Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:19 22 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Pregătiri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Baneasa

ro

16 Apr, 2016 01:03 1109 Marime text
 
Primarul Ion Marin și-a convocat, pentru marți, consilierii la ședința ordinară a Consiliului Local Baneasa.
 
Pe ordinea de zi de află mai multe proiecte de hotărâre:
 
1.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2016;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
Temei legal: prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 276/2010, prevederile art. 28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Băneasa;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 9 alin.(3) din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, prevederile art.I, punctul 14 din Legea nr.13/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
 
3. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din oraşul Băneasa, judeţul Constanţa;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 61 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale; a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 1, art. 45 alin.(1) ,art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
4. proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Băneasa ”, în structura organizatorică a Oraşului Băneasa, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a programului de funcţionare a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
Temei legal: prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinul Ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, precum şi a prevederilor art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 
5.proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art.4 alin.(2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, ale art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată.
 
6. proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor destinate desfăşurării activităţilor de picnic în oraşul Băneasa şi aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic la nivelul oraşului Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art.3, art.5, art.6 şi art.8 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic şi cele ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.36 alin. 2 lit.”c” şi „d”, alin.(6) lit. a, pct.9 şi pct.l4, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
7. proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, şi cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121 şi art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
8. proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe rază oraşului Băneasa, proprietate publică, către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 867 – 870 din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – Republicată, prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, prevederile art.112 alin.(1) şi (2) din Legea nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor art.10, art.36, alin.2, lit.,,c” şi alin.5, lit.,,a”, art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
9. proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a oraşului Băneasa, situată în intravilanul oraşului Băneasa, str. Trandafirilor nr. 93;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, actualizat, prevederile art. 879 - 880 din Codul Civil.
 
 
10. proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Băneasa ;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, şi cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121 şi art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
11. proiect de hotărâre privind vânzarea unor terenuri ocupate de construcţii aflate în domeniul privat al oraşului BĂNEASA;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Marin Ion;
 
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 1730 şi următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) – Republicată, a prevederilor art. 10, art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
12. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 2016;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015;
 
 
13. proiect de hotărâre privind încheierea contului anual de executie a bugetului local  pe anul 2015;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile art.57 Legii nr.500/2002 privind finantele publice ,ale prevederilor  art.27 şi art.39 alin.(4) lit.”c” Legii nr. 82/1991 a contabilităţii,republicată  ,a prevederilor art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prevederilor  ORDINULUI nr. 4075 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015;
 
14. proiect de hotărâre utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru  anul 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari de investitii propuse a se realiza in anul 2016 conform planului de investitii;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile art.58 alin.1 lit.a,b din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 , Cap. V pct. 5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”  ;
 
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Asociaţiei Sportive „GLORIA „ Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015 art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.(1), art.12, art. 181 alin.(1) lit.”a” ,  art.67 alin.(2) litera “b” , alin.(4) lit.”b” şi art.69 din Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
16. proiect de hotărâre privind incheierea contului anual de execuţie al  bugetului Asociaţiei Sportive „GLORIA „ Băneasa, pe anul 2015;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile art.57 Legii nr.500/2002 privind finantele publice ,ale prevederilor  art.27 şi art.39 alin.(4) lit.”c” Legii nr. 82/1991 a contabilităţii,republicată  ,a prevederilor art. 57 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prevederilor  ORDINULUI nr. 4075 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, art.3 alin.(1), art.12, art. 181 alin.(1) lit.”a” ,  art.67 alin.(2) litera “b” , alin.(4) lit.”b” şi art.69 din Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 
17. proiect de hotărâre privind anularea în cota de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale cu termen de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local al oraşului Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
  
Temei legal : prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, PROCEDURA din 16 noiembrie 2015 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată de Ordinul 3831/2015, prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015, privind codul de procedura fiscala;
 
18. proiect de hotărâre privind scutirea unor persoane fizice de impozitul pe clădiri şi de impozitul pe teren pentru locuinţa de domiciliu;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
 
Temei legal : prevederile art. 456 alin.(1) şi (2) lit. „r”, „s”,”t” şi art. 464 lit. „r”, „s”,”t” din CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015) şi a prevederilor din NORMELE METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată de H.G. nr. 1/2016, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 
19. proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Biroul Poliţia Locală Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
 
Temei legal : prevederile art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă, prevederile Hotărârii Guvernului nr. S/501/1994, privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din „sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională” în care se aplică acestea, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 310/2009 şi a Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M.S. 227/2008; Ordinului nr. 496/30.03.2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, care reglementează acordarea normei de hrană coroborată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005, de aprobare a strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor, de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale potrivit căreia Poliţia Locală face parte din structura forţelor de ordine şi siguranţă publică complementare şi a ordinului M.A.I. nr. 92/2011, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale şi în conformitate cu prevederile Art. XI , Art. 351 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 155/2010, prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, precum şi a prevederilor H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prevederile dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. b) şi d) coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 7, art. 61, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
20. proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor din oraşul Băneasa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, în anul 2016;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
 
Temei legal : prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, anexă 2 capitolul 2 pct. 10 lit. a), actualizată, a prevederilor art. 258 din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – Republicat, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
21. proiect de hotărâre privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Oraşului Băneasa;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
 
Temei legal : prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii Locuinţei, nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei Guvernului nr 43/1997 – privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, prevederile Legii nr. 197/1998, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, precum şi LEGE nr. 105 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, prevederile ORDONANŢă DE URGENŢă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
aprobată de Legea 265/2006 , prevederile LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, prevederile LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prevederile LEGII nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, prevederile Ordonanţei Guvernului nr.87/ 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, Ordonanţă Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, prevederile LEGII nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficientă energetică, prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢă nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi - REPUBLICATĂ, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile LEGII nr. 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 
22. proiect de hotărâre privind abrogarea alin.(6) al art. 2, alin.(2) şi (3) al. art.5 din H.C.L. nr. 32/11.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, stabilirea cuantumului acesteia în oraşul Băneasa, judeţul Constanţa, a contractului cadru de prestări servicii de colectare şi transport a deşeurilor menajere încheiat între Consiliul Local Deleni şi Consiliul Local Băneasa precum şi a contractului cadru de prestări servicii de colectare şi transport a deşeurilor menajere încheiat între Consiliul Local Băneasa şi persoanele fizice şi juridice de pe rază oraşului Băneasa, judeţul Constanţa, precum şi abrogarea art. 4, anexei 7 şi anexei 8 din Regulamentul aprobat H.C.L. nr. 32/11.06.2010;
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion
 
Temei legal : prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, ale prevederilor art. 16 alin.(2), art. 116 lit.”k” , art. 119 lit.”b” din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (d), şi alin. 6 lit. a) pct. 14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
23. Prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI ORAŞULUI BĂNEASA privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al oraşului BĂNEASA, pe anul 2015.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii