor de învăţământ de a organiza examenul de certificare, numărul estimat de candidaţi pe calificări şi unităţi/instituţii de învăţământ, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare şi stabilesc organizarea centrelor de examen. Unităţile/Instituţiile de învăţământ stabilite centre de examen trebuie să respecte criteriile de selecţie specificate în anexa nr. 1;
d) decid structura centrelor de examen, cel târziu la începerea semestrului al II-lea, stabilind unităţile/instituţiile de învăţământ centre de examen, unităţile/instituţiile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările profesionale pentru care fiecare centru de examen organizează examene de certificare şi locurile în care se vor desfăşura probele de examen şi iau măsuri pentru organizarea centrelor de examen în vederea desfăşurării probelor de examen respectând standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări profesionale;
e) în funcţie de numărul estimat de candidaţi pentru o calificare profesională pot decide constituirea unui singur centru de examen la nivel de oraş/municipiu/judeţ la care sunt arondate unităţi/instituţii de învăţământ de stat şi particular care au absolvenţi pentru acea calificare profesională;
f) propun inspectorului şcolar general, spre aprobare, lista centrelor de examen;
g) transmit CNEC, la Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, spre informare, lista centrelor de examen desemnate din judeţ/municipiul Bucureşti, unităţile/instituţiile de învăţământ arondate fiecărui centru de examen, calificările pentru care fiecare centru de examen organizează examen de certificare şi numărul de candidaţi înscrişi pe calificări profesionale, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului;
h) se asigură de prezenţa în centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidaţilor, precum şi a altor documente, mijloace şi servicii de comunicare necesare bunei funcţionări a comisiei - telefon, fax, e-mail, acces Internet etc.;
i) solicită direcţiei de sănătate publică din judeţ/municipiul Bucureşti desemnarea şi asigurarea participării personalului medical necesar în fiecare centru de examen, pe durata desfăşurării probelor de examen;
j) se adresează, în scris, organelor de poliţie şi jandarmerie de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru a se asigura prezenţa poliţiştilor sau a jandarmilor la sediul CJEC/CMBEC şi la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice, precum şi a bunei desfăşurări a examenului de certificare;
k) avizează lista temelor de proiect pentru fiecare calificare profesională şi unitate/instituţie de învăţământ;
l) desemnează câte un reprezentant al CJEC/CMBEC, pentru fiecare centru de examen, numit monitor de calitate pentru examenul de certificare, pentru a asigura monitorizarea calităţii desfăşurării întregului examen în centrul de examen în care a fost desemnat;
m) organizează sesiuni de instruire a evaluatorilor pentru examenul de certificare;
n) analizează propunerile de membri ai comisiilor de examinare înaintate de consiliile de administraţie ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ; procedează la constituirea comisiilor de examinare şi înaintează componenţa comisiilor de examinare inspectorului şcolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 15 de zile înainte de începerea primei probe a examenului de certificare;
o) decid, în situaţii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componenţei comisiilor de examinare, precum şi a monitorilor de calitate; eventualele schimbări ale vicepreşedintelui, ale reprezentantului comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în formarea profesională, ale reprezentantului agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi ale monitorului de calitate se fac respectând prevederile art. 15;
p) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor de examinare cu cel puţin 48 de ore înaintea primei probe a examenului de certificare;
q) comandă confecţionarea ştampilelor rotunde-tip pentru examenul de certificare, care au următorul conţinut: "Examen de certificare a calificării profesionale **** - CJEC/CMBEC" (**** - se completează anul în care se susţine examenul de certificare);
r) preiau, de pe site-ul MEN/CNDIPT, fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, conţinând criteriile de apreciere/evaluare pentru proiect şi pentru susţinerea orală a acestuia, prevăzută în anexa nr. 4, ca document-martor pentru verificarea conformităţii;
