Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:04 14 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Posturi libere la Spitalul Municipal Medgidia! Vezi dacă îndeplinești cerințele

ro

18 Jun, 2024 18:50 1722 Marime text
Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Mun. Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă a unui post vacant de operator date în cadrul Serv. Financiar-contabil-Comp. Informatică, conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulteriaore, respectând prevederile O.U.G. nr.115/2023:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii NR.76/2008 privind organizarea și funcțioanrea Sistemului Național de Date Genetice, Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de operator date sunt:

– diplomă de bacalaureat ;
– minim 3 ani și 6 luni vechime în activitate;
– constituie avantaj cursul operare calculator

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
j) taxa concurs – 50 lei.

Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.
Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certfică cu mențiunea ,, conform cu originalul”,de către secretatul comisiei de concurs.

Tematica și Bibliografia privind concursul pentru ocuparea unui post de vacant de operator date

TEMATICA:
1.Nome metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice,planul de conturi și instrucțiunile de aplicare;
2.Principii și reguli bugetare;
3.Conținutul, modul de întocmire și utilizare a registrelor și formularea privind activitatea financiară și contabilă;
4.Norme generale privind documentele justificative și financiar contabile;
5.Raportare în Sistemul național de raportare – FOREXEBUG ;
6.Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv;
7.Utilizarea aplicației informatică CAB;
8.Principii și reguli bugetare;
9.Execuția bugetară în instituțiile publice;
10.Atribuții și competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

Bibliografia:
1.Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniu sănătății, cu modificarile și completările ulterioare;
2. Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificarile și completările ulterioare;
3. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
5.Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare-Forexebug;
6. OMFP 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 și completate prin OMFP nr.1176/2018;
7. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
8. Ordinul 2861/2009 pentru aprobara Nomelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
9.Legea nr.477/2004 privind Codul de coduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
10.Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2022, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de operator date, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 17.06.2024
Data limită depunere dosare: 01.07.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor: 09.07.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 10.07..2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor:11.07.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 12.07.2024.
5. Proba scrisă : 15.07.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 16.07.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 17.07.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 18.07.2024.
9. Proba interviu: 19.07.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 22.07.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 23.07.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 24.07.2024.
13. Afișare rezultate finale:25.07.2024.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție și pe site-ul instituției angajatoare:

Dosarele de concurs, se depun la Serviciul RUNOS, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-11:00.
Spitalul Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, telefon 0241810690.


 

Spitalul Municipal Medgidia, organizează concurs conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. nr.115/2023, pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal balneofizioterapie (PL) în cadrul Laboratorului de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii NR.76/2008 privind organizarea și funcțioanrea Sistemului Național de Date Genetice, Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de asistent medical principal balneofizioterapie sunt:

– diplomă școală postliceală ;
– cel puțin 5 ani vechime în specialitate;
– certificat de grad principal.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
j) certificat de membru OAMGMAMR;
k) adeverință eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs;
l) taxa concurs -50 lei.

Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.
Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certfică cu mențiunea ,, conform cu originalul”,de către secretatul comisiei de concurs.

Tematica și Bibliografia privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal balneofizioterapie

Tematica:
ELECTROTERAPIE:
1. Bazele fiziologice ale electroterapiei:
– Potenţialul de repaus şi de acţiune;
– Stimularea şi excitabilitatea ;
– Electrotonus;
– Legea excitabilităţii polare ;
– Acomodarea ;
– Frecvenţa stimulilor ;
– Modificări de excitabilitate ;
– Transmiterea şi conducerea excitaţiei ;
– Transmiterea neuromusculară ;
2. Galvanoterapia:
– Proprietăţile fizice şi acţiunile biologice ale curentului galvanic;
– Efectele fiziologice ale curentului galvanic;
– Metodologii de aplicare ale galvanoterapiei ;
– Indicaţiile si contraindicaţiile galvanoterapiei;
3. Terapia prin curenţi de joasă frecvenţă:
– Clasificarea curenţilor de joasă frecvenţă după parametrii fizici şi efectele terapeutice;
– Aplicaţiile cu scop analgetic ale curenţilor de joasă frecvenţă: curenţi diadinamici, TENS, Trabert ş.a.; efecte şi mod de acţiune, modalităţi de aplicare, indicaţii şi contraindicaţii;
– Stimularea contracţiei musculaturii striate normal inervate: mod de acţiune, forme de curenţi utilizate, metodologie şi tehnica de aplicare, indicaţii, contraindicaţii;
– Stimularea musculaturii striate denervate: forme de curenţi utilizaţi, mod de acţiune, electrodiagnostic, metodologia şi tehnica de aplicare, indicaţii, contraindicaţii;
– Electrostimularea musculaturii spastice: principii de acţiune, metodologia de aplicare, contraindicaţii;
– Riscuri, contraindicaţii şi măsuri generale de precauţie la aplicarea curenţilor de joasă frecvenţă;
4. Terapia prin curenţi de medie frecvenţă
– Acţiunile biologice ale curenţilor de medie frecvenţă;
– Variaţiile modulaţiilor de frecvenţă aplicabile în curenţii interferenţiali;
– Principalele efecte fiziologice ale curenţilor interferenţiali;
– Metodologii de aplicare ale curenţilor de medie frecvenţă;
– Indicaţii şi contraindicaţii terapeutice;
5. Terapia cu înaltă frecvenţă;
– Clasificare;
– Proprietăţile fizice ale curenţilor de înaltă frecvenţă;
– Modalităţi de aplicare ale undelor scurte;
– Metoda în câmp condensator;
– Metoda în câmp inductor, tehnica şi metodologia terapiei cu unde scurte, dozarea intensităţii câmpului de unde scurte;
– Recomandări şi reguli de care să se ţină seama în aplicaţiile de unde scurte;
– Indicaţiile şi contraindicaţiile terapiei cu unde scurte;
– Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă: acţiunea şi efectele terapeutice, indicaţii, avantajele aplicării;
– Unde decimetrice: acţiunea şi efectele biologice şi fiziologice, tehnica de aplicare, indicaţii şi contraindicaţii;
6. Terapia cu ultrasunete
– Proprietăţile fizice;
– Forme de ultrasunete utilizate în terapie;
– Acţiunea biologică şi efectele fiziologice ale ultrasunetelor;
– Metodologia aplicaţiilor cu ultrasunete;
– Tehnica aplicaţiilor cu ultrasunete, terapia combinată, US cu forme de electroterapie de joasă frecvenţă;
– Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului cu ultrasunete;
– Contraindicaţii ultrasonoterapie;
7. Fototerapia; radiaţiile infraroşii; radiaţiile ultraviolete; radiaţia laser de joasă putere
– Proprietăţile fizice în fototerapie;
– Efectele biologice şi fiziologice ale luminii;
– Efectele terapeutice ale fototerapiei, în funcţie de tipul de radiaţie;
– Metodologii de aplicare, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii în fototerapie;
8. Terapia prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă
– Acţiunile câmpurilor magnetice, bazele fiziologice şi efecte terapeutice;
– Modalităţi de aplicare ale câmpurilor magnetice de joasă frecvenţă;
– Reguli care trebuie respectate în aplicarea tratamentelor cu magnetoflux;
– Indicaţiile şi contraindicaţiile aplicaţiilor cu magnetoflux;
MASAJUL TERAPEUTIC
– Definitie şi clasificare;
– Tehnicile de bază în masajul clasic terapeutic: caracteristici, metodologie, indicaţii, contraindicaţii;
– Tehnici particulare de masaj terapeutic: masajul transversal profund, masajul reflex, mesajul de drenaj veno-limfatic, masajul periostal, ş.a.;
– Indicaţiile şi modalităţile tehnice de masaj;
– Contraindicaţiile absolute şi relative ale masajului terapeutic;
TERMOTERAPIA
– Homeostazia de termoreglare: definiţie, comportamentul termic la expunere de factori termici variaţi, mecanismele de termoreglare de tip central şi periferic, patologia termoreglării;
– Clasificarea procedurilor de termoterapie;
– Metodologii de aplicare în termoterapie: crioterapie, aplicaţii de cataplasme (parafină, nămol), termoterapia uscată, cura Kneipp;
– Hidrotermoterapia: proceduri locale, segmentare, generale; aplicaţii calde, aplicaţii termice alternante contrastante, balneaţia externă cu ape minerale (sărate, sulfuroase, carbogazoase, termale, mixte);
RECUPERAREA MEDICALĂ
A. Recuperarea posttraumatică
1. Sechele algofuncţionale sau funcţionale după: entorse, luxaţii, fracturi sau traumatisme complexe de membre superioare sau inferioare – metodologii particulare de recuperare, în funcţie de topografie şi tipul de leziune;
2. Recuperarea mâinii posttraumatice;
3. Recuperarea posttraumatică a leziunii de nervi periferici;
4. Recuperarea piciorului posttraumatic şi a mersului;
5. Recuperarea în traumatisme vertebrale fără manifestări neurologice;
B. Recuperarea neurologică
1. Recuperarea pacientului după accidentul vascular cerebral (Stroke), în funcţie de etapă şi forma de evoluţie;
2. Recuperarea în scleroza în plăci;
3. Recuperarea în boala Parkinson;
4. Recuperarea în poliradiculonevrite;
5. Recuperarea în hernia de disc, tratament conservator sau post – chirurgical;
6. Recuperarea în neuropatiile periferice;
7. Recuperarea în traumatisme vertebro – medulare şi cerebrale (parapareza, tetrapareza);
C. Recuperarea în patologia reumatismală
1. Poliartrita reumatoidă: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex, în funcţie de etapă şi forma de evoluţie;
2.Spondilartropatiile seronegative:
– Spondilita anchilopoetică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
– Artropatia psoriazică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
1. Reumatisme degenerative: artroze – generalităţi, aspecte particulare de afectare periferică, centuri sau coloană vertebrală;
2. Coxartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex.
3. Gonartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
4. Artroze intervertebrale: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex.
5. Lombalgia acută şi subacută: tablou clinic, tratament recuperator complex;
6. Lombalgia cronică: tablou clinic, tratament recuperator complex;
7. Periartrita scapulo-humerală: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex, în funcţie de forma clinică şi evolutivă.
Dreptul pacientului la informaţia medicală
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical
Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
Precauțiuni standard. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Bibliografia :
 • Rădulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicală Bucureşti 2014;
 • Sbenghe Tudor-Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului- Ed. Medicală Bucureşti 1996;
 • Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicală- Ed. Universitară “Carol Davila” – 2004;
 • Delia Cinteză – Recuperare Medicală – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003;
 • Legea nr.46 din 2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţiona le a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 • Ordinul ministrului sănătății nr.1226 din 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761 din 03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101 din 30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 791 din 07 octombrie 2016;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410 din 12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical principal balneofizioterpie, se va organiza conform calendarului următor:
Data publicării: 17.06.2024

Data limită depunere dosare: 01.07.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor:09.07.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 10.07.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 11.07.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 12.07.2024.
5. Proba scrisă : 15.07.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 16.07.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 17.07.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 18.07.2024.
9. Proba interviu: 19.07.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 22.07.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 23.07.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 24.07.2024;
13. Afișare rezultate finale: 25.07.2024.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție și pe site-ul instituției angajatoare:

Dosarele de concurs, se depun la Serviciul RUNOS, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-11:00.
Spitalul Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, telefon 024181069.
 
 

Spitalul Municipal Medgidia organizează, în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea urologie – în cadrul Ambulatorului integrat- Cabinet urologie .
 
Condiții generale pentru ocuparea postului :

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfaăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– diploma de medic sau diploma de licență în medicină;
– certificat de confirmare în specialitatea urologie;
– certificat de membru al Colegiului Medicilor;
– aviz liberă practică pentru anul în curs .
 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenta si certificatul de confirmare în specialitate;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordinal 166/2023;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
j) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
k)curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.
Taxa de concurs : 150 lei. Plata se face la casieria Spitalului Municipal Medgidia.
Concursul va consta în următoarele etape:
a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazuta in anexa nr. 3 la ordin;( Proba A)
b) proba scrisă;(Proba B)
c) proba clinică/practică;(Proba C)

Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare ( proba D) se afișează cu mențiunea ‘’ admis” sau ‘’respins”, însoțită după caz, de motivul respingerii, la sediul Spitalului și pe site-ul unității.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.
Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
 
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de medic specialist urologie, se va organiza la sediul unității, conform calendarului următor:
 
Data publicării: 17.06.2024
Data limită depunere dosare: 01.07.2024, ora 11,00.
1. Selecția dosarelor: 09.07.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 10.07.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 11.07.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 12.07.2024.
5. Proba scrisă : 15.07.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 16.07.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 17.07.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 18.07.2024.
9. Proba clinică/practică: 19.07.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 22.07.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 23.07.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 24.07.2024;
13. Afișare rezultate finale: 25.07.2024.
 
Informații suplimentare se pot obtine de la sediul instituției : Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18 si de pe site-ul Spitalului Municipal Medgidia – www.spitalmedgidia.ro

Tematica de concurs și Bibliografia sunt cele de medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro.


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii