Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:24 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Unitatea Militară 0461 Bucureşti organizează o licitaţie pentru un contract de lucrari de reparaţii la imobilul situat în judeţul Constanţa (document)

ro

22 Jan, 2015 14:24 2279 Marime text
Unitatea Militară 0461 Bucureşti organizează o cerere de oferte organizată off-line cu etapă finală licitaţie electronică pentru acordarea unui contract de lucrari de reparaţii curente la imobillul situat în judeţul Constanţa.

Potrivit invitaţiei cu numărul 369416 / 22.01.2015, contractul constă în lucrări de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de tapetare. Valoare estimată a contractului este de 1.895.978,22 de lei.

La această procedură pot participa numai ofertanţii înscrişi în SEAP. Data limită de depunere a ofertelor este 4 februarie, ora 10.00, iar deschiderea ofertelor se va face începând cu ora 12.00.

Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 3 zile de la primirea ordinului emis în acest sens din partea achizitorului, la imobilul din judeţul Constanţa ce va fi comunicat ofertantului declarat câştigător.

Durata de execuţie a lucrărilor este de maxim 100 zile, începând de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31 mai.

Conform caietului de sarcini, obligaţiile principale ale executantului sunt:

-Executantul are obligaţia de a executa lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

-Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură  provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

-Cheltuielile generate de transportul, cazarea şi masa forţei de muncă asigurate de executant se vor suporta de către acesta.
-Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

-Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

-Executantul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru respectarea cerinţelor contractuale.

-Detaliile procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale, potrivit prevederilor contractului.

-Executantul are obligaţia efectuării instruirii personalului achizitorului privind exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor şi echipamentelor, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.

-Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

-Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în procedură, referitoare la lucrare.

-Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

-Executantul  va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută anterior, pentru care responsabilitatea revine executantului.

-Executantul are dreptul de a reţine în zona lucrărilor, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

-Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite în perioada de garanţie a acesteia şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

-Executantul are obligaţia predării către achizitor, pe bază de proces verbal a materialelor rezultate din dezafectări.

-Executantul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile în imobil. Executantul va furniza, pe riscul şi cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor.

-Executantul se obligă să plătească achizitorului contravaloarea utilităţilor consumate pe parcursul executării lucrărilor. Aceasta se va stabili în baza unei convenţii încheiată între cele două părţi, iar plata se va efectua prin deducerea acestora din situaţiile de lucrări aferente contractului.

-Executantul nu va monta pe şantier nicio reclamă care să poarte numele său sau al obiectivului.

-Înaintea punerii în operă toate materialele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ.

-La execuţia lucrărilor se vor folosi numai materiale de bună calitate şi cu respectarea strictă a STAS-urilor şi normelor în vigoare.
Lucrările vor fi executate în conformitate cu condiţiile impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 – Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

Conform memoriului tehnic, lucrările de reparaţii curente constau în:

·Construcţii:
- desfacerea pardoselii existente din mochetă, repararea stratului suport, aplicarea unei şape autonivelante (50% din total suprafaţă pardoseală) şi montajul pardoselii noi din mochetă (conform specificaţiilor din fişa 1 şi 2), inclusiv plinta şi praguri de trecere la uşi;
- demontarea uşilor interioare (acces cameră, baie şi hol/scară) şi montarea de uşi noi, furnir stejar pe căptuşeli la acces cameră şi hol/scară (conform specificaţiilor din fişele 4 ÷ 9) şi din profile PVC, culoare stejar auriu la băi;
- demolarea unui şpalet în fiecare cameră de 0,6 m din zidărie de BCA;
- desfacerea gletului de ipsos degradat la parapet ferestre, tratarea tencuielilor cu soluţie hidrofugă şi aplicarea unui glet de exterior armat cu plasă din fibră de sticlă;
- reparaţii tencuieli, placaje faianţă la glafuri uşă, glet de ipsos şi aplicarea de zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;
- desfacere căptuşelilor la uşi ascensoare şi realizarea unor ancadramente prin placarea cu travertin;
- raşchetare şi lăcuire mănă curentă la balustradă scară, inclusiv vopsirea părţilor metalice;
- desfacere blat şi lambriu din lemn, placaj travertin la recepţie; realizarea unui parapet din beton armat, placat cu travertin şi cu blat din material compozit la recepţie; placarea pereţilor cu plăci gips-carton pe structură metalică;
- desfacerea placajului existent la stâlpi şi pereţi din profile de aluminiu; placarea stâlpilor şi pereţilor cu plăci tip ”Alucobond”, culoare crem, pe profile metalice;
- desfacerea tavanului fals casetat şi montarea altuia nou, inclusiv înlocuirea lămpilor de iluminat;
- demontarea balustrăzilor la scară şi balcoane interioare şi montarea de balustrade din ţeavă de inox;
- montarea de mochetă la treptele scării în spirală, inclusiv protecţia muchiilor treptelor.

·Instalaţii electrice
- demontarea corpurilor de iluminat şi a aparatelor existente; înlocuirea acestora cu corpuri de iluminat noi (aplice şi corpuri de semnalizare) şi aparate noi (prize şi comutatoare) - toate puse la dispoziţie de către beneficiar;
- crearea de noi locuri de lampă şi priză; acestea se vor intercala pe circuitele existente; dozele de aparat şi corpurile de iluminat vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- fiecare tablou electric de palier va fi revizuit şi verificat după înlocuirea aparaturii din acestea; aparatura (siguranţele bipolare şi tripolare) noi vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- montarea de rulou din profile de aluminiu, acţionat electric la chioşc.
- s-au prevăzut şi cantităţi pentru situaţia în care circuitele electrice sunt întrerupte şi necesită schimbare conductorului din tubulatura de protecţie;
- se va face o reţea de conexiune la internet (3 routere WIFI pe fiecare etaj); echipamentele şi cablurile vor  fi puse la dispoziţie de către beneficiar;
- refacerea sistemului de avertizare de incendiu pe fiecare etaj cu amplasarea unui panou de comandă şi control la parter în cadrul recepţiei.

Ti-a placut articolul?

Comentarii