s) pentru fiecare calificare profesională primesc 3 variante de subiecte pentru proba scrisă a examenului de certificare, însoţite de baremele de corectare şi notare, de la fiecare unitate/instituţie de învăţământ care are absolvenţi ai învăţământului postliceal, cu 30 de zile înainte de începerea examenului, verifică corectitudinea acestora şi le păstrează în siguranţă. În situaţia în care se organizează un singur centru de examen la nivel de oraş/municipiu/judeţ, primesc câte 3 variante de la fiecare unitate/instituţie de învăţământ acreditată arondată din oraş/municipiu/judeţ;
ş) elaborează 3 variante de subiecte, unice la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pentru fiecare calificare profesională pentru care se organizează examen de certificare, din care se extrage, în dimineaţa probei scrise, varianta de subiect şi subiectul de rezervă;
t) decid, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervă;
ţ) controlează, în fiecare unitate/instituţie de învăţământ, pe parcursul semestrului al II-lea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor teoretice şi practice de elaborare a proiectelor pentru examenul de certificare şi, în perioada examenului, controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare în centrele de examen;
u) decid, în cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea măsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada desfăşurării examenului de certificare, informând CNEC despre rezultatele acestor soluţionări;
v) numesc membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii care primesc de la comisiile de examinare lucrările contestate, însoţite de baremele de evaluare şi notare şi de subiectul probei scrise;
w) sesizează imediat către CNEC orice situaţie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie;
x) decid, în funcţie de condiţiile de organizare/dotare/administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, dacă acesta nu mai poate asigura condiţiile de calitate pentru desfăşurarea probelor de examen, conform prevederilor standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare, luând toate măsurile necesare pentru redistribuirea candidaţilor la alte centre de examen, în funcţie de opţiunile exprimate ale candidaţilor şi calificările lor profesionale, în judeţul respectiv sau, după necesităţi, luând legătura cu CJEC din judeţe alăturate/CMBEC, pentru a asigura redistribuirea, în timp util şi fără a afecta graficul de desfăşurare a examenului de certificare;
y) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen şi de la monitorii de calitate rapoarte detaliate privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale;
z) analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen şi ale monitorilor de calitate, modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare, întocmesc şi transmit Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din MEN, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale, structurat conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;
aa) verifică corectitudinea desfăşurării examenului de certificare şi dispune, în cazuri întemeiate, declanşarea procedurilor pentru anularea certificatelor de calificare dobândite nemeritat sau prin fraudă şi a procedurilor de identificare, cercetare şi sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii.
Art. 14. -
(1) CJEC/CMBEC pot desemna, pe o perioadă stabilită de către acestea, reprezentanţi pe lângă comisiile de examinare din centrele de examen.
(2) Reprezentantul CJEC/CMBEC are următoarele atribuţii:
a) monitorizează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea prezentei metodologii;
b) consiliază comisiile de examinare din centrele de examen în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de certificare a calificării profesionale;
c) propune CJEC/CMBEC schimbări în componenţa comisiilor de examinare, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii;
d) verifică modul în care se desfăşoară fiecare probă de examen, cum sunt respectate prevederile prezentei metodologii în evaluarea candidaţilor, folosirea şi completarea corectă a fişelor de evaluare, întocmirea, păstrarea şi predarea documentelor de examen;
e) informează CJEC/CMBEC, în cazul în care constată disfuncţii în organizarea examenului de certificare, în vederea respectării prevederilor legale şi a sancţionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f) întocmeşte un raport cu privire la modul de desfăşurare a examenului de certificare, pe care îl transmite CJEC/CMBEC.
