Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:17 24 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

A fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență prin care Guvernul acordă amnistia fiscală. Vezi dacă te încadrezi

ro

24 May, 2019 02:40 8332 Marime text
Ieri a fost publicată, în Monitorul Oficial al României Partea I numărul 403, Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 
Iată, aici, integral, conţinutul actului normativ, aşa cum a fost publicat, în Monitorul Oficial, semnat de primul ministru Vasilica-Viorica Dăncilă, şi contrasemnat de ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, ministrul sănătății, Sorina Pintea, iar pentru ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, de Dumitru-Daniel Botănoiu, secretar de stat.
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1 - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Pentru plata cu anticipație a sumelor prevăzute la alin. (1) se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(4) Pentru plata cu anticipație a sumelor prevăzute la alin. (3) se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(5) Valoarea bonificației diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1) și (3).
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul 2 - (1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, aceasta nu se mai emite.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor are au optat pentru plata contribuției conform prevederilor Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.


Articolul 3 - (1) Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.
(2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Articolul 4 - Procedura de aplicare a prevederilor art. 2 și 3 din prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul 5 - (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, de la o poziție distinctă de cheltuieli, pentru suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2019, se pot aloca Ministerului Mediului, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru aplicarea prevederilor alin. (1).

Articolul 6 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 291 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
2. La articolul 291 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

Articolul 7 - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare datei publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 8 - După alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
(5^1) În situația în care după semnarea convențiilor de împrumut pentru împrumuturile acordate unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol apar modificări în structura efectuării tragerilor față de cea autorizată de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, ordonatorul principal de credite are obligația de a le notifica Comisiei, în vederea obținerii noii autorizări în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de trageri pentru fiecare dintre anii 2019 și 2020, anterior reeșalonării tragerilor din împrumutul respectiv.

Articolul 9 - Alineatul (3) al articolului 5 din anexa nr. I, capitolul III, litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru asigurarea contribuției statului la salariile personalului clerical al respectivelor unități la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii