Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:28 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul de Administraţie al Șantierului Naval 2 Mai SA, Mangalia, în AGOA. Ordinea de zi

ro

04 Jul, 2022 15:27 1352 Marime text
Consiliul de Administraţie al Societăţii Șantierul Naval 2 Mai, în ședintă, foto: Pexels Consiliul de Administraţie al Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A., Mangalia, în conformitate cu:

– prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
– prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
– prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Actului constitutiv al Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 29.07.2022, ora 11.30, la sediul societăţii din Mangalia, Strada Rozelor nr. 3, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.07.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societăţii;
2. stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii;
3. stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii;
4. împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A., Mangalia, pentru semnarea contractului de mandat/actelor adiţionale ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A., Mangalia;

5. aprobarea datei de 18.08.2022 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 29.07.2022, a datei de 17.08.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

6. împuternicirea Directorului General al societăţii, sau a înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 29.07.2022, adunarea generală ordinară se va ţine în data de 01.08.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
Numai persoanele care sunt acţionari la data de 14.07.2022 pot vota în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 29.07.2022-01.08.2022.

În considerarea prevederilor art. 92 alin. (3)-(7), (10)-(13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă:

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
şi

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.


Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societăţii din Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, cod poştal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de 15 zile de la data publicării convocării, care va fi anunţată pe site-ul societăţii, www.sn2mai.ro.

În cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

În considerarea prevederilor art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă:

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societăţii în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu menţiunea scrisă clar: „Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 29.07.2022-01.08.2022“.

Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa societăţii din Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, cod poştal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro.

Răspunsurile vor fi transmise acţionarilor până la data de 22.07.2022.

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor, pot să acorde altor persoane împuternicirea pentru adunarea generală.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot (disponibil pe site-ul societăţii www.sn2mai.ro) completat şi semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societăţii, emisă de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. şi a documentului oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal), va fi transmis prin poştă sau prin e-mail, până la data de 27.07.2022, la adresa societăţii din Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, cod poştal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu menţiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 29.07.2022-01.08.2022“.

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidaţii pentru calitatea de membri provizorii ai consiliului de administraţie este 22.07.2022.

Informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru calitatea de membru al consiliului de administraţie se pot afla, începând cu data de 25.07.2022, pe site-ul societăţii www.sn2mai.ro.
Începând cu data de 28.06.2022, informaţii suplimentare şi materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de acţionarii societăţii, la sediul societăţii din Mangalia, Str. Rozelor nr. 3, telefon 0241/753.347, fax 0241/752.107, între orele 8.00-16.00 sau pe site-ul societăţii www.sn2mai.ro.

În conformitate cu prevederile articolului 17 - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societăţii, „Procurile (împuternicirile speciale) se depun la societate cu cel puţin o oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Vor fi depuse în original, la prima sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se menţiune despre aceasta în convocator şi în procesul - verbal al adunării generale a acţionarilor şi se pot descărca de pe site-ul societăţii, www.sn2mai.ro.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2711 din data de 28-iun-2022.PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii