Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:46 21 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Colegiul Comercial „Carol I” din Constanța scoate la concurs un post vacant

ro

26 Sep, 2023 12:59 990 Marime text
Colegiul Comercial „Carol I” cu sediul în Constanţa, str. Decebal, nr. 15, în temeiul art. 18 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 4, alin. 1 și 4 din OUG nr. 34/12.05.2023, organizează, la sediul instituției, în data de 11 octombrie 2023, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 11 octombrie 2023, ora 13.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de laborant alimentație I M – normă întreagă.
 
Dosarul de concurs (cf. art. 35, HG nr. 1336/2022 ) cuprinde următoarele:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Actele prevăzute la alin.1 punctele b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
(3) Dosarele de concurs se depun la sediul unității școlare, birou secretariat, tel. 0341/405802, e-mail: secretariat@colegiulcarol.ro.
 
Condiţii generale pentru ocuparea postului sunt următoarele:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019
 
Vă prezentăm în rândurile de mai jos condiţii specifice de ocupare a postului:

– Studii – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului, în domeniu;
– Vechime în specialitata postului: 3 ani și 6 luni
– Operare PC (office, internet);
– Disponibilitate pentru munca în echipă;
 
Tematica de concurs este următoarea:

– Norme de protecţie a muncii şi de PSI în laboratoarele de alimentatie;
– Pregătirea echipamentelor, instrumentelor şi a substanţelor necesare lucrărilor de laborator;
– Pregătirea activităţilor practice de laborator;
– Evidenţa şi gestionarea materiilor prime, echipamentelor şi a obiectelor de inventar specifice;
– Utilizarea calculatorului şi a pachetului de programe Office;
 
Bibliografie

1. Legea Învățământului preuniversitar nr. 198/2023
2. OMEN nr. 4183/04.07.2022 – Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
3. Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii
4. Curriculum pentru clasa a-IX-a învăţământ liceal, filiera tehnologică, domeniul de pregătire profesională: turism şi alimentaţie, Anexa nr. 3 la OMENCS 4457/05.07.2016;
5. Curriculum pentru clasa –IX-a învăţământ profesional, domeniul de pregătire profesională: turism şi alimentaţie, Anexa nr. 6 la OMENCS 4457/05.07.2016;
6. Curriculum pentru clasa a-X-a – ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, domeniul de pregătire de bază: turism şi alimentaţie, domeniul de pregătire generală: Alimentaţie, Anexa nr. 2 la OMECTS 4463/12.07.2010;
4. Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646 / 26.07.2006)
8. Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 633/21.07.2006)
9. Legea nr. 477 / 2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 
Calendarul concursului este următorul:

– perioadă depunere acte: 18 septembrie 2023 – 6 octombrie 2023, ora 12.00;
– selecţia dosarelor: 9 octombrie 2023;
– proba scrisă în data de: 11 octombrie 2023, ora 10.00;
– afişarea rezultatelor proba scrisă: 11 octombrie 2023, ora 12.00;
– depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 11 octombrie 2023, ora 12.00– 12.30;
– interviu: 11 octombrie 2023, ora 13.00;
– afişarea rezultatelor finale: 11 octombrie 2023, ora 15.00.
 
Probele sunt eliminatorii, iar punctajul minim obținut la probele scrisă / interviu este de 50 puncte.
 
Relaţii suplimentare se pot obține la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0341/405802.


Citește și:

Angajări ConstanțaPost vacant la Școala Gimnazială Nr.24 ”Ion Jalea” din Constanța
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii