Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:57 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează! Condiții

ro

24 Jun, 2024 16:12 868 Marime text
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa cu sediul in Constanţa str. Nicolae Iorga nr. 85 organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist (PL) perioadă nedeterminată, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore pe saptămână, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie- compartiment Gestionare stoc, eliberare din carantina si distribuţie sânge si componente sanguine .

Condiţii generale de participare:

La concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:

– vechime în specialitate minim 12 luni
– abilităţi /cunostinţe operare PC-MS Office (Excel; Windows )

Concursul se va desfaşura la sediul CRTS Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 85, şi constă în 3 etape succesive, astfel:
– selecţia dosarelor de concurs
– proba scrisă
– proba practică şi interviu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului:
diplomă Bacalaureat; diplomă Postliceala sau liceu sanitar ( echivalare) pentru asistent medical generalist; certificat de membru OAMGMAMR + aviz de libera practica 2024 + asigurare de malpraxis pe anul 2024 si adeverinta eliberata de OAMGMAMR (in termen).
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului – minim 12 luni in specialitate ca asistent medical generalist (PL) ;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) aviz psihologic

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 25.06.2024 – 08.07.2024 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul instituţiei, la compartimentul Contabilitate -administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0341180014.

Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din strada Nicolae Iorga nr. 85, la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.transfuzie-constanta.ro

Concursul se va desfaşura la sediul instituţiei, strada Nicolae Iorga nr. 85, după următorul calendar:

– depunerea dosarelor de concurs : 25.06.2024- 08.07.2024, între orele 10,00-14,00;
– selecţia dosarelor candidaţilor : 09.07.2024
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor 09.07.2024 ora 14,00
– contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: 10.07.2024 până la ora 14,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 11.07.2024 ora 12,00
– proba scrisă: 17.07.2024 ora 09,30
– afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa: 18.07.2024 ora 12,00
– contestaţii la rezultatele probei scrise : 19.07.2024 pâna la ora 12,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 22.07.2024 ora 12,00
– proba practică şi interviu: 23.07.2024 ora 09,30
– afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu: 23.07.2024 ora 15,00
– contestaţii la rezultatele probei practice şi interviu: 24.07.2024 până la ora 15,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 25.07.2024 ora 14.00
– afişarea rezultatelor finale: 25.07.2024 ora 14,30

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist

1. Vlad Apăteanu « Recoltarea, conservarea şi transfuzia de sânge « Editura Medicală 1976
2. Coord. Dr. Crin Marcean- Tratat de ingrijiri medicale pentru asistenti medicali generalisti- Vol I+II+III, Editura Universitara ,,Carol Davila ,, 2022.
Vol. I
– Pag. 407-417: Tehnici de evaluare și control măsurarea şi înregistrarea funcţiilor vitale și vegetative ( pct.1-5)
– pag.440- 444: Recoltarea produselor bio-patologice pentru examene de laborator;.Recoltarea sângelui prin puncție venoasă; Recoltarea sângelui prin puncție capilară.
– Pag. 453- 462: 2.7. Administrarea medicamentelor
Vol. II:
– Pag. 78-80: 1.2. Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular Sistemul circulator, Noţiuni de anatomie, Noţiuni de fiziologie
– Pag. 91-94: Tulburările ritmului cardiac (aritmiile)- aritmiile sinusale, aritmiile ectopice (extrasinusale)- fara tratament
– Pag. 111: Hipertensiunea arterială ( definitie, clasificare);
– Pag. 118-119: Hipotensiunea arterială;
– Pag.121-123: Sincopa şi lipotimia
Vol. III:
– Pag. 46-51: Resuscitarea cardio-respiratorie; Algoritmul resuscitării în suportul vital de bază (SVB) pentru o persoană instruită;
– Pag. 52-53: Poziția laterală de siguranță
– Pag. 114-115: Conduita de urgență în șoc anafilactic
3. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical generalist- Hot. 2 /2009( M.Of. 560/2009)
4. Ordin nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003., actualizat
5. Ordinul nr. 1224/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale
6. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
7. OMS 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşa şi de asistent medical în regim independent .(M.Of. 928/2014)
8. Ordin 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ( Mon. Of. 791/oct. 2016).
9. Legea 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sange şi componente sanguine de origine umană, Republicată
10. OMS 1193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, modificat prin OMS 319/2008 si OMS 293/2010 (M.Of.540/2007)
11. Ordin nr.1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane (M.Of. 877/2006)
12. Hotărârea nr. 1364/ 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge (M.Of. 820/2006)
13. OMS 1237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, modificat prin OMS 1361/2011 si OMS 814/ 2012.(M.Of.511/2007)
14. OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale .(M.Of. 855/2012)
15. Ordin 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia (M.Of. 882/2021)
16. OMS nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalist
Cap. 1 Controlul infecţiilor ( 1.3 Ghid de precauţii universale si 1.4 Spălarea mâinilor);
Cap. 4 Măsurarea si supravegherea funcţiilor vitale si a altor parametri (4.1 Măsurarea şi notarea temperaturii corporale; 4.2 Măsurarea şi notarea pulsului; 4.3 Măsurarea şi notarea presiunii sângelui (tensiunea arterială – T.A.) si 4.5 Măsurarea înălţimii şi greutăţii corporale)
Cap. 5 Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator (5.1 Recoltarea sângelui pentru examene de laborator)
17. Lege nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- M.Of. 651/2018


Citește și:

Posturi vacante la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii