Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:50 18 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Constanța Consiliul Local al Comunei Crucea, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta (document)

ro

30 Aug, 2021 10:52 382 Marime text
  • Consiliul Local al Comunei Crucea, convocat în ședință ordinară, în data de 31 august 2021, de la ora 15.00. 
„Primarul Comunei Crucea emite următoarea dispoziție:

Art.1-  Se convoacă Consiliul Local al Comunei Crucea, județul Constanța  în ședință ordinară, marți, 31 august 2021, ora 15:00, în sala de ședințe a Consiliului local.

Art.2 - Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali în format letric.

Art.4 - (1) Comisiile de specialitate vor depune amendamente sau propuneri de modificare a conținutului proiectelor de hotărâre la secretarul general al comunei, pâna la data de 30 august 2021, ora 12.00.

(2) Tot la aceeași dată, comisiile de specialitate vor prezenta raportul de avizare pentru fiecare proiect de hotărâre dacă, în urma analizei realizate în cadrul ședințelor de comisie, rezultă că proiectele de hotărare întrunesc condițiile de legalitate și oportunitate.

Art.5 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege , Instituției Prefectului - Județul Constanța și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet www.crucea.judetul-constanta.ro”.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziției de echipamente și servicii conexe la sistemele de alimentare cu apă din localitățile Gălbiori și Stupina

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă achiziția de echipamente și servicii conexe la sistemele de alimentare cu apă din localitățile Gălbiori și Stupina,respectiv montare apometre. 

Art. 2 - Finanțarea achiziției de echipamente și servicii conexe la sistemele de alimentare cu apă din localitățile Gălbiori și Stupina, respectiv montare apometre, în sumă estimată de 66770 lei, se suportă din bugetul local Cap.70 SERVICII DEZVOLTARE PUBLICĂ , Titlu 20 - Bunuri și servicii.

Art. 3 - Primarul comunei Crucea prin compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei: Instituției Prefectului - Judeţul Constanţa, Primarului comunei Crucea și Compartimentului contabilitate. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unor pachete cu rechizite pentru anul școlar 2021-2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă acordarea unor pachete cu rechizite școlare, în valoare estimată de 30 000 lei , pentru un numar estimat de 300 copii  înscriși la unitățile de învățământ de pe raza comunei Crucea,  în anul școlar 2021-2022 , care provin din familii cu o situație financiară precară. 

Art. 2 - Finanțarea se asigură din bugetul local al comunei Crucea , Cap.65 - ÎNVĂȚĂMÂNT - Titlu 20 - Bunuri și servicii.

Art.3 - Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul , prin compartimentul contabilitate,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se transmite Instituției Prefectului - Județul Constanța și se comunică primarului comunei Crucea, compartimentului contabilitate și celor interesați.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2015 privind completarea, modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crucea.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se  aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crucea, județul Constanța , prin modificarea  datelor de identificare a drumurilor comunale DC 65 și DC 66, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul comunei Crucea , prin compartimentul contabilitate , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul general al comunei Crucea comunică prezenta hotărâre Primarului comunei, Compartimentului urbanism, Compartimentului contabilitate şi Instititiei Prefectului - Judeţul Constanţa. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Crucea, Județul Constanța.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 - Se aprobă  inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea identificat în anexa nr.2, constituită prin Hotărârea Consililul local nr.3/2015, modificată și completată ulterior, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează Primarul comunei, prin  compartimentele de resort.

Art.3 - Secretarul general al comunei comunică prezenta hotărâre Compartimentului urbanism, Compartimentului impozite şi taxe, Compartimentului agricol şi Instititiei Prefectului - Judeţul Constanţa și va asigura publicarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale, respectiv în Monitorul Oficial Local.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor organizatorice privind Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crucea și acordarea unor drepturi și indemnizații pentru voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crucea.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 - (1) Se acordă compensație în bani  pentru timpul efectiv lucrat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, voluntarilor din cadrul serviciului, după cum urmează :

 - Șef S.V.S.U. - 20 lei/oră; 

- Șef compartiment prevenire, șef formație de intervenție și șef grupa de intervenție – 20 lei/ora;

 - Servant pompier – 15 lei/oră.

(2) Se indexează suma pentru orele de noapte din cursul săptămânii și orele din zilele de sâmbătă cu 25% iar pentru orele din zilele de duminică și sărbători legale cu 100% . 

(3) Compensațiile în bani precizate la alin. (1) din prezenta, se acordă angajaților primăriei comunei Crucea și societății Crucea Multiservice SRL care fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență doar pentru timpul prestat în afara orelor de program. 

Art. 2 -  Compensația se va acorda în baza raportului la intervenție, a notei de fundamentare întocmită de către șeful Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crucea și a fișei de calcul întocmită de către compartimentul  contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

Art. 3 - Se asigură membrii Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în caz de accident și de boala, ce pot interveni în timpul activităților desfășurate.

Art. 4 - Se va asigura dotarea membrilor Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu echipament de protecție, aparatură si mijloace de înștiințare.

Art. 5 - Se aloca pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cota lunară de 7,5 litri de motorină, necesara deplasărilor în teren și la intervenții, cât și a unui stoc de 10 litri de benzina pentru folosirea motopompei, motocoasei sau generatorului, precum si suplimentarea acestuia în caz de necesitate, conform intervențiilor efectuate.

Art. 6  - Voluntarii vor beneficia de un control medical gratuit anual și la încheierea contractului de voluntariat, de un control psihologic. 

Art. 7 - Primarul comunei Crucea, șeful Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și compartimentul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 8 - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate. 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență aflat în subordinea Consiliului local al Comunei Crucea, județul Constanța”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRUCEA adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență , categoria V2, prin reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență , categoria C2, aliniere la Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

Art. 2 -  Se aprobă Organigrama , funcțiile  și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență,  prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 -  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.4 -  Încadrarea nominală pe funcții a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Crucea , judeţul Constanța  și norma proprie de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se vor stabili prin Dispoziţie a primarului comunei Crucea, judeţul Constanța.

Art.5 - Secretarul general al comunei Crucea va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul Constanța , primarului comunei Crucea , persoanelor și instituțiilor abilitate pentru ducerea la îndeplinire.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii