Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:04 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Unitatea Militară 01556 Mangalia, județul Constanța, scoate la concurs mai multe posturi vacante. Detalii

ro

04 Apr, 2024 18:51 1680 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Anunț privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare, pe durată determinată, a 95 de posturi de personal civil contractual sezoniere, cu atribuții de execuție, vacante în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit „Litoral”.
 
Unitatea Militară 01556 Mangalia organizează concurs/examen pentru încadrarea în baza contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, în perioada 21.05.2024 - 20.11.2024, cu norma întreagă de muncă a 95 de posturi de personal civil contractual sezoniere, cu atribuții de execuție, vacante în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit „Litoral”, astfel:
• 9 posturi de funcționar, prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale și atestat de competență sau certificat de calificare în domeniul turism sau recepționer hotel. Obligatoriu să fi desfășurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepționer hotel.
• 3 posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale şi calificare profesională în meseria de bucătar. Obligatoriu să fi desfășurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar.
• 9 posturi de muncitor calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale şi calificare profesională în meseria de bucătar. Nu sunt prevăzute cerințe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite.
• 1 post de muncitor calificat I (ospătar), prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfășurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• 6 posturi de muncitor calificat III (ospătar), prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfășurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• 9 posturi de muncitor calificat IV (ospătar), prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Nu sunt prevăzute cerințe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite.
• 26 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale. Obligatoriu să fi desfășurat minim 3 ani activitate profesională.
• 32 posturi de îngrijitor, prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat) sau studii generale .Obligatoriu să fi desfășurat minim 6 luni activitate profesională.
 
II. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente necesare constituirii dosarului de concurs, astfel:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie2 sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copii ale documentelor2 care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice menționate în dreptul fiecărui post;
e) copia carnetului de muncă2 și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Documentele pentru înscrierea la concurs se depun în format fizic la sediul Unității Militare 02441 Mangalia din bld. 1 Decembrie 1918, nr. 2 (vila A+B), Municipiul Mangalia, județul Constanța, până la data de 17.04.2024, ora 15.00 și vor constitui dosarul de concurs al candidatului. Numărul de înregistrare al dosarului de concurs reprezintă Codul numeric de identificare atribuit fiecărui candidat. Secretarul comisiilor de concurs/examen poate fi contactat la telefon 0241.750.661.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul - limită stabilit, respectiv data de 17.04.2024, ora 15.00, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

III. Condițiile generale și specifice necesare ocupării posturilor de personal civil contractual:

A. Conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 1336/2022.

B. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

1. Pentru posturile de Funcţionar / M:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări/specializări: Atestat de competenţă sau certificat de calificare în domeniul turism sau recepţioner hotel.
• cunoştinţe de operare / programare pe calculator: Cunoștințe de utilizare a calculatorului pentru redactarea/elaborarea computerizată a documentelor specifice - Nivel începător.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepţioner hotel, perioadă dovedită prin documente justificative.
• capacitate de comunicare şi de relaţionare intra şi inter instituţională, disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
Cerinţe specifice:
• Vechime în muncă: minim 6 luni.
• Vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 6 luni.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

2. Pentru posturile de Muncitor calificat I (bucătar) / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări / specializări: Calificare profesională în meseria de bucătar.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar, perioadă dovedită prin documente justificative.
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Vechime în muncă: minim 9 ani.
• Vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 9 ani.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

3. Pentru posturile de Muncitor calificat IV (bucătar) / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări / specializări: Calificare profesională în meseria de bucătar.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Nu se stabilesc condiţii privind vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

4. Pentru posturile de Muncitor calificat I (ospătar) / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări / specializări: Calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă dovedită prin documente justificative.
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Vechime în muncă: minim 9 ani.
• Vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 9 ani.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

5. Pentru posturile de Muncitor calificat III (ospătar) M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări / specializări: Calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă dovedită prin documente justificative.
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Vechime în muncă: minim 3 ani.
• Vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 3 ani.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

6. Pentru posturile de Muncitor calificat IV (ospătar) / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări / specializări: Calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Nu se stabilesc condiţii privind vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

7. Pentru posturile de Muncitor necalificat I / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări/specializări: Nu.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională, perioadă dovedită prin documente justificative;
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Vechime în muncă: minim 3 ani.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

8. Pentru posturile de Îngrijitor / M; G:

Pregătirea profesională:

• studii de specialitate: Liceul cu diplomă de absolvire sau diploma de bacalaureat sau studii generale.
• perfecţionări/specializări: Nu.
• abilități, calități și aptitudini necesare:
• obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională, perioadă dovedită prin documente justificative.
• capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă.

Cerinţe specifice:

• Vechime în muncă: minim 6 luni.
• Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.
• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

VI. Bibliografia şi tematica de concurs se poate descărca din anexa la prezentul anunț.
 
V. Calendarul de desfăşurare a concursului:

• Data – limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 17.04.2024 ora 15.00.
• Concursurile/examenele se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 8-12, judeţul Constanţa, astfel:
– selecţia dosarelor: 18.04.2024;
– candidații vor susține următoarele probe de concurs:
• pentru posturile de funcţionar:
– proba scrisă: în data de 25.04.2024 ora 10.30.
– interviul: în data de 07.05.2024 ora 10.30.
• pentru posturile de muncitor calificat, îngrijitor şi muncitor necalificat:
– proba practică: în data de 25.04.2024 ora 10.30.
– interviul: în data de 07.05.2024 ora 10.30.
• Rezultatele obţinute la probele de concurs/examen se afişează după susţinerea fiecărei probe de concurs, astfel:
– selecţia dosarelor: în termen de una zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– proba scrisă / proba practică: în termen de una zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– interviul: în termen de una zi lucrătoare de la finalizarea interviului.
• Eventualele contestaţii se pot depune: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la probele de concurs/examen, sub sancţiunea decăderii din acest drept, astfel:
– pentru selecţia dosarelor până la data de 22.04.2024 ora 15.00;
– pentru proba scrisă sau practică: până la data 29.04.2024 ora 15.00;
– pentru interviu: până la data de 09.05.2024 ora 15.00.
• Rezultatele privind soluționarea contestaţiilor se afişează: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
• Rezultatele finale al concursurilor/examenelor se afişează în data de 13.05.2024 ora 15.00.
• Rezultatele finale al concursurilor/examenelor nu pot fi contestate.
• Prezentarea la post în data de 21.05.2024 ora 08.00.

VI. Activitatea de selecţie a dosarelor şi de soluţionare a eventualelor contestaţii se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 01556 Mangalia din str.Portului, nr.13, Municipiul Mangalia, județul Constanța.

Probele de concurs se susțin la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia din str. Gala Galaction, nr. 8-12, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, conform calendarului.

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia din bld. 1 Decembrie 1918, nr. 2 (vila A+B), Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, în termenul stabilit.

Informații suplimentare puteți obține din documentul atașat prezentului anunț sau la sediul U.M. 01556 Mangalia din str.Portului, nr.13, Municipiul Mangalia, județul Constanța. Secretarul comisiilor de concurs/examen poate fi contactat la telefon 0241.750.661.Citește și:
Locuri de muncă Constanța: Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” angajează îngrijitor
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii