Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:19 19 01 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

ANPC a scos mai multe posturi la concurs de consilier și expert

ro

17 Nov, 2021 15:38 883 Marime text

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
 
consilier gr. I A – 3 posturi – Direcția metale prețioase – Serviciul marcare și expertizare – locația București.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 ani și 6 luni.
 
consilier gr. II – 2 posturi – Direcția metale prețioase – Compartiment Facturare, Gestionare.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 luni.
 
consilier gr. 11-1 post – Direcția metale prețioase – Serviciul marcare și expertizare – locația Constanța.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 luni.
 
consilier gr. I – 1 post – Direcția metale prețioase – Serviciul marcare și expertizare – locația Neamț.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 3 ani și 6 luni.
 
consilier gr. I A – 1 post – Direcția metale prețioase – Serviciul marcare și expertizare – locația Hunedoara.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 ani și 6 luni.
 
referent debutant – 1 post – Direcția metale prețioase – Serviciul marcare și expertizare – locația Prahova.
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 
expert gr. I A – 2 posturi – Direcția generală laboratoare Larex – Laborator pietre prețioase, Proces Kimberley și încercări metale prețioase (1 post – pietre prețioase și 1 post – metale prețioase).
 
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 ani și 6 luni.
 
consilier gr. I A (cu atribuții de gestionar) – 1 post – Direcția economică și resurse umane – Serviciul administrativ.
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 ani și 6 luni.
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
 • 02 decembrie 2021, ora 16.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 decembrie 2021: proba interviu.
 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din București, bd. Aviatorilor, nr. 72, etaj 1, sector 1, telefon 021/316.74.84.


Sursă foto: Facbook/ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Ti-a placut articolul?

Comentarii