Art. 15. -
(1) Comisiile de examinare din centrul de examen au următoarea componenţă:
a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
b) vicepreşedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una din calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, după caz. Pentru învăţământul postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, vicepreşedinte este un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de regulă, cu studii superioare;
c) reprezentantul desemnat de CJEC/CMBEC, care îndeplineşte rolul de monitor de calitate, rol în care observă şi evaluează modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare. Monitorul de calitate este o persoană externă centrului de examen. Pentru învăţământul postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, monitorul de calitate este un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti;
d) membrii examinatori pentru proba practică şi pentru proba de susţinere a proiectului la examenul de certificare a calificării profesionale: 2 membri examinatori pentru circa 50 de candidaţi dintre care: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat pregătirea practică sau a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de certificare şi un evaluator extern, reprezentant al unei întreprinderi/instituţii cu care unitatea de învăţământ are încheiate convenţii privind pregătirea practică sau reprezentant al unei alte unităţi de învăţământ care a şcolarizat elevi în calificarea respectivă, pentru fiecare calificare;
e) membrii evaluatori pentru proba scrisă: 2 membri evaluatori pentru circa 50 de candidaţi, pentru fiecare calificare profesională, profesori de specialitate provenind din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrului de examen, cu excepţia situaţiei în care este organizat un centru unic la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti pentru calificarea profesională respectivă;
f) asistenţi - două cadre didactice pentru fiecare sală în care se susţine proba scrisă a examenului de certificare, de altă specialitate decât cea/cele la care se susţine proba scrisă şi din alte unităţi/instituţii de învăţământ decât cele din care provin candidaţii;
g) secretar - secretarul unităţii/instituţiei de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate/instituţie de învăţământ.
(2) Monitori de calitate pot fi numiţi dintre cadrele didactice provenind de la alte unităţi de învăţământ/instituţii de învăţământ decât cea de unde provin candidaţii sau reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în dezvoltarea locală a învăţământului profesional şi tehnic care au încheiat parteneriate cu unităţi de învăţământ profesional şi tehnic.
(3) Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate sau specialişti care, de regulă:
a) asigură sau sunt implicaţi în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examen în centrul de examen la care au fost numiţi;
b) cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare- învăţare-evaluare ale domeniului şi ale calificărilor profesionale pentru care se organizează examenului de certificare;
c) au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale;
d) sunt abilitaţi şi au experienţă în monitorizarea asigurării calităţii examenelor de certificare.
(4) Membrii examinatori şi membrii evaluatori sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate sau specialişti ai angajatorilor care:
a) asigură sau au experienţă recentă în formarea profesională pentru calificarea/calificările pentru care se organizează examenul;
b) cunosc cerinţele standardelor de pregătire profesională, caracteristicile generale şi specifice ale procesului de predare- învăţare-evaluare ale domeniului şi ale calificărilor pentru care se organizează examenul de certificare;
c) au experienţă în evaluarea competenţelor profesionale în cadrul probelor examenului de certificare.
(5) Cadrele didactice care au îndrumat candidaţii pentru realizarea proiectelor pentru examenul de certificare sunt membri examinatori în comisiile de examen.
(6) O persoană nu poate îndeplini mai multe funcţii într-o comisie/în comisii. Prin excepţie de la aceste prevederi, în situaţia în care numărul de cadre didactice este insuficient, un membru examinator poate fi şi membru evaluator.
(7) Numirea comisiilor de examinare din centrele de examen se face prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea CJEC/CMBEC.
(8) Din comisiile de examinare pot face parte numai persoanele care au solicitat în scris şi au fost propuse de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic sau instituţiilor de învăţământ care au şcolarizat învăţământ postliceal, promoţia curentă, şi care nu au rude, până la gradul al II-lea inclusiv, printre candidaţi. Toţi membrii comisiilor de examinare au obligaţia de a da declaraţii scrise în acest sens, declaraţii care se păstrează alături de celelalte documente de examen. Comisiile de examinare din centrele de examen funcţionează în mod legal în prezenţa tuturor membrilor acestora.
Art. 16. -
Atribuţiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt următoarele:
a) organizează şi răspund de desfăşurarea examenului de certificare în centrul de examen în care au fost numite;
b) verifică respectarea condiţiilor de înscriere la examenul de certificare, întocmirea listelor de înscriere şi programarea candidaţilor la examenul de certificare pe zile şi pe locuri de desfăşurare a probelor;
c) completează cataloagele de examen cu numele, iniţiala tatălui, prenumele candidaţilor, precum şi cu data, probele de examen pe care aceştia le susţin şi situaţia finală. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice, se numerotează şi se ştampilează pe fiecare pagină;
d) repartizează candidaţii în ordine alfabetică pentru susţinerea probelor de examen, precizând locul de desfăşurare, şi afişează, în fiecare zi de examen, la avizierul unităţii/instituţiei de învăţământ şi la locurile în care se desfăşoară probele, listele cu candidaţii ce urmează să susţină probele; repartizarea candidaţilor se afişează cu 24 de ore înainte de susţinerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii;
e) pregătesc biletele de examen pentru proba practică;
f) stabilesc, prin tragere la sorţi, repartizarea pe săli a asistenţilor pentru probele scrise;
g) instruiesc asistenţii, cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de examen pe parcursul desfăşurării probei scrise;
h) organizează prezentarea şi susţinerea proiectelor în săli, cabinete, laboratoare de specialitate, ateliere, sere, loturi şi ferme şcolare etc. în condiţii cât mai apropiate de cele de muncă;
i) sesizează CJEC/CMBEC situaţiile care impun neacordarea dreptului de a susţine examenul pentru un anumit candidat, precum şi orice altă situaţie deosebită apărută în timpul desfăşurării probelor de examen, în vederea luării măsurilor ce se impun;
j) verifică respectarea listei aprobate a temelor pentru proiecte, depunerea la termen a proiectelor individuale ale candidaţilor, însoţite de fişele de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, completate de către îndrumătorii de proiect pentru fiecare candidat, conform prevederilor prezentei metodologii;
k) controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a probelor de examen;
l) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
m) iau măsuri pentru ca, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examinare, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau CJEC/CMBEC;
n) examinează şi notează candidaţii la probele de examen, evaluează şi notează lucrările scrise, respectând baremul de corectare şi notare;
o) stabilesc şi afişează zilnic rezultatul examinării pentru fiecare candidat; afişează baremele de corectare şi notare la încheierea probei scrise;
p) transcriu în cataloage rezultatul evaluării probelor de examen;
q) afişează rezultatele finale ale examenului de certificare: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen";
r) primesc eventualele contestaţii la probele scrise şi transmit comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii, în deplină siguranţă, lucrările secretizate însoţite de baremele de corectare şi notare şi de subiectul de examen;
s) afişează rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor;
ş) întocmesc şi transmit către CJEC/CMBEC, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare;
t) predau secretarului unităţii/instituţiei de învăţământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, lucrările scrise, proiectele absolvenţilor, fişele de evaluare pentru fiecare candidat, autentificate de preşedintele comisiei, cataloagele şi celelalte documente întocmite pe durata organizării şi desfăşurării examenului de certificare.
CAPITOLUL III
Înscrierea candidaţilor
 
Art. 17. -
(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginţi ai claselor terminale ai învăţământului postliceal întocmesc tabele cu elevii din anii terminali, care cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, semnăturile elevilor şi ale dirigintelui.
(2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoţite de cererile de înscriere la examenul de certificare ale elevilor, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatul unităţii de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al unităţii de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale.
(3) La nivelul colegiilor care au absolvenţi ai învăţământului postliceal, cererile de înscriere la examenul de certificare se depun de către candidaţi, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatul instituţiei de învăţământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-şef al instituţiei de învăţământ întocmeşte lista provizorie cu candidaţii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, pe domenii şi calificări profesionale.
(4) Lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, certificată prin semnătura directorului şi ştampila instituţiei, se depune la secretariatul unităţilor/instituţiilor de învăţământ stabilite de CJEC/CMBEC drept centre de examen, la care unitatea/instituţia de învăţământ a fost arondată. Pe baza tabelelor transmise de toate unităţile/instituţiile de învăţământ arondate centrului de examen, secretarul/secretarul-şef întocmeşte lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare în centrul de examen pe domenii şi calificări profesionale.
(5) Înscrierea candidaţilor se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi a următoarelor documente:
a) cerere de înscriere;
b) certificat de naştere - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;
c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);
d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;
e) foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, şi o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unităţii/instituţiei de învăţământ;
f) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoştinţă şi că va respecta normele de protecţia muncii şi pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor şi verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanţelor etc. pe durata desfăşurării probelor de examen, că va respecta cerinţele particulare ale locului în care se vor desfăşura probele de examen, afişate sau prezentate de persoanele autorizate;
g) chitanţa de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/instituţia de învăţământ la care candidatul va susţine probele de examen, după caz.
Art. 18. -
(1) Înscrierea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de către CJEC/CMBEC, ca urmare a solicitării scrise însoţite de o copie certificată prin semnătura directorului şi ştampila unităţii/instituţiei de învăţământ, de pe documentul de autorizare pentru şcolarizarea în calificările profesionale pentru care absolvenţii solicită înscrierea în examen.
(2) Înscrierea absolvenţilor unităţilor/instituţiilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face pe baza documentelor prevăzute de alin. (1) sau, după caz, alin. (3) şi de alin. (4) ale art. 17.
Art. 19. -
(1) Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare solicită în scris CJEC/CMBEC aprobarea pentru înscrierea la examen anexând cererii, copia de pe foaia matricolă.
(2) Candidaţii din seriile anterioare care au absolvit în altă localitate pot susţine examenul de certificare în localitatea unde au absolvit ori în cea unde au domiciliul.
(3) Înscrierea se face la unitatea/instituţia de învăţământ stabilită de CJEC/CMBEC în funcţie de calificarea profesională, pe baza documentelor prevăzute de art. 17 alin. (4) la care se adaugă aprobarea înscrierii pentru susţinerea examenului.
(4) Înscrierile candidaţilor din seriile anterioare pentru susţinerea examenelor care au ca probă de examen realizarea unui proiect se fac, de regulă, înainte de începerea semestrului al II-lea a anului şcolar. În acest caz, la înscriere, candidaţii consultă lista temelor proiectelor pentru respectiva calificare şi depun o cerere de realizare a proiectului cu tema pentru care au optat.
(5) Unităţile/Instituţiile de învăţământ la care candidaţii din promoţiile anterioare vor susţine examenul de certificare vor acorda asistenţă şi îndrumare pentru pregătirea examenului.
Art. 20. -
(1) Directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ care au şcolarizat absolvenţi ai învăţământului postliceal centralizează dosarele de înscriere, pe domenii şi calificări profesionale şi transmit situaţia ISJ/ISMB - CJEC/CMBEC, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului de certificare.
(2) Directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului postliceal iau măsuri pentru informarea candidaţilor asupra prevederilor prezentei metodologii.
Art. 21. -
CJEC/CMBEC întocmesc situaţia centralizată la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde: domeniile, calificările profesionale pentru care se organizează examen de certificare, pe centre de examen, şi transmit CNEC situaţia finală, cu 10 zile înainte de începerea examenului de certificare.
CAPITOLUL IV
Conţinutul examenului de certificare
 
Art. 22. -
Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă într-o probă practică, o probă scrisă şi realizarea şi susţinerea unui proiect.
Art. 23. -
(1) Proba practică are drept scop confirmarea, în condiţii de examen, a dobândirii unor competenţe din cadrul unor unităţi de competenţă considerate esenţiale şi specifice pentru calificarea respectivă.
(2) Fiecare probă practică presupune realizarea unor activităţi cu durata de 3-6 ore, desfăşurate în condiţii cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori. Pentru calificarea profesională asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore şi se desfăşoară în spital, instituţii de sănătate sau în serviciile de asistenţă primară.
(3) Temele pentru proba practică pentru fiecare calificare profesională, precum şi criteriile de evaluare se stabilesc de către comisia metodică de specialitate din unitatea/instituţia de învăţământ desemnată centru de examen, cu consultarea întreprinderilor/instituţiilor colaboratoare în pregătirea practică a elevilor.
(4) Temele pentru proba practică vizează lucrări specifice calificării şi nivelului de calificare. Temele, avizate de inspectorul de specialitate, sunt afişate cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.
(5) Tema probei practice pentru fiecare candidat se stabileşte în ziua susţinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregătite de către comisia de examinare, pe baza temelor din lista afişată. Biletele de examen se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(6) Fişa de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale se completează de către membrii evaluatori ai comisiei conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(7) Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.
(8) Nota minimă de pr

Ti-a placut articolul?

Comentarii