Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:35 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul 1200/2013, Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

ro

11 Apr, 2013 16:11 12888 Marime text
Având în vedere:
— prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (4) și (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
— prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
— necesitatea monitorizării indicatorilor relevanți stabiliți pentru măsurile preventive nr. 1 și 5 din cuprinsul Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare, precum și necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute la măsura 1.1.5 din Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012—2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012—2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012—2015;
— necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute de condiționalitatea nr. 4 I. „Prevenirea faptelor de corupție”, măsura 4
„Monitorizarea respectării normelor de conduită și a standardelor etice în administrația publică”, etapa 4.2 „Stabilirea metodelor de colectare a informațiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcționarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora și prezentarea lor într-un format unic” și etapa 4.3 „Colectarea informațiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și a sancțiunilor luate împotriva funcționarilor publici, în particular a celor din administrația publică de la nivel local. Pregătirea și diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale”, cuprinse în Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. —
(1) Prezentul ordin reglementează procesul de monitorizare de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
(2) În înțelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
a) reglementarea instrucțiunilor de completare, transmitere și colectare periodică, în formate standard de raportare, a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
b) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorități și instituții publice, în condițiile prezentului ordin;
c) completarea și transmiterea de către persoanele responsabile a informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
d) colectarea periodică de către Agenție, în formate standard de raportare, a informațiilor relevante privind respectarea normelor   de   conduită   de   către   funcționarii   publici  și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
e) analiza informațiilor și elaborarea de către Agenție a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
(3) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de monitorizare și evaluare a implementării normelor de conduită și a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcției publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor și a creșterii obiectivității și calității procesului de analiză.
Art. 2. —
În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) consilier de etică — funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
b) Norme de conduită — normele de conduită profesională a funcționarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată.
Art. 3. —
(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorități și instituții publice:
a) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală;
b) instituțiilor prefectului și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației  publice  centrale  din  unitățile  administrativ- teritoriale;
c) autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate.
(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii de etică și președinții comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităților exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.
CAPITOLUL II
Formate standard de raportare. Termene și instrucțiuni privind procesul de raportare
SECȚIUNEA 1
Formate standard  de raportare
 
Art. 4. —
(1) Completarea și colectarea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare se fac în mod unitar, pe baza formatelor standard de raportare.
(2) Formatele standard de raportare cuprind indicatori de monitorizare specifici cu privire la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, respectiv la implementarea procedurilor disciplinare la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
(3) Se aprobă formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduită, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare format standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1.
(4) Se aprobă formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2.
SECȚIUNEA a 2-a
Obligații ale autorităților și instituțiilor publice.  Termene și instrucțiuni privind procesul de raportare
 
Art. 5. —
(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de raportare a informațiilor relevante privind respectarea normelor de  conduită  de  către  funcționarii  publici  și  implementarea procedurilor disciplinare, în forma și în conținutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
(2) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1  și  2  se  completează  cu  respectarea  instrucțiunilor prevăzute în prezentul ordin.
(3) Autorităților și instituțiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii informațiilor completate în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care se transmit Agenției.
Art. 6. —
(1) Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici se întocmește trimestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1, de către consilierul de etică din cadrul autorității sau instituției publice.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice, se comunică funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și se transmite trimestrial Agenției, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui trimestru al anului.
(3) Raportul privind situația implementării procedurilor disciplinare se întocmește semestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, de către președintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autorității sau instituției publice și consilierului de etică și se transmite Agenției de către consilierul de etică în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat în condițiile prezentului alineat se transmite de consilierul de etică odată cu formatul standard de raportare prevăzut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea și, respectiv, al patrulea al anului.
Art. 7. —
(1) În vederea aplicării unitare de către autoritățile și instituțiile publice a prevederilor art. 6, Agenția publică pe portalul instituției modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 și modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro,  secțiunea  „Materiale  utile”,  subsecțiunea „Formate de raportare”, cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.
(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să descarce, trimestrial și, respectiv, semestrial, modelul celor două formate standard de raportare și să le completeze în format Excel, cu respectarea condițiilor tehnice de formatare și de completare, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.
(3) Fișierul tip. xls trimestrial, respectiv fișierele tip. xls semestriale completate în condițiile prevăzute la alin. (2) se comunică Agenției numai în format electronic, ca atașament al unui singur e-mail transmis de consilierul de etică din cadrul autorității sau instituției publice, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:
a) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro de către autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;
b) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro de către instituțiile prefectului și serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în unitățile administrativ-teritoriale;
c) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro de către autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice subordonate.
Art. 8. —
(1) Informațiile cuprinse în formatele de raportare completate și transmise în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4) sunt centralizate și prelucrate de Agenție pe baza unor programe informatice.
(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea și prelucrarea datelor, Agenția poate decide invalidarea formatelor de raportare și neintegrarea informațiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situația neconformității cu regulile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc în următoarele situații:
a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), respectiv alin. (3);
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2);
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3);
d) netransmiterea formatelor de raportare în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4);
e) constatarea de către Agenție a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.
Art. 9. —
(1) Pe baza informațiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și în formatele de raportare semestriale privind situația implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Agenția elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul instituției, după cum urmează:
a) în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;
b) în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.
(2) Agenția poate prezenta în cuprinsul rapoartelor semestriale prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în condițiile și la termenele prevăzute în prezentul ordin.
SECȚIUNEA a 3-a
Responsabilități specifice privind procesul de raportare
 
Art. 10. —
(1) Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relația cu Agenția și au următoarele responsabilități:
a) completează trimestrial formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1;
b) transmit Agenției formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în condițiile și la termenele reglementate.
(2) Președinții comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele responsabilități:
a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;
b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat conducătorului autorității sau instituției publice și consilierului de etică, în condițiile și la termenele reglementate.
(3) Președinții comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor   art.   6,   7   și   8   din   Hotărârea   Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele responsabilități:
a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2;
b) comunică formatul standard de raportate prevăzut la lit. a) completat consilierului de etică, în condițiile și la termenele reglementate.
(4)  La  completarea  formatului  de  raportare  prevăzut  la alin. (3) lit. a) se vor avea în vedere și actele administrative privind sancționarea disciplinară comunicate de autorități și instituții publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Compartimentele de resurse umane și președinții comisiilor de disciplină au obligația de a pune la dispoziția consilierului de etică datele și informațiile necesare pentru transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în condițiile și la termenele reglementate.
 
SECȚIUNEA a 4-a
Instrucțiuni privind completarea și transmiterea formatelor standard  de raportare  prevăzute în anexele nr. 1 și 2
 Art. 11. —
Completarea și transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se fac cu respectarea instrucțiunilor prevăzute de prezentul ordin.
Art. 12. —

(1) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt prestabilite în format electronic de către Agenție, în fișiere de tip .xls pentru fiecare trimestru, respectiv semestru al anului.
(2) Trimestrele și semestrele sunt corespunzătoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face începând cu luna ianuarie a fiecărui an.
(3) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se completează doar în formatul electronic prestabilit de către Agenție, fiind obligatorie descărcarea acestora, trimestrial, respectiv semestrial, de pe portalul www.anfp.gov.ro, de la secțiunea „Materiale utile”, subsecțiunea „Formate de raportare”.
(4) Este interzisă folosirea altor formate de raportare decât cele prestabilite trimestrial/semestrial de către Agenție și postate pe site-ul instituției. Este interzisă modificarea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau completarea acestora fără respectarea prezentului ordin, orice modificare făcând inutilizabilă centralizarea datelor.
(5) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 conțin tabele care se completează cu respectarea condițiilor tehnice prestabilite, specifice modelului fiecărui format standard de raportare.

(6) Fiecare tabel în format Excel cuprins în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 conține rubrici albe, predefinite pentru completare în ceea ce privește proprietățile caracterelor, putând fi completate cu cifre sau cu text.
(7) Fiecare rubrică predefinită în vederea completării afișează în momentul selectării un marcaj electronic care conține îndrumări metodologice, cu referințe către principalele dispoziții de completare cuprinse în prezentul ordin.
(8) Este obligatorie completarea tuturor rubricilor. În situația în care nu există date exprimate în cifre, se înscrie în mod obligatoriu cifra zero. În situația în care nu există informații în format text, se înscrie în mod obligatoriu sintagma „Nu este cazul”.
Art. 13. —
(1) În vederea identificării autorității sau instituției publice, a trimestrului, respectiv a semestrului și anului pentru care se realizează raportarea, anterior transmiterii către Agenție, fișierele Excel corespunzătoare formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se redenumesc de către fiecare consilier de etică după cum urmează:
a) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 completat de consilierii de etică se va redenumi „Anexa nr. 1,
, , ”;
b) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) se va redenumi „Anexa nr. 2, ,
, ”;
c) formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat de persoanele prevăzute la art. 10 alin. (3) se va redenumi  „Anexa  nr.  2  ,
, ”.
(2) Transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se face ca atașament al unui singur e-mail, transmis de către consilierul de etică la următoarele adrese de e-mail:
a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru administrația publică centrală, respectiv ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale;
b) conduitateritoriale@anfp.gov.ro, pentru administrația publică teritorială, respectiv din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;
c) conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru administrația publică locală, respectiv pentru aparatul propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora.
(3) Subiectul aferent e-mailului prin care se transmit Agenției formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se va defini obligatoriu după cum urmează: „Raportare , , ”.
(4) Trimestrul, respectiv semestrul se numerotează cu cifre romane, după caz, de la I la IV.
(5) Anul se scrie cu cifre arabe.
(6) Specificațiile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt obligatoriu de completat în forma reglementată, în vederea facilitării procesului de centralizare, prelucrare și evidență a datelor la nivelul Agenției.
(7) Raportările transmise cu nerespectarea specificațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se invalidează.
(8) Sunt obligatorii completarea și transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 de către toate autoritățile și instituțiile publice. În situația autorităților și instituțiilor publice care nu au informații de raportat, rubricile vor fi completate conform art. 12 alin. (8).
SECȚIUNEA a 5-a
Dispoziții speciale privind completarea și transmiterea formatului standard  de raportare  prevăzut în anexa nr. 1
Art. 14. — Formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 este compus din 6 tabele în format Excel, denumite în concordanță cu obiectul informațiilor de raportat, și 20 de rubrici formatate pentru completare.
Art. 15. —
Datele și informațiile completate în rubricile cuprinse în  formatul  standard  de  raportare  prevăzut  în  anexa  nr. 1 vizează strict perioada de timp aferentă trimestrului pentru care se efectuează raportarea.
Art. 16. —
La tabelul nr. I „Autoritatea/instituția publică/consilierul de etică”, rubrica nr. 1 cuprinde coordonatele autorității sau instituției publice raportoare și coordonatele consilierului de etică, actualizate la zi, completându-se după cum urmează:
a) denumirea completă a autorității sau instituției publice. În cazul schimbării denumirii autorității sau instituției publice, în perioada de raportate, se va completa denumirea inițială/ denumirea nouă;
b) județul pe raza căruia este arondată autoritatea sau instituția publică;
c) numărul total al funcționarilor publici, actualizat până la data raportării, pe baza informațiilor primite de la compartimentul de specialitate;
d) numele și prenumele consilierului de etică. În situația în care în perioada de raportare a fost desemnat un alt funcționar public pentru consiliere etică, se vor completa numele și prenumele consilierului de etică inițial desemnat/numele și prenumele noului consilier de etică;
e) departamentul în care își desfășoară activitatea consilierul de etică;
f) cursuri de formare profesională urmate de către consilierul/consilierii de etică în perioada de raportare;
g) numărul de telefon la care poate fi contact consilierul de etică;
h) numărul de fax la care are acces consilierul de etică;
i) adresa e-mailului la care consilierul de etică poate primi corespondența referitoare la activitatea de raportare.
Art. 17. —
La tabelul nr. II „Activitatea de consiliere etică”, rubrica nr. 2 „Nr. ședințe de consultare” se completează cu numărul total al ședințelor de consultare organizate de către consilierul de etică.
Art. 18. —
Rubrica nr. 3 „Nr. activități de formare în domeniul eticii” se completează cu numărul total al activităților de formare în domeniul eticii realizate la nivelul autorității/instituției publice.

Art. 19. — Rubrica nr. 4 „Nr. funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită” se completează cu numărul total al funcționarilor publici din cadrul autorității/instituției publice care au participat la sesiuni de formare în domeniul eticii și normelor de conduită.
Art. 20. — Rubricile nr. 5 și 6 „Nr. funcționari publici de conducere și de execuție care au solicitat consiliere etică” se completează cu numărul efectiv al funcționarilor publici de conducere, respectiv de execuție care au solicitat consiliere sau informații cu privire la respectarea normelor de conduită.
Art. 21. — Rubrica nr. 7 „Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice” se completează cu numărul situațiilor în care solicitările funcționarilor publici au avut ca obiect consilierea în ceea ce privește respectarea normelor de conduită.
Art. 22. — Rubrica nr. 8 „Tipologii de dileme etice” se completează cu norma generală de conduită care a făcut obiectul consilierii etice. Rubrica se completează cu una sau mai multe dintre normele generale de conduită, reglementate la art. 5—19 din Legea nr. 7/2004, republicată.
Art. 23. — Rubricile nr. 9 și 10 „Nr. funcționari publici de conducere și de execuție care au beneficiat de consiliere etică” se completează cu numărul funcționarilor publici, defalcat pe funcționari publici de conducere, respectiv funcționari publici de execuție, cărora consilierul de etică le-a acordat îndrumări în ceea ce privește respectarea normelor de conduită.
Art. 24. — Rubrica nr. 11 „Modalitățile de acțiune ulterioară a funcționarului public” se completează prin rezumarea modului în care funcționarii publici care au beneficiat de consiliere etică s-au comportat ulterior în ceea ce privește aspectele consiliate, respectiv măsura în care funcționarii publici au respectat sau nu normele de conduită referitor la care au solicitat consiliere.
Art. 25. — Rubrica nr. 12 „Observații” se completează cu acele aspecte pe care consilierul de etică le-a remarcat cu ocazia îndeplinirii îndatoririlor sale.
Art. 26. — La tabelul nr. III „Cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită la nivelul instituției sau autorității publice”, rubrica nr. 13 „Cauzele nerespectării normelor de conduită” se completează cu informații referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au favorizat ori au condus la nerespectarea normelor de conduită. Se completează cu o scurtă descriere obiectivă a acelor împrejurări care au favorizat sau determinat funcționarul public să încalce dispozițiile legale.
Art. 27. — Rubrica nr. 14 „Consecințele nerespectării normelor de conduită” cuprinde identificarea consecințelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de nerespectare a normelor de conduită, indicate în rubrica nr. 13. Consecințele sunt, de regulă, reprezentate de efectele juridice produse sau, după caz, de urmările negative ale faptei funcționarului public. Consecințele survin ulterior săvârșirii faptei și sunt strâns legate de aceasta și de cauza producerii ei.
Art. 28. — În cuprinsul rubricilor nr. 13 și 14 se completează și cu informații privind:
a) identificarea situațiilor în care asupra funcționarului public au fost exercitate constrângeri sau amenințări care l-au determinat să încalce dispozițiile legale;
b) cazurile în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea factorului politic.
Art. 29. — La tabelul nr. IV „Modalitățile de prevenire a încălcării normelor de conduită în cadrul autorității sau instituției publice”, rubrica nr. 15 se completează prin specificarea de către consilierul de etică a acelor măsuri, identificate și implementate la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice, care pot contribui la prevenirea încălcării normelor de conduită.
Art. 30. — Se recomandă ca măsurile de prevenire a încălcării normelor de conduită să aibă la bază:
a) analize prealabile ale mediului organizațional intern, precum și asupra modului în care mediul intern și extern autorității sau instituției publice poate influența conduita funcționarilor publici;
b) previzionarea și evaluarea riscurilor care pot apărea în activitatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice;
c) identificarea domeniilor de activitate sau a activităților cu risc ridicat de expunere la vulnerabilități care ar putea conduce la încălcarea normelor de conduită sau la fapte mai grave de încălcare a legii;
d) identificarea factorilor care generează vulnerabilități sau care favorizează încălcarea normelor de conduită; studierea comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilităților identificate atât la nivel individual, cât și la nivelul autorității sau instituției publice, care pot conduce la încălcarea normelor de conduită;
e) măsuri manageriale și administrative menite să contribuie la îmbunătățirea climatului de lucru;
f) identificarea și implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot apărea în activitate și care pot conduce la încălcarea normelor legale;
g) identificarea și implementarea măsurilor de limitare a intervenției factorilor care generează vulnerabilități și de apariție a situațiilor cu potențial impact negativ asupra conduitei funcționarilor publici.
Art. 31. — Măsurile de prevenire trebuie să fie specifice și adaptate situațiilor susceptibile de nerespectare a normelor de conduită. Acestea trebuie să aibă un caracter preventiv prin implementarea lor înainte de a constata încălcări ale normelor legale.
Art. 32. — Măsurile de prevenire a încălcării normelor de conduită pot viza:
a) acțiuni de conștientizare a funcționarilor publici asupra riscurilor încălcării normelor de conduită;
b) acțiuni de informare, educare și modificare a comportamentelor;
c) alte măsuri care sunt identificate și considerate la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice adecvate pentru prevenirea apariției unor situații de încălcare a normelor de conduită.
Art. 33. — Măsurile și acțiunile prevăzute la art. 31 și 32 nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și implementa și alte măsuri pe care le consideră adecvate domeniului de competență și activității.
Art. 34. — La tabelul nr. V „Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită”, rubrica nr. 16 „Nr. măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită” se completează prin înscrierea numărului măsurilor administrative adoptate.
Art.   35.   —   Rubrica   nr.   17   „Enumerarea   măsurilor
administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită” se completează prin enumerarea de către consilierul de etică a acelor măsuri administrative implementate la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice, care au fost adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită.
Art. 36. — La tabelul nr. VI „Cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică”, rubrica nr. 18 „Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică” se completează prin înscrierea numărului de cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică.
Art. 37. — Rubrica nr. 19 „Descrierea pe scurt a cazurilor care au prezentat interes pentru opinia publică” se completează prin identificarea faptei, a cauzelor și consecințelor produse.
Art. 38. — Rubrica nr. 20 „Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică” se completează prin indicarea modalității/contextului care a determinat apariția interesului pentru opinia publică și efectul creat.
Art. 39. — Informațiile cuprinse în rubricile nr. 2—20 se
sintetizează de către consilierul de etică pe baza rezultatelor activității de consiliere etică, a analizei rapoartelor comisiei de disciplină și a măsurilor administrative implementate la nivelul autorităților sau instituțiilor publice.
 
SECȚIUNEA a 6-a
Dispoziții speciale privind completarea și transmiterea formatului standard  prevăzut în anexa nr. 2
 
Art. 40. — Formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 este compus din două tabele principale și 3 tabele secundare în format Excel, intitulate în concordanță cu obiectul datelor și informațiilor de raportat, și 50 de rubrici formatate pentru completare.

Art. 41. — Datele și informațiile completate în rubricile cuprinse în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 se referă la perioada de timp aferentă semestrului pentru care se efectuează raportarea.
Art. 42. — Formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 se completează cu datele și informațiile solicitate, obținute în urma finalizării procedurilor de cercetare administrativă, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 43. — La tabelul nr. I „Capacitatea de sesizare”, rubrica nr. 1 „Nr. sesizări înregistrate în perioada de referință privind încălcări ale normelor legale și ale normelor de conduită” se completează cu numărul total al sesizărilor înregistrate în ceea ce privește încălcarea normelor legale sau a normelor de conduită, în perioada de raportare.
Art. 44. — Rubrica nr. 2 „Nr. sesizări în curs de soluționare” se completează cu numărul total al sesizărilor în curs de soluționare și nefinalizate până la data raportării.
Art. 45. — Rubrica nr. 3 „Nr. sesizări soluționate” se completează cu numărul total al sesizărilor soluționate în perioada de raportare.
Art. 46. — (1) Rubricile nr. 4 și 5 „Nr. funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină” se completează prin indicarea numărului de funcționari publici, defalcat pe categoria din care aceștia fac parte, de conducere, respectiv de execuție, împotriva cărora a fost formulată o sesizare la comisia de disciplină, al cărei obiect a vizat nerespectarea normelor legale și pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în semestrul pentru care se face raportarea, în situația în care a fost întrunită una dintre următoarele condiții:
a) cercetarea disciplinară s-a încheiat, comisia de disciplină a întocmit un raport prin care a propus o sancțiune disciplinară, iar persoana care are competența legală a aplicat acea sancțiune disciplinară sau o alta;
b) comisia de disciplină a pronunțat soluția clasării sesizării; c) au existat indicii că fapta săvârșită de către funcționarul public poate angaja răspunderea penală și comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor
de cercetare penală.
(2) În aceste rubrici nu se înregistrează numărul de sesizări adresate comisie de disciplină, ci numărul de funcționari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări la comisia de disciplină.
(3) În situația în care mai multe sesizări au fost îndreptate împotriva unui singur funcționar public, se menționează un funcționar public, și nu mai multe sesizări.
Art. 47. — Rubricile nr. 6 și 7 „Nr. sesizări adresate comisiei de disciplină” se completează cu numărul sesizărilor înregistrate împotriva funcționarilor publici, defalcat pe categoria din care aceștia fac parte, de conducere, respectiv de execuție, pentru care s-a finalizat procedura de cercetare administrativă în semestrul pentru care se face raportarea.
Art. 48. — Rubrica nr. 8 „Nr. sesizări adresate de către conducătorul instituției” se completează cu numărul de sesizări formulate de conducătorul autorității sau instituției publice.
Art. 49. — Rubrica nr. 9   „Nr. sesizări adresate de către conducătorul compartimentului în care este încadrat funcționarul public” se completează cu numărul sesizărilor formulate de către conducătorul compartimentului în care acesta este încadrat.
Art. 50. — Rubrica nr. 10 „Nr. sesizări adresate de către alți funcționari publici sau alte categorii de personal din instituție” se completează cu numărul sesizărilor formulate de funcționari publici, alții decât cei înscriși în categoriile precedente, sau de către alte categorii de personal din instituție.
Art. 51. — Rubrica nr. 11 „Nr. sesizări adresate de către beneficiari ai serviciului public” se completează cu numărul sesizărilor formulate de către cetățeni sau alți beneficiari ai serviciului public oferit de către autoritatea sau instituția publică.

Art. 52. — Rubrica nr. 12 „Nr. sesizări adresate de către avertizorul în interesul public” se completează cu numărul sesizărilor formulate de către avertizorul în interes public, astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
Art. 53. — Tabelul nr. II „Modalitatea de finalizare a procedurilor disciplinare” se completează avându-se în vedere sesizările pentru care a fost aplicată funcționarilor publici o sancțiune disciplinară sau, după caz, a fost aplicată soluția clasării ori sesizarea organelor de cercetare penală în cursul semestrului pentru care se face raportarea.
Art. 54. — Rubrica nr. 13 „Motivele sesizărilor” se completează prin indicarea obiectului și a principalelor motive pe baza cărora autorii sesizărilor le-au formulat. Informațiile pot fi sintetizate de către consilierul de etică pe baza rapoartelor întocmite de comisia de disciplină.
Art. 55. — Rubrica nr. 14 „Durata cercetării administrative” se completează prin selectarea uneia dintre perioadele prestabilite. Rubrica este preformatată de către Agenție cu
4 perioade de referință: „1—3 luni”, „4—6 luni”, „7—9 luni”, „10—
12 luni”, cu încadrarea în termenele maxime prevăzute de art. 77  alin.  (5)  din  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 56. — Rubrica nr. 15 „Nr. funcționari publici în cazul cărora s-a propus clasarea sesizării” se completează cu numărul cazurilor în care comisia de disciplină a dispus clasarea sesizării.
Art. 57. — Rubrica nr. 16 „Normele juridice încălcate” se completează cu textul/textele legale încălcate, cu precizarea articolului, alineatului și a actului normativ în vigoare încălcat.
Art. 58. — Tabelul nr. II.1 „Număr și tipuri de sancțiuni propuse de către comisia de disciplină” se completează cu numărul de sancțiuni disciplinare propuse de comisia de disciplină, defalcat pe tipuri de sancțiuni și categorii de funcționari publici. Fac obiectul raportării numai propunerile înaintate de comisia de disciplină persoanei care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară, care s-au finalizat prin emiterea actului administrativ de sancționare în semestrul pentru care se face raportarea.
Art. 59. — Rubricile nr. 17 și 18 „Nr. funcționari publici care au săvârșit în mod repetat abateri disciplinare” se completează cu numărul funcționarilor publici pentru care s-a dispus în mai multe rânduri aplicarea unei sancțiuni disciplinare.
Art. 60. — Rubricile nr. 19 și 20 „Nr. mustrări scrise” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 61. — Rubricile nr. 21 și 22 „Nr. diminuări salariale” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 62. — Rubricile nr. 23 și 24 „Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art.  63.  —  Rubricile  nr.  25  și  26  „Nr.  retrogradări”  se
completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.

Art. 64. — Rubricile nr. 27 și 28 „Nr. destituiri” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 65. — Tabelul nr. II.2 „Număr și tipuri de sancțiuni dispuse de către persoana care are competența legală de aplicare” reflectă numărul și tipul sancțiunilor disciplinare aplicate de persoana care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare.
Art. 66. — Rubrica nr. 29 „Motivele aplicării unei sancțiuni diferite” se completează prin sintetizarea motivelor care au determinat persoana care are competența legală de a aplica o altă sancțiune decât cea propusă de către comisia de disciplină și care are obligația de a motiva această decizie.
Art. 67. — Rubricile nr. 30 și 31 „Nr. mustrări scrise” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 68. — Rubricile nr. 32 și 33 „Nr. diminuări salariale” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 69. — Rubricile nr. 34 și 35 „Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 70. — Rubricile nr. 36 și 37 „Nr. retrogradări” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 71. — Rubricile nr. 38 și 39 „Nr. destituiri” se completează cu numărul sancțiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse în semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 72. — La tabelul nr. II.3 „Organele de cercetare penală și instanțele de judecată”, rubricile nr. 40 și 41 „Nr. cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală” se completează cu numărul de cazuri în care fapta a fost sesizată ca infracțiune sau pentru care au existat indicii că fapta săvârșită de funcționarul public poate angaja răspunderea penală și în care comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de cercetare penală, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 73. — Rubrica nr. 42 „Fapte sesizate ca infracțiuni” se completează pe scurt cu fapta sesizată, considerată a întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală.
Art. 74. — Rubrica nr. 43 „Nr. cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă” se completează cu informațiile care reflectă cazurile respective, astfel cum rezultă pe baza hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în semestrul pentru care se face raportarea.
Art. 75. — Rubrica nr. 44 „Încadrarea juridică a infracțiunii pentru care s-a dispus condamnarea penală” se completează cu identificarea articolului din Codul penal, prevăzut în hotărârea definitivă de condamnare, și cu pedeapsa aplicată care se regăsește în dispozitivul hotărârii judecătorești.
Art. 76. — Rubrica nr. 45 „Alte decizii” se completează cu măsura dispusă, alta decât una dintre cele prevăzute în rubricile
43 și 44.
Art. 77. — Rubricile nr. 46 și 47 „Nr. de sancțiuni disciplinare contestate în instanță” se completează cu numărul de sancțiuni disciplinare care au fost contestate în instanță și pentru care instanța de judecată a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă în perioada pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de funcționari publici de conducere, respectiv de execuție.
Art. 78. — Rubrica nr. 48 „Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care s-a menținut sancțiunea disciplinară inițială” se completează cu numărul de hotărâri definitive și irevocabile pronunțate de instanța de judecată în perioada de raportare, prin care instanța de judecată a menținut sancțiunea disciplinară inițială.
Art. 79. — Rubrica nr. 49 „Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a dispus aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare decât cea inițială” se completează cu numărul de hotărâri definitive și irevocabile pronunțate de instanța de judecată în perioada de raportare, prin care instanța de judecată a dispus aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare decât cea inițială.
Art. 80. — Rubrica nr. 50 „Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a anulat sancțiunea disciplinară dispusă inițial” se completează cu numărul de hotărâri definitive și irevocabile pronunțate de instanța de judecată în perioada de raportare, prin care instanța de judecată a dispus anularea sancțiunii disciplinare dispuse inițial.
 
CAPITOLUL III
Reguli și responsabilități privind evaluarea și îmbunătățirea procesului de implementare
Art. 81. — (1) Evaluarea și îmbunătățirea procesului de implementare a prezentului ordin se realizează după cum urmează:
a) la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora și a soluțiilor considerate adecvate pentru creșterea calității implementării prezentului ordin;
b) la nivelul Agenției, pe baza analizei generale a procesului de monitorizare desfășurat în condițiile prezentului ordin.
(2) Pentru asigurarea calității procesului de monitorizare, Agenția poate posta pe portalul instituției la adresa www.anfp.gov.ro,  secțiunea  „Materiale  utile”,  subsecțiunea
„Formate de raportare”, următoarele:
a) unele modele cu caracter exemplificativ privind completarea unor rubrici cuprinse în tabelele din formatele standard de raportare prevăzute de anexele nr. 1 și 2, în scopul facilitării înțelegerii și aplicării prezentului ordin;
b) recomandări privind îmbunătățirea procesului de raportare sau, după caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agenția le efectuează cu privire la aplicarea prezentului ordin și la desfășurarea procesului de implementare.
(3) Persoanelor prevăzute la art. 10 care au responsabilități în implementarea prezentului ordin le revine obligația de a consulta trimestrial, respectiv semestrial, anterior completării și transmiterii anexelor nr. 1 și 2, portalul Agenției la adresa www.anfp.gov.ro,  secțiunea  „Materiale  utile”,  subsecțiunea
„Formate de raportare”, în vederea informării lor cu privire la măsurile de natura celor prevăzute la alin. (2).
 
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 82. —
Agenția recomandă consiliilor județene să acorde sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, la cererea acestora, în vederea comunicării electronice a formatelor de raportare, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. c).
Art. 83. —
(1) În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004, republicată, precum și pentru a se asigura consolidarea rolului instituțional al consilierului de etică, Agenția recomandă autorităților și instituțiilor publice următoarele:

a) desemnarea consilierului de etică să se facă, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane;
b) calitatea de consilier de etică să nu fie atribuită conducătorului compartimentului de resurse umane;
c) persoana desemnată consilier de etică să nu fie membru al comisiei de disciplină;
d) atribuțiile funcționarului public desemnat consilier de etică să fie revizuite astfel încât atribuțiile corespunzătoare calității de consilier de etică să aibă o pondere proporțională cu importanța și volumul activității de consiliere etică și de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorități și instituții publice;
e) să sprijine activitatea consilierului de etică;
f) să asigure condițiile necesare participării consilierului de etică la programe de perfecționare profesională având tematici precum etică, conduită și integritate, măsuri anticorupție și comunicare;
g) să asigure condițiile necesare participării consilierului de etică la dezbaterile și evenimentele organizate de Agenție în vederea dezvoltării rețelei consilierilor de etică.
(2) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agenție domenii prioritare de instruire a consilierilor de etică.
(3) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și alte tematici pentru perfecționarea profesională a consilierilor de etică, în raport cu necesitățile de instruire ale acestora identificate în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de oferta disponibilă a furnizorilor de formare profesională.
Art. 84. —
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu care revin consilierilor de etică, în ceea ce privește consilierea etică, completarea și transmiterea formatelor de raportare în condițiile și în termenele reglementate prin prezentul ordin, constituie abatere disciplinară în temeiul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 85. — Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (2), formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1, pentru trimestrul I al anului 2013, se completează și se transmite, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii mai 2013.
Art. 86. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificările ulterioare.
Art. 87. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 88. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ti-a placut articolul?

Comentarii