Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:30 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordonanta 29 din 31 august 2011 (Ordonanta 29/2011) pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ro

13 Sep, 2011 16:11 3376 Marime text

Publicat in Monitorul Oficial 626 din 2 septembrie 2011 (M. Of. 626/2011)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. -

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Prezentul cod nu se aplica pentru administrarea creantelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu exceptia redeventelor miniere si a redeventelor petroliere."

2. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

"(31) Este permisa transmiterea informatiilor de natura celor prevazute la alin. (1), inclusiv pentru perioada in care a avut calitatea de contribuabil:

a) contribuabilului insusi;

b) succesorilor acestuia.

(32) In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a), autoritatile publice pot incheia protocoale privind schimbul de informatii."

3. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Situatiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaza de organul fiscal dupa continutul lor economic."

4. La articolul 17, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.

(4) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective."

5. La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Titlul de creanta prevazut la alin. (3) se comunica persoanei obligate la plata. Dispozitiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator."

6. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 35 Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor."

7. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Organul competent sa solutioneze conflictul de competenta va hotari de indata asupra conflictului, iar solutia adoptata va fi comunicata organelor fiscale aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire, cu informarea, dupa caz, a persoanelor interesate."

8. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 381 Schimbarea competentei

(1) In cazul in care se schimba domiciliul fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala trece la noul organ fiscal de la data schimbarii domiciliului fiscal.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, in cazul in care se modifica aceasta calitate.

(3) In situatia in care se afla in curs de derulare o procedura fiscala, cu exceptia procedurii de executare silita, organul fiscal care a inceput procedura este competent sa o finalizeze."

9. La articolul 42, alineatele (1) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii.

(11) Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 3 luni. Dispozitiile art. 70 sunt aplicabile in mod corespunzator."

10. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire."

11. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila prin modalitatea prevazuta la alin. (2), actul administrativ fiscal se comunica utilizand cel putin unul dintre urmatoarele mijloace:

a) prin remiterea acestuia de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;

b) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia.

(22) In cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila potrivit alin. (21), aceasta se realizeaza prin publicitate."

12. La articolul 45, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic."

13. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 48 Indreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale

(1) Organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.

(3) Prin erori materiale, in sensul prezentului articol, se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

(4) In cazul in care dupa comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul sau, acesta comunica contribuabilului un act de indreptare a erorii materiale.

(5) In situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil, organul fiscal procedeaza astfel:

a) daca cererea de indreptare a erorii materiale este intemeiata, emite si comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale;

b) daca cererea de indreptare a erorii materiale nu este intemeiata, respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului.

(6) Actul de indreptare a erorii materiale si decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale urmeaza regimul juridic al actului initial si pot fi contestate in conditiile legii in care putea fi contestat actul initial."

14. Dupa articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 481 Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

Dispozitiile art. 44, 45 si 48 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel."

15. La articolul 50, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu:

a) data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte;

b) baza legala a solicitarii;

c) scopul solicitarii;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte."

16. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Daca organul fiscal nu este lamurit prin expertiza efectuata, poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza."

17. La articolul 56, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) Dovada retinerii documentelor prevazute la alin. (3) o constituie actul intocmit de organul fiscal, in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal. Actul se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de organul fiscal si de contribuabil, un exemplar comunicandu-i-se contribuabilului.

(5) In cazul in care pentru stabilirea starii de fapt fiscale contribuabilul pune la dispozitia organului fiscal inscrisuri sau alte documente, in original, acestea se inapoiaza contribuabilului, pastrandu-se in copie, conform cu originalul, numai inscrisuri relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii «conform cu originalul» si prin semnatura acestuia."

18. La articolul 59, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) In regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, organele fiscale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizarii acestora fara plata."

19. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 67 Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

(1) Organul fiscal stabileste baza de impunere si obligatia fiscala de plata aferenta, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta.

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaza in situatii cum ar fi:

a) in situatia prevazuta la art. 83 alin. (4);

b) in situatiile in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

(3) In situatiile in care, potrivit legii, organele fiscale sunt indreptatite sa stabileasca prin estimare bazele de impunere, acestea identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

(4) In scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul unei inspectii fiscale."

20. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 671 Verificarea documentara

(1) Pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara.

(2) Verificarea documentara consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

(3) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabili, procedeaza la notificarea acestora. Odata cu notificarea organul fiscal solicita si documentele pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

(4) In cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare si poate fi contestata de catre contribuabil in conditiile prezentului cod.

(6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

21. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 72 Obligatia de inregistrare fiscala

(1) Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este:

a) pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianti, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor prevazute la lit. b), codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal.

(2) In scopul administrarii impozitului pe venit, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare fiscala este codul numeric personal.

(3) In cazul persoanelor sau al entitatilor prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), atribuirea codului de identificare fiscala se face exclusiv de catre organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse de aceste persoane sau entitati.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. e) care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal la solicitarea platitorului de venit.

(5) Au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala si persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) care au calitatea de angajator.

(6) Persoanele fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit se inregistreaza fiscal la data depunerii primei declaratii fiscale.

(7) Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

a) data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;

b) data eliberarii actului legal de functionare, data inceperii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice.

(8) In scopul administrarii creantelor fiscale, organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pot sa inregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

(9) In cazurile prevazute la alin. (4) si (8), atribuirea codului de identificare fiscala se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu exceptia cazului in care inregistrarea fiscala se efectueaza din oficiu."

22. La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:

"(3) In sensul prezentului articol, prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea.

(4) Prin sediu secundar se intelege si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

(5) Contribuabilii care inregistreaza sediile secundare ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia declararii acestor sedii potrivit prezentului articol."

23. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala depuse potrivit art. 72 alin. (3) sau, dupa caz, a cererii depuse potrivit art. 72 alin. (9), organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 10 zile de la data depunerii declaratiei sau a cererii. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala."

24. La articolul 77, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat.

(4) Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite."

25. Dupa articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 771 Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul comerciantilor

(1) Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti sau de alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului se fac potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor.

(2) Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal se declara la organul fiscal."

26. La articolul 78, alineatele (5) si (6) se abroga.

27. Dupa articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 781 Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Codul fiscal daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se fac de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se comunica contribuabilului.

(3) Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b) isi indeplinesc toate obligatiile de plata;

c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

(4) Conditia prevazuta la alin. (3) lit. a) se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

(6) Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

(7) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, care contine:

a) datele de identificare a contribuabilului;

b) data declararii ca inactiv a contribuabilului;

c) data reactivarii;

d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare;

e) alte mentiuni.

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(9) Inscrierea in registrul prevazut la alin. (8) se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.

(10) Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in registrul prevazut la alin. (8)."

28. La articolul 79, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Sunt evidente fiscale registrele, situatiile, precum si orice alte inscrisuri care, potrivit legislatiei fiscale, trebuie intocmite in mod obligatoriu in scopul stabilirii starii de fapt fiscale si a creantelor si obligatiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vanzari, jurnalul pentru cumparari, registrul de evidenta fiscala si altele asemenea."

29. La articolul 81, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Declaratiile fiscale sunt documente care se refera la:

a) impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;

b) impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe;

c) bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impozitare, daca legea prevede declararea acestora;

d) orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora."

30. La articolul 81 alineatul (3), litera c) se abroga.

31. La articolul 83, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(31) Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acestora pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor."

32. La articolul 83, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Contribuabilul poate depune declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligatiile fiscale, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Decizia de impunere se desfiinteaza de organul fiscal la data depunerii declaratiei fiscale."

33. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 84 Corectarea declaratiilor fiscale

(1) Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa, pe perioada termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.

(2) Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii rectificative.

(3) In cazul taxei pe valoarea adaugata, corectarea erorilor din deconturile de taxa se realizeaza potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se corecteaza potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Declaratiile fiscale nu pot fi depuse si nu pot fi corectate dupa anularea rezervei verificarii ulterioare, cu exceptia situatiilor in care corectia se datoreaza indeplinirii sau neindeplinirii unei conditii prevazute de lege care impune corectarea bazei de impunere si/sau a impozitului aferent.

(5) Prin erori, in sensul prezentului articol, se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impunere.

(6) In situatia in care in timpul inspectiei fiscale contribuabilul depune sau corecteaza declaratiile fiscale aferente perioadelor si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ce fac obiectul inspectiei fiscale, acestea nu vor fi luate in considerare de organul fiscal."

34. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta modifica baza de impunere, ca urmare a unor constatari prealabile ale organului fiscal sau in baza unei inspectii fiscale."

35. La articolul 88, litera d) se abroga.

36. La articolul 90, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) In situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale in conditiile art. 84 alin. (4), se redeschide rezerva verificarii ulterioare."

37. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 92 Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

(1) Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se intrerup:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei fiscale dupa expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data la care contribuabilul corecteaza declaratia fiscala sau efectueaza un alt act voluntar de recunoastere a impozitului datorat.

(2) Termenele de prescriptie prevazute la art. 91 se suspenda:

a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe perioada cuprinsa intre data inceperii inspectiei fiscale si data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale;

c) pe timpul cat contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale;

d) pe perioada cuprinsa intre data declararii unui contribuabil inactiv si data reactivarii acestuia.

(3) Dispozitiile dreptului comun privitoare la prescriptia extinctiva sunt aplicabile in mod corespunzator."

38. La articolul 94, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Nu intra in atributiile inspectiei fiscale efectuarea de constatari tehnico-stiintifice sau orice alte verificari solicitate de organele de urmarire penala in vederea lamuririi unor fapte ori imprejurari ale cauzelor aflate in lucru la aceste institutii."

39. La articolul 97, alineatul (4) se abroga.

40. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 101 Avizul de inspectie fiscala

(1) Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

(2) Dupa primirea avizului de inspectie fiscala, contribuabilul poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal prin decizie. In cazul in care organul fiscal a admis cererea de amanare a inspectiei fiscale, comunica contribuabilului data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

(3) Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b) data de incepere a inspectiei fiscale;

c) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale."

41. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 102 Comunicarea avizului de inspectie fiscala

(1) Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

(2) In situatia in care data de incepere a inspectiei fiscale inscrisa in aviz este ulterioara implinirii termenului prevazut la alin. (1), inspectia fiscala nu poate incepe inainte de data inscrisa in aviz.

(3) Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in urmatoarele situatii:

a) in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil aflat in procedura de insolventa;

b) in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;

c) pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade, impozite, taxe si contributii, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala.

(4) Emiterea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a) in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;

b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;

c) in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei;

d) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului.

(5) Contribuabilul poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie fiscala prevazut la alin. (1).

(6) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control. In cazul contribuabililor care nu detin sau nu prezinta organelor de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare.

(7) Daca inspectia fiscala nu incepe la 15 zile de la data prevazuta in aviz, contribuabilul va fi instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale."

42. La articolul 105, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii."

43. Dupa articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 1051 Reguli privind reverificarea

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 105 alin. (3), conducatorul inspectiei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.

(2) Prin reverificare se intelege inspectia fiscala efectuata ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

(3) Prin date suplimentare se intelege informatii, documente sau alte inscrisuri obtinute ca urmare a unor controale incrucisate, inopinate ori comunicate organului fiscal de catre organele de urmarire penala sau de alte autoritati publice ori obtinute in orice mod de organele de inspectie, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

(4) La inceperea actiunii de reverificare, organul de inspectie fiscala este obligat sa comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestata in conditiile prezentului cod. Dispozitiile referitoare la continutul si comunicarea avizului de inspectie sunt aplicabile in mod corespunzator si deciziei de reverificare."

44. La articolul 107, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Organul fiscal prezinta contribuabilului proiectul de raport de inspectie fiscala, care contine constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma inspectiei fiscale sau a cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

(4) Contribuabilul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale."

45. La articolul 107, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Data incheierii inspectiei fiscale este data programata pentru discutia finala cu contribuabilul sau data notificarii de catre contribuabil ca renunta la acest drept."

46. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 109 Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

(1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile inspectiei fiscale din punct de vedere faptic si legal.

(2) Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde toate constatarile in legatura cu perioadele si obligatiile fiscale verificate. In cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul prevazut la art. 107 alin. (4), raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3) Raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

a) deciziei de impunere, pentru diferente de obligatii fiscale aferente perioadelor verificate;

b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, daca nu se constata diferente de obligatii fiscale.

(4) Deciziile prevazute la alin. (3) se comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale."

47. La articolul 1091, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe intregul teritoriu al tarii."

48. La articolul 110, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;

b) declaratia fiscala;

c) decizia referitoare la obligatii de plata accesorii;

d) declaratia vamala;

e) decizia prin care se stabilesc si se individualizeaza datoria vamala, impozitele, taxele si alte sume care se datoreaza in vama, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

g) decizia de atragere a raspunderii solidare emisa potrivit art. 28;

h) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat intocmit in baza acestor acte, in cazul creantelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca."

49. La articolul 112, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile."

50. Articolul 113 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 113 Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului.

(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii.

(3) Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data solicitarii si poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul cuprins intre data de 25 a lunii si finele lunii este valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.

(4) Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal.

(5) Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept.

(6) Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile in cazul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare."

51. La articolul 114, alineatul (23) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(23) In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:

a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b)."

52. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii. In cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (41);".

53. La articolul 116 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz, depuse potrivit Codului fiscal;".

54. La articolul 116 alineatul (5), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

"h) la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru sumele de restituit conform art. 117."

55. La articolul 116, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

"(51) Creantele fiscale rezultate din cesiunea notificata potrivit prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligatiile cesionarului la data notificarii cesiunii."

56. Articolul 1221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 1221 Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

In cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura."

57. La articolul 124, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor."

58. Articolul 128 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 128 Valorificarea garantiilor

(1) Organul fiscal competent se indestuleaza din garantiile depuse daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite.

(2) In cazul garantiilor prevazute la art. 127 lit. a) si b), organul fiscal va dispune institutiei de credit ori unitatii de trezorerie a statului, dupa caz, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.

(3) Valorificarea garantiilor prevazute la art. 127 lit. c)-e) se realizeaza prin modalitatile si procedurile prevazute de dispozitiile art. 159 alin. (2)-(7) si ale art. 160-171, care se aplica in mod corespunzator."

59. La articolul 136, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Organele de executare prevazute la alin. (4) sunt competente si pentru executarea silita a creantelor prevazute la art. 141 alin. (12)."

60. La articolul 136, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmatorul cuprins:

"(51) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare cu debitorul aflat in stare de insolvabilitate, in conditiile art. 27, ori in cazul prevazut la art. 25 alin. (2) lit. e) revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(52) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, revine organului de executare in a carui raza teritoriala isi are/si-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dupa caz.

(53) Organul de executare coordonator in cazul prevazut la art. 164 alin. (2) este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal sau isi desfasoara activitatea debitorul ale carui bunuri au fost adjudecate."

61. Dupa articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 1361, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 1361 Reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa colaboreze si sa efectueze procedura de executare silita a creantelor fiscale datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2) In situatia in care debitorul datoreaza impozite, taxe sau alte venituri la bugetul local si nu are bunuri urmaribile pe raza teritoriala a respectivei unitati administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unitatii administrativ-teritoriale a municipiului, competenta pentru efectuarea procedurii de executare silita revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunurile urmaribile.

(3) Organul fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale care administreaza creantele fiscale prevazute la alin. (2), denumit in prezentul articol autoritate solicitanta, solicita, in scris, organului fiscal din cadrul autoritatii administratiei publice locale in a carui raza teritoriala se afla situate bunurile mobile sau imobile, denumit in prezentul articol autoritate solicitata, efectuarea procedurii de executare silita.

(4) Cererea contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

a) datele de identificare a debitorului;

b) valoarea creantei de recuperat;

c) valoarea creantelor fiscale accesorii stabilite, potrivit legii, pana la data solicitarii;

d) contul in care se vireaza sumele incasate;

e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmaribile, daca este cazul.

(5) Cererea este insotita obligatoriu de o copie a titlului executoriu.

(6) Autoritatea solicitata confirma, in scris, primirea cererii, in termen de 10 zile de la data primirii.

(7) Autoritatea solicitata poate refuza efectuarea procedurii de executare silita in urmatoarele cazuri:

a) titlul executoriu nu este valabil;

b) cererea nu contine toate informatiile prevazute la alin. (4).

(8) Sumele realizate prin executare silita se vireaza autoritatii solicitante. Prevederile art. 168 se aplica in mod corespunzator."

62. La articolul 141, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(11) In titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevazut la alin. (1) se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite in conditiile legii. Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca un inscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creante fiscale principale sau accesorii."

63. La articolul 141, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Executarea silita a creantelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectueaza in baza hotararii judecatoresti sau a altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."

64. La articolul 141, alineatele (7), (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in termen de 90 de zile de la emiterea de catre organele competente atrage anularea acestora prin decizie de catre conducatorul organului emitent. Conducatorul organului emitent al titlului executoriu are obligatia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de intarziere. Decizia de imputare se comunica de catre organul emitent persoanei vinovate, care trebuie sa achite contravaloarea contraventiei in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei. La expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea contraventiei inscrise in decizia de imputare se face venit la bugetul de stat sau bugetul local caruia i se datora, potrivit legii, amenda contraventionala. Termenul de 90 de zile se prelungeste cu perioada scursa in procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contraventiei.

(10) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

(11) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul local, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silita, organelor fiscale ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local."

65. La articolul 147, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Organul de executare poate proceda la o noua evaluare in situatii cum sunt: cand se constata modificari ale preturilor de circulatie pe piata libera a bunurilor, cand valoarea bunului s-a modificat prin deteriorari sau prin amenajari. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator."

66. La articolul 148, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (22) si (23), cu urmatorul cuprins:

"(22) Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum si orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in fiinta.

(23) Suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire."

67. La articolul 149, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, odata cu transmiterea somatiei si a titlului executoriu, facuta debitorului potrivit art. 44, se transmite bancii la care se afla deschis contul debitorului adresa de infiintare a popririi. Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul.

(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:

a) sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor si contributiilor aferente acestora, retinute la sursa;

b) sumelor necesare platii accizelor de catre antrepozitarii autorizati. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a autorizatiei de antrepozitar;

c) sumelor necesare platii accizelor, in numele antrepozitarilor autorizati, de catre cumparatorii de produse energetice;

d) sumelor necesare platii impozitelor, taxelor si contributiilor de care depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii. In acest caz, debitorul va prezenta unitatii bancare odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat inlesnirea la plata."

68. La articolul 149, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:

"(121) Pe perioada popririi asiguratorii, bancile accepta plati din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevazute la alin. (12), precum si pentru stingerea obligatiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a infiintat poprirea."

69. La articolul 149, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(14) In cazul in care executarea silita este suspendata ori inceteaza, potrivit legii, organul de executare instiinteaza de indata, in scris, bancile ori, dupa caz, tertul poprit pentru sistarea, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor si retinerilor. In caz contrar banca este obligata sa procedeze potrivit dispozitiilor alin. (12)."

70. Dupa articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 1531, cu urmatorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 1531 Inlocuirea bunurilor sechestrate

La solicitarea debitorului, organul fiscal poate inlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil si numai daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini. Dispozitiile art. 142 alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator."

71. La articolul 154, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 151 alin. (9), (10) si (11), art. 152 alin. (1) si (2) si art. 1531 fiind aplicabile."

72. La articolul 161, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Vanzarea directa a bunurilor se face chiar daca se prezinta un singur cumparator."

73. La articolul 162, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu urmatorul cuprins:

"(71) Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

(72) Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoana interpusa.

(73) In cazul platii taxei de participare la licitatie prin decontare bancara sau prin mandat postal, executorul fiscal va verifica, la data tinerii licitatiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia."

74. La articolul 166, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) In cazul valorificarii bunurilor prin vanzare directa sau licitatie, predarea bunului catre cumparator se face de catre organul de executare pe baza de proces-verbal de predare-primire."

75. La articolul 168, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Sumele reprezentand cheltuieli de inscriere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor cuprinse in titlurile executorii emise de catre organele fiscale sunt considerate cheltuieli de executare silita."

76. La articolul 169, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), mai intai creantele fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi creantele fiscale accesorii, in ordinea vechimii. Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile in mod corespunzator."

77. La articolul 175, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) In cazul creantelor fiscale stinse prin dare in plata, data stingerii este data emiterii deciziei prevazute la alin. (3)."

78. La articolul 175, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) In scopul prevazut la alin. (1), organul fiscal transmite cererea, insotita de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului finantelor publice sau, dupa caz, prin act administrativ emis in conditiile legii de catre autoritatile administratiei publice locale. In aceleasi conditii se stabileste si documentatia care insoteste cererea.

(5) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in conditiile legii. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii."

79. La articolul 178, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si a adresei de infiintare a popririi sunt suportate de organul fiscal.

(2) Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori."

80. Dupa articolul 178 se introduce un nou capitol, capitolul XII1 "Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri", cuprinzand articolele 1781-17826, cu urmatorul cuprins:

 

"CAPITOLUL XII1 Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ARTICOLUL 1781

Scopul

Prezentul capitol stabileste norme privind asistenta in vederea recuperarii in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si asistenta in vederea recuperarii intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania.

 

ARTICOLUL 1782 Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica urmatoarelor creante:

a) tuturor taxelor, impozitelor si drepturilor de orice fel prelevate de catre un stat membru sau in numele acestuia ori de catre subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autoritati locale, sau in numele acestora ori in numele Uniunii Europene;

b) rambursarilor, interventiilor si altor masuri care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a Fondului European de Garantare Agricola (FEGA) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumelor care se percep in legatura cu aceste actiuni;

c) prelevarilor si altor drepturi prevazute in cadrul organizarii comune a pietei din sectorul zaharului.

(2) Prezentul capitol se aplica si pentru:

a) sanctiunile administrative, amenzile, taxele si suprataxele in legatura cu creantele pentru care se poate solicita asistenta reciproca potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritatile administrative responsabile de perce

Ti-a placut articolul?

Comentarii