Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:03 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (republicare)

ro

08 Sep, 2014 22:36 17161 Marime text

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 2.

(1) 1 Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.
(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
(4) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
2. deşeu menajer - deşeurile provenite din gospodării/locuinţe;
3. deşeu municipal - deşeurile menajere şi similare;
4. deşeuri similare - deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.
(6) În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii prevăzute la alin. (5).
(7) Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţiile de transfer şi de sortare, se transportă către staţiile de producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare şi tratare adecvată, dacă valorificarea biodeşeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deşeuri.
(8) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.
(9) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.
(10) Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii în aria de delegare respectivă constituie infracţiune de furt şi se sancţionează potrivit legii.
(11) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.
(12) Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Art. 3.

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale şi a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.

Art. 4.

(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.
(2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
b) staţii de producere a compostului;
c) staţii de transfer;
d) staţii de sortare;
e) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;
f) depozite de deşeuri;
g) incineratoare;
h) staţii de tratare mecano-biologice.
(3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) -e), h) şi i), care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional.
(4) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
(5) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.
(6) Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.
(7) Se interzice operatorilor licenţiaţi încredinţarea la depozitare a fracţiei valorificabile colectate separat la sursă.

CAPITOLUL II Autorităţi şi competenţe

Art. 5.

(1) 1 Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) 1 Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a serviciului;
f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu;
j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor;
m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.

Art. 6.

(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;
c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;
d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;
e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;
f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;
g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;
h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;
i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;
j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
l) 1 stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;
n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;
o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;
p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);
q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligaţiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, bateriilor şi acumulatorilor uzaţi din deşeurile municipale, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize şi justificări fundamentate, retragerea licenţei de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanţiile de bună execuţie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.
(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicată, în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate vor acţiona în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredinţat de acestea prin documentele constitutive ale asociaţiei.

Continuarea in documentul atasat

Ti-a placut articolul?

Comentarii