Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:58 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Legea 127 din 20 iunie 2011(Legea 127/2011) privind activitatea de emitere de moneda electronica

ro

24 Jun, 2011 15:59 1221 Marime text

Publicat in Monitorul Oficial 437 din 22 iunie 2011 (M. Of. 437/2011)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare si definitii

Art. 1. -

Prezenta lege reglementeaza conditiile de acces la activitatea de emitere de moneda electronica si de desfasurare a acestei activitati, conditiile de desfasurare a activitatii de prestare de servicii de plata de catre institutiile emitente de moneda electronica, supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica, precum si regimul privind rascumpararea monedei electronice.

Art. 2. -

(1) Activitatea de emitere de moneda electronica poate fi desfasurata de catre urmatoarele categorii de emitenti de moneda electronica:

a) institutii de credit, in intelesul art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) institutii emitente de moneda electronica, in intelesul art. 4 alin. (1) lit. e);

c) furnizori de servicii postale care emit moneda electronica potrivit cadrului legislativ national aplicabil;

d) Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale, atunci cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare sau in alta calitate ce implica exercitiul autoritatii publice;

e) statele membre si autoritatile lor regionale ori locale, atunci cand acestea actioneaza in calitatea lor de autoritati publice.

(2) Capitolul II se aplica doar institutiilor emitente de moneda electronica.

Art. 3. -

Nu intra in domeniul de aplicare al prezentei legi:

a) valoarea monetara stocata in instrumentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) valoarea monetara destinata efectuarii operatiunilor de plata prevazute la art. 4 alin. (1) lit. 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. -

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) agent - persoana fizica sau juridica ce furnizeaza servicii de plata in numele si pe seama unei institutii emitente de moneda electronica;

b) consumator - persoana fizica ce actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale sau profesionale;

c) cont de plati - cont tinut in numele unuia sau al mai multor detinatori de moneda electronica si utilizatori de servicii de plata si utilizat pentru executarea operatiunilor de plata;

d) distribuitor - persoana fizica sau juridica ce presteaza servicii de distributie si, dupa caz, de rascumparare de moneda electronica pe seama unei institutii emitente de moneda electronica;

e) institutie emitenta de moneda electronica - persoana juridica autorizata in conformitate cu prevederile cap. II sa emita moneda electronica;

f) moneda electronica - valoare monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentand o creanta asupra emitentului, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de operatiuni de plata si care este acceptata de o persoana, alta decat emitentul de moneda electronica;

g) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si orice stat apartinand Spatiului Economic European;

h) stat membru de origine - stat membru in care se afla sediul social al emitentului de moneda electronica sau, in cazul in care, in conformitate cu legislatia nationala, emitentul de moneda electronica nu are sediu social, statul membru in care se afla sediul real al acestuia;

i) stat membru gazda - stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un emitent de moneda electronica are o sucursala, un distribuitor, un agent sau emite moneda electronica ori presteaza servicii de plata;

j) sucursala - unitate operationala, fara personalitate juridica, alta decat sediul real, care constituie o parte a institutiei emitente de moneda electronica si care realizeaza direct toate sau unele dintre activitatile institutiei emitente de moneda electronica.

(2) Pentru termenii si expresiile cuprinse in prezenta lege si care nu au fost definite la alin. (1) se utilizeaza in mod corespunzator definitiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In scopul determinarii statutului de filiala se aplica dispozitiile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. -

Toate unitatile operationale constituite in acelasi stat membru de o institutie emitenta de moneda electronica al carei sediu real este in alt stat membru sunt considerate ca fiind o singura sucursala.

Art. 6. -

Este interzis oricarei persoane care nu este emitent de moneda electronica in intelesul art. 2 sa emita moneda electronica.

CAPITOLUL II

Autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica

SECTIUNEA 1

Cerinte minime de acces la activitate

Art. 7. -

(1) Orice entitate care intentioneaza sa emita moneda electronica pe teritoriul Romaniei trebuie sa dispuna de o autorizatie, potrivit prezentului capitol, inainte de inceperea acestei activitati.

(2) Banca Nationala a Romaniei poate acorda autorizatie doar unei persoane juridice romane constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. -

(1) Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei entitati doar daca, potrivit informatiilor si documentelor care insotesc cererea, sunt respectate toate cerintele prevazute de prezentul capitol si de reglementarile date in aplicarea acestuia si evaluarea proiectului prezentat este favorabila.

(2) In scopul aplicarii alin. (1), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acesteia, informatii cu privire la persoane si entitati expuse la risc de spalare a banilor si finantare a actelor de terorism.

(3) In vederea luarii unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Nationala a Romaniei poate consulta si alte autoritati cu competente relevante.

Art. 9. -

Sediul real al institutiei emitente de moneda electronica autorizate de Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se situeze pe teritoriul Romaniei.

Art. 10. -

Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatia numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei emitente de moneda electronica, institutia emitenta de moneda electronica dispune de un cadru formal de administrare a activitatii de emitere de moneda electronica riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa si de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase. Cadrul de administrare, procedurile si mecanismele trebuie sa fie cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea activitatii de prestare de servicii de plata si de emitere de moneda electronica prestate de institutia emitenta de moneda electronica.

Art. 11. -

(1) Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei emitente de moneda electronica, persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate.

(2) Persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica sunt, in functie de forma de organizare juridica si de tipul activitatilor desfasurate:

a) administratorii, asociatii comanditati, directorii ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului, ai institutiilor emitente de moneda electronica care au ca activitate principala emiterea de moneda electronica; sau

b) in cazul institutiilor emitente de moneda electronica care nu au ca activitate principala emiterea de moneda electronica, persoanele responsabile pentru coordonarea structurii organizatorice care asigura desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica.

(3) Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. (2) trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.

Art. 12. -

Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei emitente de moneda electronica, calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate este adecvata.

Art. 13. -

Daca intre institutia emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana, si alte persoane fizice sau juridice exista legaturi stranse, Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca aceste legaturi ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia emitenta de moneda electronica are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea dispozitiilor ori masurilor respective nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor sale de supraveghere.

Art. 14. -

Conditiile prevazute la art. 10-13 se aplica in mod corespunzator si pentru activitatea de servicii de plata prestata de institutia emitenta de moneda electronica.

Art. 15. -

In situatia in care institutia emitenta de moneda electronica este implicata si in alte activitati comerciale, altele decat emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, Banca Nationala a Romaniei poate solicita constituirea unei entitati distincte pentru activitatea de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata, in cazul in care apreciaza, in procedura de autorizare sau in procesul de supraveghere, ca celelalte activitati comerciale prejudiciaza sau ar putea prejudicia fie soliditatea situatiei financiare a institutiei emitente de moneda electronica, fie capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia emitenta de moneda electronica a tuturor obligatiilor impuse de prezentul capitol si de reglementarile date in aplicarea acestuia.

Art. 16. -

Autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei permite institutiei emitente de moneda electronica, persoana juridica romana, sa emita moneda electronica si sa presteze serviciile de plata prevazute de autorizatie in orice stat membru, in conditiile prevazute in sectiunea a 5-a.

Art. 17. -

Fara a se aduce atingere dispozitiilor prezentului capitol, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei, precum si criteriile pe baza carora se verifica indeplinirea cerintelor prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12.

Art. 18. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna la data autorizarii de un nivel al capitalului initial de cel putin echivalentul in lei a 350.000 euro.

(2) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari emise in aplicarea prezentului capitol elementele care intra in calculul capitalului initial, precum si alte criterii privind modul de determinare a acestuia.

Art. 19. -

Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa emita moneda electronica fara intarziere, la primirea fondurilor in schimbul carora aceasta este emisa.

Art. 20. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica pot deschide si mentine conturi de plati pentru clientii lor, destinate exclusiv executarii operatiunilor de plata.

(2) Institutiilor emitente de moneda electronica le este interzisa atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Primirea de fonduri destinate emiterii de moneda electronica cu respectarea prevederilor art. 19, respectiv prestarii de servicii de plata, nu este considerata atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.

Art. 21. -

(1) Pe langa emiterea de moneda electronica, institutiile emitente de moneda electronica pot desfasura urmatoarele activitati:

a) prestarea serviciilor de plata prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prestarea unor servicii operationale si conexe legate de emiterea de moneda electronica si de prestarea de servicii de plata, cum ar fi: asigurarea executarii operatiunilor de plata, servicii de schimb valutar, activitati de pastrare in custodie sau stocarea si procesarea datelor;

c) administrarea sistemelor de plati;

d) activitati comerciale, altele decat emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de institutiile emitente de moneda electronica pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei in domeniu.

Art. 22. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica pot acorda credite legate de serviciile de plata precizate la art. 8 lit. d), e) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile stabilite de respectiva reglementare.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica pot acorda credite, altele decat cele prevazute la alin. (1), cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Creditele acordate de institutiile emitente de moneda electronica nu pot avea ca sursa fondurile primite in schimbul monedei electronice emise.

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea institutiilor emitente de moneda electronica

Art. 23. -

In vederea obtinerii autorizatiei pentru emiterea de moneda electronica si prestarea serviciilor de plata, solicitantul trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de documentatia si de informatiile prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului capitol.

Art. 24. -

(1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza si comunica solicitantului hotararea sa cu privire la acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare, in termen de 3 luni de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 23.

(2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii cererii, Banca Nationala a Romaniei confirma indeplinirea cerintei prevazute la art. 23 sau, in situatia in care nu este indeplinita conditia prevazuta la art. 23, comunica solicitantului documentele si informatiile necesare pentru indeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) incepand sa curga de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.

(3) Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 23, alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie sa transmita informatiile solicitate in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii, perioada in care termenul prevazut la alin. (1) se suspenda.

(4) Solicitantul poate furniza din propria initiativa orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, insa acestea trebuie sa fie prezentate cel tarziu cu 30 de zile anterior datei expirarii termenului in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte asupra cererii de autorizare.

Art. 25. -

(1) Banca Nationala a Romaniei respinge o cerere de autorizare daca din evaluarea realizata in conditiile prevazute de prezentul capitol si de reglementarile emise in aplicare rezulta una dintre urmatoarele situatii:

a) capitalul initial se situeaza sub nivelul minim stabilit de dispozitiile legale in vigoare;

b) din evaluarea planului de activitate si a planului de afaceri prezentate rezulta ca institutia emitenta de moneda electronica nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditiile respectarii cerintelor stabilite in prezentul capitol si a reglementarilor aplicabile;

c) cadrul de administrare a activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare a serviciilor de plata, procedurile de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia emitenta de moneda electronica si mecanismele de control intern nu sunt cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea acestei activitati;

d) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare a serviciilor de plata nu au o buna reputatie ori nu dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate;

e) calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate nu este adecvata;

f) legaturile stranse dintre institutia emitenta de moneda electronica si alte persoane fizice sau juridice sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;

g) dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia emitenta de moneda electronica are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea acestor dispozitii ori masuri sunt de natura sa impiedice exercitarea eficienta de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;

h) nu sunt respectate alte conditii prevazute in prezentul capitol sau in reglementarile emise in aplicare.

(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei respinge cererea de autorizare, hotararea cuprinde si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 26. -

(1) Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei institutii emitente de moneda electronica in urmatoarele situatii:

a) institutia emitenta de moneda electronica nu si-a inceput activitatea de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata in termen de 12 luni de la data acordarii autorizatiei sau a incetat sa mai desfasoare activitate de mai mult de 6 luni;

b) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) institutia emitenta de moneda electronica nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei ori alte conditii prevazute de prezentul capitol si de reglementarile emise in aplicare;

d) continuarea activitatii pentru care a fost autorizata institutia emitenta de moneda electronica pericliteaza stabilitatea sistemului de plati;

e) ca sanctiune, potrivit art. 71 alin. (1) lit. e);

f) in oricare alte situatii prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la retragerea autorizatiei se comunica in scris institutiei emitente de moneda electronica, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.

(3) Actionarii sau asociatii institutiei emitente de moneda electronica pot hotari renuntarea la autorizatie si, daca este cazul, dizolvarea entitatii, numai daca pentru institutia emitenta de moneda electronica nu s-a deschis procedura insolventei.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutia emitenta de moneda electronica comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea adunarii generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, insotita de un plan care sa asigure stingerea integrala a obligatiilor fata de detinatorii de moneda electronica si, dupa caz, fata de utilizatorii de servicii de plata.

(5) Banca Nationala a Romaniei aproba solicitarea de renuntare la autorizatie numai in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (3) si (4).

(6) Autorizatia unei institutii emitente de moneda electronica isi inceteaza de drept valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) a avut loc o fuziune sau o divizare a institutiei emitente de moneda electronica in urma careia aceasta isi inceteaza existenta;

b) s-a pronuntat o hotarare de declansare a procedurii falimentului institutiei emitente de moneda electronica.

(7) Incetarea valabilitatii autorizatiei in situatiile prevazute la alin. (5) si (6) se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.

(8) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la retragerea autorizatiei sau cu privire la incetarea valabilitatii autorizatiei unei institutii emitente de moneda electronica in situatia prevazuta la alin. (5) devine efectiva la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau la o data ulterioara, prevazuta in hotarare.

(9) De la data intrarii in vigoare a hotararii de retragere a autorizatiei, respectiv de la incetarea valabilitatii acesteia, entitatile nu mai pot emite moneda electronica si nu mai pot presta servicii de plata.

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte operationale

Art. 27. -

Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna permanent de fonduri proprii care sa se situeze la un nivel ce nu poate fi mai mic decat maximul dintre nivelul minim al capitalului initial prevazut pentru autorizare si valoarea rezultata din insumarea nivelurilor determinate potrivit prevederilor art. 28 si 29.

Art. 28. -

Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari emise in aplicarea prezentului capitol cerinte privind fondurile proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica aferente activitatii cu moneda electronica, referitoare la metoda de determinare a necesarului, elementele care intra in calcul si alte aspecte privind modul de determinare.

Art. 29. -

(1) Necesarul de fonduri proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica aferent activitatii de prestare a serviciilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, se determina potrivit prevederilor cap. IV "Nivelul minim, componenta si cerinte de raportare ale fondurilor proprii" din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa fundamenteze alegerea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitatii prevazute la alin. (1), astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei emitente de moneda electronica. In caz contrar, Banca Nationala a Romaniei poate impune in procesul de autorizare sau de supraveghere metoda de determinare a necesarului de fonduri proprii.

Art. 30. -

(1) Pe baza evaluarii procedurilor de gestionare a riscului, a bazelor de date privind riscul de pierdere si a mecanismelor de control intern ale institutiei emitente de moneda electronica, Banca Nationala a Romaniei poate solicita unei institutii emitente de moneda electronica sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii cu pana la 20% mai mare decat valoarea rezultata din insumarea nivelurilor determinate potrivit art. 28 si 29 sau poate permite institutiei emitente de moneda electronica sa dispuna de un nivel al fondurilor proprii cu pana la 20% mai mic decat valoarea rezultata din insumarea nivelurilor determinate potrivit art. 28 si 29.

(2) Nivelul fondurilor proprii rezultat din aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu poate fi mai mic decat nivelul minim al capitalului initial prevazut la art. 18.

Art. 31. -

(1) Este interzisa utilizarea multipla a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica, in cazul in care aceasta apartine unui grup din care mai fac parte o alta institutie emitenta de moneda electronica, o institutie de credit, o institutie de plata, o societate de servicii de investitii financiare, o societate de administrare a portofoliului, o societate de asigurari sau o societate de reasigurari.

(2) Este interzisa utilizarea multipla a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii, in situatia in care institutia emitenta de moneda electronica presteaza si servicii de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica si/sau alte activitati comerciale.

Art. 32. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa protejeze fondurile primite in schimbul monedei electronice prin una dintre urmatoarele metode:

a) fondurile sunt evidentiate si pastrate separat de fondurile destinate activitatilor desfasurate de institutia emitenta de moneda electronica, altele decat emiterea de moneda electronica, si, in cazul in care moneda electronica nu a fost rascumparata/transferata altui emitent de moneda electronica inainte de terminarea zilei lucratoare ulterioare zilei in care au fost primite, se depun intr-un cont separat la o institutie de credit sau se investesc in active de foarte buna calitate, astfel cum sunt definite in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului capitol;

b) fondurile sunt asigurate in mod corespunzator printr-o polita de asigurare sau o alta garantie comparabila furnizata de o societate de asigurari sau de o institutie de credit care nu apartine grupului din care face parte institutia emitenta de moneda electronica respectiva, pentru o suma echivalenta cu cea care ar fi trebuit sa fie evidentiata si pastrata separat in absenta politei de asigurare sau a altei garantii comparabile, platibila in cazul in care institutia emitenta de moneda electronica nu poate sa isi indeplineasca obligatiile financiare.

(2) Prin derogare de la prevederile legislatiei in materie, detinatorii de moneda electronica au prioritate fata de alti creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), in cazul in care institutia emitenta de moneda electronica nu isi mai indeplineste obligatiile, in particular, in caz de insolventa a institutiei emitente de moneda electronica.

Art. 33. -

(1) In aplicarea art. 32, in cazul in care plata contravalorii monedei electronice emise se realizeaza prin intermediul unui instrument de plata, obligatia de a proteja fondurile in cauza intervine de la momentul la care este creditat contul institutiei emitente de moneda electronica sau fondurile sunt facute disponibile in alt mod institutiei emitente de moneda electronica.

(2) Protejarea fondurilor in situatia prevazuta la alin. (1) trebuie sa se realizeze in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data emiterii monedei electronice.

Art. 34. -

(1) In cazul in care doar o parte din valoarea monetara emisa se utilizeaza ca moneda electronica, iar restul se utilizeaza in alte scopuri, institutia emitenta de moneda electronica are obligatia sa aplice prevederile art. 32 si 33 numai pentru partea de fonduri primita in schimbul monedei electronice ce se utilizeaza ca moneda electronica.

(2) In cazul in care nu se cunoaste in avans ponderea valorii monetare ce se utilizeaza ca moneda electronica ori aceasta este variabila, institutiile emitente de moneda electronica pot aplica prevederile art. 32 si 33 doar unei parti reprezentative din totalul fondurilor, parte care se estimeaza ca va fi utilizata ca moneda electronica, cu conditia ca estimarea sa fie realizata rezonabil, pe baza datelor istorice, de o maniera satisfacatoare pentru Banca Nationala a Romaniei.

Art. 35. -

Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa protejeze fondurile pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, primite de la utilizatorii de servicii de plata direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plata, in conformitate cu dispozitiile art. 31-33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarile emise in aplicarea acestora.

Art. 36. -

(1) Pentru creditele legate de serviciile de plata institutiile emitente de moneda electronica constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37. -

Institutiile emitente de moneda electronica, ce acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, vor organiza si vor conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu reglementarile specifice elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 38. -

Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale institutiilor emitente de moneda electronica prevazute la art. 37 sunt supuse auditarii de catre auditorii statutari sau firme de audit.

Art. 39. -

(1) In scopul supravegherii, institutiile emitente de moneda electronica transmit Bancii Nationale a Romaniei informatii contabile distincte, aferente urmatoarelor activitati:

a) emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata legate de emiterea de moneda electronica, inclusiv serviciile operationale si conexe acestora prevazute la art. 21 alin. (1) lit. b;

b) prestarea de servicii de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, inclusiv serviciile operationale si conexe acestora;

c) celelalte activitati desfasurate de institutia emitenta de moneda electronica.

(2) Informatiile contabile prevazute la alin. (1) trebuie insotite de un raport de audit elaborat potrivit reglementarilor aplicabile, iar in cazul institutiilor emitente de moneda electronica care au obligatia legala de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie intocmit de catre auditorul statutar sau de catre firma de audit a institutiei emitente de moneda electronica.

Art. 40. -

Institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei informatiile contabile prevazute la art. 39 alin. (1), precum si alte date si informatii solicitate, la termenele si in forma stabilite prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului capitol.

Art. 41. -

(1) Auditorul statutar sau firma de audit al/a unei institutii emitente de moneda electronica trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce, in exercitarea atributiilor sale la institutia emitenta de moneda electronica ori in situatia in care exercita sarcini specifice intr-o entitate care are legaturi stranse decurgand dintr-o relatie de control cu institutia emitenta de moneda electronica, a luat cunostinta despre orice fapt sau decizie in legatura cu institutia emitenta de moneda electronica, fapt sau decizie care:

a) reprezinta o incalcare semnificativa a legii si/sau a reglementarilor ori a altor acte emise in aplicarea acestora, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare sau cerinte privind desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica sau de prestare a serviciilor de plata;

b) este de natura sa afecteze capacitatea institutiei emitente de moneda electronica de a functiona in continuare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului statutar sau firmei de audit de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare sau la exprimarea de catre acestia a unei opinii cu rezerve.

(2) La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei emitente de moneda electronica are obligatia sa furnizeze orice detalii, clarificari, explicatii privind activitatea de audit desfasurata.

(3) Indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei emitente de moneda electronica a obligatiei de a informa Banca Nationala a Romaniei potrivit prevederilor alin. (1) si (2) nu constituie incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, care revine acestuia/acesteia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage raspunderea de orice natura a acestuia/acesteia.

(4) Banca Nationala a Romaniei are acces la orice documente intocmite de auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei emitente de moneda electronica pe parcursul actiunii de audit.

Art. 42. -

Fara a aduce atingere prevederilor legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism sau altor dispozitii relevante ale legislatiei in vigoare, institutiile emitente de moneda electronica pastreaza toate evidentele aferente activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare a serviciilor de plata timp de cel putin 5 ani de la terminarea operatiunii.

Art. 43. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a se asigura de respectarea cerintelor impuse de prezentul capitol si de reglementarile emise in aplicare, in cazul in care deleaga unor terti realizarea unor functii operationale.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica sunt responsabile pentru toate actele angajatilor lor si pentru activitatea desfasurata de sucursale, agenti, distribuitori si alte entitati catre care externalizeaza activitati.

SECTIUNEA a 4-a

Externalizarea activitatilor institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si desfasurarea de catre acestea prin intermediul agentilor a activitatii de prestare a serviciilor de plata

Art. 44. -

(1) Institutiilor emitente de moneda electronica le este interzisa externalizarea totala sau partiala a emiterii de moneda electronica.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica pot utiliza persoane fizice sau juridice pentru distribuirea si rascumpararea de moneda electronica.

Art. 45. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica informeaza Banca Nationala a Romaniei in cazul in care intentioneaza sa externalizeze functii operationale aferente emiterii de moneda electronica.

(2) La externalizarea functiilor operationale importante, institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa se asigure ca aceasta se realizeaza fara afectarea semnificativa a calitatii mecanismelor de control intern ale institutiei emitente de moneda electronica si nu impiedica exercitarea eficienta de catre autoritatea de supraveghere a verificarilor referitoare la respectarea obligatiilor institutiilor emitente de moneda electronica stabilite in prezentul capitol si reglementarile emise in aplicare.

Art. 46. -

(1) In aplicarea prevederilor art. 45, o functie operationala este considerata importanta daca nerealizarea acesteia sau realizarea sa in mod defectuos prejudiciaza in mod semnificativ capacitatea institutiei emitente de moneda electronica de a se conforma permanent conditiilor de autorizare impuse de prevederile prezentului capitol si de reglementarile emise in aplicarea acestuia sau altor obligatii care ii revin in conformitate cu prezenta lege ori afecteaza semnificativ performantele financiare, stabilitatea institutiei emitente de moneda electronica sau continuitatea activitatii de emitere de moneda electronica.

(2) Externalizarea functiilor operationale importante se poate realiza numai cu respectarea de catre institutia emitenta de moneda electronica a urmatoarelor conditii:

a) externalizarea nu conduce la delegarea responsabilitatii organelor de conducere;

b) relatia si obligatiile institutiei emitente de moneda electronica in raport cu detinatorii de moneda electronica in conformitate cu prezenta lege si reglementarile emise in aplicare nu sunt afectate;

c) nu se prejudiciaza respectarea conditiilor impuse institutiei emitente de moneda electronica in vederea autorizarii in conformitate cu prezentul capitol si reglementarile emise in aplicarea acestuia;

d) niciuna dintre conditiile impuse in vederea autorizarii institutiei emitente de moneda electronica nu este inlaturata sau modificata.

Art. 47. -

Dispozitiile art. 45 si 46 se aplica in mod corespunzator, in cazul in care institutiile emitente de moneda electronica intentioneaza sa externalizeze functii operationale legate de prestarea de servicii de plata.

Art. 48. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica pot presta prin intermediul agentilor servicii de plata cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor sectiunii a 4-a din titlul II si art. 56-58si art. 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor emise in aplicarea acesteia si a prezentei legi.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica se asigura ca agentii care actioneaza pe seama lor informeaza utilizatorii serviciilor de plata despre acest fapt.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), trimiterea la registrul institutiilor de plata va fi interpretata ca trimitere la registrul institutiilor emitente de moneda electronica prevazut la art. 60.

SECTIUNEA a 5-a

Procedura de notificare pentru desfasurarea activitatii in alte state membre de catre institutii emitente de moneda electronica, persoane juridice romane

Art. 49. -

(1) Orice institutie emitenta de moneda electronica autorizata, persoana juridica romana, care intentioneaza sa emita moneda electronica pentru prima data intr-un alt stat membru, prin stabilirea unei sucursale ori in mod direct, transmite Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de informatiile prevazute la alin. (2).

(2) In termen de 10 zile de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru gazda informatii privind denumirea si sediul institutiei emitente de moneda electronica, tipul activitatilor pe care intentioneaza sa le desfasoare pe teritoriul statului membru gazda si, dupa caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura organizatorica a acesteia si solicita opinia in legatura cu intentia institutiei emitente de moneda electronica de a emite moneda electronica prin intermediul unei sucursale.

(3) In termen de cel mult doua luni de la primirea cererii de inregistrare a sucursalei, Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la aceasta, cu luarea in considerare a opiniei exprimate de autoritatea competenta din statul membru gazda.

(4) Banca Nationala a Romaniei poate radia sucursala din registrul prevazut la art. 60, in cazul in care autoritatea competenta din statul membru gazda comunica avizul sau negativ ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (3).

Art. 50. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica pot emite moneda electronica prin intermediul unei sucursale numai ulterior inscrierii acesteia in registrul prevazut la art. 60.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica pot emite moneda electronica in mod direct de la data la care Banca Nationala a Romaniei realizeaza notificarea potrivit art. 49 alin. (2) si informeaza solicitantul asupra acestui fapt.

Art. 51. -

(1) Orice institutie emitenta de moneda electronica ce intentioneaza sa utilizeze persoane fizice sau juridice pentru distribuirea si, dupa caz, rascumpararea de moneda electronica in alt stat membru transmite Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de informatiile prevazute la alin. (2).

(2) In termen de 10 zile de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei comunica autoritatii competente din statul membru gazda informatiile privind denumirea si sediul institutiei emitente de moneda electronica, denumirea si sediul distribuitorului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul statului membru gazda si, dupa caz, identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea distribuitorului si structura organizatorica a acestuia.

(3) Institutiile emitente de moneda electronica pot distribui si rascumpara moneda electronica prin intermediul distribuitorilor de la data la care Banca Nationala a Romaniei realizeaza notificarea potrivit alin. (2) si informeaza solicitantul asupra acestui fapt.

Art. 52. -

Dispozitiile art. 49 si 50 se aplica in mod corespunzator in cazul in care institutiile emitente de moneda electronica intentioneaza sa presteze servicii de plata pentru prima data intr-un alt stat membru, prin stabilirea unei sucursale ori in mod direct.

SECTIUNEA a 6-a

Relatia cu state terte

Art. 53. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, pot emite moneda electronica si/sau presta servicii de plata in state terte prin infiintarea unei sucursale, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului capitol.

(2) Institutiile emitente de moneda electronica pot utiliza persoane fizice sau juridice pentru distribuirea si rascumpararea de moneda electronica in state terte, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

Art. 54. -

Banca Nationala a Romaniei reglementeaza conditiile in care poate inscrie in registrul prevazut la art. 60 sucursala stabilita intr-un stat tert si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea in vederea inscrierii.

Art. 55. -

Banca Nationala a Romaniei poate respinge cererea de inregistrare formulata in baza dispozitiilor art. 54 daca, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de institutia emitenta de moneda electronica, considera ca:

a) institutia emitenta de moneda electronica nu dispune de o situatie financiara corespunzatoare in raport cu activitatea propusa;

b) cadrul de administrare, procedurile si mecanismele prevazute la art. 10 coroborat cu art. 14 nu sunt adecvate;

c) cadrul legislativ existent in statul tert si/sau modul de aplicare a acestuia impiedica exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a functiilor sale de supraveghere;

d) institutia emitenta de moneda electronica nu indeplineste alte cerinte prevazute de prezentul capitol si de reglementarile emise in aplicarea acestuia.

Art. 56. -

(1) Entitatile care emit moneda electronica si au sediul in state terte nu pot presta activitate de emitere ori distribuire si/sau rascumparare de moneda electronica si nu pot presta servicii de plata pe teritoriul Romaniei decat dupa constituirea unei institutii emitente de moneda electronica, persoana juridica romana.

(2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) sucursalele entitatilor care emit moneda electronica si au sediul in acele state terte cu care au fost incheiate acorduri la nivelul Uniunii Europene cu privire la regimul privind desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica si prestarea serviciilor de plata, prevederile acestor acorduri aplicandu-se cu prioritate.

(3) In aplicarea alin. (2), Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene orice autorizatie acordata unei sucursale a unei institutii emitente de moneda electronica cu sediul intr-un stat tert.

SECTIUNEA a 7-a

Procedura de notificare pentru desfasurarea activitatii pe teritoriul Romaniei de catre institutiile emitente de moneda electronica din alte state membre

Art. 57. -

(1) O institutie emitenta de moneda electronica autorizata intr-un alt stat membru poate emite moneda electronica pe teritoriul Romaniei prin stabilirea unei sucursale ori in mod direct, in baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de autoritatea competenta din statul membru de origine.

(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda informatii privind denumirea si sediul institutiei emitente de moneda electronica, tipul serviciilor pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei si, dupa caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura organizatorica a acesteia.

(3) Ulterior notificarii privind deschiderea unei sucursale realizate potrivit alin. (1), la cererea Bancii Nationale a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si alte autoritati relevante furnizeaza acesteia informatii cu privire la riscul de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism pe care il implica proiectul ce face obiectul notificarii.

(4) In situatia in care din consultarea realizata potrivit alin. (3) rezulta motive intemeiate pentru a suspecta ca prin deschiderea sucursalei ar putea creste riscul de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism ori in legatura cu proiectul de deschidere a sucursalei se efectueaza, s-au efectuat ori s-a incercat efectuarea unor operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Banca Nationala a Romaniei informeaza in consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine.

Art. 58. -

(1) O institutie emitenta de moneda electronica autorizata intr-un alt stat membru poate utiliza persoane fizice sau juridice pentru distribuirea si rascumpararea de moneda electronica pe teritoriul Romaniei in baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de autoritatea competenta din statul membru de origine.

(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda informatii privind denumirea si sediul institutiei emitente de moneda electronica, denumirea si sediul distribuitorului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor pe care intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei si, dupa caz, identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea distribuitorului si structura organizatorica a acestuia.

Art. 59. -

(1) Dispozitiile art. 57 se aplica in mod corespunzator in cazul in care institutiile emitente de moneda electronica autorizate in alte state membre intentioneaza sa presteze servicii de plata pentru prima data pe teritoriul Romaniei, prin stabilirea unei sucursale ori in mod direct.

(2) O institutie emitenta de moneda electronica autorizata intr-un alt stat membru poate presta servicii de plata pe teritoriul Romaniei printr-un agent, in baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de autoritatea competenta din statul membru de origine, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 49, art. 50 alin. (2), art. 51-53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 8-a

Registrul institutiilor emitente de moneda electronica

Art. 60. -

(1) Banca Nationala a Romaniei organizeaza si administreaza registrul institutiilor emitente de moneda electronica in care sunt evidentiate institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, sucursalele acestora din alte state membre si state terte, precum si agentii institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane.

(2) Registrul prevazut la alin. (1) este public, accesibil online, este actualizat permanent si furnizeaza informatii privind activitatile pentru care a fost autorizata fiecare institutie emitenta de moneda electronica.

SECTIUNEA a 9-a

Autoritatea competenta cu supravegherea

Art. 61. -

(1) Banca Nationala a Romaniei este autoritatea responsabila cu supravegherea respectarii dispozitiilor prezentului capitol si ale reglementarilor emise in aplicare.

(2) Banca Nationala a Romaniei asigura supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica autorizate, persoane juridice romane, inclusiv pentru activitatea de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata desfasurata prin sucursalele si agentii acestora.

(3) Alin. (1) si alin. (2) nu implica faptul ca Banca Nationala a Romaniei are competente de supraveghere a activitatilor comerciale ale institutiei emitente de moneda electronica, altele decat emiterea de moneda electronica, prestarea de servicii de plata si activitatile enumerate la art. 21 alin. (1) lit. b).

Art. 62. -

(1) Activitatea de supraveghere a institutiilor emitente de moneda electronica de catre Banca Nationala a Romaniei, in vederea verificarii respectarii cerintelor impuse prin prezentul capitol si reglementarile emise in aplicarea acestuia, trebuie sa fie proportionala, adecvata si adaptata riscurilor la care sunt expuse institutiile emitente de moneda electronica.

(2) Verificarile la sediul entitatilor prevazute la alin. (3) lit. b) se efectueaza de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei imputernicit in acest sens sau de catre auditori financiari sau experti numiti de Banca Nationala a Romaniei.

(3) Pentru exercitarea functiei de supraveghere, Banca Nationala a Romaniei este abilitata:

a) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica sa furnizeze orice informatie necesara pentru verificarea respectarii cerintelor impuse prin prezentul capitol si reglementarile emise in aplicarea acestuia;

b) sa efectueze verificari la sediul institutiei emitente de moneda electronica, persoana juridica romana, al sucursalelor acesteia si al oricarui agent al sau sau al oricarei entitati catre care aceasta a externalizat activitati, inclusiv distribuitori;

c) sa emita recomandari, instructiuni si sa dispuna masuri;

d) sa suspende sau sa retraga autorizatia.

(4) Institutiile emitente de moneda electronica vor permite personalului imputernicit al Bancii Nationale a Romaniei si auditorilor financiari sau expertilor numiti de Banca Nationala a Romaniei sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile, furnizand in acest scop toate documentele si informatiile cu privire la administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor emitente de moneda electronica, astfel cum vor fi solicitate de catre acestia.

(5) Institutiile emitente de moneda electronica sunt obligate sa transmita Bancii Nationale a Romaniei orice informatii solicitate de aceasta in scopul realizarii supravegherii.

Art. 63. -

(1) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari regimul institutiilor emitente de moneda electronica ce desfasoara activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional transmiterea de catre Centrala riscurilor bancare a informatiilor existente in baza sa de date institutiilor emitente de moneda electronica.

Art. 64. -

Modificarile in situatia institutiilor emitente de moneda electronica autorizate se comunica Bancii Nationale a Romaniei potrivit reglementarilor emise de aceasta in aplicarea prezentului capitol.

Art. 65. -

(1) Orice persoana fizica sau juridica ce a decis sa achizitioneze sau sa cedeze o participatie, direct ori indirect, operatiune avand ca rezultat detinerea sau renuntarea la o participatie calificata la o institutie emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana, ori majorarea sau reducerea participatiei calificate astfel incat proportia drepturilor sale de vot ori a detinerii de participatii la capitalul social sa depaseasca, respectiv sa se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel incat institutia emitenta de moneda electronica sa devina, respectiv sa inceteze sa mai fie filiala a persoanei in cauza, trebuie sa notifice in prealabil, in scris, Banca Nationala a Romaniei in legatura cu aceasta decizie, conform reglementarilor emise in aplicarea prezentului capitol.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul institutiilor emitente de moneda electronica ce desfasoara si alte activitati comerciale decat emiterea de moneda electronica, prestarea de servicii de plata si activitati conexe acestora, persoanele prevazute la alin. (1) pot notifica Banca Nationala a Romaniei in termen de 5 zile lucratoare de la data operatiunii.

(3) Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra achizitionarii de participatii calificate la institutia emitenta de moneda electronica in termen de 60 de zile de la data primirii documentelor si informatiilor complete, potrivit reglementarilor emise in aplicarea prezentei legi.

(4) Banca Nationala a Romaniei se opune achizitiei daca, din evaluarea realizata, constata ca prin influenta exercitata de achizitor este prejudiciata asigurarea unui management prudent si sanatos al institutiei emitente de moneda electronica, in conformitate cu cerintele prezentului capitol si reglementarile emise in aplicare.

Art. 66. -

(1) In cazul achizitiilor supuse obligatiei de notificare potrivit art. 65 si realizate anterior pronuntarii Bancii Nationale a Romaniei, exercitarea drepturilor de vot ale actionarului sau asociatului in cauza legat de deciziile privind activitatea de emitere de moneda electronica si cea de prestare de servicii de plata este suspendata.

(2) Suspendarea exercitarii drepturilor de vot inceteaza de la data la care achizitionarea participatiei este aprobata in conditiile prevazute in prezenta lege.

Art. 67. -

(1) Institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, trebuie sa informeze Banca Nationala a Romaniei de indata ce iau cunostinta de orice dobandire sau instrainare a participatiilor in capitalul lor, care depaseste, respectiv se situeaza sub nivelurile prevazute la art. 65 alin. (1).

(2) Cel putin o data pe an, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, trebuie sa comunice Bancii Nationale a Romaniei identitatea persoanelor care detin participatii calificate si nivelul acestora, conform informatiilor de care dispun.

Art. 68. -

(1) Banca Nationala a Romaniei poate dispune fata de o institutie emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana, ori fata de persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei emitente de moneda electronica si care incalca dispozitiile prezentului capitol si ale reglementarilor emise in aplicarea acestuia masurile necesare in scopul inlaturarii deficientelor si a cauzelor acestora si/sau sa aplice sanctiuni.

(2) Daca in procesul de supraveghere constata existenta unor circumstante care ar putea impieta asupra activitatii institutiei emitente de moneda electronica, Banca Nationala a Romaniei poate dispune masuri vizand desfasurarea prudenta a activitatii.

Art. 69. -

In aplicarea art. 68, Banca Nationala a Romaniei poate sa dispuna fata de orice institutie emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana, urmatoarele masuri, fara ca acestea sa fie limitative:

a) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica cresterea nivelului fondurilor proprii peste cel prevazut la art. 27 si 30;

b) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica utilizarea altei metode de determinare a necesarului de fonduri proprii pentru activitatea de prestare de servicii de plata;

c) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica conformarea cadrului de administrare, mecanismelor si procedurilor la cerintele prevazute la art. 10 coroborat cu art. 14;

d) sa restrictioneze sau sa limiteze volumul activitatii, tipul de operatiuni desfasurate sau reteaua de sucursale ale institutiei emitente de moneda electronica din tara si din strainatate;

e) sa restrictioneze distribuirea si/sau rascumpararea de moneda electronica prin distribuitori;

f) sa restrictioneze desfasurarea activitatii de plata prin agenti sau sa interzica desfasurarea activitatii in acest mod;

g) sa solicite incetarea prestarii de servicii de plata in cazul in care continuarea prestarii respectivelor servicii de plata pericliteaza stabilitatea sistemului de plati;

h) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica inlocuirea auditorului statutar sau a firmei de audit;

i) sa solicite institutiei emitente de moneda electronica constituirea unei entitati distincte pentru desfasurarea activitatii de emitere de moneda electronica si prestare a serviciilor de plata, in conditiile prevazute la art. 15.

Art. 70. -

Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni in cazurile in care constata ca o institutie emitenta de moneda electronica, persoana juridica romana, si/sau oricare dintre persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei emitente de moneda electronica se fac/face vinovate/vinovata de:

a) incalcarea unei prevederi a prezentului capitol sau a reglementarilor date in aplicare;

b) nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei;

c) incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia acordata;

d) efectuarea de operatiuni fictive si fara acoperire reala, in scopul prezentarii incorecte a pozitiei financiare;

e) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei.

Art. 71. -

(1) In cazurile prevazute la art. 70, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) amenda aplicabila institutiei emitente de moneda electronica, de la 5.000 lei la 50.000 lei;

c) amenda aplicabila persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de emitere de moneda electronica si de prestare de servicii de plata in cadrul institutiei emitente de moneda electronica, intre 1-6 salarii medii nete pe institutia emitenta de moneda electronica, conform situatiei salariale existente in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;

d) retragerea aprobarii acordate persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a activitatii de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata in cadrul institutiei emitente de moneda electronica;

e) suspendarea sau retragerea autorizatiei acordate institutiei emitente de moneda electronica.

(2) La individualizarea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei savarsite, precum si de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se aplica persoanelor carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor, stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor comerciale, prezentului capitol si reglementarilor emise in aplicarea acestuia si cadrului intern de administrare.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de masuri conform art. 69 sau independent de acestea.

Art. 72. -

Persoanele care nu s-au conformat obligatiei de notificare a achizitiei unei participatii calificate conform prevederilor art. 65 vor realiza notificarea in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei.

Art. 73. -

In cazul in care persoanele care detin participatii calificate la institutia emitenta de moneda electronica nu indeplinesc cerintele prevazute de prezentul capitol si de reglementarile emise in aplicarea acestuia, Banca Nationala a Romaniei dispune masurile adecvate pentru incetarea acestei situatii. In acest sens, independent de alte masuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei emitente de moneda electronica ori persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente participatiilor detinute de actionarii sau asociatii respectivi in privinta deciziilor referitoare la activitatea de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata.

Art. 74. -

(1) Constatarea faptelor descrise in prezentul capitol si in reglementarile emise in aplicare, care constituie incalcari ale regimului prudential, se face de catre personalul Bancii Nationale a Romaniei, imputernicit in acest sens, pe baza raportarilor facute de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, potrivit legii sau la solicitarea expresa a Bancii Nationale a Romaniei ori in cursul verificarilor desfasurate la sediul institutiei emitente de moneda electronica, persoana juridica romana, al sucursalelor acesteia si al oricarui agent ori distribuitor al sau sau al oricarei alte entitati catre care aceasta a externalizat activitati.

(2) Actele cu privire la o institutie emitenta de moneda electronica, prin care sunt dispuse masuri sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentului capitol si reglementarilor

Ti-a placut articolul?

Comentarii