Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:43 20 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Nuclearelectrica, precizări, pentru ZIUA de Constanța, după controlul Camerei de Conturi

ro

30 Jun, 2022 00:00 607 Marime text
 
  • Conducerea Nuclearelectrica SA arată că societatea a întreprins, în baza constatărilor emise de Curtea de Conturi și a măsurilor dispuse, acțiunile necesare pentru a adresa măsurile emise în urma raportului de control, urmând să le comunice către auditorul extern în termenele agreate.
 
La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanța, Cosmin Ghiţă, director general al Societății Naționale Nuclearelectrica, a făcut câteva precizări în referire la acțiunea de audit a Camerei de Conturi desfășurată la S.N. Nuclearelectrica SA!
 
Încă de la început, conducerea Nuclearelectrica SA arată că societatea a întreprins, în baza constatărilor emise de Curtea de Conturi și a măsurilor dispuse, acțiunile necesare pentru a adresa măsurile emise în urma raportului de control, urmând să le comunice către auditorul extern în termenele agreate“.
 
Referitor la punctul nr. 1: „Scoaterea din evidenţa contabilă în alte condiţii decât cele legale, a unui număr de patru mijloace de transprt aflate în funcţiune, în valoare totală de 458 mii lei, prin evidenţierea lor în conturi în afara bilanţului, contrar prevederilor pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; în timpul misiunii de audit, mijloacele de transpo1t în valoare de 458 mii lei au fost evidenţiate în mod corect în evidenţa contabilă“.
 
În timpul acţiunii de control, a fost evidenţiată suma de 458.287,53 lei în debitul contului „Mijloace de transport“ (simbol 2133.01) în corespondenţă cu creditul contului „Amorizarea mijloacelor fixe“ (simbol 2813.03.01). Prin urmare deficienta constatata de Curtea de Conturi a României (CCR) a fost remediată și considerată închisă la momentul controlului.
 
Referitor la punctul nr.2: ,,Nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea cheltuielilor în sumă de 245 mii lei, reprezentând despăgubiri şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă contiibuţii sociale individuale, impozit pe venit şi contribuţia asiguratorie pentru muncă  datorată de societate,stabilitede instanţele de judecată ca urmare a desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă în cazul unui salariat“.
 
Constatarea Curții de Conturi se referă la cazul unui angajat care în urma abaterilor repetate și numeroase a fost concediat, conform prevederilor legale, și care a acționat în instanță compania.
 
SNN a implementat măsura dispusă de auditorii externi, care prevedea: „Conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica SA va dispune măsuri şi va urmării prezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor, a rezultatului analizei cauzelor care au condus la efectuarea plăților cu titlu ele despăgubiri şi cheltuieli de judecată (pentru cazul prezentat în Raportul ele control), pentru care Consiliul de Administraţie a aprobat transmiterea acestuia, după care, se va pune în aplicare hotărârea acesteia“.
 
Astfel, AGA a aprobat rezultatul analizei cauzelor care au condus la efectuarea plătilor cu titlul de despăgubiri și cheltuieli de judecata ale unui angajat SNN în baza unei sentințe civile definitive, analiză ce stabilea ca drepturile salariale indexate, majorate și actualizate și cheltuielile de judecată plătite salariatului în urma litigiului de muncă, nu sunt prejudicii și ca urmare nu pot constitui obiectul unor acțiuni de recuperare, aceste cheltuieli fiind în sarcina societății.
 
Prin urmare, SNN a dispus și implementat acțiuni în vederea adresării măsurii asumate în turna raportului emis de către CCR.
 
Referitor la punctul nr.3: „Efectuarea de plăţi în sumă de 50 mii USD pentrn cheltuieli de participare la cursuri de pregătire profesională, pentru care salariatul nu a prezentat documente justificative (diplomă/certificat) care să ateste absolvirea acestuia. În timpul misiunii de audit, societatea a încheiat cu salariatul care a participat la cursul de pregătire Convenția de plată prin care se obliga să prezinte diploma de pregătire a cursului organizat, în caz contrar angajându-se să suprte toate cheltuielile efectuate de companie“.
 
Angajatul a pus la dispozitia SNN documente din care rezultă numărul necesar de credite pentru obținerea diplomei, procedura de obținere a diplomei fiind ingreunată de modul de lucru al organizatorului cursului. Prin urmare deficiența constatată de Curtea Conturi a României (CCR) a fost remediată.
 
Referitor la punctul nr. 4: „În perioada 2018-2020, entitatea a acordat sponsorizări în valoare de 20.761 mii lei, din care pentru suma de 123 mii lei nu a fost urmărită respectarea prevederilor contractuale privind justificarea sumelor acordate beneficiarilor de sponsorizare cu documente care să certifice utilizarea lor în scopul pentru care au fost acordate; au fost acordate sponsorizări în sumă de 76 mii lei către beneficiari, persoane jmiclice fără scop lucrativ, care la data încheierii contractului, nu erau înscrise în Registrul entităţilor/unitătilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale; în timpul misiunii de audit, suma de 76 mii lei a fost regularizată şi achitată la bugetul de stat, reprezentând suma dedusă iniţial din impozitul pe profit datorat pentru anul 2020, aferentă sponsorizării“.
 
Prin această măsură, deficiența constatată de Curtea de Conturi a României (CCR) a fost remediată. În ceea ce privește justificarea sumelor acordate cu titlu de sponsorizare de către beneficiari, SNN a dispus acțiuni de clarificare și recuperare a sumelor aferente unui numar redus de sponsorizări pentru care beneficiarii nu au justificat complet utilizarea lor în scopul obiectului contractului până la momentul misiunii de audit a Curții de Conturi, așadar și această măsură a Curtii de Conturi a fost remediată.
 
Referitor la punctul nr. 5: „Nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea sumei de 23 mii lei, reprezentând contravaloarea componentei variabile a remuneraţiei acordate unui membrn al Consiliului de Administraţi al cărui mandat a încetat înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care țin de persoana administratorului. În timpul misiunii de audit, suma de 28 mii Iei a fost încasată, din care: 23 mii lei, contravaloarea componentei variabile, 3 mii lei, dobândă legala penalizatoare, și suma de 2 mii lei, actualizare cu rata intlației“.
 
După cum se menționează și în raportul CCR, în timpul controlului a fost încasată suma aferentă componentei variabile la care s-au adăugat dobânda legală penalizatoare și suma aferente actualizării cu rata inflației. Prin urmare deficiența constatata de Curtea de Conturi a României (CCR) a fost remediată.
 
 
Referitor la punctul nr.6: „La nivelul entităţii, în actele adiţionale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie şi cu directorii societăţii, au fost incluşi indicatori de performanţă anuali (financiari şi nefinanciari), ale căror valori-ţintă au fost aprobate sub nivelul performanţelor exprimate de autoritatea tutelară prin Scrisoarea de aşteptări, iar, în cazul indicatorului „Profitul brut“, s-a constatat aprobarea unei valori țintă în sumă de l00.000 mii lei/an, valoare plafonată anual (în perioada 2019-2023), fără ca valoarea acestuia să fie raportată la valoarea acestui indicator“
 
Constatarea auditorilor publici se află în procesul de analiză, termenul de implementare al măsurii fiind în curs.
 
La nivelul sucursalelor SN Nuclearelectrica SA - Sucursala Cernavodă:
 
Referitor la punctul nr.I: „Nu au fost facturate în totalitate penalităţile de întârziere calculate pentru neîndeplinirea prevederilor contractelor încheiate cu furnizorii de bunuri/servicii/lucrări şi nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă veniturile din penalităţi în sumă totală de 256 mii lei; în timpul misiunii de audit au fost întocmite facturi pentru penalităţile calculate şi au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă în conturile de venituri corespunzătoare“
 
După cum se menționează și în Raportul CCR, deficiența a fost remediată din timpul controlului, entitatea luând măsurile necesare pentru înlăturarea abaterii constatate.
 
Referitor la punctul nr.2: „Sucursala CNE Cernavodă SA a calculat şi virat eronat suma de 307 mii lei către bugetul asigurărilor sociale, reprezentând contribuţie de 8% calculată Ia venitul brnt salarial pentru persoanele angajate în locurile de muncă cu condiţii speciale, deşi acestea figurau angajate în locuri de muncă cu conditii deosebite, pentru care sucursala trebuia să calculeze şi să vireze contribuţia la asigurările sociale în cotă de 4% (potrivit att 138 lit b) din Legea m. 227/2015 privind Codul fiscal), respectiv suma de 154 mii lei“.
 
În trimestrnl 1 al anului 2022, Sucursala Cemavoda a corectat declaratiile la bugetul de stat. Prin urmare deficiența constatată de Curtea de Conturi a României (CCR) a fost remediată.
 
Referitor la punctul nr.3: „Entitatea a efectuat plăţi pentru servicii neefectuate de colectare, transpott şi depozitare a deşeurilor menajere în sumă totală de 1.124 mii lei, fără TVA.“
 
 Privind constatarea mentionata mai sus, reprezentantii CNE Ccrnavodă au pus la dispoziția auditorilor externi documentele ce justifică faptul că plata serviciilor de colectare, transprt, depozitare și neutralizare deșeuri menajere s-a facut în conformitate cu cerințele contractuale. Modul de decontare utilizat de auditorii externi pentru a calcula suma considerata „prejudiciu“ nu este prevăzut în contractul încheiat cu prestatorul. Totuși pentru a adresa măsura dispusă în urma raportului de control, care este obligatorie, Sucursala CNE Cernavodă:
►      A încheiat tranzacția extrajudiciară prin care furnizorul va achita valoarea prejudiciului calculat;
►      A  încheiat un act adițional cu furnizorul prin care s-a agreat ca facturarea cantităților de deseuri să se facă în unitatea de măsura (tone) și nu mc.
 
Prin urmare, masura emisă în urma raportului de control CCR a fost adresată.
 
Modul de implementare și documentele justificative aferente au fost comunicate Curtii de Conturi Constanța în termenul agreat (martie 2022).
 
Referitor la punctul nr.4: „Entitatea a gestionat în mod defectuos deşeurile colectate, selectate, transportate, valorificate şi eliminate prin depozitare şi a raportat eronat la autoritatea de mediu tipurile de deşeuri produse“.
 
Abaterea constatată de către auditorii externi a fost corectată și închisă în timpul controlului, aceasta datorându-se unei erori privind codul de deșeuri din documentele raportate.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și 
 
Camera de Conturi, control la Nuclearelectrica SA. Ce s-a constatat (DOCUMENT)
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii