Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:06 22 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordinul ministrului Ciucă privind rechemarea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști

ro

15 Jan, 2021 15:24 25529 Marime text
 
  • În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 47 din 15 ianuarie a fost publicat Ordinul nr. M.3/2021 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010.
 
Actul normativ este semnat de ministrul Apărării Nicolae-Ionel Ciucă.
 
Rechemarea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști

Art. 151. - Soldații și gradații profesioniști pot fi rechemați în activitate, cu gradul deținut la data trecerii în rezervă, la cerere, în funcție de nevoile instituției militare, dacă există posturi vacante în unitățile militare din cadrul cărora au fost trecuți în rezervă sau în alte unități militare din cadrul aceleiași categorii de forțe sau din subordinea aceluiași comandament de sprijin/operațional, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) au cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data rechemării în activitate;
b) au vârsta de până la 45 de ani, la data rechemării în activitate;
c) au fost trecuți în rezervă prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b), e) -g) sau i) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Statut;
d) au o vechime în serviciul militar de cel puțin 4 ani neîntrerupt;
e) s-au aflat în rezervă mai puțin de 4 ani neîntrerupt până la data rechemării în activitate;
f) au obținut în aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate calificativul «Foarte bun»;
g) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
h) nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție;
i) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri, se angajează că, la data acordării gradului, vor renunța la această calitate;
j) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

k) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
l) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau societăți comerciale, iar dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data acordării gradului, vor renunța la această calitate;
m) își exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii;
n) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.
 
Art. 152. - (1) Pentru rechemarea în activitate, soldații și gradații profesioniști în rezervă se adresează în scris comandantului unității militare în care au fost încadrați la data trecerii în rezervă, prin cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) La cererea de rechemare în activitate solicitantul anexează:
a) adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector pe raza căruia domiciliază, din care să reiasă ultima unitate militară în care și-a desfășurat activitatea, temeiul trecerii în rezervă, perioada în care a fost în activitate și calificativele acordate în ultimii 3 ani de activitate;
b) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase și care să cuprindă sintagma «eliberată pentru susținerea probelor sportive și evaluării psihologice în vederea rechemării în activitate»;
c) livretul militar;
d) cazierul judiciar;
e) copie a cărții de identitate.

Art. 153. - (1) În situația în care la nivelul unității militare unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist există posturi vacante disponibile în vederea rechemării în activitate a acestuia, comandantul unității militare respective dispune șefului structurii de resurse umane verificarea condițiilor și criteriilor de îndeplinit și inițierea demersurilor în vederea planificării solicitantului pentru efectuarea evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și examinării medicale și, după caz, a expertizei medicale și psihologice specifice ori a evaluării psihologice a aptitudinilor speciale.
(2) Evaluarea psihologică se execută de către ofițerul/persoana care asigură asistența psihologică a personalului unității militare respective, în baza criteriilor și metodologiei specifice aplicabile la intrarea în sistemul militar, aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.
(3) Evaluarea capacității motrice se execută de către specialistul în domeniul educației fizice militare din cadrul unității militare respective, potrivit probelor și baremelor de evaluare a nivelului de pregătire fizică aplicabile soldaților și gradaților profesioniști în activitate, stabilite prin Regulamentul educației fizice militare; în situația în care nu există specialist în domeniul educației fizice militare la nivelul unității militare respective, acesta se solicită pe cale ierarhică.
(4) În situația în care solicitantul este declarat «admis» la evaluarea psihologică și evaluarea capacității motrice, acesta este planificat să susțină examinarea medicală, în baza metodologiei specifice aplicabile la intrarea în sistemul militar, în cadrul unității sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale la care este arondată unitatea militară.
(5) În situația în care candidatul declarat «apt» la examinarea medicală urmează să încadreze o funcție din cadrul armelor și specialităților militare ce necesită expertiza medicală și psihologică specifică, acesta este planificat să execute aceste activități în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu» sau în cadrul Centrului de Medicină Navală, după caz.
(6) În situația în care candidatul declarat «apt» la examinarea medicală urmează să încadreze o funcție din cadrul armelor și specialităților militare ce necesită evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, acesta este planificat să execute aceste activități în cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală sau al secțiilor de psihologie operațională, după caz.
(7) În situația în care soldatul sau gradatul profesionist nu îndeplinește în totalitate condițiile/criteriile în vederea rechemării în activitate, comandantul unității militare îl înștiințează în scris în acest sens, cu specificarea condițiilor/criteriilor neîndeplinite.
(8) În situația în care soldatul sau gradatul profesionist îndeplinește în totalitate condițiile/criteriile în vederea rechemării în activitate, șeful structurii de resurse umane întocmește un raport adresat comandantului unității militare cu propunerea de rechemare în activitate a acestuia, la care anexează proiectul ordinului de rechemare în activitate și documentele justificative privind îndeplinirea condițiilor/criteriilor necesare în acest sens.
(9) Data de rechemare în activitate este, de regulă, data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat examinarea medicală.
(10) Unitatea militară unde a fost reîncadrat soldatul sau gradatul profesionist înștiințează centrul militar zonal/județean/de sector pe raza căruia acesta domiciliază cu privire la acest lucru, returnează livretul militar și solicită dosarul personal al acestuia, care se va completa cu documentele care au stat la baza rechemării în activitate.

Art. 154. - (1) În situația în care la nivelul unității militare unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist nu există posturi vacante disponibile în vederea rechemării în activitate a acestuia, unitatea militară respectivă înaintează solicitarea, pe cale ierarhică, eșaloanelor în cadrul/subordinea cărora se regăsesc astfel de posturi, până la nivelul statului major al categoriei de forțe, respectiv al comandamentului de sprijin/operațional.
(2) Unitatea militară în cadrul căreia se identifică posturi vacante disponibile pentru rechemarea în activitate a solicitantului inițiază demersurile în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 153, și informează unitatea militară care a înaintat cererea despre acest fapt.
(3) În situația în care la nivelul categoriei de forțe/comandamentului din care face parte unitatea militară unde a fost încadrat soldatul sau gradatul profesionist nu se identifică posturi vacante disponibile pentru rechemarea în activitate a acestuia, solicitantul este informat, în scris, prin intermediul structurii de resurse umane a unității militare care a inițiat procesul.

Art. 155. - (1) Soldații sau gradații profesioniști rechemați în activitate încheie contracte în conformitate cu prevederile art. 17.
(2) Soldații și gradații profesioniști rechemați în activitate și încadrați în posturi vacante conform specialități militare deținute de către aceștia nu parcurg programul de instruire pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști.
(3) Soldații și gradații profesioniști rechemați în activitate și încadrați în posturi vacante prevăzute cu specialități militare diferite de cele deținute de către aceștia parcurg modulul perfecționării instruirii de specialitate din cadrul programului de instruire pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști.

Art. 156. - Prin excepție de la prevederile art. 152 -155, procedura privind rechemarea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști în vederea încadrării posturilor vacante din cadrul structurilor Direcției generale de informații a apărării sau al structurilor aflate sub comanda operațională a structurilor Direcției generale de informații a apărării se stabilește prin norme proprii, elaborate de această structură și aprobate de ministrul apărării naționale."

3. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art. 17. - (1) În cazurile și în condițiile stabilite prin Statut, soldații și gradații profesioniști încheie un contract de angajare, care poate fi reînnoit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5. Intenția de reînnoire a contractului se exprimă de părți în scris, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 51 și 52.
(2) În situațiile reglementate la art. 37 alin. (2) din Statut, contractul poate fi modificat cu acordul părților prin act adițional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6."

4. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 31. - (1) Calitatea de soldat sau gradat profesionist din structurile Ministerului Apărării Naționale se dovedește cu legitimația militară.
(2) Metodologia privind emiterea, utilizarea, evidența și retragerea legitimațiilor militare ale soldaților și gradaților profesioniști este cea stabilită pentru cadrele militare în activitate, cu următoarele particularități:
a) banda de identificare a corpului de personal militar este verde;
b) liniile fine anticopiere sunt verzi;
c) seria legitimației este «SGP»."
5. La articolul 35 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) fișa cu principalele date generată din aplicația informatică de evidență a resurselor umane RESMIL;".
6. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 36. - (1) Acordarea gradului de soldat se face de către comandantul unității militare unde se execută programul de instruire, la începerea modulului perfecționării instruirii de specialitate.
(2) Înaintarea în grad a soldaților și gradaților profesioniști, la termen, se face la data de 25 octombrie a fiecărui an calendaristic.
(3) Soldații și gradații profesioniști pot fi înaintați în gradul următor înainte de termen, de regulă, cu ocazia Zilei Naționale a României, a zilelor armelor/categoriilor de forțe ale armatei și a altor evenimente importante din viața organismului militar.
(4) Înaintarea în grad a soldaților și gradaților profesioniști se face de către comandantul unității militare angajatoare, cu respectarea prevederilor art. 41 din Statut."
8. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu următorul cuprins:

Art. 691. - Pentru trecerea în rezervă la cerere a soldaților și gradaților profesioniști, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. o) din Statut, la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, rapoartele privind trecerea în rezervă se întocmesc cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care aceștia solicită trecerea în rezervă."
9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
10. La anexa nr. 5, litera C se modifică și va avea următorul cuprins:

C. Durata contractului:
Perioada pentru care se încheie contractul este de . . . . . . . . . . ani, de la data . . . . . . . . . . până la data . . . . . . . . . . .
 
sau
 
Perioada pentru care se încheie contractul este nedeterminată, dar nu mai târziu de limita maximă de vârstă până la care soldatul sau gradatul profesionist poate fi menținut în activitate, conform legii."
 
11. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 51 și 52, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezentul ordin.
 
Art. III. - Contractele de angajare aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân în vigoare până la expirare sau, după caz, până la data la care intervine una dintre situațiile prevăzute de lege pentru încetarea sau prelungirea acestora.
 
Art. IV. - Actualele legitimații militare emise fac dovada calității de soldat sau gradat profesionist din structurile Ministerului Apărării Naționale până la preschimbarea acestora, care se realizează în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanta
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Ionut 17 Jan, 2021 17:40 Am lucrat in sistem 7 ani după o problema in familie am fost nevoit sa demisionez!! Precizeaz ca sunt in rezerva din 2012
  • Stratulat 16 Jan, 2021 15:31 Mar interesa am lucrat 7 ani in sistem am vârstă de 37 ani