Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:18 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vrei să intri în rândurile ISU? Vezi ce locuri de muncă au vacante!

ro

28 Sep, 2015 16:59 3195 Marime text
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.110, organizează concurs/examen în vederea ocupării unor posturi vacante de execuţie, în condiţiile prevăzute de art. 6, alin. 1, lit. f din Ordinul M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., cu modificările şi completările ulterioare şi a reglementărilor legale de nivel superior şi interne incidente, cu recrutare din sursă externă, a tuturor persoanelor care corespund cerințelor postului, condițiilor legale și criteriilor specifice enunțate în prezentul anunț. Posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concurs/examen, în condiţiile mai sus menţionate sunt următoarele:

  
Pe scurt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa scoate la concurs, cu recrutare din sursă externă un număr de 34 posturi vacante, necesare asigurarii intervenţiei în situaţii de urgenţă, astfel:
         Detaşamentul de pompieri Sublocotenent Fripis Marius Daniel:
- Subofiţer operativ principal – 1
- Conducător auto – 4
         Detaşamentul de Pompieri Constanţa Port:
-           Conducător auto – 3
         Garda 2 Chirnogeni:
-           Conducător auto – 2
         Staţia de Pompieri Tuzla:
-           Subofiţer operativ principal – 2
-           Conducător auto – 6
         Secţia de Pompieri Mangalia:
-           Subofiţer operativ principal – 1
-           Conducător auto – 8
         Detaşamentul de Pompieri Cernavodă:
-           Conducător auto – 2
         Detaşamentul de Pompieri Medgidia:
-           Conducător auto – 3
         Secţia de Pompieri Hârşova:
-           Subofiţer operativ principal – 2
 
 
Cererile se pot depune la sediul inspectoratului până la data de 05.10.2015, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00, iar dosarele de recrutare până la data de 12.10.2015, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00. Pentru mai multe detalii, vă puteţi adresa biroului Resurse Umane la numărul de telefon 0241.617.381, int. 27140 sau puteţi accesa pagina de internet a inspectoratului, www.isudobrogea.ro.

Principalele sarcini/atribuţii ale posturilor vacante de execuţie pentru care se organizează concurs sunt următoarele:
a. Pentru posturile de subofiţer operativ principal:
 Se preocupă pentru păstrarea în stare de funcţionare şi întreţinerea tehnicii de intervenţie, a accesoriilor din dotare şi a sectoarelor de curăţenie repartizate;
 Cunoaşte şi respectă prevederile regulamentelor militare şi a procedurilor specifice misiunilor şi participării la intervenţii;
 Îndeplineşte sarcini şi îndatoriri pe timpul executării serviciului de zi şi a serviciului de pază şi protecţie;
 Îndeplineşte sarcini şi îndatoriri pe timpul executării serviciului operativ, executării misiunilor şi intervenţiilor;
 Cunoaşte şi utilizează/mânuieşte accesoriile şi aparatura din dotarea autospecialelor subunităţii;
 Respectă programul orar ordonat al subunităţii;
 Se preocupă pentru cunoaşterea raionului de intervenţie, îmbunătăţirea cunoştinţelor de specialitate, a performanţelor şi deprinderilor proprii;
 Cunoaşte şi respectă regulile de securitate şi sănătate în muncă, protecţia informaţiilor clasificate şi INFOSEC.
b. Pentru posturile de conducător auto (autospeciale):
 Se preocupă pentru păstrarea în stare de funcţionare, executarea reviziilor şi reparaţiilor la tehnica de intervenţie şi întreţinerea sectoarelor de curăţenie repartizate;
 Cunoaşte şi respectă prevederile regulamentelor militare şi procedurile specifice misiunilor şi participării la intervenţii;
 Respectă programul orar ordonat al subunităţii;
 Îndeplineşte sarcini şi îndatoriri pe timpul executării serviciului operativ, de zi şi pază şi protecţie, executării misiunilor şi participării la intervenţii;
 Cunoaşte şi utilizează/mânuieşte autospecialele, accesoriile şi aparatura din dotarea subunităţii;
 Întocmeşte/Completează foile de parcurs, documententele şi registrele referitoare la starea tehnică a autospecialelor;
 Se preocupă pentru cunoaşterea raionului de intervenţie, îmbunătăţirea cunoştinţelor de specialitate, a performanţelor şi deprinderilor proprii;
 Cunoaşte şi respectă regulile de comunicaţii radio, securitate şi sănătate în muncă, protecţia informaţiilor clasificate şi INFOSEC.
Cerinţele specifice posturilor vacante de execuţie pentru care se organizează concurs sunt următoarele:
a. Pentru posturile de subofiţer operativ principal:
i. gradul minim necesar ocupării postului: ------;
ii. pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
iii. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: ------;
iv. vechime în muncă /din care în M.A.I.: 0 ani / 0 ani;
v. vechime în specialitatea structurii: 0 ani;
vi. parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical funcţii de execuţie;
vii. trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de execuţie.
b. Pentru posturile de conducător auto (autospeciale):
i. gradul minim necesar ocupării postului: ------;
ii. pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
iii. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: permis valid de
conducere categoriile B şi C;
iv. vechime în muncă /din care în M.A.I.: 0 ani / 0 ani;
v. vechime în specialitatea structurii: 0 ani;
vi. parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical funcţii de execuţie;
vii. trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de execuţie
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ,
următoarele condiţii generale şi specifice:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română scris şi vorbit;
c. să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi și maximum 27 de ani împliniți în anul
organizării concursului;
f. să îndeplinească cerinţele specifice postului pentru care candidează;
g. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
h. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k. să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 alin. 1, lit. d), i), j), k) şi ale art. 87
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare1, precum şi din alte motive imputabile lor;
l. să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare2, precum şi din alte motive imputabile lor;
 m. candidații care au grade militare în rezervă pot fi recrutați în condițiile prezentului
anunț numai în situațiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu
dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.
La concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante ce fac obiectul prezentului
anunţ pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite mai sus, au
depus cererile de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de
depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la
concurs. Dosarul de recrutare trebuie să conţină, în mod obligatoriu:
 un dosar plic;
 cererea de înscriere conform modelului din Anexa nr. 1a la prezentul anunţ, adresat
inspectorului şef;
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi a
efectuării verificărilor specifice, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, conform modelului din Anexa nr. 1b;
 curriculum vitae conform modelului din Anexa nr. 2b;
 copii legalizate ale diplomelor/documentelor care atestă absolvirea studiilor necesare
îndeplinirii condiţiilor specifice din fişa postului (inclusiv fişele matricole şi
rezultatele de la examenul de bacalaureat);
 copii ale următoarelor documente:
o actul de identitate;
o carnet de muncă/extras după Registrul de evidență electronic al angajaților şi,
după caz, livretul militar;
o permisul de conducere pentru categoriile B şi C - doar pentru cei care
optează pentru funcţiile de conducător auto (autospeciale).
 copii ale documentelor de stare civilă actuale:
o certificat de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil;
o certificat de căsătorie sau ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
 autobiografia (olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului, conform ghidului
din Anexa nr. 2a, respectiv Anexa nr. 2c la prezentul anunţ;
 cazierul judiciar;
 caracterizarea de la actualul/ultimul loc de muncă sau de la ultima instituție de
învățământ absolvită, în orginal, document înregistrat și semnat;
 fişa medicală – tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne3
.
 3 fotografii color tip buletin de identitate (3x3 cm);
 2 fotografii color (9x12 cm);
 declaraţie pe proprie răspundere, autentificată prin legalizare notarială, din care să
rezulte că nu are antecedente penale sau nu se află în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în
ultimii 7 ani şi nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite
prin lege;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, prin Biroul
Resurse Umane se va preocupa pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor cu
avizul de aptitudine psihologică.
Planificarea la testarea psihologică va fi comunicată candidaţilor de către Biroul
Resurse Umane, ulterior datei de înscriere.
Cererile de înscriere la concurs, însoţite de tabelul cu rude (conform modelului din
Anexa nr. 1a şi 2c), copia cărţii de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 1b) vor fi
depuse/transmise personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 29.09.2015-
05.10.2015 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00.
Toate celelalte documente din dosarul de recrutare care atestă îndeplinirea cumulativă a
condiţiilor (precizate mai sus), vor fi depuse în volum complet şi corect întocmite, la sediul
inspectoratului, în perioada 29.09.2015-12.10.2015 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare,
în intervalul orar 09.00 – 15.00.
Comisia de concurs va verifica în perioada 13.10-15.10.2015, îndeplinirea cumulativă a
cerinţelor stabilite şi corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor şi va încheia
un proces-verbal. Aceasta va înştiinţa, prin adresa scrisă candidaţii care nu îndeplinesc
condiţiile mai sus menţionate.
Concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante va consta în desfăşurarea,
conform graficului din Anexa nr. 3, a următoarelor probe:
a. evaluarea perfomanţelor fizice;
b. test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;
c. interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7.00, cu excepţia probei
pentru evaluarea performanţelor fizice, la care notarea şi promovarea se vor face potrivit Anexei
nr. 4 la prezentul anunţ. Nepromovarea probei pentru evaluarea performanţelor fizice atrage
neparticiparea la testul scris şi excluderea candidatului din concurs.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat
sunt declaraţi „respins”. La interviul pe subiecte profesionale vor participa candidaţii care au
fost declaraţi „admis” la testul scris.
Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi „admis” la toate probele
concursului şi au obţinut notele cele mai mari, în ordine descrescătoare, până la concurenţa
numărului de posturi vacante. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, şi
este necesară o departajare, sunt declaraţi „admis” la concurs candidaţii care au cea mai mare
notă la testul scris. În cazul în care se păstrează egalitatea între mai mulţi candidaţi, sunt
declaraţi „admis” cei care au cea mai mare notă la proba pentru evaluarea performanţelor fizice.
Dacă şi în această ultimă situaţie este necesară o departajare, aceasta se va realiza după notele
obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de examen/concurs se depun la
sediul inspectoratului, în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul de
desfăşurare a concursului (conform Anexei nr. 3) şi se va soluţiona în termen de 24 de ore de la
depunerea acestora. Contestațiile se vor adresa inspectorului șef.
Rezultatele la probele de evaluare a performanţelor fizice nu pot fi contestate.
Probele din concurs se vor desfăşura în următoarele locaţii:
a. evaluarea perfomanţelor fizice – Stadionul „Farul” din municipiul Constanţa;
b. test scris-săli aparţinând Universităţii „Spiru Haret” din municipiul Constanţa, str.
Unirii, nr. 67;
c. interviu pe subiecte profesionale - săli aparţinând Universităţii „Spiru Haret” din municipiul Constanţa, str. Unirii nr. 67.
Personalul declarat „admis” şi care în urma numirii în funcţie nu va fi autorizat pentru accesul la informaţii clasificate „Secret de serviciu”, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu va fi menţinut în funcţie. Candidaţii care vor promova concursul şi urmează să fie încadrate vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 28 – 30 (interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii declaraţi „admis” la concurs vor fi înştiinţaţi în scris cu privire la emiterea ordinului de numire în funcţie. Aceştia au obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la emiterea ordinului de numire. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă la post, din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se va face candidatului clasat pe următorul loc în funcţie de nota finală, dacă a fost declarat „admis” la fiecare dintre probe.
Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isudobrogea.ro şi se afişează la toate sediile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, inclusiv la sediile subunităţilor proprii. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei (www.isudobrogea.ro), afişare la avizier şi mijloace mass-media existente la nivel local. Date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea selecţiei pot fi solicitate la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa, tel.0241/617381 int. 27007 sau 27140, luni-vineri, între orele 08.00-16.00.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii