Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:03 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decretul nr. 897/2014 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

ro

20 Dec, 2014 09:11 1528 Marime text
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic.

1 Se promulgă Legea privind exercitarea profesiei de bonă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

Bucureşti, 16 decembrie 2014.

Nr. 897.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1.

Prezenta lege reglementează exercitarea profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului.
Art. 2.

Exercitarea profesiei de bonă se realizează conform următoarelor principii:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

e) respectarea demnităţii copilului;

f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.
Art. 3.

Beneficiarul serviciilor de îngrijire şi supraveghere oferite de bonă este copilul care necesită supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei.
Art. 4.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bonă - persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului;

b) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii;

c) domiciliul/reşedinţa copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa principală/secundară;

d) domiciliul/reşedinţa bonei - locul unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală/secundară conform Codului civil;

e) servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului - servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi asistare a copilului.

CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de bonă
Art. 5.

(1) Poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;

b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii;

f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înţelege:

a) certificatul obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;

b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) se actualizează anual.
Art. 6.

Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:

a) locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepţia celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

b) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

c) suferă de boli cronice transmisibile;

d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

e) este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante şi/sau plante ori substanţe cu proprietăţi psihoactive; prevederile se aplică şi pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;

f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.
Art. 7.

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3), prin:

a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică;

b) desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8.

(1) În desfăşurarea activităţii, bona îndeplineşte, cel puţin, următoarele atribuţii:

a) îngrijirea şi supravegherea copilului;

b) hrănirea copilului;

c) acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;

d) informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evoluţia acestuia, precum şi informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariţia unor situaţii deosebite cu privire la copil;

e) însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, precum şi realizarea de activităţi de educare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

f) alte atribuţii convenite prin contract.

(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate în baza unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia.

(3) Modelul planului de activităţi prevăzut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi va fi anexă la contractul individual de muncă/contractul de prestări servicii.
Art. 9.

Bona pierde calitatea de a profesa şi de a desfăşura activităţi de îngrijire şi supraveghere a copilului în următoarele situaţii:

a) în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) nu sunt respectate prevederile art. 5 alin. (3);

c) intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL III Răspundere, monitorizare şi control
Art. 10.

(1) Bona răspunde disciplinar, contravenţional, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(2) În situaţia în care bona este organizată ca persoană fizică autorizată răspunde, pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, contravenţional, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(3) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia şi sancţiunile disciplinare sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi.
Art. 11.

(1) Monitorizarea activităţii bonei este realizată de către angajator, în baza contractului individual de muncă încheiat între cele două părţi.

(2) Monitorizarea activităţii bonei, în situaţia în care aceasta este organizată ca persoană fizică autorizată, se realizează în baza contractului de prestări servicii încheiat între reprezentantul legal al copilului şi persoana fizică autorizată.

(3) Modelul contractului de prestări servicii prevăzut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 12.

Controlul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5, precum şi controlul privind calitatea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului exercitate de bonă se realizează de către instituţiile cu atribuţii de control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.
CAPITOLUL IV Dispoziţii finale
Art. 13.

Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile:

a) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;

e) Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 14.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Ti-a placut articolul?

Comentarii