Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:34 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Unitatea Militară 02013 Mangalia angajează. Ce post este vacant

ro

30 Apr, 2024 21:55 980 Marime text

Unitatea Militară 02013 Mangalia angajează ca personal civil contractual un muncitor calificat II - lăcătuș mecanic – COR 721410
 
Ce condiții trebuie îndeplinite
 
  • deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
  • aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
  • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale, minim 20 de ani;
  • deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
  • deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplinirea condiţiilor de studii;
  • persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. Absolvirea unei forme de învățământ general, cu specialitate în domeniul lăcătuș mecanic;
2. Cu o vechime în specialitate de 3 ani și 6 luni;
3. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
4. Capacitatea de a se adapta şi a lucra în echipă, comunicare;
5. Rezistenţă la efort fizic prelungit;
6. Capacitatea de a lucra în spații închise;
7. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admis”.
8. Acceptarea procesării datelor cu caracter personal GDPR.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare organizatoare –se completează odată cu depunerea dosarului; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copia actului de stare civilă, dacă este cazul; copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituție; certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; adeverinţă medicală (ștampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate: adeverința care atestă starea de
sănătate conține în clar numărul, data și numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; curriculum vitae – model european;  acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului; dosar de plastic cu șină.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului

 
1. Depunerea dosarelor de concurs 16.05.2024-22.05.2024 Intervalul orar 08.00-15.30
2. Selecţia dosarelor de concurs 23.05.2024
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 24.05.2024 ora 15.00
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
27.05.2024 Intervalul orar 08.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi
afişarea rezultatelor 28.05.2024 până ora 15.00
6. Susţinerea probei practice 29.05.2024 Începând cu ora 10 -până la finalizare
7. Notarea probei practice şi afişarea rezultatului probei practice 30.05.2024 până la ora 15.00
8. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice 31.05.2024 Intervalul orar
08.00-15.00
9. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatului probei
practice 03.06.2024 până la ora 15.00
10. Susţinerea probei interviului 04.06.2024 Începând cu ora 11.00
11. Notarea interviului şi afişarea rezultatului probei interviu 05.06.2024 până la ora 15.00
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 06.06.2024 Intervalul orar
08.00 – 14.00
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului
soluţionării acestora 07.06.2024 până la ora 15.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 10.06.2024 Începând cu ora 12.00
 
Bibliografia și tematica
 
1. Manualul lăcătuşului constructor naval, Ioniţă Manole, Popescu Stelian, Anghel Viorel, Chiriloaie Gheorghe, Boghean Ion, Misăilă Ion, ,, DAMEN SHIPZARD GALAŢI”, editura 2007.
2. Îndrumător pentru ateliere mecanice, ing. George S. Georgescu, Editura Tehnică Bucureşti
1978.
3. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare
4. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 privind aprobarea standardelor naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România, art. 4, 26- 27; 33, 41 – 50, 108 – 117, 140 – 142.
5. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate secrete
de serviciu. art. 2, 4, 6, 12 – 14.
6. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în M.Ap.N. sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97
7. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (art. 6-12).
 
 
Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 
Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
De asemenea, detalii suplimentare se pot obţine accesând site-ul www.bazanavala.ro.
 
Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M.02013 Mangalia, cu sediul pe str.1 Decembrie 1918 nr. 57, județul Constanţa, telefon contact 0241 75 13 58 int. 230.
 
 
 
Citește și
 
 Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02311 Constanța angajează! Ce post este scos la concurs
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii