Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:35 15 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Clinic CF Constanța angajează. Ești interesat?

ro

02 May, 2024 08:34 1009 Marime text
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic CF Constanța, cu sediul in Bdul 1 Mai nr. 5 – 7 Constanța, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatorului post vacant, corespunzător funcţiilor contractuale de execuţie:

• 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, de economist I A – cu atributii de Control Financiar Preventiv (CFP) Serviciul Financiar -contabilitate;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii : superioare de lunga durata in domeniul economic;
– Studii complementare : -atestate/certificate -Contabilitatea Institutiilor publice -CFP;
-atestate/certificate- Achizitii publice;
-atestate/certificate- Procesare fonduri structural europene.
– Vechime in specialitate : 6 ani si 6 luni vechime in specialitate si minim 3 ani vechime efectiva in domeniul Financiar Contabil in institutii publice;

Condiţii generale de participare:

La concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfaşura la sediul Ambulatoriului de Specialitate CF Constanţa, str. Bdul I.CBratianu nr. 35-37 , şi constă în 3 etape succesive, astfel:

– selecţia dosarelor de concurs
– proba scrisă
– proba practică şi interviu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului certificat medical format A5, examen psihiatrie, examen psihologie clinica, examen neurologic ;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .
Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 29.04. 2024-16.05.2024 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la Serviciul R.U.N.O.S.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0241583713.

Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din Bdul I.C.Bratianu nr.35 -37 , la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.spitalcfconstanta.ro

Concursul se va desfaşura la sediul Ambulatoriului de Specialitate din Bdul I.C.Bratianu nr. 35 -37 Constanta, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

1. Publicarea anunțului 29.04.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la la concurs 16.05.2024 ora 14.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.05.2024
4. Afisarea rezultatului soluționări 20.05.2024 ora 15.00
5. Depunerea contestatiilor privind rezultatul selecției dosarelor 21.05.2024 ora 15.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 22.05.2024 ora 15.00
7. Susținerea probei scrise 28.05.2024 ora 10.00
8. Afisarea rezultatului probei scrise 29.05.2024 ora 15.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 30.05.2024 ora 15.00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 31.05.2024 ora 15.00
11. Susținerea probei practice si interviu 03.06.2024 ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice si interviu 04.06.2024 ora 15.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice si interviuF 05.06.2024 ora 15.00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 06.06.2024 ora 15.00
15. Afișarea rezultatului final al al concursului 07.06.2024 ora 15.00
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu. 
 Un alt post vacant este cel de Șef serviciu Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice, Contractare 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Clinic CF Constanta, cu sediul in Bdul 1 Mai nr. 5 – 7 Constanta,

Organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatorului post vacant – post unic,corespunzător funcţiei contractuale de conducere:
• SEF SERVICIU – Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice, Contractare;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii : superioare cu diploma de licenta;
– Studii complementare : – curs expert achizitii publice
-certificat S.E.C ( Sistem European de Conturi)
-competente pentru accesare Fonduri Europene – manager de proiect
– Vechime in specialitatea studiilor: 6 ani si 6 luni vechime in specialitate – economist.

Concursul se va desfaşura la sediul Ambulatoriului de Specialitate CF Constanţa, str. Bdul I.CBratianu nr. 35-37 , şi constă în 3 etape succesive, astfel:
– selecţia dosarelor de concurs
– proba scrisă
– proba practică şi interviu

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului si certificat medical format A5, examen psihiatrie, examen psihologie clinica, examen neurologic.
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit.e) este prevăzut în anexa nr. 2.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

Dosarele de înscriere la concurs se depun în volum complet, în perioada 29.04-16.05.2024 de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-14,00, la Serviciul R.U.N.O.S.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0241583713.

Anunţul va fi afişat la sediul instituţiei din Bdul I.C.Bratianu nr.35 -37 , la avizier şi publicat pe pagina de internet a instituţiei: www.spitalcfconstanta.ro
Concursul se va desfaşura la sediul Ambulatoriului de Specialitate din Bdul I.C.Bratianu nr. 35 -37 Constanta, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI :

1. Publicarea anunțului 29.04.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la la concurs 16.05.2024 ora 14.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.05.2024
4. Afisarea rezultatului soluționări 20.05.2024
5. Depunerea contestatiilor privind rezultatul selecției dosarelor 21.05.2024 ora 14.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 22.05.2024
7. Susținerea probei scrise 27.05.2024 ora 10.00
8. Afisarea rezultatului probei scrise 28.05.2024
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 29.05.2024 ora 14.00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 30.05.2024 ora 14.00
11. Susținerea probei practice / interviu 31.05.2024 ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice si interviu 03.06.2024 ora 14.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice si interviu 04.06.2024 ora 14.00
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 05.06.2024 ora 14.00
15. Afișarea rezultatului final al al concursului 06.06.2024

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţina la fiecare probă minimum de 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice şi interviu.


Citește și:

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii