Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:22 15 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

ro

08 Nov, 2023 08:23 1081 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Liceul Teoretic „George Emil Palade” organizează concurs pentru ocuparea unui post de paznic (femeie), 1 normă, pe perioadă nedeterminată.

1. Dosarul de concurs

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European.
 
2. Condiții generale pentru ocuparea postului:
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

3. Condiţii specifice pentru ocuparea postului pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de (portar) paznic sunt stabilite pe baza fișei postului, după cum urmează:
 • condiții de studii: generale sau medii;
 • vechime de minim 2 ani;
 • persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului).
 
4. Atribuţii generale specifice postului (extras din fișa postului):
 • execută servicii de pază: paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale; protecția personalului și elevilor școlii; detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza mediului înconjurător; furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază;
 • supraveghează activitatea elevilor și acțiunile acestora în spațiile școlare, cu scopul prevenirii agresiunii și violențelor fizice sau verbale exercitate asupra oricărui elev;
 • supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune;
 • răspunde de toate sectoarele, asigurând paza și securitatea lor și a unității de învățământ;
 • controlează formele legale de intrare-ieșire a bunurilor din incinta unității de învățământ;
 • la intrarea în schimb controlează clădirea, magaziile și celelalte spații din dotarea școlii; în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în școală, cu excepția persoanelor autorizate și a părinților elevilor (condiționat de acceptul de principiu al conducerii unității);
 • să legitimeze orice persoană străină de unitatea școlară care solicită accesul în școală și să menționeze în registrul de evidență datele referitoare la identitatea persoanelor respective;
 • respectă programul aprobat de conducerea școlii;
 • întocmește proces-verbal și raportează neregulile constatate conducerii școlii și administratorului;
 • ține evidența registrului de control al poliției, iar registrul va fi numerotat neadmițându-se foi lipsă dinel;
 • răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului;
 • controlează zilnic ușile, geamurile, robinetele și semnalizează neregulile constatate administratului sau muncitorului de întreținere;
 • să întrețină curățenia în curtea școlii pe aleile de la intrare;
 • participă la igienizarea spațiilor de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie în timpul vacanțelor școlare;
 • participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor școlare (interioare și exterioare);
 • respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecție a muncii;
 • colaborează cu organele de pază din cadrul poliției conform legii nr.23/1996.

Comportamentul și conduita:
 • Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi.
 
Cerințe psihologice:
 
 • Asumarea responsabilității;
 • Rezistența la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emoțional
 
5. Probe de concurs

Concursul va consta din următoarele etape:

1. Selecția dosarelor - se notează cu admis/respins;
2. Proba scrisă - maxim 100 de puncte;
3. Interviu - maxim 100 de puncte.
 
Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.
 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.
 
6. Graficul de desfășurare a concursului

a. depunerea dosarelor - 07.11.2023 - 20.11.2023 între orele 8.00 - 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;
b. selecţia dosarelor depuse - 21.11.2023;
c. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse - 21.11.2023, ora 10.00;
d. depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse - 21.11.2023, între orele 10.00 - 11.00;
e. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor - 21.11.2023, ora 12.00;
f. susţinerea probei scrise - 23.11.2023, ora 10.00;
g. afişarea rezultatelor probei scrise - 23.11.2023, ora 14.00;
h. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise - 23.11.2023, între orele 14.00 - 15.00;
i. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise - 23.11.2023, ora 16.00;
j. susţinerea interviului - 24.11.2023, ora 10.00;
k. afişarea rezultatelor interviului - 24.11.2023, ora 12.00;
l. depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului - 24.11.2023, între orele 12.00 - 14.00;
m. afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului - 24.11.2023, ora 15.00;
n. afişarea rezultatelor finale - 24.11.2023, ora 15.00.
 
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul unității școlare.
 
Candidații pot contesta doar propriile lucrări.
 
Concursul va avea loc la sediul Liceului Teoretic „George Emil Palade” Constanța, conform graficului de mai sus.
 
Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0241662698.
 
7. Bibliografie
 
1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47, 48.
2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
3. Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. și IV.
4. Legea nr. 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. și II.
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.
6. OMEN nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV -  Personalul unităților de învățământ; Capitolul III - Personalul nedidactic.
7. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II - Contractul individual de muncă - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V - Secțiunea III - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;
8. Fișa postului de portar (paznic).


Monitorul Oficial al României cu numărul 1078 din data de 8 noiembrie 2022

Anexa Nr.1 HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

LICEUL TEORETIC „GEORGE EMIL PALADE”
STR. NICOLAE IORGA NR. 87
CONSTANȚA
Nr.
FISA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC - PAZNIC

In temeiul Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, in temeiul contractului individual de munca înregistrat n Registrul general de evidență a salariaților cu numărul _______ se încheie astăzi, ______, prezenta fișa a postului:
Numele și prenumele: ________
Compartimentul: – PERSONAL NEDIDACTIC
Denumirea postului: PAZNIC
Încadrarea: NORMA INTREAGĂ

Cerințe:

• Studii: GENERALE
• Studii specifice postului: –
• Vechime: _____

Relații profesionale:

• Ierarhice de subordonare: director,
• De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

• Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 170 ore/luna.
• Programul de lucru de luni pana vineri este 18.30 - 6.30; sâmbăta și duminica 06:30 - 18:30/18:30 - 06:30
• Orele suplimentare rezultate din graficul de tură se compensează în timp liber;
• Asigură paza și securitatea școlii și internatului n timpul programului de lucru;
• Supraveghează starea bunurilor aflate în raza de acțiune.
• Asigură securitatea elevelor în afara programului pedagogului;
• Asigură evacuarea din internat a elevelor în caz de urgență (incendiu, cutremur, etc);
• In cazul unui eveniment nedorit sună la 112;
• Să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de P.S.I. și I.S.U., în condițiile legii:
o să refuze executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta prezintă risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru sine sau pentru ceilalți colegi;
o să informeze de îndată administratorul/directorul despre orice deficiență constatată sau eveniment petrecut;
o să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;
o să respecte cu strictețe regulile S.S.M. și P.S.I. din obiectivul unde își desfășoară serviciul;
o să aducă la cunoștință imediat directorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alți angajați.
• Verifică ordinea și disciplina în internat pe perioada nopții la fiecare două ore;
• În zilele de sâmbătă poate învoi pe baza de tabel, elevele rămase în internat (până la orele 19.00 - elevele de liceu; până la orele 22.00 elevele de Scoală Postliceală);
• Controlează formele legale de intrare - ieșire a bunurilor din incinta unității de învățământ;
• La intrarea în schimb controlează clădirile și celelalte spații din dotarea școlii;
• Răspunde de integritatea dotărilor și perfecta funcționare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
• Interzice accesul oricaror persoane straine in scoala si internat, cu exceptia persoanelor autorizate si a parintilor elevilor( conditionat de acceptul de principiu al conducerii unitatii);
• Respecta graficul de schimbare al turelor, aprobat de conducerea scolii;
• Intocmeste proces – verbal de predare – primire si raporteaza neregulile constatate conducerii scolii si administratorului;
• Raspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului;
• Preda sectorul administratorului de patrimoniu, in cazul plecarii in concediu de odihna sau al parasirii locului de munca din diferite motive;
• Interzice elevelor sa se intalneasca cu persoane necunoscute
In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii.

ALTE ATRIBUTII:

• Verificarea grupurilor sanitare din camin;
• Efectuarea curateniei: casa scării profesori, hol parter, laborator chimie, laborator biologie și în fața școlii.
Raspunderea disciplinara:
Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/ sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.


Citește și:
Direcția de Cultură și Sport Mangalia angajează jurist. Nu se solicită vechimea în muncă
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii