Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:16 08 12 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Orăşenesc Hârşova organizează concurs. Ce post este vacant

ro

22 Jun, 2018 08:16 3186 Marime text
Spitalul Orăşenesc Hârşova organizează, în temeiul Metodologiei-cadru aprobate prin HG 286/2011, coroborată cu Decizia managerului
Spitalului Orășenesc Hîrșova nr. 297 din 06.06.2018, concurs pentru ocuparea unui post vacant de electrician la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) au plătit o taxă de participare de 100 lei (la casieria Spitalului Orășenesc Hârșova)

Concursul se desfășoară în două etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă.


Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (RUNOS), iar concursul va avea loc la sediul Primăriei Orașului Hîrșova, unde se va asigura înregistrarea audiovizuală a probelor de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică - cel puțin învățământ general obligatoriu și calificare în meseria de electrician
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
g) dovada achitării taxei de participare.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:
• 6 iulie 2018 (15:00) - termen-limită de depunere a dosarelor de concurs;
• 9 iulie 2018 (12:00) - etapa de selecție a dosarelor;
• 9 iulie 2018 (16:00) - afișarea rezultatelor după etapa de selecție a dosarelor;
• 10 iulie 2018 (16:00) - termenul-limită de depunere a contestațiilor;
• 11 iulie 2018 (16:00) - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor;
• 12 iulie 2018 (11:00) - proba scrisă;
• 12 iulie 2018 (16:00) - afișarea rezultatelor după proba scrisă;
• 13 iulie 2018 (16:00) - termen-limită de depunere a contestațiilor;
• 16 iulie 2018 (16:00) - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.
.
Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul instituţiei, la adresa de e-mail spital_harsova@yahoo.ro sau dogaru17@mail.com.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii