Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:49 22 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local al comunei Oltina, judeţul Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte s-au aflat pe ordinea de zi (document)

ro

23 Aug, 2021 16:40 639 Marime text
Consiliul Local al comunei Oltina, judeţul Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 17 august, ora 12.00.  
 
Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele proiecte:
 
 I . Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local general al comunei Oltina pe anul 2021
Inițiator Ştefania Cealera primarul comunei;
 
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Cabason Daniel
 
Initiator: Ştefania Cealera - primarul comunei;
 
3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local  al comunei Oltina, judeţul Constanţa, revizuit conform Ordin nr. 25 din 14 ianuarie 2021
 
Inițiator: Ştefania Cealera - primarul comunei;
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informațiile de interes public

 
Initiator: Ştefania Cealera - primarul comunei;
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Oltina pentru perioada 2021-2027
 
Initiator: Ştefania Cealera – primarul comunei;
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare Oltina
 
Initiator: Ştefania  Cealera - primarul comunei;
 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor acordate la nivelul învăţământului preuniversitar pe raza comunei Oltina, pe semestrul doi, an şcolar 2020-2021.
Inițiator: Ştefania Cealera - primarul comunei
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 2/ 24.05.2021 aferentă lucrărilor executate la obiectivul de investitie REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE S1 DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. I, OLTINA, JUDEȚ CONSTANȚA
Inițiator: Ştefania Cealera - primarul comunei
 
9. Proiect de Hotărâre  privind respectarea unor măsuri pe domeniul public pentru fermieri -crescători de animale.
 
Inițiator: Ştefania Cealera - primarul comunei
 
I. Astfel, la primul proiect s-au decis următoarele:
 
Art. 1. - Se rectifică bugetul local general al comunei Oltina pentru anul 2021, conform Anexei nr. I. parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Se modifică programul de investiţii publice ale comunei Oltina pentru anul 2021 conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3. — Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina şi prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
 
II. La al doilea proiect s-au decis următoarele:
 
Art. l. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Daniel Cabason, prin demisie.
Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Daniel Cabason, urmând a fi validat următorul supleant aflat pe lista Partidului National Liberal.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina, domnului Daniel Cabason, Judecătoriei Medgidia, prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
 
III.
Art. 1 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Oltina, judeţul Constanţa, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Oltina, judeţul Constanţa nr. 9/18.02.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Oltina, judeţul Constanţa.  
Art. 3. — Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina şi prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
 
IV.
Art.l. (I) Aprobarea Listei cuprinzând informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, astfel cum este prevăzută în Anexa nr. I, care face parte integrantă din prezentul proiect.
(2) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin :
- afişare la sediul Primăriei comunei Oltina, judeţul Constanţa:
- publicare în mijloacele de informare în masă:
- publicare în pagina de internet proprie, www.comunaoltina.ro;
- consultarea informaţiilor la sediul Primăriei comunei Oltina, judeţul Constanţa
 
Art. 2. Aprobarea Listei cuprinzând categoriile de documente de interes public, produse şi/sau gestionate de Primăria comunei Oltina, judeţul Constanţa, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică în condiţiile art.7 din Legea nr. 544/2001, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect.
Art. 3. Aprobarea Listei documentelor emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la liberul acces la informatiile de interes public, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect. Art. 4. Informaţiile prevăzute în Anexa nr. 2 nu pot fi comunicate decât la cererea scrisă şi semnată a persoanelor interesate şi numai după aprobarea de către conducătorul instituţiei publice a solicitării.
Art.5. Primarul comunei Oltina, prin întregul aparat de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile hotărării.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina, prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a primăriei.
 
V.
 
Art. 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a comunei Oltina, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. — Primarul comunei Oltina, împreună cu compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina, prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştintă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro
 
VI:
 
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Oltina, conform Anexei , care este parte componentă din prezenta hotărâre
Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de către Primarul comunei Oltina, judeţul Constanţa, prin Şef Serviciu de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Oltina.  
Art. 3. — Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina, prefectului judeţului Constanţa, Serviciului Public de
Alimentare cu Apă şi Canalizare Oltina şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro
 
VII.
 
Art.1. La nivelul Învăţământului preuniversitar pe raza Comunei Oltina se aprobă cuantumul burselor şcolare acordate pe semestrul II, după cum urmează:
- Bursă de merit — în cuantum de 130 lei/lună;
- Bursă de studiu— în cuantum de 100 lei/lună;
 
Art.2 Bursele se vor acorda, conform situaţiei şcolare pentru cls.V-VIII, semestrul II, an şcolar 2020-2021, prezentată de Şcoala Gimnazială nr. 1 Oltina
 
Art.3 Începând cu data prezentei hotarâri, Hotărârea nr.11/05.03.2021, îşi înceteaza aplicabilitatea;
 
Art.4 Compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oltina, va duce la îndeplinire această hotărâre.
 
VIII.
 
Art. 1. Se aproba Dispoziţia de Şantier nr. 2/ 24.05.2021 şi anexele la aceasta, emisă în cadrul proiectului tehnic nr. 2302-PR-2020 pentru execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţie REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.I, OLTINA, JUDEŢ CONSTANŢA, derulat în cadrul proiectului COD SMIS 121923 cu aceeaşi titulatură. Dispoziţia de Santier nr. 2/ 24.05.202 Isi anexele la aceasta se constituie in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi parte integranta din aceasta.
 
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act aditional la contractul dc executie a lucrarilor nr. 4064 din data 26.11.2020 pentru modificarea preţului contractului, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare si partă integranta din aceasta.
 
Art. 3. Se împuterniceşte doamna Cealera Ştefania, Primarul Comunei Oltina pentru semnarea Actului Aditional mentionat la Art. 3 din prezenta Hotarare;
Art. 4. — Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Oltina persoanelor abilitate pentru ducere la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro;
 
IX.
 
Art.1. Fermierii-crescatori de animale sunt obligati sa faca curatenie imediat pe domeniul public si mai ales la cismelele unde adapa animalele ;
 
Art.2 Nerespectarea art.1 al prezentei hotarari duce la sanctionarea contraventionala a fermierilor-crescatori de animale cu sume cuprinse intre 1000 — 1500 lei ;
 
Art.3. Este interzisa stationarea animalelor langa cismea pe o raza mai mica de 50 m;
 
Art.4. Nerespectarea art.3 al prezentei hotarari duce la sanctionarea contraventionala a fermierilor-crescatori de animale cu sume cuprinse intre 1000 — 1500 lei ;
Art.5. Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea animalelor moartc in intravilanul sau extravilanul localităţilor din comuna Oltina în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.
 
Art. 6. Nerespectarea art.5 al prezentei hotarari duce la sanctionarea contraventionala a fermierilor-crescatori de animale cu sume cuprinse intre 1000 — 1500 lei ;
 
Art.7. Este interzisă amplasarea stânei la o distanţă mai mică de 500 m de izvorul de apă, cât şi depozitarea gunoiului rezultat din activitatea stânei.
 
Art.8. Nerespectarea art.7 al prezentei hotărâri duce la sanctionarea contraventionala a fermierilor-crescatori de animale cu sume cuprinse intre 1000 — 1500 lei ;
 
Art.9. Se interzice ca pe toata perioada pasunatului fermierii —crescatori de animale sa tina animalele in interiorul localitatii. Fermierii-crescatori de animale vor amplasa adapostul animalelor in extravilanul localitatilor aferente comunei Oltina unde vor sta pe toata perioada pasunatului.
 
Art.10. Nerespectarea art.9 al prezentei hotarari duce la sanctionarea contraventionala a fermierilor-crescatori de animale cu sume cuprinse intre 1000 — 1500 lei ;
 
Art.11. Primarul Comunei Oltina, va duce la îndeplinire aceasta hotărăre prin Politia Locala a comunei Oltina
 
Art. 12. Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din sanctiunea contraventionala primita.
 
Art. 13. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei se depun spre soluţionare in instanta.
 
Art. 14. Dispoziţiile prezentei hotarari se completează cu prevederile O.G. nr. 2/200 I, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 15.— Prezenta hotărâre se comunică, in mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oltina şi prefectului judeţului Constanţa şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro

În secțiunea „Documente“ puteți consulta convocatorul şedinţei de Consiliu Local al Primăriei Oltina, judeţul Constnaţa. 

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii