Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:15 21 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Post vacant la Centrul regional de transfuzii sanguine Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite?

ro

31 May, 2024 08:35 812 Marime text


Centrul regional de transfuzii sanguine Constanța anuntă organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant, jumătate de normă de șofer II  la compartimentul Contabilitate – administrativ (contract individual de muncă cu timp parțial – durată nedeterminată).
 
Conditii generale de participare:
 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
2. conditiile specifice prevazute in fisa de post: studii liceale, minim 3 ani vechime in specialitate ca sofer profesionist; permis auto categoria B si D ;
 
 
Concursul se va desfaşura la sediul CRTS Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 85, şi constă în 3 etape succesive, astfel: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă și proba practică şi interviu.
 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 
 • Formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (CI si certificat nastere );
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
 • specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (diploma bacalaureat; permis auto categoria B si D);
 • Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului –min. 3 ani ca sofer/conducator auto;
 • Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra
 • minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Curriculum vitae, model comun european.
 • Aviz psihologic cu mentiunea: apt pentru meseria de şofer profesionist
 • Cazier auto
 • Fişa medicala tip pentru şofer profesionist
 • Alte documente relevante pentru desfaşurarea concursului.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
 • Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 30.05.2024- 12.06.2024 , de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la sediul instituţiei, la compartimentul Contabilitate -administrativ.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0341180014.
 
Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din strada Nicolae Iorga nr. 85, la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.transfuzie-constanta.ro.
 
Concursul se va desfaşura la sediul instituţiei, strada Nicolae Iorga nr. 85, după următorul calendar:
– depunerea dosarelor de concurs: 30.05.2024 – 12.06.2024, între orele 10,00-14,00;
– selecţia dosarelor candidaţilor: 13.06.2024
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: 13.06.2024 ora 13,00
– contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: 14.06.2024 până la ora 13,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 14.06.2024 ora 15,00
– proba scrisa: 20.06.2024 ora 10,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa : 20.06.2024 ora 16,00
– contestaţii la rezultatele probei scrise : 21.06.2024 pâna la ora 16,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii: 25.06.2024 ora 14 ,00
– proba practică şi interviu: 26.06.2024 ora 10,00
– afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu: 26.06.2024 ora 16,00
– contestaţii la rezultatele probei practice şi interviu: 27.06.2024 până la ora 16,00
– afişarea rezultatelor la contestaţii : 28.06.2024 ora 15.00
 
– afişarea rezultatelor finale: 28.06.2024 ora 16,00
 
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.
 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte.
 
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.
 
BIBLIOGRAFIE -TEMATICĂ
 
1. Chestionare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoria B;
2. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Republicata
3. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice;
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
5. H.G.R. nr. 1.425/2006 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (cap. 1, cap. 2 şi cap.4);
6. Legea nr. 307/2006, Republicata, privind apararea impotriva incendiiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Codul muncii, Legea 53/2003 Republicata (cap. II Executarea contractului individual de muncă) Ministerul Sănătăţii
Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină
 
Citește și
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța angajează economist. Iată ce trebuie să faci
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii