Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:24 01 03 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul ministrului Ciucă privind Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din MApN pe timp de pace

ro

04 Jan, 2021 05:54 9421 Marime text
  • În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 1327 din 31 decembrie a fost publicat Ordinul nr. M.230/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014.
 
Textul integral, așa cum a fost semnat de ministrul apărării Nicolae Ionel Ciucă, îl publicăm aici.

Iată despre ce este vorba!
 
Ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
 
Art. I. - Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 27 noiembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Evaluatorul inițiator este comandantul/șeful nemijlocit al cadrului militar evaluat, iar evaluatorul decident este comandantul/șeful nemijlocit al evaluatorului inițiator. Pentru ofițerii care îndeplinesc funcții de comandă a structurilor de nivel pluton/similar, companie/similar, batalion/similar, regiment/similar, bază/similar, brigadă/similar și divizie/similar, evaluatorul inițiator este comandantul nemijlocit, iar evaluatorul decident este comandantul eșalonului superior al evaluatorului inițiator."
 
2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) În următoarele situații, evaluatorii decidenți se stabilesc prin excepție de la prevederile alin. (2), astfel:


a) șeful Reprezentanței militare a României la NATO și Uniunea Europeană și reprezentantul Statului Major al Apărării la SHAPE sunt evaluatori decidenți pentru întreg personalul din cadrul reprezentanței, cu excepția locțiitorilor acestora, pentru care evaluator decident este șeful Statului Major al Apărării;
b) șefii structurilor centrale și ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, șefii statelor majore ale categoriilor de forțe și comandanții comandamentelor de sprijin și operaționale pot fi evaluatori decidenți pentru personalul militar cu funcții de comandă/conducere din subordine, aspect care se stabilește unitar, la nivelul structurii/statului major/comandamentului, prin schema de apreciere."

3. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
3) pe tot parcursul perioadei de apreciere: monitorizarea performanței prin evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor și evaluarea pregătirii profesionale a cadrelor militare, asigurarea consilierii suplimentare în cazul constatării neîndeplinirii/abaterii de la obiectivele de performanță stabilite ori al revizuirii acestora, precum și a îndrumării celor evaluați pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale și dezvoltarea lor profesională;".
 
4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Evaluatorii inițiatori sau unici, după caz, sunt obligați să asigure consilierea suplimentară în cazul constatării neîndeplinirii/abaterii de la obiectivele de performanță stabilite sau în cazul revizuirii acestora."
 
5. La articolul 28 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
b) în primele 10 zile lucrătoare din luna ianuarie, evaluatorii inițiatori consemnează rezultatele evaluării proprii în fișele de apreciere de serviciu anuală, pentru anul anterior, stabilesc obiectivele de performanță, pentru anul în curs, pe care le înscriu în formularele aprecierilor de serviciu și le aduc la cunoștința cadrelor militare evaluate;
 
c) în următoarele 7 zile lucrătoare, evaluatorii decidenți consemnează rezultatele evaluării proprii pentru anul anterior și hotărăsc calificativul final;".

7. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 32. -Pe pagina 1, corespunzătoare primei părți a fișei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde secțiunea A și caseta B1 din secțiunea B, se consemnează datele personale ale cadrului militar evaluat, obiectivele de performanță, consilierea suplimentară, datele consemnării și certificarea înscrisurilor prin semnătura evaluatorului inițiator, datele luării la cunoștință de către cadrul militar evaluat, precum și evaluarea profesională realizată de către evaluatorul inițiator."
 
8. La articolul 34, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 34. -(1) Secțiunea B «Evaluarea profesională» se utilizează pentru evaluarea performanței, a competențelor, atitudinilor și aptitudinilor profesionale și cuprinde casetele B1-B6.
(2) Caseta B1 este destinată consemnării obiectivelor de performanță, evaluării modului de îndeplinire a acestora cu note de la 1 la 9, care pot fi urmate de o singură zecimală, cu excepția notei 9, și stabilirii mediei notelor acordate; prin semnătura evaluatorului inițiator se certifică stabilirea/revizuirea obiectivelor de performanță și consilierea suplimentară, prin semnătura evaluatorului decident se certifică aprobarea obiectivelor de performanță, iar prin semnătura cadrului militar evaluat se certifică luarea la cunoștință a obiectivelor de performanță stabilite/revizuite pentru perioada pentru care se întocmește fișa de apreciere de serviciu, precum și a consilierii suplimentare."

9. La articolul 34 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
b) în situația în care se constată neîndeplinirea/abaterea de la obiectivele de performanță stabilite sau în cazul revizuirii acestora, cadrul militar evaluat este consiliat suplimentar în acest sens de către evaluatorul inițiator sau evaluatorul decident; consilierea se face ori de câte ori este necesar pe întreaga perioadă de evaluare, se consemnează în caseta B1b și se aduce la cunoștința cadrului militar evaluat pe bază de semnătură;
c) în cazul obiectivelor de performanță revizuite, adăugate sau anulate, ca urmare a schimbării datelor prevăzute la lit. a), obiectivele revizuite sau adăugate se consemnează în caseta B1c și se aduc la cunoștința cadrului militar evaluat, pe bază de semnătură, de către evaluatorul inițiator; în cazul obiectivelor de performantă revizuite sau anulate se consemnează în caseta B1a, în rubrica «Evaluarea nivelului îndeplinirii obiectivului», cu culoare roșie, «revizuit» sau «anulat», după caz."
 
10. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) În situația în care activitatea profesională presupune acțiuni sau se evaluează pe baza rezultatelor măsurabile, nivelul îndeplinirii obiectivelor se apreciază în procente, care se transformă în note corespunzătoare celor prevăzute la alin. (4); procentele de peste 90% se transformă în nota 9."

11. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 38. -Pe pagina 3, corespunzătoare părții a 3-a a fișei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde casetele B3-B6 din secțiunea B, evaluatorul inițiator consemnează concluziile, propunerile și calificativul, evaluarea anuală a nivelului de pregătire profesională și evaluarea pregătirii fizice și a stării de sănătate a cadrului militar evaluat."
 
12. La articolul 39 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c1)-c3), cu următorul cuprins:
c1) loialitatea față de instituție;
c2) implicarea în evenimente care constituie infracțiune, contravenție sau încălcarea prevederilor legilor și regulamentelor militare;
 c3) sancțiuni disciplinare aplicate/recompense acordate;".

13. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 40. -(1) În caseta B4 «Evaluarea anuală a nivelului de pregătire profesională», evaluatorul inițiator consemnează rezultatul obținut la testul anual de evaluare a nivelului pregătirii profesionale, precum și data susținerii testului.
(2) În caseta B5 «Evaluarea pregătirii fizice», evaluatorul inițiator consemnează rezultatul evaluării pregătirii fizice, înscriind «Admis» sau «Respins», după caz, precum și data susținerii testării. Dacă din motive obiective, respectiv motive medicale, participarea la cursuri sau misiuni, starea de graviditate, concedii de risc maternal, de maternitate, pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea copilului bolnav, paternale și de acomodare, un cadru militar nu a putut fi evaluat din punctul de vedere al pregătirii fizice, se va consemna «Neevaluat», specificându-se și motivul.
 
(3) În caseta B6 «Starea de sănătate», evaluatorul inițiator consemnează aptitudinea medico-militară, pe baza concluziilor înscrise în fișa de evaluare medicală periodică."
 
14. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 41. -(1) Pe pagina 4, corespunzătoare părții a 4-a a fișei de apreciere de serviciu anuală/specială, care cuprinde caseta C «Hotărârea evaluatorului decident», evaluatorul decident consemnează evaluarea potențialului, propune promovarea sau menținerea în funcție ori numirea în altă funcție, stabilește clasificarea numerică între militarii care au același grad și încadrează funcții similare, consemnează punctul de vedere referitor la participarea la programe de formare profesională și stabilește calificativul final care se acordă cadrului militar evaluat."
15. La articolul 41 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, literele c1)-c3), cu următorul cuprins:
c1) loialitatea față de instituție;
c2) implicarea în evenimente care constituie infracțiune, contravenție sau încălcarea prevederilor legilor și regulamentelor militare;
c3) sancțiuni disciplinare aplicate/recompense acordate."

16. La articolul 41, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins:

(21) Potențialul unui cadru militar se exprimă prin unul dintre nivelurile «Peste medie», «Mediu» și «Sub medie», prin marcarea cu «X» în chenarul corespunzător nivelului, și arată capacitatea unui cadru militar la un moment dat de a îndeplini sarcini și responsabilități complexe în raport cu obiectivele și standardele de performanță stabilite, prin comparație cu celelalte cadre militare cu același grad și/sau, după caz, care încadrează funcții similare.
(22) Evaluatorul decident propune, prin marcarea cu «X» în chenarul corespunzător, promovarea sau menținerea în funcție ori numirea în altă funcție similară, în raport cu pregătirea profesională și cu rezultatele obținute în domeniul specific de activitate.
(23) Evaluatorul decident poate propune doar menținerea în funcție ori numirea în altă funcție similară sau într-o funcție corespunzătoare pregătirii profesionale, în situația aprecierii cu o notă de «1» la oricare dintre rubricile casetei B2 «Evaluarea competențelor, atitudinilor și aptitudinilor profesionale».
(24) Evaluatorul decident consemnează clasificarea numerică a militarilor evaluați care au grade egale și îndeplinesc funcții similare.
(25) Evaluatorul decident acordă calificativul final redus cu o treaptă în situația aprecierii cu nota 2 la cel puțin două dintre rubricile casetei B2 «Evaluarea competențelor, atitudinilor și aptitudinilor profesionale»."

17. La articolul 45 alineatul (9), literele a) -d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) Excepțional - minim 9,80;
b) Foarte bun - între 9 și 9,79;
c) Bun - între 8 și 8,99;
d) Corespunzător - între 6,00 și 7,99;".


18. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
19. Anexa nr. 3 la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -Activitatea de apreciere de serviciu a cadrelor militare pentru anul 2020 se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data inițierii procesului de evaluare.
 
Sursa fotoArhivă ZIUA de Constanta
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii